Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Calendar


    September 2019    
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Events for this month that are not associated with a specific day:
N. Jonker   G.H. Pelsering   E.J. Prummel   T. Roemelingh   K.I. van de Westfranken   I. Witting   G.I. van Toulouse   J.J. Groen   P.I. de Korte   L.L. Cerenzie   K. van Frankrijk   R.J. Rodrigüs Pereira   I.d.A. Vaz Dias   B.I. van Barcelona   M.I. van Byzantium   E. van Engeland   J.G. Nieten   J.J. Beckeringh   A. Arnolli   F.J. Lammerts   E.E. Brandenborg   A. Jans   E. Mennes   A.L. Ligger   R.J. Vegter   T.J. Groten   G. Lucas   A.A. Pottjewijd   C.J. Boltendal   L.J. Potjewijd   J. Ridderhoff   G.D. Koetse   E.W. Kater   G.H. Knigge   G. de Valk   F. Jansen de Valk   W. Jansen   N. Cornelis   G. Jans   A.A. Smit   M.W. van der Valk   W.P. Valk   K. Kornaat   C.J. van Dorp   C.J. Kornaat   N. van Drongelen   H.A. Qualm   A. Polderman   M. van der Arent   D. van Leeuwen   J. Marinus   H. Appeldorn   M.H. Belinfante   P. Lintermans   D.G.J. Gorems   J.H. Müller   H. Luigjes   G. Teisman   N. Harkes   L. Leeuwerke   P. Kooijmans   A. de Bourbon   H. Pieters   J. Jacobs   H.J. Drock   W. Breslaar   G.J. Klunder   O. Geerts   T. Sijnckes   H. Eltkens   B. Luttje   R. Lousada   S.C. Belinfante   D.O. Brandon   F. Fransen   R. Henriqüs de la Fünte   T. van de Wijdeven   C.A. de Hoop   H. Baas   G.P. Baas   E.G. Bresser   E. Smeltekop   D.J.S. Mepsche   M. Schrage   M. Bolen   D.H. Bulder   G. Gruth   K. Koster   C.P. Boer   M.A.J. Wijsbeek   J. Drenth   C. NN   H. Eppens   Z.G. Koops   R. Harms   A. Kaijser   G.R. Rogaar   H.P. Singer   H. van der Laan   D.G. Loman   T.F. Goren   G.H. Hubert   H.J. Klatter   T. Joestens   G.E. Mooi   G. Garrelts   A.L. Ensing   T. Berends   S.J. Brand   K.J. Kappen   P. Berents   J.H. Oostindier   G.L. Noorman   A. Alberts   A.W. Hazewinkel   A. Hittjes   I.F. Nipperus   H. Jeltes   K.A. Oortjes   J. Cebes   J.D. Fekken   F.F. Klok   W.E. Brouwer   E.R. Boom   G. Thomas   C.P. Hazewinkel   K. Jans   J.H. Hubert   I.J. Bossema   G.J. Duintjer   T. Themmen   A.R. Huisman   B.H.J. Deddes   R.P. Jager   H. Jans   G.E. Smid   G.B. Lestestuiver   J.H. Dijkhuis   G.W. Mulder   I. Berents   T. Jans   P.J. Siepel   A.J. Siepel   P.J. Siepel   R. Alberts   J. Frans   K. Pieters   A. Luttje   M. Coerts   A.C. Root   M.E. Bieze   J.B. Jager   H. Wubs   G. Berents   J. Alberts   R. Jans   J.H. Boiten   P.R. Bossinga   A. Drenth   E.J. Blaak   D.H. Bol   G.O. Siemons   J. Everts   E. Berents   G.J. Hazewinkel   G.J. Hazewinkel   T. Alberts   K. Fransens   E.P. Ritzler   G.G. Tuinstra   W. Brouwer   L.D. Tonnis   H.T.B. Meieringe   G. Harmens   J. Timmermans   F.W. van Mierlo   B. Pieters   P.J. Moesker   A. Sickes   L.H. Bolhuis   A.J. Cremer   J. Jans   G.A. Middagh   H. Harms   M.D. von Dorgelo   P. Witteboon   M.A. Vrolijk   R. van Nierop   M.S. de Witt   J.B. Stas   J. Auxbrebis   M.G. Fabritius   F.J. Ossendorp   G. Huizinga   J. Alberts   H. Harms   A.S. Christiaens   A. Hinrichs   L.T. Meeuws   M.T. Goldsmith   G. Wessels   E. Sickens   A. Epkenius   H.B. Bulder   J. Sevenstern   A. Piccardt   A.C. van Baarlen   A.J.M. Wiertz   A. Klompmakers   G. Hoitzing   D.J. van Buttinga   R. Alkema   J.H. Poker   C.J. Westeneng   N. van Schijff   M.C. Raupp   A. Andries   M.J. Janmaat   G.B. Scholtens   J. Zalm   M.E. Sindram   W.J. Willemzn   H.C. Visser   G.J. Alting   E.J. Alting   M. Jans   A.J. van Opzeeland   S. Addekes   B.A. Oord   J. Oord   J. Kok   F. Dieters   V.M.M. Swagemakers   E. Stallard   J. McGarry   J.A. Romsa   M. Jongewaard   W.F. Fielder   I.D. Kjosavik   T.H. Gosselaar   A.G. Smaal   J. Prinsen   J.W. Bergansius   G. Wiardi   D. Kunst   A.M. van de Loo   W. Jacobs   T. Cornelis   D. van Giffen   A. Sormani   G. Kuijpers   M. Bruininx   B.R. Heijes   H.K. Pot   Z.J. Dijkhuizen   J.J. de Jonge   M. Harms   J.H. Bijmholt   J. Stoop   G.L. de Vries   M. Edzarts   A.G. Espeldoorn   A.H. Eilerts   A.M. Vos   A. Spanjer   J.J. Hut   J.G. IJp   M. Dassen   J. Spijckers   E. Frans   W. Pieters   H. Tjasses   P. van Beurden   J.J. Smit   A. Vanderweele   A.A. de Cock   E.G. van Crimpen   C. Spaapens   J. Riozzi   G. Luiken   R. Dekens   A. Maurstadt   J.J. van Col   A. Panman   L. Kornelis   T.P. Roorda   W. Roelofs   D.A. Burton   D. Natanaels   H.H. Appeldorn   J. Cretier   W.K. Wiersma   C. Kromme   H. Kroezinga   H. de Vrieze   J.J. Zondag   E.J. Zondag   H.H. Trip   G. Roelofs   J. Bulle   E.J. Prummel   H.D. Drenth   A.G. Sap   H.J. Trip   D. Geerts   W.A. Haarsma   H.K. Toolenaar   S.S. de Vries   P.B.J. Kruseman   T. Tielen   G.L. Amerika   N. Drenth   J.J. Ligger   A. Jacobs   M.A. Pragt   B.L. Pekelder   J. Stobbe   H. Nicolai   L.B.F. Drenth   L. Sikkema   S.R. Rienks   K.J. van Gorkum   A.P. Mulder   J.W.J. Wouters van den Oudenwe...   T.F. Sonius   T. Urbach   H. Rasker   K.B. Folkringa   G.B. Timmer   M. Kornaat   L. Panjer   G. Kamps   W. Wolf   M. van der Klei   G.J. Teijingh   L. Rijploeg   A.A. Nieuwland   C.F. van Beversluis   A. van Striemen   J. van Dorssen   G. Teuben   M. Joosten   G. Lenting   S.J. Schild   G. Rijkens   H.H. Läkamp   C.J. Wandelei   E. Gould   K.A. Bekkering   C.T. Hubert   J. Link   S. Schoenmakers   J.M. Alleman   W. Kampen   L.G. Notermans   J. Bosman   H.H. de Groot   E. Zaagman   M.T. Blaauw   H. Orsel   J. Broesder   S. Timmer   W. Doornbos   W.E. Doornbos   A.M. Broesder   U. van der Schans   I. Lameijer   T. Lameijer   J. Lameijer   R. Drenth   E.H. Drenth   H.A. Spoelstra   M. Jager   F. Rogaar   G. Loorbach   B.N. van der Wal   N. Nap   E.J. Mooi   W.W. Starke   G. Klompien   L. Bos   H. Sieroversche   J. de Vries   A. Düring   P. Klooster   G. Feikens   H. de Vries   E. Feiken   H. Bieze   B.H.D. Sonius   J. Brongers   R.H. Engelsman   B.E. Blaak   H.D. Boekholt   A. Brouwer   A. Huizinga   J. Tuinstra   J.A. de Jonge   G.H. Kuik   B.C. Kuiper   A.C. Stout   J.H. Eickmann   P. Crijns   G. van Rein   H. de Swart   L. de Swart   W. Vrieze   E. Alsemgeest   G. Toscanini   C. Gestels   W. Janse   M.T. Croon   J.B. Smets   M.M. Gérard   G.J. Slaphak   H.W. Lijster   H. Botter   A. Knip   L.L. Beiboer   J.S. Sanders   A.M. Kosmeier   J.S. Cohen   M. Philippus   J. Hulskers   A.H. Battjes   J. Reints   P.J.H. Jager   A.M.J. Grimmelt   M. Liernur   M.F.M.P. de Puniet de Parrij   J. Mensing   D. Hulzebos   A.C. van Baarlen   D. Jans   F. Spier   G. Buirs   H.H. Klein   B. Kruizinga   C. Schipper   G.J. Velema   G. Mulder   H. Gerrits   P. Blok   R. Niezen   E.M.A. Goosselink   M.M. Geersema   M. van Doorn   J.J. Westeneng   H. Boerma   J.B. Wendels   M.E.F.D. van der Heijden   L. de Vries   C.L. Scheepmaker   G. Fokkelman   C.R. Grol   D. Molog   H.W. Weisbeek   A.L. Wilken   G.B.A. Clobus   B.J. Beereboom   H.H. Swart   M.C. Huijgebaert   H.M. Bisschop   J. Reintke   H.L. Smilda   M.A. Meijboom   H. de Levie   E. Kuiper   N. van der Wijk   G. Drost   J.G. Ahlers   H.M.C. Cremers   G.T. de Rijk   J.M. Bouwens   J. Hamming   N. Nieuwburgh   G.H. Schuiling   N. Heijes   A.M. van Loon   M. Alberts   G. Eras   A. Eras   R. de Jonge   H.H. Gankema   G. Kok   F.J. Scheffer   N. Smaltzius   E. Zandvoort   H. Vlonk   G.W. Bos   W. de Wit   M. Stassen   J.F. Lenten   L. Harms   G. Ruinvelt   J. Boer   K. van Dijk   I.H. Poppema   P. Tamminga   J. Heethuis   F. Staal   F. Bakema   A.C. van Spaendonck   W. Wijchgel   A. Maas   C.S. Stallard   T.A. Wallett   A. Lukin   H.B. Calvert   A. Devereaux   M.M. Kramer   H.E. Thompson   W.C. Hollingsworth   S.E. Starr   R. Paschal   H. Paschal   O. Paul   A.T. NN   C. Gomsrud   C. Doggett   T.M. Calvert   C.G. Nicholls   E.H. Stolte   W.G. Vegter   J. Hall   A.F.M. Sloot   H.J. de Weerd   F.B. Sanders   J. Klein   K.K. Huisman   M. van Sluis   H. ter Meer   H. Geertsema   W. van Dijk   J. Poppema   A. van Dijk   H. Vos   J.M. Theelen   F.J. Arends   J. Dijkhuis   M. de Kesschietre van Havre   G. Mein   G. Kroon   G.C. Erdman   J. Stadlander   H. van Erp   A. de Lange   K. Jonker   J. Jonker   G.R. Miggels   F. Schipper   A. Lassche   D. Visscher   G. Leeuw   G. Petter   F. Fleuren   J. Heidergott   J.M.M. van Houtum   B.J.M. van den Oetelaar   M. Pijnenborgh   A. Smetsers   G. Smetsers   M. Smetsers   P.R.N. Kamperdijk   A. Hamminga   M.C.B. ten Berge   J.C. Schipperheijn   E. Maas   R.H. Hartendorf   N. Broer   H.G. Nieuwmeijer   C. Dogterom   W. Hoogenkamp   G. Westveld   K. Vaartjes   F.J.M.H. Russel   M.L. Olthof   H. Koopsen   R.J. Koopsen   A. Koning   F. Idskes   S. Holman   J. Holman   A.J.A. van Zadelhoff   M.C.F.L. Schueren   D. Hoving   J. Doze   T. Janssen   G. Smit   R. Mulder   N. van 't Hoff   K. Schuringa   N.J.L. Terwindt   J.G. van Egeren   A.L. Feldwisch   E. Bargeboer   H.W.T. Vierboom   E. Pen   J.C.R. Wiedenbroek   M.E.F.D. van der Heijden tot D...   G.A. van der Schuur   J. Middelhof   E.M.R.L. Deurvorst   O.J. Koelman   H.C. van de Pavert   N. Meedendorp   H. Duursma   F. van der Vlag   M. Minoretti   L. Runhart   J.T. Kugel   J.M. Steenstra   K. Meijer   H.J.F. Kroon   H.S. Oosterhuis   S. Gerrijts   T. Meering   J.F. van Kemenade   A.M. van Kemenade   G. Zandbergen   A. Boven   C.W. van Heumen   J. Wenters   J. Visscher   J. Kleefman   C. le Sage Ten Broek   T. Middelhof   F.W.C. Grimmius   J.M.H. Hofstee   M. Dijkstra   A. Kuil   H. Mooiweer   R. Wijnsema   W. Mos   H. Tonkes   J. Bartelds   J. Goedhart   J. ter Veldhuis   M. Nuchelmans   M.T. van der Meer   A.T. de Vries   M. van Dijk   K. Smit   J.G. Kok   E. Barelds   J. Bergsma   K. van der Tuuk   T. van der Laan   A.M. Athmer   T. Kok   A.D. Bakema   L. Coolen   M. Smith   J.B.A. Slichter   J. van Hesteren   D.A. Klunder   D.A. Klunder   A. Borchers   J. Straatman   L. Tonkens   G. Keur   J. Klunder   J. Koninghs   H. Schrik   P. Versantvoort   J.J. Matthies   A. de Jonge   C. van Geldrop   J. Hazenhoek   E. de Jonge   D.J. Schothorst   J. de Jonge   B. Dilling   B. Linsen   J. van Aalst   V. Riemeijer   K. de Dood   M. Bouwens   G. Rosema   P. Houben   T.A. Schweerdtman   C. Klinkert   D. Keizer   A. Haan   J. de Ruijg   E. Vegt   A. Bos   G. van der Laan   B.G. Kiewiet   K.H. Brouwer   W. Groen   G. Schröder   B. de Vries   E. Brink   D. Kruize   G.A.H. Arts   W. Kruze   W. Puister   J. Hummel   E. Akker   P.J.J. Bruers   J.A.L. Kuttschrutter   S.B. Schurer   M.C. van Ass   H. Lammerts   G. Lolkes   Z. Oosting   A.M.H. Brouwers   J.J. Seidel   A. Lindeman   M. Sebregts   A.M.A. Zeebregts   J.M. Seebregts   L.J.F.A.L. van Middachten   G.S. de Jong   H. Woudwijk   A.J. Koning   E.L. Engelkes   M.G. Spee   T. Tabes   W. Driever   C. Knippenbergh   H. Euwens   G. Fekken   F. Jager   H.R. Rijkmans   H.H. Kraaijvanger   T.A. Helder   T.A. Kroontje   H. Meusen   Z. Fleurke   G.K. Vis   J.C.A.M. Schaepman   J. Norder   C.H.S.T. Biesterbosch   K. Bunk   J. van Noord   A. van Noord   E. Kroon   A.R. Schoolmeesters   A.W. Noordhof   T.M. Broeksema   O. Driessen   J.J. Douwes   L. Zandbergen   J. Wiegers   M. van Asperen   J. Bierling   H. Hetebrij   M. Alferink   G.H. Ferwerda   A.D. Coenen   A. Kunst   J.A. Legebeke   W. Canters   C.B.M. Reuser   A.A.H. Haverkorn van Rijsewijk   M. Bouts   K. Paarlberg   L. Pannekoek   R. Vos   M. van Herwaarden   S. Nomden   D.J. van Doorninck   M.F. Verhoeven   A. Kampinga   A. Keizer   H. Fockens   J. Sprang   T. van Rijnberk   G. Kappen   T.M.M. Bodewes   R. Mulder   M. Vincent   H. Vestjens   J.S. Huisman   J.M. Beeckman   J. van Glabbeek   J. Didden   A. Zeeman   J. van Lievenoogen   N. Krumme   A.F.J.M. Hamers   J. Hoiting   L. Koetse   H. Zwiers   S. Valk   C.F.M. Eijsbouts   J.P.F.M. van der Sijp   H. Minnes   N.H.J. van Haaren   H. Kruize   J.K. Davids   J. Idzes   B.J. Drent   J. Baede / A.M.E. Valk   Koning A.I. van Aragon / Konin...   J.A. van der Es / J.C. Kouwenh...   J. Gabrielsz / K. Adriaansz   J. Claesse / T.B. Droogendijk   Koning A.V. van Castilie / E. ...   Koning P. d' Aquitaine / Gravi...   J.L. van der Lisse / A.M. van ...   J.H. Meijer / C. Veen   H.L. Baas / M.G. Kram   F. Grewel / S. Wessel   S. Hoheb / S. Athias   D.C. de Lara / S.S. Da Costa   L.E. de Lima / B.A. Norden   A.U. Cardoso / A. Del Valle   M.U. Cardoso / D. Cohen   D.U. Cardoso / I.M. Daguilar   H.S. Jegers / H. Borninckhoff   F.B. Verweij / W. de Jongh   J.K. Oldiges Stubbe / A.M. Stu...   R. Manning / T. Shearer   J. Hendriks / G. Geuchjes   S. van Cortlandt / G. Schuyler   A.I. Teerlink / A. von Reinols...   S. Haijes / A. Alberts   H.H. Kuiper / G.J. Woldman   J. Everts / H. Wijpkes   J. Harms / H. Jans   J.D. Mellema / J.M. van Bovene   P.C. Hugenholtz / C. Visch   J. Everts / I. Feckens   R. Masson / F. Wouters   J.E. Molanus / M.H. Boer   J.A.M. Daalderop / H.M. van Me...   J.J. Snoek / A. Jans   J.B. Thees / J. Hindricks   A. de Jager / A. van Heuvelen   Prof. Dr. B.L. van der Waerden...   J.B. Gansevoort / G.H. Boelken   D. van Steijn / M. Brero   F.A.G. Tiemens / H. Beckeringh   Prof. Mr. Dr. J. Valckenaer / ...   Baron F.F. van Inn und Kniphau...   J.W.B. Wellcome / A.C. Starbir...   C.W. Powell / M.M. Kramer   L.S. Juneau / M.J. Vieaux   R.H. Nelson / B.A. Maxwell   J. Bosscher / A. Saak   A. de Groot / M. Donderwinkel   A.P. Heuvin / J.M. van den Hou...   W.A. van Huusel En Mijsbergh /...   C. Bruls / A.M. Willems   Living / S.E. Lindsey   Koning L.X. de Bourbon / Konin...  

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.