Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


\'s-Gravenhage, Zuid-Holland

's-Gravenhage, Zuid-Holland 


Notes: Den Haag of 's-Gravenhage (Haags: De Haag) is met 474.245 inwoners (1 juni 2007, bron: CBS) de derde gemeente van Nederland. De gemeente Den Haag maakt deel uit van het kaderwetgebied Haaglanden (980.000 inwoners). Den Haag is een niche-wereldsttad omdat het een zeer belangrijke gespecialiseerde bijdrage levert aan de wereld op het gebied van recht en vredespolitiek. In Den Haag zetelen meer dan 150 internationale organisaties en de stad heeft een rijke geschiedenis in de internationale politiek. De stad wordt internationaal als "City of Peace and Justice" aangekondigd.
Hoofdstad of regeringszetel ?
Den Haag is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het is ook de vestigingsplaats van de Nederlandse regering, het parlement en de Hoge Raad. Daarmee is het de de facto hoofdstad van Nederland. In buitenlandse gidsen en boeken wordt het soms ook als zodanig bestempeld. Formeel echter is Amsterdam de nationale hoofdstad, terwijl Den Haag veelal de residentiestad genoemd wordt.
Naam
Vanouds werd voor de plaats de naam Die Haghe of Den Hag(h)e gebruikt. Vanaf 1602/1603 gebruikte het stadsbestuur officieel de naam 's-Gravenhage, die als deftiger werd beschouwd en een samentrekking is van 'des Graven ha(a)ge' (oftewel: de Haag <=bos> van de Graaf ).
Sinds 1990 gebruikt de gemeente consequent de (verkorte) naam Den Haag (in plaats van 's-Gravenhage), ook al vanwege de internationalisering van de hofstad, haar huidige status van mondiaal justitieel centrum (IGH; VN-ISH), en tevens om aan te sluiten bij buitenlandse benamingen als The Hague (Engels), La Haye (Frans), Den Haag (Duits), Haag (Deens), La Haya (Spaans), L'Aia (Italiaans) en Haga (Roemeens).
In 1990 werd een voorstel om de gemeentenaam officieel in Den Haag te veranderen echter afgewezen. Beide namen zijn echter vanouds officieel toegestaan. Dit in tegenstelling Den Bosch, dat officieel alleen 's-Hertogenbosch heet.
In paspoorten/identiteitskaarten en officiële stukken die uitgegeven worden door de gemeente staat altijd: 's-Gravenhage. De spoorwegen en de ANWB-wegwijzers gebruiken de kortere naam Den Haag.
De naam 'Den Haag' heeft ook een figuurlijke betekenis, althans in zijn verkleinvorm, als hij gebruikt wordt als deel van een omschrijvende bijnaam voor andere plaatsen. Zo wordt Breda wel het Haagje van het Zuiden genoemd.
Stad of dorp?
Hoewel Den Haag in vrijwel alle opzichten een stad was, heeft het nooit formeel stadsrechten gehad. Hoewel Den Haag formeel een dorp bleef kreeg het al in de Middeleeuwen bestuurlijke instellingen die alleen in steden voorkwamen. Den Haag kreeg in 1806 van koning Lodewijk Napoleon en in 1810 van keizer Napoleon Bonaparte de eretitel stad. Dit gaf toen geen bijzondere rechten meer, want het stadsrecht was al in 1798 tijdens de Bataafse Republiek afgeschaft .
Lang voor die tijd had Den Haag al bijzondere privileges ontvangen, die Den Haag bestuurlijk het karakter van een stad gaven. Het waren echter de overige steden, die voorkwamen dat Den Haag, als zelfstandige stad, zitting kon nemen in het bestuur van het gewest Holland. Ook op andere terreinen had Den Haag de kenmerken van een stad:
* Den Haag had (sinds 1370) een eigen rechtbank en mocht eigen keuren (verordeningen) vaststellen;
* Den Haag had burgers, en alleen steden hadden burgers;
* Den Haag had een typisch stedelijk bestuur, met burgemeesters (sinds 1559), een secretaris (pensionaris) en een vroedschap (sinds 1451);
* Den Haag had een eigen schutterij;
* Den Haag had stedelijke rechten op economisch gebied: een jaarmarkt (sinds 1334), gilden, een lakennijverheid, bierbrouwerijen en andere typisch stedelijke nijverheid.
Het wettelijke verschil tussen stad en platteland is na de grondwet van 1848 en de Gemeentewet van 1851 definitief komen te vervallen.
Geschiedenis
Den Haag bestaat sinds 1230, toen graaf Floris IV van Holland op de plek, waar reeds een hofstede stond van Vrouwe Meilindis van Wassenaer, een bescheiden kasteel bouwde. In 1248 liet graaf Willem II, tevens Rooms Koning geworden, een meer passend kasteel bouwen aan het duinmeer, de huidige Hofvijver. Zijn zoon Floris V zorgde er na Willems vroegtijdige dood voor dat de Ridderzaal voltooid werd. Ze was voorzien van verguld dak en torenspitsen.
De Ridderzaal en het Binnenhof werden versterkt, maar het dorp eromheen kreeg nooit stadsrechten, al bleef Den Haag residentie van de graven van Holland en hun opvolgers. Den Haag kon groeien als compromis tussen de Hollandse steden, maar diezelfde steden zorgden ervoor dat Den Haag geen vestingstad werd. De oppervlakte van Den Haag was aanzienlijk en omvatte behalve het dorp Die Haghe, ook Haagambacht bestaande uit het vissersdorp Scheveningen, het bedevaartsoord Eikenduinen, Halfloosduinen en de heerlijkheid Nieuwveen), dat thans Nootdorps grondgebied is.
15e eeuw
Aan het eind van de langdurige Hoekse en Kabeljauwse twisten werd Den Haag, niet beschermd door wallen en singels, in juli 1479 ingenomen en geplunderd door Wolffert van Borssele en Reynier van Broeckhuysen.
16e eeuw
In 1528 werd Den Haag geplunderd door de Gelderse veldheer Maarten van Rossum, die een groot deel van de nederzetting buiten het grafelijk kasteel platbrandde.
Ook tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog werd Den Haag genadeloos geplunderd en raakte het nagenoeg ontvolkt. De stad was het Spaanse hoofdkwartier tijdens het beleg van Leiden.
Al zeker sinds circa 1400 telde Den Haag enkele duizenden inwoners, waardoor het in feite eerder een stad dan een dorp was. Een stad placht in die tijd echter een zeer verregaande mate van zelfbestuur te hebben en de graven van Holland (en later hun opvolgers, de hertogen van Bourgondië en de Habsburgers) verkozen het om het in hun eigen residentie zelf voor het zeggen te hebben. Vanaf 1581 zette de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden deze praktijk voort, omdat Den Haag de plaats was waar het hoogste regeringsorgaan, de Staten-Generaal, resideerde.
Ook was het stadhouderlijk hof daar gevestigd. Aanvankelijk had het er in de jaren 1580 nog om gespannen of het verwoeste Den Haag weer zou worden opgebouwd; de machtige stad Delft wilde in haar directe omgeving de opkomst van een gevaarlijke rivaal liever verhinderen, mede omdat de stad Delft wenste dat de Staten-Generaal zich blijvend in Delft zou vestigen. Uiteindelijk werd toch tot wederopbouw besloten, en de Staten-Generaal bleven in Den Haag gevestigd.
17e en 18e eeuw
In 1622 telde Den Haag 16.000 inwoners. In de 17e eeuw werd Den Haag omgeven door grachten, die door stadhouder prins Maurits als aanzet tot volledige vestingwerken waren aangelegd, maar van de geplande echte verdedigingswerken kwam verder niets. Aan het eind van de 18e eeuw was het bevolkingsaantal opgeklommen tot ongeveer 40.000, waarmee dit "dorp" de op twee na grootste nederzetting van Nederland was geworden (na Amsterdam en Rotterdam). Door de aanwezigheid van het stadhouderlijk Hof, de Staten-Generaal en buitenlandse diplomaten en (buitenlandse) adel had Den Haag een veel aristocratischer karakter dan de meeste andere Nederlandse steden. Er was een groot contrast tussen de aristocratische wijk rondom het Binnenhof en Voorhout en de meer volkse delen van het "dorp".
19e eeuw
Pas in 1806, onder Frans bewind, kreeg Den Haag zijn stadsrechten, maar in die tijd was een vestingmuur eerder een keurslijf dan een voordeel: Den Haag bleef zonder omwalling en kon zich op ruime schaal uitbreiden. In 1834 wordt Den Haag uitgebrreid met het Rijswijkse gehucht 't Sluijsje (Rijswijk) , gelegen aan de zuidgrens van Den Haag, nabij het Rijswijkseplein. Toen station Hollands Spoor werd aangelegd, gebeurde dat aanvankelijk nog op Rijswijks grondgebied. Eerst enkel jaren lateten zou in 1844 een stuk Rijswijks grondgebied worden geannexeerd vanaf het Rijswijkseplein. Het inwonertal was toen ruim 70.000. Omstreeks 1870 zou het aantal van 100.000 worden gehaald, en rond 1900, in de fin de siècle-tijd van Louis Couperus, telde de stad ongeveer 200.000 inwoners. Ten zuiden van de oude binnenstad ontstonden toen dichtbevolkte arbeiderswijken (Laakkwartier, Schilderswijk, enz.), terwijl tegen de duinkant nieuwe wijken voor de meer gefortuneerde burgers gebouwd wewerden (Statenkwartier, Duinoord, Archipelbuurt, enz.). In die tijd speelde Den Haag ook in kunstzinnig opzicht een belangrijke rol vanwege de schilders van de Haagse School. In 1872 vond tijdens het Haagse congres van de Eerste Internationale de splitsing plaats tussen de anarchisten (Michail Bakoenin) en de marxisten (Karl Marx).
20e eeuw
In 1899 vond in Den Haag de Eerste Haagse Vredesconferentie plaats, die leidde tot de oprichting van het Permanent Hof van Arbitrage, dat in Den Haag gevestigd werd. De Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie schonk een bedrag van $ 1.500.000 voor de bouw van het Vredespaleis (gebouwd tussen 1907 en 1913), waarin dit hof zou zetelen. Later werd ook het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis gevestigd. In 1920 en 1964 vonden in Den Haag Universele Esperantocongressen plaats.
Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog, op 3 maart 1945, kwamen tijdens het Bombardement op Bezuidenhout 510 mensen om het leven. Het bombardement werd uitgevoerd door de geallieerden en had als doel de vernietiging van de mobiele V-2-lanceerinrichtingen van de Duitsers.
In de 20e eeuw heeft Den Haag gebieden geannexeerd wegens ruimtegebrek. De voormalige gemeente Loosduinen werd in 1923 als eerste samengevoegd met Den Haag.
Op 1 januari 1960 telde Den Haag 605.876 inwoners. In de veertig jaar daarna is dit drastisch teruggelopen tot iets meer dan 441.000 inwoners in 1999. (bron: CBS)
Met ingang van 1 januari 2002 zijn de nieuwbouwwijken Leidschenveen en Ypenburg als gevolg van grenscorrecties toegewezen aan Den Haag, ten koste van Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg. Hierdoor is het bevolkingsaantal inmiddels weer in stijgende lijn en momenteel telt de stad ruim 475.000 inwoners.
De groene stad
Den Haag wordt "De groene stad aan zee" genoemd. Dat komt doordat Den Haag binnen haar stadsgrenzen::
* Een aantal landgoederen heeft o.a.: Arendsdorp, Blommendaal, Landgoed Clingendael, Duindigt, Duinweide, Meer & Bos, Ockenburgh (in 1931 geannexeerd), Oostduin, Oosterbeek (in 1953 gekocht), Reijgersbergen (in 1956 gekocht), Sorghvliet en Trve.
* Veel parken heeft o.a.: het Rosarium, St. Hubertuspark, Marlot, de Paleistuin, Wapendal, Westbroekpark en Zuiderpark.
* Bossen heeft o.a. Scheveningse Bosjes, Nieuwe Scheveningse bos, Haagse bos, Bosjes van Pex.
* Veel straatbomen heeft, bijna 85.000.
* Veel monumentale bomen heeft. Het waren er in 1358, voordat de kastanjeziekte toesloeg. Het is nog niet duidelijk hoeveel kastanjes er nog gekapt moeten worden.
Stadsdelen en wijken
Den Haag telt acht stadsdelen. Elk van deze stadsdelen heeft een eigen stadsdeelkantoor, waar de meeste gemeentelijke diensten zijn gehuisvest. Dankzij die stadsdeelkantoren is de gemeente voor veel zaken makkelijker bereikbaar. De huidige indeling in stadsdelen is in 1988 vastgesteld door de gemeenteraad. De indeling in wijken en buurten die toen werd geïntroduceerd wijkt af van de bekende wijk- en buurtindeling die sinds 1953 werd gebruikt.
* Centrum
o Archipelbuurt
o Centrum
o Groente- en Fruitmarkt
o Schilderswijk
o Stationsbuurt
o Transvaal
o Willemspark
o Zeeheldenkwartier
* Escamp
o Bouwlust / Vrederust
o Leyenburg
o Moerwijk
o Morgenstond
o Rustenburg/Oostbroek
o Wateringse Veld
o Zuiderpark
* Haagse Hout
o Benoordenhout
o Bezuidenhout
o Haagse Bos
o Mariahoeve
o Marlot
* Laak
o Laakkwartier en Spoorwijk
o Binckhorst
* Leidschenveen-Ypenburg
o Forepark
o Hoornwijk
o Leidschenveen
o Ypenburg
* Loosduinen
o Bohemen en Meer en Bos
o Kijkduin en Ockenburg
o Kraayenstein en De Uithof
o Loosduinen
o Waldeck
* Scheveningen
o Belgisch Park
o Duindorp
o Duinoord
o Geuzen- en Statenkwartier
o Oostduinen
o Scheveningen
o Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes
o Westbroekpark en Duttendel
o Zorgvliet
* Segbroek
o Bomen- en Bloemenbuurt
o Regentessekwartier
o Valkenboskwartier
o Vogelwijk
o Vruchtenbuurt
Inwoners
* Centrum (stadsdeel Den Haag) ± 100.000 inwoners
* Escamp ± 113.000 inwoners
* Haagse Hout ± 42.040 inwoners
* Leidschenveen-Ypenburg ± 40.000 inwoners
* Laak ± 38.200 inwoners
* Loosduinen ± 47.500 inwoners
* Scheveningen ± 56.000 inwoners
* Segbroek ± 59.000 inwoners +
Totaal: 495.740 inwoners

City/Town : Latitude: 52.078029014540235, Longitude: 4.306812286376953


Media

Documents
Een oude kaart van de gemeente 's-Gravenhage
Een oude kaart van de gemeente 's-Gravenhage
Een oude kaart van de stad 's-Gravenhage
Een oude kaart van de stad 's-Gravenhage
Het wapen van 's-Gravenhage
Het wapen van 's-Gravenhage

Birth

Matches 1 to 800 of 2238

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 van Aalten, Hendrik Willem  Approximately 1856's-Gravenhage, Zuid-Holland I186163
2 Abdon, Hendrina  1759's-Gravenhage, Zuid-Holland I190989
3 Abeleven, Maria Louise  1816's-Gravenhage, Zuid-Holland I594380
4 Acda, Francina Adriana  15 February 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland I279504
5 Adama van Scheltema, Carel Steven  25 January 1815's-Gravenhage, Zuid-Holland I282437
6 Adank, Andries  26 May 1762's-Gravenhage, Zuid-Holland I598806
7 Adank, Nikolaas  About 1720's-Gravenhage, Zuid-Holland I598809
8 van Aerssen, Maria Cornelia  18 March 1691's-Gravenhage, Zuid-Holland I371698
9 van Aerssen van Beijeren, Albrecht Nicolaas  1723's-Gravenhage, Zuid-Holland I98528
10 van Aerssen van Beijeren, Cornelis  1762's-Gravenhage, Zuid-Holland I98529
11 van Aerssen van Beijeren, Maria Françoise  1767's-Gravenhage, Zuid-Holland I98523
12 van Aerssen van Beijeren, Mechtild Margaretha  1766's-Gravenhage, Zuid-Holland I98608
13 Ahn, Louise  27 June 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I119019
14 van Aijlva van Pallandt, Baron Hans Willem  20 May 1804's-Gravenhage, Zuid-Holland I378624
15 van Aijlva van Pallandt, Brnes Jacoba Christina  About 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland I571912
16 Akkerman, Arie  Approximately 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I628448
17 Akkerman, George  31 March 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I628456
18 Akkerman, Jeltje  Approximately 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland I628452
19 Akkerman, Johannes Hendricus Gerardus  19 March 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I746293
20 Albers, Emily Francisca Wilhelmina Maria  29 December 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland I693093
21 Albertus, Suzanne  1673's-Gravenhage, Zuid-Holland I498722
22 van Alem, Helena  1765's-Gravenhage, Zuid-Holland I426016
23 van Alphen, Daniel  25 August 1680's-Gravenhage, Zuid-Holland I363897
24 van Alphen, Wilhelmina Lucia  13 April 1713's-Gravenhage, Zuid-Holland I363881
25 Althoff, Johannes Hendrikus  29 November 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I14407
26 Alting von Geusau, Jhr George Martin Marie  01 May 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I548929
27 d' Ancona, David  23 December 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I441090
28 d' Ancona, David Salomon  17 August 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland I441086
29 d' Ancona, Elias  24 October 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I441084
30 Anderegg, Maria Johanna  23 April 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I446880
31 Anderson, Philip Willem  11 November 1748's-Gravenhage, Zuid-Holland I320314
32 Anderson, Sara Catharina Elizabeth  11 April 1755's-Gravenhage, Zuid-Holland I327811
33 Andreoli, Adriana Francisca Maria Hubertina  21 May 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I715597
34 Andreoli, Anna Josephina Maria  18 July 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland I715544
35 Andreoli, Anna Maria Antonia  28 November 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland I715533
36 Andreoli, Antonius Johannes Josephus  1866's-Gravenhage, Zuid-Holland I715571
37 Andreoli, Beatrix Josephina Maria  15 August 1830's-Gravenhage, Zuid-Holland I503997
38 Andreoli, Carlo Guiseppe  02 November 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland I715605
39 Andreoli, Carlo Guiseppe  01 January 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I715667
40 Andreoli, Catharina Maria Francisca  About 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland I715572
41 Andreoli, Emile Antoine Joseph Marie  22 June 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I715804
42 Andreoli, Franciscus Xaverius Cornelis Josephus  01 April 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland I715598
43 Andreoli, Frans George Maria Joseph  23 August 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I715802
44 Andreoli, Geertruida Wilhelmina Maria  02 November 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I715585
45 Andreoli, Gerard Joseph Marie Ignace  20 August 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I715805
46 Andreoli, Giovanni Antonio Carlo  29 April 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I715595
47 Andreoli, Jeannette Maria Franciscus  08 July 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland I715807
48 Andreoli, Joannes Franciscus Josephus  25 September 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland I715579
49 Andreoli, Johanna Maria Petronella  24 February 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland I342929
50 Andreoli, Johanna Martina Maria  24 September 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland I715591
51 Andreoli, Johanna Petronella Cornelia  About 1834's-Gravenhage, Zuid-Holland I715523
52 Andreoli, Joseph Maria  12 July 1802's-Gravenhage, Zuid-Holland I342930
53 Andreoli, Josephine Johanna Margaretha  1841's-Gravenhage, Zuid-Holland I561175
54 Andreoli, Josephus Johannes Antonius  30 January 1834's-Gravenhage, Zuid-Holland I561176
55 Andreoli, Josephus Maria Johannes Franciscus  30 September 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland I715800
56 Andreoli, Louis Joseph Henri Corneille  23 March 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland I715588
57 Andreoli, Louisa Wilhelmina  09 October 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I715668
58 Andreoli, Ludovicus Cornelis Antonius  19 September 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland I715575
59 Andreoli, Marguerite Adrienne Françoise Cornélie  24 February 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland I715589
60 Andreoli, Maria Johanna Josephina Cornelia  18 October 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland I715610
61 Andreoli, Maria Petronella Josephina  20 October 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I715803
62 Andreoli, Mariette Jozefina  1898's-Gravenhage, Zuid-Holland I715590
63 Andreoli, Marino Antonio Carlo  30 October 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland I715606
64 Andreoli, Michel Joseph Antoine Corneille  04 July 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland I715609
65 Andreoli, NN  01 September 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I715806
66 Andreoli, Petronella Beatrix Maria  About 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland I715573
67 Andreoli, Petrus Josephus Willebrordus  16 September 1851's-Gravenhage, Zuid-Holland I715581
68 Andreoli, Pieter Karel Jozef  23 June 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland I715604
69 Andreoli, Pietronella Jacomina Antonia  About 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I715593
70 Andreoli, Wilhemina Maria Antonia  30 December 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland I715603
71 Andres, Christina Johanna  About 1830's-Gravenhage, Zuid-Holland I746015
72 Andriesse, Emmy-Eugenie  14 January 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I756749
73 Andriessen, Christina Elisabeth  1764's-Gravenhage, Zuid-Holland I255649
74 Antingh Vogel, Albert Theodore Leonard Carel  02 March 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland I345889
75 Antingh Vogel, Ellen Marie Elze  26 January 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland I345039
76 Antoni, Jacobus Johannes  18 May 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland I550869
77 Appeljan, Maria Cornelia  Estimated in 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland I66023
78 Arntz, Carel Jozef  02 May 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I632303
79 Arntz, Octavia Wilhelmina Cornelia Ge  28 February 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I204724
80 van Assendelft, Jacqueline Cornelie  06 December 1682's-Gravenhage, Zuid-Holland I564246
81 Asser, Carel  01 June 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland I65267
82 Asser, Johanna Ernestina  07 January 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I63741
83 Asser, Rosa Louise Henriette  09 April 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland I65266
84 Audier, Gijsberdina Willemina  1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I381220
85 Audier, Lambertus Gerhard Marie  1902's-Gravenhage, Zuid-Holland I381224
86 Baaije, Pieter Wilhelmus  27 October 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland I76405
87 Backer, Paulina Maria  27 September 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I754835
88 Backer, Theodora Sophia  15 September 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland I646925
89 van Baerle, Henri Gerard Christophe  1831's-Gravenhage, Zuid-Holland I594282
90 Baermaijer von Barienkhofen, Pauline Henriette  22 February 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland I768070
91 van Bakhuizen, Ludolf Willem  22 March 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland I126460
92 Bakker, Dr. Jacobus Johannes Antonius  09 November 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland I721448
93 Bakker, Maria Louisa Johanna  18 July 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I772449
94 Balli, Johan Willem  Approximately 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I456815
95 Barnard, Wilhelmus  05 March 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland I552468
96 de Barnsteen, Johanna Elisabeth  16 April 1800's-Gravenhage, Zuid-Holland I58333
97 von Bayern, Willem  1365's-Gravenhage, Zuid-Holland I97284
98 de Beaufort, Bennudina Maria  21 September 1771's-Gravenhage, Zuid-Holland I723019
99 van Beaumont, Sara Cornelia  30 January 1753's-Gravenhage, Zuid-Holland I347645
100 Becherer, Ernst Wilhelm Ferdinand Jan  12 October 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland I277214
101 Becherer, Jan Ernst Wilhelm Ferdinand  12 March 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I277209
102 Becherer, Louis Hendericus  16 January 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I277215
103 Beck, Frederika Johanna Hendrina  02 October 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland I633158
104 Beekman, Christaan Michiel  12 December 1851's-Gravenhage, Zuid-Holland I593907
105 Beekman, Christiaan Hendrik  28 May 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland I593909
106 Beekman, Egbert  09 July 1817's-Gravenhage, Zuid-Holland I593905
107 Beeloo, Helena Antonia  07 May 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I753542
108 Beens, Franciscus Jacobus Alfons  02 December 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I297585
109 de Beer, Barend  1847's-Gravenhage, Zuid-Holland I440155
110 de Beer, Salomon Barend  1811's-Gravenhage, Zuid-Holland I440159
111 Beerends, Hendricus Petrus  12 November 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I48678
112 Beijen, Karel Herman  02 March 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland I638407
113 Bekking, Pauline Atoinette  01 March 1820's-Gravenhage, Zuid-Holland I755474
114 Belinfante, Abraham Cohen  1765's-Gravenhage, Zuid-Holland I118398
115 Belinfante, Ada Juliette  11 October 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I119089
116 Belinfante, Adolf Stephanus  23 April 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland I119064
117 Belinfante, Adriaan Hendrik Ir.  31 January 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland I82273
118 Belinfante, Alexander Henrich M.D.  30 June 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I119002
119 Belinfante, Alfred George Justus  03 August 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland I118384
120 Belinfante, Anna Rachel  05 June 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland I119396
121 Belinfante, Arabella Emelie Deborah  27 April 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland I118381
122 Belinfante, Aron Cohen  1805's-Gravenhage, Zuid-Holland I82522
123 Belinfante, Aron Haim  22 March 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland I58550
124 Belinfante, August  04 July 1841's-Gravenhage, Zuid-Holland I82489
125 Belinfante, August David Prof. Dr. Mr.  10 September 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I82305
126 Belinfante, August James George MD  30 March 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland I118376
127 Belinfante, Augusta Anna Bertha  31 May 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland I118383
128 Belinfante, Baruch  16 February 1834's-Gravenhage, Zuid-Holland I118670
129 Belinfante, Benvenida  22 December 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland I119392
130 Belinfante, Caroline Gracia  01 December 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland I118674
131 Belinfante, Charlotte Lea  29 November 1838's-Gravenhage, Zuid-Holland I118672
132 Belinfante, Clara  23 May 1817's-Gravenhage, Zuid-Holland I118395
133 Belinfante, Clara  06 May 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland I118797
134 Belinfante, Clara Annette Hanna  15 December 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland I118392
135 Belinfante, Daniel  06 June 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland I118676
136 Belinfante, Daniel Mozes  13 March 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland I118796
137 Belinfante, David  26 June 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland I118671
138 Belinfante, David  17 July 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland I119390
139 Belinfante, Dora Nelly  04 November 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I119088
140 Belinfante, Dora Regina Estella  23 January 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland I118999
141 Belinfante, Eduard David Mr.  22 March 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland I82303
142 Belinfante, Elisabeth Rebecca  03 August 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland I118390
143 Belinfante, Elisabeth Rosette Augusta  15 February 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland I82269
144 Belinfante, Eliza VIolet Alexandra  27 June 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland I119004
145 Belinfante, Emanuel  08 March 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland I118794
146 Belinfante, Emilie  29 September 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I82493
147 Belinfante, Emilie Josephine  11 January 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland I82495
148 Belinfante, Emma Ernestine  25 May 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland I119022
149 Belinfante, Ernst Valentine Frans  04 December 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I119024
150 Belinfante, Estella Dorothea  03 August 1882's-Gravenhage, Zuid-Holland I119344
151 Belinfante, Estella Erika  25 March 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I88701
152 Belinfante, Esther  1771's-Gravenhage, Zuid-Holland I118400
153 Belinfante, Esther  23 January 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I118819
154 Belinfante, Frederik Erik  30 May 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I119003
155 Belinfante, Frederik Joseph  27 October 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland I118389
156 Belinfante, Frederik Joseph Phd.  06 January 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I119023
157 Belinfante, George Gerson  29 May 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland I118387
158 Belinfante, George Willem  26 August 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I89790
159 Belinfante, Hanna Juliette  24 August 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland I118382
160 Belinfante, Henrich Joseph  27 March 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland I118998
161 Belinfante, Henriette Ernestine  22 May 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I119349
162 Belinfante, Hermina Jacoba  05 July 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I119348
163 Belinfante, Jacob  21 August 1835's-Gravenhage, Zuid-Holland I118386
164 Belinfante, Jacob David Henrich  27 January 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland I119342
165 Belinfante, Jacob Wilhelm  27 August 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland I119084
166 Belinfante, Jacques Maurice  29 September 1838's-Gravenhage, Zuid-Holland I119282
167 Belinfante, Jahacob Cohen  1780's-Gravenhage, Zuid-Holland I82479
168 Belinfante, Johan Frederik Ernst  01 November 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland I119020
169 Belinfante, Johan Jacob  27 October 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland I118997
170 Belinfante, Joseph Gabriel Jacques  06 December 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland I119383
171 Belinfante, Justus Sadic  10 August 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland I119281
172 Belinfante, Karel Jacob  13 January 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland I119384
173 Belinfante, Karel Samuel  22 August 1856's-Gravenhage, Zuid-Holland I119394
174 Belinfante, Leonard VIctor  02 August 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland I119343
175 Belinfante, Louise Rosalie  21 January 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland I119021
176 Belinfante, Marie Clara Estella  24 December 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland I118385
177 Belinfante, Maurice Ernst  30 March 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland I118391
178 Belinfante, Mirjam  13 March 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland I118795
179 Belinfante, Mordechai Maurits  03 May 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland I119391
180 Belinfante, Mozes  08 January 1831's-Gravenhage, Zuid-Holland I118668
181 Belinfante, Mozes Cohen  1761's-Gravenhage, Zuid-Holland I82500
182 Belinfante, NN  26 March 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland I119280
183 Belinfante, Paloma Cohen  1791's-Gravenhage, Zuid-Holland I118631
184 Belinfante, Pauline Esther  11 July 1841's-Gravenhage, Zuid-Holland I118673
185 Belinfante, Rebecca Cohen  1769's-Gravenhage, Zuid-Holland I82521
186 Belinfante, Rebecca Sara  14 December 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland I118793
187 Belinfante, Rebecca Wilhelmine  29 August 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland I119083
188 Belinfante, Rosa Rebecca  09 October 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I119345
189 Belinfante, Rosalie Rachel  25 January 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland I118675
190 Belinfante, Rosette Sophie  08 April 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I118388
191 Belinfante, Sadic Cohen  1784's-Gravenhage, Zuid-Holland I118629
192 Belinfante, Sadic Cohen  1787's-Gravenhage, Zuid-Holland I118630
193 Belinfante, Salomon  1763's-Gravenhage, Zuid-Holland I118397
194 Belinfante, Salomon  06 April 1858's-Gravenhage, Zuid-Holland I119063
195 Belinfante, Sara  05 March 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland I119393
196 Belinfante, Sara Cohenet  1767's-Gravenhage, Zuid-Holland I118399
197 Belinfante, Theodore Henrie George  03 April 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland I119346
198 Belinfante, Wilhelm George  08 October 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland I119087
199 van Benthem van den Bergh, Anna Maria Eduarda  1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I402555
200 Bentinck, Adolf Carel  1764's-Gravenhage, Zuid-Holland I98522
201 Bentinck, John Charles  02 July 1763's-Gravenhage, Zuid-Holland I690696
202 Bentinck, Otteline Frederica Louise  07 September 1793's-Gravenhage, Zuid-Holland I738835
203 Bentinck, Willem Gustaaf Frederik  21 June 1762's-Gravenhage, Zuid-Holland I738833
204 van Berckel, Eugene Jan  04 March 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I194260
205 van Berckel, Mr. Theodore Louis  05 May 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I465786
206 Berden, Joannes Hermanus Hubertus  01 November 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland I721724
207 Berdenis van Berlekom, Willem Jacob  01 March 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland I743991
208 Beretta, Anna Maria Theresia  05 February 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland I772444
209 Berg, Jkvr Arnoldine Johanna Elizabeth  05 July 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland I687299
210 van den Berg, Janna  05 March 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland I132280
211 van den Berg, Johanna  22 August 1818's-Gravenhage, Zuid-Holland I395885
212 van den Berg, Margaretha Wilhelmina  01 January 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland I742236
213 van den Berg, Pieter  25 February 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland I238198
214 van Bergen, Johanna Louisa Pieters  1790's-Gravenhage, Zuid-Holland I231711
215 van den Bergh, Alida Frederika  17 December 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland I48673
216 van den Bergh, Antonie Arnoldus  12 September 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland I77714
217 van den Bergh, Georgius Gerardus Wilhelmus  02 November 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland I715535
218 van den Bergh, Willem  About 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland I516843
219 Berghauser, Johann Casimir  About 1797's-Gravenhage, Zuid-Holland I718175
220 Bergman, Wilhelmina Sophia  07 August 1801's-Gravenhage, Zuid-Holland I414989
221 van Berkestijn, Willem Hendricus  28 May 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland I557180
222 Bertram, Anna Maria Catharina  22 August 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I363956
223 Bervoets, Alida Elisabeth  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I405224
224 Biersteker, Maria Catharina  Approximately 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I385546
225 Bieschel, Willem Johannes  About 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland I734556
226 Bignell, Johanna Sarah Paulina  19 December 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland I640290
227 van Bijlandt, Abraham  1773's-Gravenhage, Zuid-Holland I191726
228 van Bijlandt, Graaf Mr. Carel Jan Emilius  08 January 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland I191736
229 van Bijlandt, Eugene Jean Alexander Mr.  01 July 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland I191734
230 van Bijlandt, Graaf Jean Charles  1776's-Gravenhage, Zuid-Holland I191732
231 van Bijlandt, Otto Anne  1766's-Gravenhage, Zuid-Holland I191730
232 van Bijlevelt, Frederika Sophia Wilhelmina  14 April 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland I338938
233 Bijlevelt, Josina  1676's-Gravenhage, Zuid-Holland I191009
234 van Blerk, Hendricus Hermanus  30 September 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I76513
235 de Block, Antony A.M.  23 March 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I494628
236 de Block, Leo Mr.  14 August 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland I196417
237 de Block, Mathilde  21 October 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I494629
238 Blok, Betje  17 March 1821's-Gravenhage, Zuid-Holland I397496
239 Blokpoel, Cornelia Hendrika  26 July 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland I363948
240 Blokpoel, Cornelis Hendrik  20 June 1806's-Gravenhage, Zuid-Holland I363968
241 Blokpoel, Cornelis Hendrik  30 March 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I363966
242 Blokpoel, Johannes Thomas  20 December 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I363955
243 Blokpoel, Willem George Frederik  08 May 1814's-Gravenhage, Zuid-Holland I275854
244 Blom, Adriana Paulina Catharina Mari  07 February 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I165351
245 Blommers, Bernardus Johannes  30 January 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland I755842
246 Blommers, Therese  28 September 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland I755840
247 Blum, Sophia  Approximately 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland I394282
248 Bodt, Maria Barbara Helena  About 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland I590852
249 de Boer, Zacharias Hartog  1783's-Gravenhage, Zuid-Holland I89611
250 van Boetzelaar, Maria Catharina  About 1771's-Gravenhage, Zuid-Holland I378636
251 Bogaard, Maria Stoffelina  21 February 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland I606687
252 Bogert, Willemina  1754's-Gravenhage, Zuid-Holland I190985
253 Bogner, Francisca Romana  1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I342607
254 Boland, Abraham  1807's-Gravenhage, Zuid-Holland I76473
255 Bolkestein, Mr. Nicolaas  27 July 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I645771
256 Bolomeij, Selinde Elisabeth  About 1830's-Gravenhage, Zuid-Holland I307632
257 Bom, Adriaantje  1736's-Gravenhage, Zuid-Holland I516208
258 Bomans, Godfried Jan Arnold  02 March 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I253077
259 van Bommel, Martinus Franciscus  1866's-Gravenhage, Zuid-Holland I555726
260 Boneschansker, Gerrit  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I71745
261 Boneschansker, Grietje  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I69015
262 Bonjour, Jean Joseph  1777's-Gravenhage, Zuid-Holland I204954
263 Bonnes, Martje  25 September 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland I623427
264 de Bont, Henri Frans Joseph  12 July 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I750187
265 Bont, Petrus Nicolaas Martinus  24 August 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland I153899
266 Boogaard, Adriaan Johan Jan  12 December 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland I422138
267 Boogaard, Anna Margaretha Geertruida  24 November 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I422149
268 Boogaard, Christiaan  03 July 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland I422173
269 Boogaard, Christina Leonora Elisabeth  17 September 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland I422184
270 Boogaard, Christina Margaretha  04 June 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I422195
271 Boogaard, Gerardus Adrianus Jozinus  10 October 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland I422206
272 Boogaard, Jan Frederik Theodoor  04 October 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland I422217
273 Boogaard, Jozinus  18 November 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland I422228
274 Boogaard, Teuntje Jeannette Hendrika  10 July 1882's-Gravenhage, Zuid-Holland I422238
275 Boogaard, Theodoor Elisa Christiaan  04 September 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland I422249
276 van den Boogaerd, Corrie  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I536785
277 de Booij, Antoine Frederic  17 May 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I191199
278 Boom, Abraham Joseph Barend  1714's-Gravenhage, Zuid-Holland I89105
279 Boom, Jan  1854's-Gravenhage, Zuid-Holland I480020
280 Boom, Machiel Joseph  1767's-Gravenhage, Zuid-Holland I89742
281 van Booma, Gerardus Johannes  Approximately 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I480295
282 van der Borch ter Verwolde, Jacba Francina  16 December 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland I436203
283 Bordewijk, Hendrik Ferdinand  25 November 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland I435676
284 Bordewijk, Hendrik Ferdinand  20 November 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I435660
285 Bordewijk, Hendrik Ferdinand  1872's-Gravenhage, Zuid-Holland I435662
286 Bordewijk, Prof. Dr. Hugo Willem Constantijn  15 December 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland I365040
287 Bordewijk, Pieternella  13 July 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland I770229
288 Bordewijk, Rubertus  01 November 1778's-Gravenhage, Zuid-Holland I770234
289 Boreel, Jvr Agneta Leopoldina Maria  About 1814's-Gravenhage, Zuid-Holland I552433
290 Boreel, Jkvr. Anne  16 March 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland I281790
291 Boreel, Eliza Dorothea  About 1841's-Gravenhage, Zuid-Holland I477940
292 Boreel, Jhr. Jacob  05 March 1813's-Gravenhage, Zuid-Holland I281791
293 Boreel, Jkv Maria  24 March 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland I526064
294 Boreel, Jhr Paulus Jacob  18 February 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland I476538
295 Boreel de Mauregnault, Jvr Elisabeth  19 September 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland I608104
296 Boreel de Mauregnault, Jhr Henri Willem  28 June 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland I608579
297 Boreel de Mauregnault, Jhr Johannes Anthonij  11 November 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I608578
298 Börger, Anton  16 September 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I190099
299 Börger, Jacobus Bernardus  19 July 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland I183985
300 Borgesius, Mr. Jacobus  09 September 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland I755839
301 Born, Henriette Francine  31 July 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland I48272
302 Borret, Antonius Paulus Augustinus Hubertus  About 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I739960
303 Borret, Arnoldus Johannes Maria Hubertus  01 January 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I739965
304 Borret, Mathilde Julia Maria Hubertina  04 February 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland I739964
305 Borret, Theodorus Henricus Maria Hubertus  About 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland I739962
306 Borret, Walburga Maria Hubertina  22 December 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland I739967
307 Bosboom, Johannes  18 February 1817's-Gravenhage, Zuid-Holland I253853
308 van den Bosch, Anna Maria  1842's-Gravenhage, Zuid-Holland I195708
309 Bosman, Fredrik Hendrik  09 September 1821's-Gravenhage, Zuid-Holland I75467
310 Bosman, Johanna  1805's-Gravenhage, Zuid-Holland I521076
311 Bosman, Willem Frederik  27 February 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland I125645
312 Bosman, Willem Frederik  20 September 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland I521075
313 Bosmans, Elisabeth  01 July 1853's-Gravenhage, Zuid-Holland I63945
314 Bosscha, Cecilia Emilia  07 November 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland I255132
315 Bosscha, Karel Albert Rudolf  15 May 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland I255185
316 Bothe, Friederich Anton  About 1851's-Gravenhage, Zuid-Holland I367980
317 Bothe, Josephine Marinne Fracisca Antoinette  About 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland I415247
318 Botter, Andreas Johannes  18 November 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland I108229
319 le Boullenger, Henriette Anna Maria  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I255392
320 Bousema, Willem  12 November 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland I81574
321 Bouwmeester, Adolfina Geertruida Marie Julie  19 April 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I487443
322 Bouwmeester, Louis Frederik Johannes  14 March 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland I486961
323 van den Braak, Dorothea Maria  17 December 1802's-Gravenhage, Zuid-Holland I693103
324 Braam, Cornelis Johannes  02 February 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland I774755
325 Braam, Laurentius Maria  02 February 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland I774754
326 Brackel, Angeligue Geertruida Maria  28 October 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland I333773
327 Brackel, Frans Joseph Gerard  14 October 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I333769
328 Bran, Arnoldus  09 July 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland I659161
329 Brand, Antonius Franciscus Wilhelmus  17 September 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland I430362
330 van der Brand, Geertruida Louise  07 September 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland I224099
331 Brand, Hendrica  1758's-Gravenhage, Zuid-Holland I520462
332 Brandts, Johanna Everdina Catharina Alberta  1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I542496
333 Braxhoofden, Maria  31 January 1817's-Gravenhage, Zuid-Holland I195391
334 Breimer, Johanna Gozina  05 January 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland I437881
335 Breuer, Maria Catharina  1808's-Gravenhage, Zuid-Holland I165439
336 van de Brienen, Barones Ida Cornelia Maria Adriana  20 June 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland I256854
337 Brinkman, Louisa Hermina  18 October 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland I415616
338 Broda, Marie-Louise Emillij  30 January 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I666697
339 Broedelet, Joeki  04 October 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I186509
340 van den Broek, Johanna  1750's-Gravenhage, Zuid-Holland I35001
341 Broekman, Theodora Hendrika  Approximately 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I788925
342 Brohm, Maria Elisabeth  About 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland I644215
343 Brood, Maria Elisabeth Leontine Sophie  About 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland I480953
344 Brouwer, Roelof Kars  06 October 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland I271705
345 van der Brugghen, Johan Diederik  1774's-Gravenhage, Zuid-Holland I126899
346 de Bruijn, Alphonse Franciscus Marie  30 October 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I460536
347 de Bruijn, Clara Antoinette  05 October 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland I606369
348 Bruinsma, Johanna Maria  05 November 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I276815
349 Buch, Anna Maria Antonia  29 November 1856's-Gravenhage, Zuid-Holland I339079
350 Buch, Helena Johanna  28 September 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland I338921
351 Buis, Frans  1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I641983
352 Buis, IJsbrand  1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I639349
353 Buis, IJsbrand Gerrit  1894's-Gravenhage, Zuid-Holland I641990
354 Buis, Jan Gerard  November 1847's-Gravenhage, Zuid-Holland I646447
355 Buis, Lampje  March 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland I639234
356 Buis, Theunis  1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I639341
357 Bulthuis, Rico Johannes  27 August 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I279649
358 Buningh, Barend  1827's-Gravenhage, Zuid-Holland I724409
359 Burgers, Christina Willemina  16 September 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland I283191
360 Burgers, Eduard François Adriaan  10 May 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I746279
361 Burgers, Frederik Jacob Johannes  29 January 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland I746027
362 Burgers, Jacob Frederik Adrianus  19 September 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland I746032
363 Burgers, Johanna Eduardina Chrsitina  05 February 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland I746029
364 Burgers, Johannes Cornelis Franciscus  15 January 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I746030
365 Burgers, Willem Clement Louis  02 November 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland I746271
366 Burghoorn, Alda  Estimated in 1710's-Gravenhage, Zuid-Holland I187504
367 Bursch, Adelheijda Christina  About 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I626599
368 Buteux, Martha Henriette  14 October 1736's-Gravenhage, Zuid-Holland I757398
369 Buziau, Johannes Franciscus  07 January 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland I143232
370 Caan, Catharina Anne  06 October 1811's-Gravenhage, Zuid-Holland I561284
371 Caan, Jhr. Mr. Hendrik Johan  08 April 1781's-Gravenhage, Zuid-Holland I369749
372 Caminada, Johannes Hermanus Henricus  16 July 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland I188584
373 Campfens, Constantia Paulina  About 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland I551506
374 Canits, Maria Margaretha  1821's-Gravenhage, Zuid-Holland I438645
375 Cappetti, Louis  08 March 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland I341617
376 Carbentus, Anna Cornelia  10 September 1819's-Gravenhage, Zuid-Holland I191031
377 Carbentus, Arietta Sophia Jeannette  1856's-Gravenhage, Zuid-Holland I191175
378 Carbentus, Gerrit Herman  1761's-Gravenhage, Zuid-Holland I191160
379 Carbentus, Willem Gerrits  1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I191032
380 Carbentus, Willemina Catharina Gerardina  1816's-Gravenhage, Zuid-Holland I191167
381 Carmiggelt, Simon Johannes  07 October 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I426915
382 Caroli, Maria Jacqueline Adriane  06 April 1857's-Gravenhage, Zuid-Holland I561659
383 de Casado de Monteleone, Henriette Johanna Francisca  1725's-Gravenhage, Zuid-Holland I94799
384 Castelijn, Anna Hesthera Lambertina  About 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland I608554
385 van Cats, Anna  20 April 1625's-Gravenhage, Zuid-Holland I371696
386 Cavadino, Frederic Antoine Marie  19 September 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I479056
387 Ceelen, Annetje  1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I484981
388 du Celliee, Theodirus  12 April 1716's-Gravenhage, Zuid-Holland I361673
389 de Charro van Kempen, Frederik Nicolaas  About 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I529081
390 du Chatenier, Carolina Josina  14 December 1825's-Gravenhage, Zuid-Holland I618036
391 du Chatenier, Carolina Josina  02 January 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland I618035
392 van Citters, Maria Catharina  25 August 1779's-Gravenhage, Zuid-Holland I281768
393 Clant, Abrahamina Cornelia Charlotte Georgette  12 March 1825's-Gravenhage, Zuid-Holland I748928
394 Clardij, Ida  06 February 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland I688497
395 Cobet, Frederika Christina Louise  14 December 1823's-Gravenhage, Zuid-Holland I758484
396 Coenders, Buddy David  17 June 1986's-Gravenhage, Zuid-Holland I350592
397 Coenegracht, Marie Elisabeth Lambertina Cornelie  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I518450
398 Coenen, Cornelis  30 October 1798's-Gravenhage, Zuid-Holland I58332
399 Coenen, Cornelis  19 March 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland I566104
400 Coenen, Cornelis Willem  25 December 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland I666701
401 Coenen, Dina Philippina  24 December 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland I666694
402 Coenen, Ida  28 May 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland I630397
403 Coenen, Johanna Elisabeth  23 November 1828's-Gravenhage, Zuid-Holland I666695
404 Coenen, Johanna Elisabeth  23 June 1833's-Gravenhage, Zuid-Holland I666696
405 Coenen, Johanna Elisabeth  10 October 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I58460
406 Coenen, Johanna Elisabeth  30 September 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland I666705
407 Coenen, Johanna Maria  07 July 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland I666702
408 Coenen, Johannes Meinardus  28 January 1824's-Gravenhage, Zuid-Holland I57934
409 Coenen, Johannes Meinardus  30 October 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland I666704
410 Coenen, Johannes Meinardus  15 June 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland I666708
411 Coenen, Johannes Wilhelmus Fredericus  10 June 1825's-Gravenhage, Zuid-Holland I666693
412 Coenen, Lodewijk Willem  05 January 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I666712
413 Coenen, Maria Cornelia  08 April 1857's-Gravenhage, Zuid-Holland I666709
414 Coenen, Maria Cornelia  23 January 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland I666711
415 Coenen, Willem Cornelis Johannes Meinardus  01 January 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland I666706
416 Cohen, Julia  06 February 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland I280025
417 Cohen, Virginia Rivka  20 April 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I749772
418 Colenbrander, Willem Sybout Adriaan  06 November 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I563912
419 Collot DEscurij, Anna Cornelia  11 February 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland I195623
420 Colson, Elisabeth Sophie  04 March 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland I715580
421 Colson, François Joseph  01 January 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I715824
422 Colson, François Joseph Marie  01 May 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland I546037
423 de Constant Rebecque, Guillaume Anne  24 April 1750's-Gravenhage, Zuid-Holland I668208
424 Cools, Johanna Wilhelmina Sophia  19 March 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland I86462
425 Coppers, Elisabeth Catharina Maria  15 October 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I408780
426 Copraij, Anna Antonia Maria  26 October 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland I284699
427 Cort van der Linden, Mr. Pieter Wilhelm Adriaan  14 May 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland I511150
428 Couperus, Louis Marie Anne  10 June 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland I187477
429 Courbois, Pierre  01 October 1673's-Gravenhage, Zuid-Holland I360312
430 Crabbendam, Petronella Maria Catharina  07 February 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland I746200
431 Croiset, Heijman Salomon  09 January 1812's-Gravenhage, Zuid-Holland I344728
432 Croiset, Salomon Hijman  09 June 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland I344724
433 Croiset van Uchelen, Otto Christiaan  25 July 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland I54561
434 Crommelin, Samuel  25 April 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland I436204
435 van Croonenburg, Johannes Baptist  24 December 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I732506
436 Cunningham, Catharina Juliana  31 October 1714's-Gravenhage, Zuid-Holland I363886
437 Da Fonseca, Abraham  1723's-Gravenhage, Zuid-Holland I118582
438 Da Fonseca, Ribecca  1770's-Gravenhage, Zuid-Holland I118563
439 van Daal, Pieternella Catrina  02 April 1820's-Gravenhage, Zuid-Holland I76477
440 Daket, Amerentia  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I434892
441 van Dalen, Hendrina  1756's-Gravenhage, Zuid-Holland I438005
442 van Dam, Adam Johannes Wilhelmus  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I580771
443 van Dam, Johannes  1790's-Gravenhage, Zuid-Holland I575598
444 van Dam, Johannes Martinus  21 March 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I363947
445 van Dam, Martinus Wilhelmus  23 June 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I363946
446 Damen, Celestina Catharina Florentina  1858's-Gravenhage, Zuid-Holland I772862
447 Damen, Joannes Dominicus  25 August 1799's-Gravenhage, Zuid-Holland I772811
448 Damen, Wilhelmine Philipine  23 January 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland I561101
449 Davidson, Caroline  23 December 1819's-Gravenhage, Zuid-Holland I28737
450 Declemij, Adrianus  1863's-Gravenhage, Zuid-Holland I283304
451 Declemij, Adrianus  1882's-Gravenhage, Zuid-Holland I283306
452 Declemij, Pieternella Maria  17 July 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland I58208
453 Dedel, Anna Maria  01 June 1729's-Gravenhage, Zuid-Holland I256316
454 Dedel, Susanna Sophia  1748's-Gravenhage, Zuid-Holland I125900
455 den Dekker, Herman  03 June 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I606691
456 Dekkers, Gerardus Johan Antonius  17 May 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland I554362
457 Dellenbag, Everardus Johannes Wilhelmus  16 April 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland I454871
458 Delporte, Johanna  23 January 1751's-Gravenhage, Zuid-Holland I363977
459 Denkers, Jacobus  Approximately 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland I152626
460 des Tombe, Jhr Francois Joan Adriaan  About 1841's-Gravenhage, Zuid-Holland I594126
461 Dessaur, Catharina Irma Prof. Dr.  03 July 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland I195304
462 Dessaur, Maurits  10 July 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland I195301
463 Dessaur, Salomon  10 September 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I195302
464 Destree, Josephine Marie  17 July 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland I190979
465 Deterding, Henry  1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I427118
466 Deweille, Johannes Adrianus  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I724998
467 Dieben, Franciscus Albertus Jacobus  30 July 1853's-Gravenhage, Zuid-Holland I652588
468 Dieben, Franciscus Antonius  15 February 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I580793
469 Dieben, Lodewijk Ferdinand  19 April 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland I652590
470 Dieben, Willem Frederik Christiaan  1886's-Gravenhage, Zuid-Holland I652582
471 Diecken van Rijn, Arent Janse  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I660090
472 Diehl, Sabina  1786's-Gravenhage, Zuid-Holland I272631
473 Diephuis, Bruin Anton Helenus Johannes  19 June 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland I261691
474 Diercquens, Elisabeth  15 March 1674's-Gravenhage, Zuid-Holland I595481
475 Diert van Melissant, Jacobus Petrus IVo  About 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland I521923
476 Diert van Melissant, Paulina Petronella Johanna  03 October 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland I528433
477 Dietz, Christianus Cornelius  21 May 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I784158
478 Dietz, Constantinus Antonius  03 April 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I478559
479 Dietz, Geertruida Johanna  01 November 1829's-Gravenhage, Zuid-Holland I784157
480 Dietz, Maria Magdalena  12 May 1814's-Gravenhage, Zuid-Holland I770227
481 Dietz, Theodora Philippina  05 September 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland I784159
482 van Diggelen, Anna Adriana  20 May 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland I81065
483 van Diggelen, Catharina Geertruida Martina  10 December 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland I81064
484 van Diggelen, Cornelia  26 February 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland I81084
485 van Diggelen, Cornelia  12 March 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland I80575
486 van Diggelen, Elisabeth Sophia  05 May 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I80585
487 van Diggelen, Geertruida Cornelia  12 February 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I81072
488 van Diggelen, Jan  07 March 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland I81073
489 van Diggelen, Johannes Jurianus  16 July 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I80580
490 van Diggelen, Johannes Jurianus  13 June 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I80584
491 van Diggelen, Maarten  14 August 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I81062
492 van Diggelen, Maarten  31 March 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland I80582
493 van Diggelen, Niesje  16 September 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland I80829
494 van Diggelen, Peter Paul  23 October 1947's-Gravenhage, Zuid-Holland I81122
495 van Diggelen, Pieter Willem  23 February 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I81075
496 van Diggelen, Pieter Willem  26 January 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland I81071
497 van Diggelen, Sijtje  27 January 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland I81074
498 van Diggelen, Trijntje  18 October 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland I80581
499 van Diggelen, Willem  02 March 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland I81063
500 Dijckmeester, Maria Aletta Rebecca  04 April 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland I281756
501 van Dijk, Johanna Agnieta  About 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland I399220
502 Dijkkamp, Jannetje Catharina  1897's-Gravenhage, Zuid-Holland I512987
503 Dinkhuijsen, Magtilda  20 September 1781's-Gravenhage, Zuid-Holland I498780
504 van der Does, Theodora  1758's-Gravenhage, Zuid-Holland I83047
505 Dommer van Poldersveldt, Victoria Petronella Maria  01 December 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland I484692
506 Donderwinkel, Cornelia Engelina  08 July 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland I607240
507 Donderwinkel, Everdina Hendrika Johanna  04 September 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland I607239
508 Donderwinkel, Wilhelmina Alberdina F.  28 June 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland I607064
509 Donderwinkel, Yolanda  21 March 1946's-Gravenhage, Zuid-Holland I607825
510 van Doodewaard, Catharina  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I507938
511 Doorman, Hendrik Jan Diederik  1744's-Gravenhage, Zuid-Holland I193996
512 Doorman, Hendrikus Johannes  02 October 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland I80389
513 Doorman, Karel Willem Frederik  27 September 1821's-Gravenhage, Zuid-Holland I193988
514 van Doorninck, Theodorus Coenradus Casparus  June 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I744974
515 van Dorp, Hendrik Otto  1863's-Gravenhage, Zuid-Holland I518351
516 van Dort, Joseph Johannes  26 December 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland I312036
517 Doublet, Mechteld  1631's-Gravenhage, Zuid-Holland I126994
518 Douma, Gerard Hendrik  Approximately 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland I445326
519 Drabbe, Frederik George Willem Maria  29 June 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I701286
520 Drees, Willem  24 December 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland I186031
521 Driessen, Johannes Jacobus Aloysius  13 October 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I165646
522 Driessen, Wilhelmus Leonardus  24 January 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland I165645
523 Drion, Elisabeth  05 August 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I63939
524 Drion, Franciscus Johannes  09 August 1847's-Gravenhage, Zuid-Holland I63944
525 Drion, Franciscus Johannes Wilhelmus  02 September 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland I63940
526 Drion, Huibert Prof. Dr. Mr.  25 April 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I63943
527 Drion, Jan  30 December 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland I790617
528 Drion, Robert  03 October 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland I790616
529 Drion, Tom  06 September 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland I63942
530 Droogleever Fortuijn, Prof. Dr. Jan  12 April 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland I551568
531 Drughorn, Catherine Alida  27 January 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland I484476
532 van Drunen, Adriana  1912's-Gravenhage, Zuid-Holland I67644
533 van der Duijn, Anna  1747's-Gravenhage, Zuid-Holland I191729
534 van Duijne, Alida Johanna  1835's-Gravenhage, Zuid-Holland I557733
535 van Duijne, Jacoba Jannetje  1833's-Gravenhage, Zuid-Holland I557651
536 Duijnstee, Elisabeth Petronella Maria  03 January 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland I457289
537 Duijnstee, Franciscus Johannes Anthonius  11 October 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland I554703
538 Duijnstee, Jacobus Johannes  04 May 1835's-Gravenhage, Zuid-Holland I272119
539 Duijnstee, Johanna Anthonia Maria  11 November 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland I457290
540 Duijnstee, Maria Theodora Johanna  04 November 1816's-Gravenhage, Zuid-Holland I414971
541 Duijnstee, Petrus Theodorus Antonius  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I478106
542 Duijnstee, Theodorus Johannes  19 September 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland I414969
543 Duijnstee, Mr. Theodorus Johannes Antonius  23 February 1858's-Gravenhage, Zuid-Holland I272116
544 Duijvestijn, Alida Johanna Petronella  15 March 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland I656882
545 Dulfer, Johannes Jacobus  1831's-Gravenhage, Zuid-Holland I60784
546 den Dulk, Catharina  24 November 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland I777939
547 Duran, Johannes  09 July 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland I276559
548 Duran, Maria  25 July 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland I276557
549 Dutilh, Mr. Ian Jacob  18 February 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland I755470
550 van Eck, Charlotte Amelie  About 1829's-Gravenhage, Zuid-Holland I530022
551 van Eck, Huberta Adriana Roberta  05 December 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland I779308
552 Edersheim, Bendit  19 May 1829's-Gravenhage, Zuid-Holland I283127
553 Edersheim, Bertha  31 January 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland I247109
554 Edersheim, Bertha  27 August 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland I280696
555 Edersheim, Bertha Helena Henriette  05 September 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland I283142
556 Edersheim, David  14 June 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland I283138
557 Edersheim, Eliezer  18 November 1825's-Gravenhage, Zuid-Holland I283123
558 Edersheim, Heijman  24 May 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I283125
559 Edersheim, Henriette  21 May 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland I280023
560 Edersheim, Thamar Henriette  22 June 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland I397469
561 Eerhard, Sophia Willemina  18 March 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland I653641
562 Eijgenraam, Carolus Bartholomeus  04 August 1814's-Gravenhage, Zuid-Holland I256101
563 Eilbracht, Anna Aplonia Alberdina Hendrika  20 February 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland I278792
564 Eilbracht, Gerhardus Fredericus  29 August 1816's-Gravenhage, Zuid-Holland I278832
565 Eilers, Johanna Berendina  16 April 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland I700100
566 van El, Johannes Hermanus  1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I580857
567 Elgershuizen, Johannes Bartolomeus  30 October 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I14395
568 van der Elst, Gezina  04 July 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland I655574
569 Elzas, Isidore  About 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland I635843
570 Emants, Antonia Johanna Charlotta  16 October 1821's-Gravenhage, Zuid-Holland I436207
571 Emants, Guilelmina Magdalena Christina  08 February 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland I436214
572 Emants, Mr. Guilliam Balthasar  02 August 1737's-Gravenhage, Zuid-Holland I436276
573 Emants, Guilliam Balthazar  03 September 1818's-Gravenhage, Zuid-Holland I436224
574 van Embden, Prof. Dr. David  22 October 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland I279922
575 van Embden, Hendrika Wilhelmina Bernardina  22 October 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I279925
576 van den End, Hillebrand  06 April 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I31898
577 van den Ende, Wijna Pieternella  1802's-Gravenhage, Zuid-Holland I76382
578 Enders, Helena  08 February 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland I754857
579 Engelcke, Anna Catharina  09 February 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland I282561
580 Enhus, Johannes Bernardus  29 May 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland I9883
581 Ephrattij, Milca  22 January 1820's-Gravenhage, Zuid-Holland I119385
582 Ephrattij, Rebecca  24 March 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland I119062
583 Eringaard, Johanna Ferdinanda  1871's-Gravenhage, Zuid-Holland I577052
584 Eringaard, Maria  1853's-Gravenhage, Zuid-Holland I577049
585 Erkelens, Paulus Petrus  Approximately 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland I162143
586 Erkelens, Paulus Petrus  05 January 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland I162043
587 van Erp Taalman Kip, Willem Frederik  19 December 1824's-Gravenhage, Zuid-Holland I563885
588 Eschweiler, Maria Joanna  02 October 1784's-Gravenhage, Zuid-Holland I755462
589 van Essen, Jacoba Louise  1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I407412
590 Essers, Maria Johanna Elisabeth  02 July 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I14108
591 Evers, Louisa Juliana Balthasarina Valentina  About 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland I744015
592 Fagel, Agnes Margaretha  08 March 1770's-Gravenhage, Zuid-Holland I595372
593 Fagel, Catharina Anna  1772's-Gravenhage, Zuid-Holland I191865
594 Fagel, Mr. Baron Frans Hendrik Robert Rene  15 October 1828's-Gravenhage, Zuid-Holland I354566
595 Fagel, Mr. Hendrik  13 July 1617's-Gravenhage, Zuid-Holland I595482
596 Fagel, Hendrik  07 December 1706's-Gravenhage, Zuid-Holland I595353
597 Fagel, Johanna Catharina  27 November 1747's-Gravenhage, Zuid-Holland I595347
598 Fagel, Jkvr Wendela Albertine  21 April 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I354565
599 du Faget Assendelft, Maria Clara Charlotte  1676's-Gravenhage, Zuid-Holland I98612
600 Faust, Maria Charlotte Henriette  04 July 1847's-Gravenhage, Zuid-Holland I443207
601 Fehr, Albertine Honorine  About 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I546673
602 Fens, Josephus Johannes  Approximately 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland I442973
603 Feunekes, Jacoba  10 August 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I34034
604 Feunekes, Jan  26 June 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland I34031
605 Feunekes, Johanna Cornelia  15 June 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I34032
606 Feunekes, Maria Johanna  18 March 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland I34033
607 Fieret, Aagje  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I367311
608 Fieret, Johanna  10 September 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland I757589
609 Filmich, Theodorus Bernardus Hendrikus  About 1801's-Gravenhage, Zuid-Holland I708356
610 von Fisenne, Louis Maria Emile  05 June 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I770660
611 van der Flier, Mr. Jan Marius  16 April 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I499776
612 van der Flier, Mr. Dr. Marius Jacobus  24 August 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland I499774
613 Fock, Cornelis  30 August 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland I510793
614 Franchimon, Wilhelmina Catharina  23 February 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland I672072
615 Francois, Wilhelmina Frederika  26 February 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland I748924
616 Frank, Regina  07 February 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland I766742
617 Fresco, Jacob  25 August 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland I766736
618 Fresco, Jonas  02 February 1831's-Gravenhage, Zuid-Holland I766744
619 Fresco, Moses  28 September 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland I766741
620 Froschhart, Sophia Johanna Hendrika Ottelina  About 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland I540972
621 Fuchs, Sofia Heinrika  1752's-Gravenhage, Zuid-Holland I606254
622 Fuld, Else Hartog  17 March 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland I756754
623 van der Gaag, Anna Cornelia  1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I191033
624 van der Gaag, Christina Geertruida  About 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland I549326
625 Galjart, Jansje  27 April 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland I76370
626 Gallee, Cornelia Sara  1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I189153
627 Gallee, Nicolaas Jacobus Mr.  1766's-Gravenhage, Zuid-Holland I189163
628 Gankema, Franciscus  27 March 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I419029
629 Garrelds, Karel Pieter Antoon  About 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I712508
630 de Geer, Jhr. Alexander Ernst  12 December 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland I564499
631 Geerling, Dirkje Hermina  10 April 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I789455
632 Geertsema, Carel Coenraad  24 October 1785's-Gravenhage, Zuid-Holland I358447
633 van Geest, Johanna Elisabeth Maria  26 February 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I570447
634 van Gelder, Catharina Francina Johanna  06 May 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland I590850
635 van Gelder, Nettie  14 December 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland I187099
636 van Genits, Margaretha Jansdr  1644's-Gravenhage, Zuid-Holland I339246
637 van Gennep, Herman Marinus Adolf  22 July 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I278325
638 van Gent, Gijsberta  1866's-Gravenhage, Zuid-Holland I256580
639 Geradts, Herman Karel  01 July 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland I468346
640 Geradts, Willem Frederik  01 January 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland I483332
641 Gerards, Jacobus  About 1799's-Gravenhage, Zuid-Holland I639191
642 Gerlacius, Beertha Johanna  08 February 1688's-Gravenhage, Zuid-Holland I354518
643 Gerringa, Jeltina  12 February 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I720180
644 Gevaerts, Jkvr Adriana Janke  About 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland I725311
645 Gijswijt, Marcelus Hendrik  22 May 1823's-Gravenhage, Zuid-Holland I489747
646 Gillebers, Maria Francisca  1731's-Gravenhage, Zuid-Holland I363981
647 Gillissen, Andries  15 December 1745's-Gravenhage, Zuid-Holland I437996
648 van Ginkel, Carolina  09 May 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland I770223
649 Gisolf, Isabella  23 July 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland I563247
650 Gisser, Anna Margaretha  1754's-Gravenhage, Zuid-Holland I553801
651 Gisser, Jacob  1753's-Gravenhage, Zuid-Holland I35000
652 Gisser, Klara Johanna  1809's-Gravenhage, Zuid-Holland I555093
653 Gisser, Susanna Wilhelmina  1766's-Gravenhage, Zuid-Holland I555056
654 van Glabbeek, Polownius Ignatius  About 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland I634753
655 van Glabbeek, Wilhelmus Johannes Bernardus  About 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I634745
656 Glaser, Hendrik Franciscus  12 May 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland I656877
657 Gloudemans, Matheus Nicolaas  15 April 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I598609
658 van Goch, Vincent Gerritzn  1674's-Gravenhage, Zuid-Holland I191008
659 Goddefroij, Edmond Theodore  Approximately 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland I381943
660 Goedhart, Catharina Albarta Christina  1875's-Gravenhage, Zuid-Holland I739598
661 de Goei, Willem  About 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I644973
662 Goeman Borgesius, Arius Hendrik  About 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I191801
663 Goeman Borgesius, Elisa  12 November 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland I191805
664 Goeman Borgesius, Herman Hendrik Tjeerd  11 January 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I191807
665 van Goens, Mr. Daniel François  04 September 1717's-Gravenhage, Zuid-Holland I363885
666 van Goens, Johannes Hendrik  09 February 1721's-Gravenhage, Zuid-Holland I477358
667 van Goens, Petrus Marius  14 January 1798's-Gravenhage, Zuid-Holland I477355
668 van der Goes, Mr. Adriaan  1722's-Gravenhage, Zuid-Holland I126919
669 van der Goes, Aert  1741's-Gravenhage, Zuid-Holland I126809
670 van der Goes, Caroline Jeanne  1793's-Gravenhage, Zuid-Holland I126925
671 van der Goes, Cornelia Martina  12 February 1780's-Gravenhage, Zuid-Holland I258142
672 van der Goes, Philip Jacob  09 March 1752's-Gravenhage, Zuid-Holland I258143
673 van der Goes van Dirxland, Mr. Baron Maarten  03 January 1751's-Gravenhage, Zuid-Holland I126922
674 van Gogh, Bastiaan  1831's-Gravenhage, Zuid-Holland I285852
675 van Gogh, David VIncentszn  1697's-Gravenhage, Zuid-Holland I191004
676 van Gogh, Hendrika Cecilia Francina  10 April 1838's-Gravenhage, Zuid-Holland I260332
677 van Gogh, Jan  1722's-Gravenhage, Zuid-Holland I191020
678 van Gogh, Johannes  1763's-Gravenhage, Zuid-Holland I191024
679 van Gogh, Theo  23 July 1957's-Gravenhage, Zuid-Holland I191136
680 van Gogh, Vincent  1789's-Gravenhage, Zuid-Holland I191028
681 van der Gon Netscher, Joannes Theodorus  Approximately 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I392980
682 Gondrie, Catharina Wilhelmina  14 September 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I580792
683 Gondrie, Cornelia Johanna  1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I580856
684 Gondrie, Harrie Pieter Michel  1923's-Gravenhage, Zuid-Holland I580573
685 Gondrie, Hermina Hendrika  1902's-Gravenhage, Zuid-Holland I580860
686 Gondrie, Joseph  About 1799's-Gravenhage, Zuid-Holland I580722
687 Gondrie, Josephus Johannes  1920's-Gravenhage, Zuid-Holland I580525
688 Gondrie, Jozef  1895's-Gravenhage, Zuid-Holland I580859
689 Gondrie, Michel Adrianus  26 March 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I580571
690 Gondrie, Petronella Josephina  02 January 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I580858
691 Gondrie, Petrus Adrianus  04 February 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland I284698
692 Govers, Johannes  Approximately 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland I466790
693 de Graaf, Clasina Petronella Martina  15 May 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland I637182
694 de Graaf, Cornelis Johannes Adrianus  16 December 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland I637301
695 de Graaf, Petrus Jacobus  07 May 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland I637480
696 de Graaf, Theodorus Gerardus  25 September 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I637490
697 Graafland, Isaac Pierre  1789's-Gravenhage, Zuid-Holland I126912
698 Graafland, Mr. Joan  15 June 1733's-Gravenhage, Zuid-Holland I757396
699 Graafland, Joan  08 May 1763's-Gravenhage, Zuid-Holland I757401
700 de Graeff, Andries Cornelis Dirk Jhr Mr  07 August 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland I83188
701 Grantier, Willemtien Andries  About 1730's-Gravenhage, Zuid-Holland I598810
702 de Greeff, Wilhelmina Clasina Louisa  08 November 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland I536859
703 le Grelle, Maxime Marie Antoine Joseph  11 August 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland I724709
704 van der Grinten, Willem Antoon Frans Jozef  About 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland I393132
705 van der Groen, Maria  13 February 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland I651736
706 Groen, Sophia  27 August 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland I195322
707 Groeneweegen, Gijsbertina  14 October 1812's-Gravenhage, Zuid-Holland I76315
708 Groos, Johanna  1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I560933
709 Grootens, A  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I279432
710 de Gruijter, Maria Geertruida  18 December 1838's-Gravenhage, Zuid-Holland I190924
711 Guljé, Felix Hendrik Eugenius  26 June 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland I504382
712 van Gunst, Petrus Quirinus Marie  About 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland I550045
713 de Haan, Cornelia  20 October 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland I696275
714 van Haaren, Johannes Hubertus Gerardus  16 January 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland I475847
715 van Haaren, Wilhelmus Johannes Gerardus  10 June 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland I475852
716 Haas, Anna Elisabeth  23 February 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland I278814
717 de Haas, Cornelia Piternella  About 1797's-Gravenhage, Zuid-Holland I738523
718 van Haersema Buma, Bernhardus Wibo  11 June 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I402596
719 van Haersema Buma, Mr Sybrand Marinus  30 December 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I402602
720 ten Hagen, Margaretha Barbara Theresia Maria  About 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland I745696
721 Hagg, Jac Nic  08 August 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I78714
722 Haitink, Engelbertha Caroline  24 November 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I420957
723 Halberstadt, Arine Fleur  05 June 1949's-Gravenhage, Zuid-Holland I474443
724 Half Wassenaer van Onsenoort, Heer Bernardus Jacobus Johannes  07 September 1746's-Gravenhage, Zuid-Holland I121830
725 Halvermaan, Jan  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I415332
726 Hamakers, Johannes  09 January 1820's-Gravenhage, Zuid-Holland I469750
727 Hamminck Schepel, Christina Joanna Jacoba  29 February 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland I191640
728 Hamminck Schepel, Johannes Christiaan Pieter  1808's-Gravenhage, Zuid-Holland I191615
729 de Hamond, Johanna Alida  1726's-Gravenhage, Zuid-Holland I424374
730 Hanlo, Emilius Felix Maria  About 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland I574727
731 Hannappel, Johanna Francisca  28 August 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I99404
732 van Haren, Carolina Wilhelmina  25 April 1741's-Gravenhage, Zuid-Holland I281830
733 Harloff, Frederik Willem  17 January 1800's-Gravenhage, Zuid-Holland I784868
734 Harloff, Jacob Vertraugoth  1796's-Gravenhage, Zuid-Holland I560114
735 Harrijvan, Jan Lambertus  Approximately 1816's-Gravenhage, Zuid-Holland I41426
736 van der Harst, Abraham  25 February 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland I365242
737 Harsveld, Johanna Christina  1798's-Gravenhage, Zuid-Holland I575608
738 van der Hart, Antonie  1816's-Gravenhage, Zuid-Holland I744251
739 Hartog, Veronica  1774's-Gravenhage, Zuid-Holland I89747
740 van Hattum, Dina Maria Tobia  26 June 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland I195668
741 Hazebroek, Gerardina Catharina Adriana  23 March 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland I440722
742 Heckman, Johanna Caroline Henriette Friedrike  About 1798's-Gravenhage, Zuid-Holland I470249
743 van Heeckeren van Wassenaer, Maria Cornelia  13 January 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland I690701
744 van Heemsspeek, Gerardus  About 1813's-Gravenhage, Zuid-Holland I782999
745 de Heer, Carel  About 1799's-Gravenhage, Zuid-Holland I718178
746 de Heer, Engelina  About 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland I718168
747 de Heer, Hendrik Willem  About 1800's-Gravenhage, Zuid-Holland I738522
748 de Heer, Joanna Maria  About 1803's-Gravenhage, Zuid-Holland I718174
749 de Heer, Johannes  About 1814's-Gravenhage, Zuid-Holland I718184
750 van den Heetkamp, Johanna Adriana Wilhelmina Roelofina  08 February 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I276812
751 van den Heetkamp, Willem Roelof  02 February 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland I276817
752 von Heiden, Rijksgravin Frederika Louise Wilhelmina  About 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland I191655
753 van der Heijden, Petronella  12 June 1853's-Gravenhage, Zuid-Holland I597554
754 Heijse, Louise Rosalie  1846's-Gravenhage, Zuid-Holland I50289
755 van Heijst, Elisabeth Francisca Maria  05 August 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I188537
756 van Heijst, Johannes Petrus  05 October 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland I188535
757 Heilbron, Elisabeth  28 October 1851's-Gravenhage, Zuid-Holland I487235
758 Heine, Johanna Adolphina  1810's-Gravenhage, Zuid-Holland I343659
759 Hekhuijsen, Cornelia Wilemijntje  14 November 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland I606952
760 van Helden, Johanna Maria  06 August 1790's-Gravenhage, Zuid-Holland I256596
761 van Hellenberg Hubar, Adrien Marie Jacques  About 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland I492483
762 van Hellenberg Hubar, Godefroi Frederic Henri  26 October 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland I286861
763 van Hellenberg Hubar, Therese Jeanne Marie Antoinette  22 November 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland I492485
764 Helwig, Elisabeth Jacoba  28 December 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland I86436
765 Helwig, Hendricus Cristiaan  21 August 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland I86476
766 Helwig, Hendrik Carolus  09 October 1882's-Gravenhage, Zuid-Holland I86475
767 Helwig, Karel Johannes  14 April 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I86005
768 Helwig, Karel Johannes Albertus  16 August 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland I86460
769 Helwig, Karel Wilhelmus  26 June 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland I86428
770 Helwig, Lucia Maria  15 August 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I86427
771 Helwig, Wilhelmus Hendrikus  12 April 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I15204
772 Hendriks, Wilhelmus Adrianus  Approximately 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland I74995
773 Henket, Nicolaus Hubert  06 July 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland I730104
774 Hennevelt, Wilhelmina Catharina  1764's-Gravenhage, Zuid-Holland I191161
775 Hensbergen, Carel Christiaan  03 January 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland I770690
776 Hensbergen, Pieter  1818's-Gravenhage, Zuid-Holland I426470
777 van Herk, Louisa Antonia  18 March 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland I656870
778 Hertzveld, Henriet Justina  13 August 1847's-Gravenhage, Zuid-Holland I119341
779 Hertzveld, Maria Fredrica Jeannette  17 February 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I119082
780 Hertzveld, Rosalie Elisabeth  04 May 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland I118996
781 Hes, Metje Eva  1804's-Gravenhage, Zuid-Holland I195297
782 Heshusius, Johanna Maria  23 June 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland I571123
783 van Heutsz, Joannes Benedictus  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I281659
784 Hiddes, Johan Karst  Approximately 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland I472716
785 Hijner, Carl  16 January 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland I509668
786 Hilt, Johanna Gijsbertina  13 October 1838's-Gravenhage, Zuid-Holland I367264
787 Hinlopen, Cornelie Frédérique  About 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland I750091
788 Hobein, Jacob  08 January 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland I592021
789 van Hoecke, Maria Petronella  1722's-Gravenhage, Zuid-Holland I420948
790 van der Hoek, Margeretha Teune  1703's-Gravenhage, Zuid-Holland I659572
791 van den Hoek, Willemijna  1673's-Gravenhage, Zuid-Holland I190999
792 Hoes, Ernst  About 1823's-Gravenhage, Zuid-Holland I538631
793 van der Hoeve, Barbara Antonia  About 1799's-Gravenhage, Zuid-Holland I542699
794 Hoevens, Aartje Pieters  1788's-Gravenhage, Zuid-Holland I376581
795 Hoevens, Johannes Pieters  1795's-Gravenhage, Zuid-Holland I284687
796 Hoffeling, Adrianus  Approximately 1793's-Gravenhage, Zuid-Holland I419934
797 Hoffman, Johanna Maria  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I560930
798 van Hogendorp, Catharina Wilhelmina  13 July 1698's-Gravenhage, Zuid-Holland I281877
799 van Hogendorp, Dirk  23 September 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland I286382
800 van Hogendorp, Baron Wigbold Jan  08 November 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland I83040

1 2 3 Next»Baptised

Matches 1 to 182 of 182

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Abdon, Hendrina  28 October 1759's-Gravenhage, Zuid-Holland I190989
2 van Aerssen van Beijeren, Albrecht Nicolaas  15 August 1723's-Gravenhage, Zuid-Holland I98528
3 van Aerssen van Beijeren, Cornelis  19 March 1762's-Gravenhage, Zuid-Holland I98529
4 van Aerssen van Beijeren, Maria Françoise  22 September 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland I98523
5 van Aerssen van Beijeren, Mechtild Margaretha  06 January 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland I98608
6 Albertus, Suzanne  's-Gravenhage, Zuid-Holland I498722
7 Althoff, Johannes Hendrikus  01 December 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I14407
8 Andriessen, Christina Elisabeth  15 February 1764's-Gravenhage, Zuid-Holland I255649
9 von Bayern, Willem  05 April 1365's-Gravenhage, Zuid-Holland I97284
10 Belinfante, Abraham Cohen  16 April 1765's-Gravenhage, Zuid-Holland I118398
11 Belinfante, Aron Cohen  28 September 1805's-Gravenhage, Zuid-Holland I82522
12 Belinfante, Esther  14 March 1771's-Gravenhage, Zuid-Holland I118400
13 Belinfante, Jahacob Cohen  24 April 1780's-Gravenhage, Zuid-Holland I82479
14 Belinfante, Mozes Cohen  24 September 1761's-Gravenhage, Zuid-Holland I82500
15 Belinfante, Paloma Cohen  18 December 1791's-Gravenhage, Zuid-Holland I118631
16 Belinfante, Rebecca Cohen  04 June 1769's-Gravenhage, Zuid-Holland I82521
17 Belinfante, Sadic Cohen  May 1784's-Gravenhage, Zuid-Holland I118629
18 Belinfante, Sadic Cohen  September 1787's-Gravenhage, Zuid-Holland I118630
19 Belinfante, Salomon  02 September 1763's-Gravenhage, Zuid-Holland I118397
20 Belinfante, Sara Cohenet  04 January 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland I118399
21 Bentinck, Adolf Carel  20 August 1764's-Gravenhage, Zuid-Holland I98522
22 van Bijlandt, Abraham  02 February 1773's-Gravenhage, Zuid-Holland I191726
23 van Bijlandt, Eugene Jean Alexander Mr.  01 July 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland I191734
24 van Bijlandt, Graaf Jean Charles  05 January 1776's-Gravenhage, Zuid-Holland I191732
25 van Bijlandt, Otto Anne  31 December 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland I191730
26 Bijlevelt, Josina  12 January 1676's-Gravenhage, Zuid-Holland I191009
27 de Boer, Zacharias Hartog  11 October 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland I89611
28 Bogert, Willemina  31 March 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland I190985
29 Boland, Abraham  07 August 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland I76473
30 Bonjour, Jean Joseph  09 February 1777's-Gravenhage, Zuid-Holland I204954
31 Breuer, Maria Catharina  05 October 1808's-Gravenhage, Zuid-Holland I165439
32 van den Broek, Johanna  04 August 1750's-Gravenhage, Zuid-Holland I35001
33 van der Brugghen, Johan Diederik  03 January 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland I126899
34 Cappetti, Louis  05 August 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland I341617
35 Carbentus, Gerrit Herman  29 March 1761's-Gravenhage, Zuid-Holland I191160
36 Carbentus, Willem Gerrits  12 January 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I191032
37 de Casado de Monteleone, Henriette Johanna Francisca  02 May 1725's-Gravenhage, Zuid-Holland I94799
38 Dedel, Susanna Sophia  04 August 1748's-Gravenhage, Zuid-Holland I125900
39 van der Does, Theodora  12 April 1758's-Gravenhage, Zuid-Holland I83047
40 Doublet, Mechteld  06 August 1631's-Gravenhage, Zuid-Holland I126994
41 van der Duijn, Anna  09 October 1747's-Gravenhage, Zuid-Holland I191729
42 van Duijn, Digna  03 June 1743's-Gravenhage, Zuid-Holland I339248
43 van den Ende, Wijna Pieternella  03 March 1802's-Gravenhage, Zuid-Holland I76382
44 Fagel, Catharina Anna  05 November 1772's-Gravenhage, Zuid-Holland I191865
45 du Faget Assendelft, Maria Clara Charlotte  04 October 1676's-Gravenhage, Zuid-Holland I98612
46 Fuchs, Sofia Heinrika  28 May 1752's-Gravenhage, Zuid-Holland I606254
47 van der Gaag, Anna Cornelia  21 June 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I191033
48 Gallee, Cornelia Sara  14 April 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I189153
49 Gallee, Nicolaas Jacobus Mr.  23 March 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland I189163
50 van Genits, Margaretha Jansdr  10 July 1644's-Gravenhage, Zuid-Holland I339246
51 Gerlacius, Beertha Johanna  19 February 1688's-Gravenhage, Zuid-Holland I354518
52 Gisser, Jacob  06 November 1753's-Gravenhage, Zuid-Holland I35000
53 van Goch, Vincent Gerritzn  30 September 1674's-Gravenhage, Zuid-Holland I191008
54 van der Goes, Mr. Adriaan  17 May 1722's-Gravenhage, Zuid-Holland I126919
55 van der Goes, Aert  05 January 1741's-Gravenhage, Zuid-Holland I126809
56 van der Goes, Caroline Jeanne  13 July 1793's-Gravenhage, Zuid-Holland I126925
57 van Gogh, David VIncentszn  16 October 1697's-Gravenhage, Zuid-Holland I191004
58 van Gogh, Jan  01 March 1722's-Gravenhage, Zuid-Holland I191020
59 van Gogh, Johannes  29 August 1763's-Gravenhage, Zuid-Holland I191024
60 van Gogh, Vincent  11 February 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland I191028
61 Graafland, Isaac Pierre  26 June 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland I126912
62 Hamminck Schepel, Johannes Christiaan Pieter  28 September 1808's-Gravenhage, Zuid-Holland I191615
63 de Hamond, Johanna Alida  14 July 1726's-Gravenhage, Zuid-Holland I424374
64 Hennevelt, Wilhelmina Catharina  01 April 1764's-Gravenhage, Zuid-Holland I191161
65 Hes, Metje Eva  April 1804's-Gravenhage, Zuid-Holland I195297
66 van Hoecke, Maria Petronella  30 August 1722's-Gravenhage, Zuid-Holland I420948
67 van der Hoek, Margeretha Teune  13 February 1703's-Gravenhage, Zuid-Holland I659572
68 van den Hoek, Willemijna  08 October 1673's-Gravenhage, Zuid-Holland I190999
69 Hoevens, Aartje Pieters  28 May 1788's-Gravenhage, Zuid-Holland I376581
70 Hoevens, Johannes Pieters  11 November 1795's-Gravenhage, Zuid-Holland I284687
71 Hogendorp van Hofwegen, Diederik Johan  02 August 1697's-Gravenhage, Zuid-Holland I725577
72 van Hogendorp van Hofwegen, Rijksgraaf Diederik Johan  23 April 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland I191742
73 Hooft, Daniel Jacobszn  25 November 1788's-Gravenhage, Zuid-Holland I126926
74 Houthuijze, Bartha Dirkina  23 November 1800's-Gravenhage, Zuid-Holland I606293
75 van Ittersum, Willem  30 December 1707's-Gravenhage, Zuid-Holland I98613
76 de Jager, Thomas  Between 1655 and 1660's-Gravenhage, Zuid-Holland I48842
77 Koekoek, Moses Salomon  23 October 1804's-Gravenhage, Zuid-Holland I195296
78 Kok, Gerardus  07 April 1769's-Gravenhage, Zuid-Holland I492921
79 de Kok, Pieter  13 April 1800's-Gravenhage, Zuid-Holland I190945
80 van der Leeuw, Johannes  14 March 1776's-Gravenhage, Zuid-Holland I470226
81 van der Lelie, Cornelia  16 October 1732's-Gravenhage, Zuid-Holland I339191
82 van Limburg Stirum, Otteline Agnes Catharine  24 November 1788's-Gravenhage, Zuid-Holland I191733
83 Lobatto, Bilha  13 December 1803's-Gravenhage, Zuid-Holland I120050
84 Lohman, Anne  23 June 1755's-Gravenhage, Zuid-Holland I191421
85 Lopes Suasso, Antonio II Isaac  28 December 1695's-Gravenhage, Zuid-Holland I119489
86 Lopes Suasso, Jkvr. Elisabeth  12 January 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland I119476
87 Lopes Suasso, Francisco Abraham  22 April 1710's-Gravenhage, Zuid-Holland I119497
88 Lopes Suasso, Jhr. Jacob Mozes  30 September 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland I119479
89 Lopes Suasso, Moses  21 February 1737's-Gravenhage, Zuid-Holland I119483
90 van der Lubbe, Joannes Janse  15 July 1795's-Gravenhage, Zuid-Holland I339184
91 van der Lubbe, Joannes Jeroen  08 September 1752's-Gravenhage, Zuid-Holland I339188
92 van der Lubbe, Johanna  04 June 1790's-Gravenhage, Zuid-Holland I339092
93 van der Lubbe, Johannes Marcus  01 August 1821's-Gravenhage, Zuid-Holland I339141
94 Machado, Abigail Mozes  Before 1668's-Gravenhage, Zuid-Holland I120327
95 Mastboom, Léon Johannes Maria  's-Gravenhage, Zuid-Holland I545768
96 Meerman, Johan Dr.  01 November 1753's-Gravenhage, Zuid-Holland I127042
97 Mollerus, Anna Cornelia  30 May 1749's-Gravenhage, Zuid-Holland I127043
98 Mollerus, Cornelis Adriaan  10 February 1782's-Gravenhage, Zuid-Holland I372414
99 Mondriaan, Gerrit Janse  11 June 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland I190982
100 Mondriaan, Gerrit Willemse  27 May 1725's-Gravenhage, Zuid-Holland I190990
101 Mondriaan, Johannes Gerritse  19 August 1759's-Gravenhage, Zuid-Holland I190988
102 Mondriaan, Willem  10 May 1702's-Gravenhage, Zuid-Holland I190994
103 Mondriaan, Willem Frederik  22 January 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland I190929
104 Munter, Henrietta Johanna  15 November 1676's-Gravenhage, Zuid-Holland I191713
105 van Nassau Beverweerd, Elisabeth  28 December 1633's-Gravenhage, Zuid-Holland I93183
106 van Nassau Dietz, Hendrik Casimir II  18 January 1657's-Gravenhage, Zuid-Holland I83999
107 van Nassau Lalecq, Graaf Maurits Lodewijk II  02 December 1670's-Gravenhage, Zuid-Holland I191247
108 van Neck, Anna Cornelia  26 April 1732's-Gravenhage, Zuid-Holland I191708
109 Nieuwenhuis, Willem Boelens  18 November 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland I411375
110 Noorwits, Anna  07 January 1650's-Gravenhage, Zuid-Holland I569031
111 van Oeveren, Margrita Frederika  24 November 1802's-Gravenhage, Zuid-Holland I76363
112 van Ollefen, Willem Jacobus  02 June 1803's-Gravenhage, Zuid-Holland I34902
113 van Oosthuijse, Hendrica Petronella Veronica  24 September 1793's-Gravenhage, Zuid-Holland I66680
114 van Oranje, Koningin Beatrix Wilhelmina Armgard  12 May 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland I84510
115 van Oranje Nassau, Albertine Agnes  09 April 1634's-Gravenhage, Zuid-Holland I83549
116 van Oranje Nassau, Henriette Catharina  10 February 1637's-Gravenhage, Zuid-Holland I84015
117 Oranje Nassau, Louise Henriette  27 November 1627's-Gravenhage, Zuid-Holland I93180
118 van Oranje Nassau, Koning Willem I Frederik  24 August 1772's-Gravenhage, Zuid-Holland I84039
119 van Oranje Nassau, Prins Van Oranje Willem II  27 May 1626's-Gravenhage, Zuid-Holland I83988
120 van Oranje Nassau, Koning Willem II Frederik George  06 December 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I84041
121 van Oranje Nassau, Willem III Hendrik King Of England, Scotland And Ireland  14 November 1650's-Gravenhage, Zuid-Holland I83990
122 van Oranje Nassau, Willem V Batavus  08 March 1748's-Gravenhage, Zuid-Holland I84037
123 van de Palts, Sophia  14 October 1630's-Gravenhage, Zuid-Holland I93720
124 Pardoen, Adrianus  21 September 1791's-Gravenhage, Zuid-Holland I76343
125 Pardoen, Carel  22 September 1793's-Gravenhage, Zuid-Holland I76344
126 Pardoen, Catrina  10 September 1808's-Gravenhage, Zuid-Holland I76326
127 Pardoen, Catrina Maria  30 October 1808's-Gravenhage, Zuid-Holland I76349
128 Pardoen, Cornelia  14 September 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland I76340
129 Pardoen, Cornelis  04 January 1786's-Gravenhage, Zuid-Holland I76341
130 Pardoen, Hendrik  20 July 1777's-Gravenhage, Zuid-Holland I76338
131 Pardoen, Johanna  02 June 1779's-Gravenhage, Zuid-Holland I76339
132 Pardoen, Johanna  21 December 1806's-Gravenhage, Zuid-Holland I76325
133 Pardoen, Johannes  07 August 1775's-Gravenhage, Zuid-Holland I76337
134 Pardoen, Johannes  11 May 1781's-Gravenhage, Zuid-Holland I76323
135 Pardoen, Paulus  12 February 1747's-Gravenhage, Zuid-Holland I76335
136 Pardoen, Paulus  28 November 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland I76350
137 Pardoen, Stephanus  04 February 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland I76342
138 Pechtold, Christina Paulina  14 February 1791's-Gravenhage, Zuid-Holland I552181
139 van Persijn, Quirina Jacoba  03 February 1723's-Gravenhage, Zuid-Holland I369809
140 Piper, Antoon  03 October 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland I21347
141 van der Plas, Barbara Gijsberts  24 December 1685's-Gravenhage, Zuid-Holland I339244
142 van Quakenbeek, Joseph  07 February 1750's-Gravenhage, Zuid-Holland I566076
143 Radermacher, Jan Cornelis Mr.  19 February 1733's-Gravenhage, Zuid-Holland I187447
144 Rengers, Baronesse Josephine Arnoldine  28 June 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland I83044
145 Richel, Adriana  14 January 1701's-Gravenhage, Zuid-Holland I59753
146 Sanders, Johannes  12 November 1795's-Gravenhage, Zuid-Holland I185799
147 Schregardus, Hendricus Nicolaas Ds  26 September 1725's-Gravenhage, Zuid-Holland I423120
148 Schuurman, Antonia  01 September 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I442490
149 Schuurman, Petronella  16 January 1794's-Gravenhage, Zuid-Holland I339185
150 von Schweinitz, Eva Justine  03 April 1697's-Gravenhage, Zuid-Holland I155300
151 van Slingelandt, Baronesse Maria Margareta Elisabeth  31 January 1790's-Gravenhage, Zuid-Holland I83050
152 van Son, Geertrudis  22 December 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland I566107
153 van Son, Petrus  01 June 1723's-Gravenhage, Zuid-Holland I750978
154 van Spij c k, Kornelis Johannes  02 February 1701's-Gravenhage, Zuid-Holland I506792
155 Stalvis, Maria  01 May 1740's-Gravenhage, Zuid-Holland I191021
156 van Strijen, Alida Cornelia  11 June 1700's-Gravenhage, Zuid-Holland I126814
157 Teeuwisse, Wilhelmus  20 January 1788's-Gravenhage, Zuid-Holland I442489
158 Teixeira Dandrade, Abraham  19 January 1725's-Gravenhage, Zuid-Holland I119938
159 Teixeira Dandrade, Benjamin  19 September 1727's-Gravenhage, Zuid-Holland I119936
160 Teixeira DAndrade, David  21 December 1723's-Gravenhage, Zuid-Holland I119939
161 Teixeira Dandrade, Esther  28 April 1726's-Gravenhage, Zuid-Holland I119937
162 Tekelenburg, Johanna Elisabeth  25 December 1791's-Gravenhage, Zuid-Holland I76474
163 Thierrij de Bije, Jacomina Bernardina  16 July 1770's-Gravenhage, Zuid-Holland I189164
164 Thirion, Nicolaas  04 December 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland I204709
165 van Tol, Beatrix  11 April 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland I342933
166 Tret, Maria  20 October 1723's-Gravenhage, Zuid-Holland I190991
167 Turfboer, Joanna  15 April 1714's-Gravenhage, Zuid-Holland I660030
168 Turfboer, Willem  06 July 1721's-Gravenhage, Zuid-Holland I660037
169 Veeneman, Reinerus Egidius  03 May 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland I101951
170 van Velsen, Johanna Wilhelmina  03 March 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland I191096
171 Vermeulen, Alida  26 January 1691's-Gravenhage, Zuid-Holland I191005
172 Vinkensteijn, Gerardus Kornelisz  05 June 1742's-Gravenhage, Zuid-Holland I566074
173 Vinkesteijn, Cornelia Cornelius  21 October 1734's-Gravenhage, Zuid-Holland I756414
174 Vinkesteijn, Cornelius Gerritsz  23 February 1701's-Gravenhage, Zuid-Holland I751660
175 Vrijdag, Hendrik  22 August 1763's-Gravenhage, Zuid-Holland I191095
176 Wagner, Frederik  19 June 1756's-Gravenhage, Zuid-Holland I190984
177 Wagner, Wilhelmina  15 March 1785's-Gravenhage, Zuid-Holland I190983
178 Waterreus, Johannes  20 February 1733's-Gravenhage, Zuid-Holland I339190
179 Waterreus, Margarieta  18 April 1765's-Gravenhage, Zuid-Holland I339189
180 Waterreus, Theodorus  16 March 1801's-Gravenhage, Zuid-Holland I339209
181 Werner, Johan Frederik  17 March 1748's-Gravenhage, Zuid-Holland I565698
182 Zwier van Haren, Magdalena  23 April 1746's-Gravenhage, Zuid-Holland I95440

Died

Matches 1 to 800 of 2330

1 2 3 Next»

<
   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Alida  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I563854
2 Aalberse, Prof. Mr. Dr. Petrus Josephus Mattheus  05 July 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland I66649
3 Aalberse, Mr. Petrus Josephus Mattheus  16 April 1989's-Gravenhage, Zuid-Holland I66648
4 van Aalst, Anna Maria Sophia  26 May 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland I83397
5 Abas, Mietje  25 July 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland I88820
6 Abdon, Hendrina  25 January 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I190989
7 van Aerssen, Maria Cornelia  28 January 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland I371698
8 Ahn, Louise  28 February 1953's-Gravenhage, Zuid-Holland I119019
9 van Aijlva van Pallandt, Baron Hans Willem  20 April 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I378624
10 Akkerman, Joseph Peter Matheus  22 July 1984's-Gravenhage, Zuid-Holland I746300
11 Albertus, Suzanne  06 January 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland I498722
12 Alders, Stijntje  26 August 1812's-Gravenhage, Zuid-Holland I407789
13 Algera, Mr. Jacob  08 December 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland I281357
14 Alkema, Johanna  25 February 2013's-Gravenhage, Zuid-Holland I548950
15 Alkema, Ynse  27 December 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland I198468
16 van Alphen, Daniel  18 March 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland I363897
17 van Alphen, Mr. Hieronymus  02 April 1803's-Gravenhage, Zuid-Holland I363874
18 Althoff, Hendrikus  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I124949
19 Alting, Egge Egges  06 November 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I462780
20 Alting Siberg, Martha Maria Johanna Adriana  14 January 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland I191414
21 de Alvares Jacob, Leonora Rachel Da Costa  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I119488
22 van Amerongen, Frederik Hendrik  15 June 1991's-Gravenhage, Zuid-Holland I284503
23 d' Ancona, David  08 September 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I441090
24 d' Ancona, David Haim  22 October 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland I441094
25 d' Ancona, Guerson  21 May 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland I118562
26 d' Ancona, Rebecca  21 June 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland I82488
27 Andreoli, Adriana Francisca Maria Hubertina  24 August 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland I715597
28 Andreoli, Anna Josephina Maria  04 March 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I715544
29 Andreoli, Antonius Johannes Josephus  20 January 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland I715571
30 Andreoli, Catharina Maria Francisca  30 October 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland I715572
31 Andreoli, Giuseppe Maria  16 November 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland I342932
32 Andreoli, Joannes Emilius Josephus  14 April 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I561174
33 Andreoli, Joannes Franciscus Josephus  02 June 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I715579
34 Andreoli, Joseph Maria  31 January 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I342930
35 Andreoli, Josephine Johanna Margaretha  13 September 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland I561175
36 Andreoli, Josephus Johannes Antonius  27 May 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland I561176
37 Andreoli, Josephus Maria Johannes Franciscus  01 November 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland I715800
38 Andreoli, Ludovicus Cornelis Antonius  03 August 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I715575
39 Andreoli, Mariette Jozefina  14 February 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I715590
40 Andreoli, Marino Antonio Carlo  25 December 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I715606
41 Andreoli, NN  01 September 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I715806
42 Andreoli, Petronella Beatrix Maria  05 October 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland I715573
43 Andreoli, Petrus Josephus Willebrordus  18 September 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I715581
44 Andres, Christina Johanna  07 October 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I746015
45 Andriessen, Jurriaan  23 August 1996's-Gravenhage, Zuid-Holland I270833
46 Anneveldt, Johannes Willem  26 December 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland I169862
47 Anneveldt, Maria Hendrika  08 April 1978's-Gravenhage, Zuid-Holland I169863
48 Anspach, Anna  24 December 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland I457022
49 Antink, Johanna Henrica  01 January 1987's-Gravenhage, Zuid-Holland I278410
50 Apotheker, Trijntje  13 January 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland I76059
51 Arathoon, Peirie  14 February 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I671496
52 van Arend, Heintje  22 January 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland I283124
53 Arntz, Aloysia VIncentia Maria  09 August 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland I205809
54 Arntz, Johannes Gerardus Sebastianus  14 December 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I204715
55 Arntz, Maria Antonia Carolina  13 June 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I417381
56 Arntz, Theodorus Marie Wilhelmus Jacobus  17 August 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland I417375
57 van As, Gerrit Daniël Willem Noachzoon  27 April 1973's-Gravenhage, Zuid-Holland I620218
58 van Asch van Wijck, Fernanda Frederica  09 March 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland I781231
59 van Asch van Wijck, Frederik Wilhelm Alexander  21 September 2001's-Gravenhage, Zuid-Holland I781236
60 Asmus, Hiletta Johanna Margaretha  23 September 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland I258108
61 van Assen, Wytske  08 August 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I76476
62 Asser, Anna Gratia Mariana  30 June 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland I63743
63 Asser, Carolus  08 March 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland I65244
64 Asser, Johanna Ernestina  11 August 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I63741
65 Asser, Lodewijk  30 December 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland I63742
66 Asser, Rosa Louise Henriette  13 December 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland I65266
67 Asser, Tobias Michael Carel  29 November 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I63740
68 Atzema, Maria Engelina Alida Arendina  05 May 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland I276799
69 d' Aumerie, Elisabeth Johanna Oswaldina Maria  03 May 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I556322
70 van Baak, Johanna Hendrika  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I579275
71 Baanvinger, Jannetje  05 May 1959's-Gravenhage, Zuid-Holland I80563
72 Bachiene, Mr Philippus Johannes  14 March 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I480008
73 Backer, Theodora Sophia  10 November 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland I646925
74 Bake, Nicolina Johanna Cornelia  04 January 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland I488997
75 van Bakhuizen, Charles Rene  12 May 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland I126482
76 van Bakhuizen, Ludolf Willem  16 March 1936's-Gravenhage, Zuid-Holland I126460
77 van Bakhuizen, Reinier Cornelis  15 July 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland I126465
78 Bakker, Elisabeth  30 December 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland I361328
79 Bakker, Jentien  23 September 1991's-Gravenhage, Zuid-Holland I741258
80 Bakker, Maria Louisa Johanna  04 April 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland I772449
81 Ballendux, Maria Geertruida Bernardina  19 October 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I588272
82 Balli, Maartje Froukje  04 March 2009's-Gravenhage, Zuid-Holland I547397
83 Ballik, Dina  22 March 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland I757285
84 Bannier, Willem  21 April 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland I770185
85 Basquin, Euphemie Hermine Marie  06 January 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland I785615
86 Basquin, Louis Joseph Marie  01 October 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland I546696
87 Bax, Henrietta Martina  28 January 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I67012
88 von Bayern, Johann  06 January 1425's-Gravenhage, Zuid-Holland I97286
89 de Beaufort, Willem Hendrik  18 April 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland I709000
90 de Beaufort, Mr Willem Hendrik  02 March 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland I406574
91 Beccari, Anna Gerarda Francina Maria  04 September 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I715801
92 Becht, Dina  28 July 1967's-Gravenhage, Zuid-Holland I509445
93 Beck, Catharina Margaretha  08 November 1737's-Gravenhage, Zuid-Holland I281883
94 Beckeringh Lankhorst, Aaltje  25 October 1921's-Gravenhage, Zuid-Holland I57453
95 van Beeck Calkoen, Jan Fredrik  15 August 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I536911
96 Beekman, Christaan Michiel  13 February 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland I593907
97 Beekman, Egbert  17 October 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland I593903
98 Beekman, Egbert  21 March 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland I593905
99 Beekman, Johanna Catharina Maria  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I332695
100 Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. Frans Willem Anne  08 May 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland I255728
101 Beeloo, Helena Antonia  12 August 1964's-Gravenhage, Zuid-Holland I753542
102 Beerenbroek, Augusta Carolina Maria Hubertine  29 April 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland I257168
103 Beertema, Hindrik  21 June 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland I222950
104 von Beieren Straubing, Albrecht I  13 December 1404's-Gravenhage, Zuid-Holland I97263
105 Beijen, Mr Johan Willem  29 April 1976's-Gravenhage, Zuid-Holland I566108
106 Beijer, Jan  09 March 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland I196241
107 Beijerman, Aletta Emerentia Maria  20 May 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland I66989
108 Beijers, Johanna  27 January 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland I641587
109 Beijnes, Johanna Sara Catharina  08 July 1981's-Gravenhage, Zuid-Holland I59246
110 Beins, Jan Frederik Hendrik  15 October 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I278298
111 Belinfante, Abraham Cohen  02 November 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland I82299
112 Belinfante, Alfred George Justus  03 February 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland I118384
113 Belinfante, Anna Rachel  25 June 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland I119396
114 Belinfante, Aron  14 August 1831's-Gravenhage, Zuid-Holland I118786
115 Belinfante, Aron Cohen  10 July 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I82496
116 Belinfante, August  22 February 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I82489
117 Belinfante, August  14 August 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland I82301
118 Belinfante, Batseba Abigail  02 June 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I119278
119 Belinfante, Clara  23 January 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland I118797
120 Belinfante, Clara  17 March 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland I118395
121 Belinfante, Clara Annette Hanna  07 November 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I118392
122 Belinfante, Daniel  11 November 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland I118676
123 Belinfante, Daniel  12 April 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland I119389
124 Belinfante, David  08 December 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland I118788
125 Belinfante, David  06 October 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I119390
126 Belinfante, Dora Nelly  27 June 2005's-Gravenhage, Zuid-Holland I119088
127 Belinfante, Dora Regina Estella  18 May 1977's-Gravenhage, Zuid-Holland I118999
128 Belinfante, Emilie  18 April 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I82493
129 Belinfante, Estella Dorothea  25 September 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland I119344
130 Belinfante, Esther  17 November 1771's-Gravenhage, Zuid-Holland I118400
131 Belinfante, Frederik Joseph  29 October 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I118389
132 Belinfante, George Gerson  05 September 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland I118387
133 Belinfante, Gustaf Frederik Olaf  2010's-Gravenhage, Zuid-Holland I118377
134 Belinfante, Hanna  20 December 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland I82486
135 Belinfante, Hanna Cohenet  01 February 1791's-Gravenhage, Zuid-Holland I118405
136 Belinfante, Issac  19 September 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland I119275
137 Belinfante, Izaak  18 July 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I82485
138 Belinfante, Jacob  27 January 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland I118386
139 Belinfante, Jacob David Henrich  03 October 1882's-Gravenhage, Zuid-Holland I119342
140 Belinfante, Jahacob Cohen  13 August 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland I82479
141 Belinfante, Joseph Gabriel Jacques  25 May 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I119383
142 Belinfante, Joseph Justus Sadic  02 December 1882's-Gravenhage, Zuid-Holland I118394
143 Belinfante, Karel Jacob  07 June 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland I119384
144 Belinfante, Leonard VIctor  09 December 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland I119343
145 Belinfante, Louise Rosalie  13 March 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland I119021
146 Belinfante, Maurice Ernst  26 March 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I118391
147 Belinfante, Mirjam  15 January 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland I118795
148 Belinfante, Mordechai Maurits  16 December 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland I119391
149 Belinfante, Mozes  15 February 1831's-Gravenhage, Zuid-Holland I118668
150 Belinfante, Mozes Cohen  09 June 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland I82500
151 Belinfante, NN  27 March 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland I119280
152 Belinfante, Paloma Cohen  26 December 1799's-Gravenhage, Zuid-Holland I118631
153 Belinfante, Pauline Esther  24 November 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland I118673
154 Belinfante, Rachel  17 December 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland I82475
155 Belinfante, Rachel  19 May 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland I119277
156 Belinfante, Rebecca  10 August 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I119276
157 Belinfante, Rebecca Cohenet  1809's-Gravenhage, Zuid-Holland I118404
158 Belinfante, Rosa Rebecca  07 March 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland I119345
159 Belinfante, Rosalie Rachel  08 July 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland I118675
160 Belinfante, Rosette Sophie  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I118388
161 Belinfante, Sadic  01 September 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland I119543
162 Belinfante, Sadic Cohen  19 August 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland I82297
163 Belinfante, Salomon  11 April 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland I119063
164 Belinfante, Sara  December 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland I119393
165 Belinfante, Sara Cohenet  09 January 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I118399
166 Belinfante, Selomoh  28 January 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I81739
167 Belinfante, Theodore Henrie George  15 June 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland I119346
168 Belinfante, Wilhelm George  03 February 1997's-Gravenhage, Zuid-Holland I119087
169 van Bemmelen, Abraham  16 August 1822's-Gravenhage, Zuid-Holland I270959
170 van Bemmelen, Dorothea Wilhelmina  11 December 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I186532
171 Bender, Catharina Maria Anthonia  11 November 1954's-Gravenhage, Zuid-Holland I72354
172 Bendien, Herman  26 February 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland I692986
173 Bentinck, Christian Frederick Anthony  01 April 1768's-Gravenhage, Zuid-Holland I690695
174 Bentinck, Baron Constant Adolf  25 December 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland I282019
175 Bentinck, Otteline Frederica Louise  15 November 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland I738835
176 Bentinck, Otto Leopold  30 July 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland I282020
177 Bentinck, Willem  13 October 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland I738831
178 Bentinck, Willem  17 June 1784's-Gravenhage, Zuid-Holland I98520
179 Bentinck, Barones Willemina Anna Maria  29 March 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I354567
180 Bentinck van Schoonheten, Wolter Jan Gerrit  15 November 1964's-Gravenhage, Zuid-Holland I672251
181 Bérard, Lamberta Charlotte Segunda  1981's-Gravenhage, Zuid-Holland I124920
182 van Berckel, Gerard Joseph Antoon  06 July 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I327302
183 van Berckel, Joannis Antonius Marie  29 November 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I194261
184 van Berckel, Mr Johannes Bernardus  12 January 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland I473404
185 van Berckel, Mr. Theodore Louis  22 August 1973's-Gravenhage, Zuid-Holland I465786
186 Berdenis van Berlekom, Katalina Suzanna  26 January 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I365083
187 van Beresteijn, Jhr. Mr. Dr. Eeltjo Aldegondus  15 September 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland I511724
188 Beretta, Anna Maria Theresia  28 October 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland I772444
189 Beretta, Jeanette Maria Jacoba  23 October 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland I342931
190 van den Berg, Anna Maria  31 July 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland I636021
191 Berg, Jkvr Arnoldine Johanna Elizabeth  26 March 1981's-Gravenhage, Zuid-Holland I687299
192 van den Berg, Johanna  01 September 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland I395885
193 Bergansius, Helena Petronella Maria  03 March 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland I549126
194 Bergansius, Johannes Willem  September 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I466131
195 ten Berge, Johannes Franciscus Jozephus  27 October 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland I58317
196 van Bergen, Jan Willem  04 December 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland I77713
197 Berger, Frederik Hendrik Jozef Karel  16 February 1970's-Gravenhage, Zuid-Holland I446265
198 Berger, Jan Johannis Adriaan  06 September 1978's-Gravenhage, Zuid-Holland I275871
199 Berger, Dr. Louis Herman Maria  30 December 1979's-Gravenhage, Zuid-Holland I286138
200 van den Bergh, Alida Frederika  29 May 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland I48673
201 van den Bergh, Georgius Gerardus Wilhelmus  04 June 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I715535
202 van den Bergh, Marie Henri Philip  26 January 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland I307705
203 Bergman, Godefridus Bartholomeus  07 June 1813's-Gravenhage, Zuid-Holland I414990
204 Bergman, Wilhelmina Sophia  02 December 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland I414989
205 Bergmans, Anna Catharina Odilia  28 January 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland I455137
206 Berlage, Hendrik Petrus  12 August 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland I255121
207 Bertram, Anna Maria Catharina  08 March 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland I363956
208 van Berum, Christina Emerentiana  1740's-Gravenhage, Zuid-Holland I354985
209 Besters, Hendrikus Leonardus  01 November 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland I160312
210 Besters, Petronella Adriana  13 September 1997's-Gravenhage, Zuid-Holland I160336
211 Beucker Andreae, Johan Hendrik  27 October 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland I257387
212 Beugelsdijk, Anna C  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I67517
213 Beukers, Joahnnes Gerardus  24 November 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I650148
214 Bevers, Adrianus  27 February 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland I255861
215 Bevers, Cornelis Adrianus Marie  29 October 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I255860
216 Bevers, Jean Gustave Stanislas  05 January 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I255863
217 Bevers, Maximiliaan Gustave Jean  24 August 1968's-Gravenhage, Zuid-Holland I541507
218 Bienfait, Marie  1937's-Gravenhage, Zuid-Holland I255122
219 Biermann, Lucia Maria Henriette Anna  22 April 1982's-Gravenhage, Zuid-Holland I702261
220 Bignell, Johanna Sarah Paulina  31 December 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland I640290
221 Bihr, Maria Karoline  29 November 1976's-Gravenhage, Zuid-Holland I333823
222 van Bijlandt, Eugene Jean Alexander Mr.  21 February 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland I191734
223 van Bijlandt, Graaf Jean Charles  27 July 1841's-Gravenhage, Zuid-Holland I191732
224 Bijlevelt, Josina  31 October 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland I191009
225 Bijlholt, Tammo  02 March 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I56825
226 Bijvoet, Willem Andries Cornelis  06 March 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland I256882
227 Bischofer, Johanna Maria  29 May 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I599355
228 Blanckeman, Anna Emilia Maria Eugénie  03 March 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I746280
229 Blauw, Harmanna  14 April 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I619975
230 van Blerk, Hendricus Hermanus  09 September 1964's-Gravenhage, Zuid-Holland I76513
231 van Blijswijk, Cornelis Johannes  19 December 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I339199
232 de Block, Prof. Dr. Anton Leo  15 January 1986's-Gravenhage, Zuid-Holland I56532
233 de Block, Henri Christiaan Antonie  15 November 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I56530
234 de Block, Leo Mr.  04 January 1988's-Gravenhage, Zuid-Holland I196417
235 Bloem, Geertruida Christina  29 April 1993's-Gravenhage, Zuid-Holland I774751
236 Bloem, Jacobus Cornelis  01 September 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland I186519
237 Bloemarts, Auguste Adolphe Theodore Aloysius  21 November 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland I616488
238 Bloemarts, Carola Aline Antonia  04 April 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland I724151
239 Bloemarts, Maria Carola Jospehine Pauline  20 June 2005's-Gravenhage, Zuid-Holland I616496
240 Bloemarts, Mr. Paul Marie Joseph Eduard  29 April 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland I616480
241 Bloemarts, Paula Augusta Emilia Maria  16 December 1999's-Gravenhage, Zuid-Holland I616492
242 Bloembergen, Mr. Auke Evertsen  20 May 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland I263925
243 Bloembergen, Reitse Evertsen  27 August 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I263931
244 Bloembergen, Sophie  28 March 1970's-Gravenhage, Zuid-Holland I263935
245 Bloemen, Josephine Aline Marie  10 September 1936's-Gravenhage, Zuid-Holland I537619
246 Blokpoel, Cornelis Hendrik  02 July 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland I363968
247 Blokpoel, Cornelis Hendrik  19 May 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I363966
248 Blokpoel, Johannes Thomas  18 August 1970's-Gravenhage, Zuid-Holland I363955
249 Blom, Adriana Paulina Catharina Mari  04 July 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland I165351
250 Blom, Jacobus  28 December 1812's-Gravenhage, Zuid-Holland I706632
251 Blommers, Bernardus Johannes  12 December 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I755842
252 Bluijssen, Adriana Johanna Maria Catharina  03 September 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland I361238
253 Boddaert, Maria Agatha  12 April 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I552824
254 Boeke, Isaac Herman  27 July 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I693019
255 Boekhoudt, Etina Martha  05 December 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland I13147
256 Boelen, Marie Therese  17 April 1947's-Gravenhage, Zuid-Holland I77367
257 de Boer, Janna Maria  04 April 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I280398
258 Boers, Anna  20 June 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland I121445
259 van Boeschoten, Agatha Cornelia  24 May 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland I499775
260 van den Boetzelaer, Carel  28 January 1708's-Gravenhage, Zuid-Holland I436814
261 van Boetzelaer, Ir. Baron Diederik Willem  04 May 2000's-Gravenhage, Zuid-Holland I775926
262 Boezeman, Johanna Josepha Maria  07 April 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland I321489
263 Bogaers, Anna Maria Barbara Gerarda  05 October 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland I441972
264 Bogert, Willemina  28 March 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland I190985
265 Bois, Henderica  27 September 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I531339
266 Boissevain, Margueritte Elisabeth  24 September 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland I255107
267 Bok, Hendrika Reints  16 April 1936's-Gravenhage, Zuid-Holland I559282
268 Bokma de Boer, Albertus Minderts  15 January 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland I150682
269 Boland, Abraham  15 December 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland I76473
270 Bolder, Adriana  20 September 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland I737299
271 van Boldrik, Albert Casper Jan  10 October 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland I321836
272 Bomans, Johannes Michiel  19 July 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I253066
273 van Bommel, Sophie Marie Hubertine Rudolphine  06 January 1958's-Gravenhage, Zuid-Holland I374149
274 Boneschansker, Albert Jannes  24 May 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland I69009
275 Boneschansker, Dievertje  29 October 1946's-Gravenhage, Zuid-Holland I69011
276 Boneschansker, Engelke Jans  16 February 1946's-Gravenhage, Zuid-Holland I69004
277 Boneschansker, Geessien Jantine  20 December 1957's-Gravenhage, Zuid-Holland I69007
278 Boneschansker, Grietje  06 September 1961's-Gravenhage, Zuid-Holland I69008
279 Bongaerts, Hubertus Andreas  01 September 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland I715046
280 Bongaerts, Ir. Max Charles Emile  10 May 1959's-Gravenhage, Zuid-Holland I616471
281 Bonke, Eugenie Hermine Rudolphine Marie  27 November 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland I541582
282 Bonke, Johan Bernard Willem  21 March 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland I541580
283 Bonke, Maria Anna Josephina  12 December 1936's-Gravenhage, Zuid-Holland I541579
284 Bonnike, Maria Clara Delphine  19 March 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland I56531
285 Boogaard, Anna Margaretha Geertruida  21 August 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I422149
286 Boogaard, Cent  16 March 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland I422160
287 Boogaard, Christiaan  17 April 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland I422173
288 Boogaard, Jan Frederik Theodoor  21 March 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland I422217
289 Boogaard, Jozinus  09 September 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland I422228
290 Boogaard, Theodoor Elisa Christiaan  19 May 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I422249
291 Boogaert, Elisabeth Caroline  16 June 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I195660
292 de Booij, Willem Theodoor  01 March 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland I191200
293 Boom, Abraham Joseph Barend  12 December 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland I89105
294 Bor, Bastiaan  09 March 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland I125498
295 Bor, Cornelis  05 August 1964's-Gravenhage, Zuid-Holland I125625
296 van der Borch van Verwolde, Baron Willem François Emile  18 June 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland I410603
297 Bordewijk, Arent  10 February 1830's-Gravenhage, Zuid-Holland I770230
298 Bordewijk, Mr. Ferdinand Johan Wilhelm Christiaan Karel Emil  28 April 1965's-Gravenhage, Zuid-Holland I435671
299 Bordewijk, Hendrik Ferdinand  25 August 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland I435676
300 Bordewijk, Hendrik Ferdinand  08 August 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland I435660
301 Bordewijk, Pieternella  17 March 1819's-Gravenhage, Zuid-Holland I770229
302 Boreel, Jkvr. Anne  07 December 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland I281790
303 Boreel, Jkvr. Helene Cecile  23 September 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland I738840
304 Boreel, Jhr. Jacob  26 April 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland I281791
305 Börger, Geertruida Adriana  08 May 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland I734401
306 Borgesius, Alberdina Anna Johanna  20 March 2000's-Gravenhage, Zuid-Holland I756031
307 Borgesius, Anne Herman  27 May 1941's-Gravenhage, Zuid-Holland I756137
308 Borgman, Anna Maria  30 April 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I7571
309 van Borrendam, Andre  14 June 1957's-Gravenhage, Zuid-Holland I119369
310 Borret, Eduard Joseph Hubert  10 November 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland I256948
311 Borret, Mr. Theodorus Lebuinus Maria Hubertus  28 February 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I256952
312 Bos, Dirk  06 May 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I200147
313 Bos, Pieter Gerrit  14 May 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I527424
314 Bosboom, Johannes  14 September 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland I253853
315 van den Bosch, Jkvr. Meinouda Sara Johanna  1946's-Gravenhage, Zuid-Holland I285731
316 Bosch van Drakestein, Jhr Carel Theodoor Jan  04 April 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland I300871
317 Bosch van Drakestein, Carolus Petrus Johannes  12 October 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I458133
318 Bosman, Joanna Maria Cornelia  04 February 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland I125055
319 Bosscha, Prof. Dr. Johannes  09 December 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland I255110
320 van Bosstraeten, Bernard Ignace  18 February 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland I12401
321 van Bosstraeten, Marie Louise Adéle  08 March 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I12398
322 Bots, Willem  02 June 1974's-Gravenhage, Zuid-Holland I303980
323 Bottinga, Albert  1986's-Gravenhage, Zuid-Holland I671754
324 Bouricius, Eleonora Christina Susanna  24 November 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland I591520
325 Bourquin, Edmee  12 May 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland I747273
326 Boutens, Pieter Cornelis  14 March 1943's-Gravenhage, Zuid-Holland I402738
327 Bouwmeester, Louis Frederik Johannes  04 March 1955's-Gravenhage, Zuid-Holland I486961
328 ter Braak, Dr. Menno  15 May 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland I273304
329 Braakensiek, Marie Antoinette  1942's-Gravenhage, Zuid-Holland I485746
330 Braam, Bernardus Wilhelmus  05 March 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I774752
331 Braam, Cornelis Johannes  10 March 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland I774755
332 Braam, Laurentius Maria  05 June 1995's-Gravenhage, Zuid-Holland I774754
333 Brackel, Angeligue Geertruida Maria  13 October 2000's-Gravenhage, Zuid-Holland I333773
334 Brackel, Louis Franz Otto  28 March 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I284845
335 van Brakel, Catharina  24 April 1773's-Gravenhage, Zuid-Holland I190995
336 a Brakel Reiger, Albertine Johanna Henriette  27 December 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland I757653
337 a Brakel Reiger, Laurentia Adriana Margaretha  07 December 1921's-Gravenhage, Zuid-Holland I420959
338 Brals, Anna  05 November 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland I426382
339 Bran, Arnoldus  06 September 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland I659161
340 Brandon, Sara Oheb  28 January 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland I441091
341 Brants, Jkvr Anna Maria  26 March 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland I786477
342 de Brauw, Alida Charlotte Abertine  13 December 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland I563886
343 van Brederode, Reinoud  07 January 1633's-Gravenhage, Zuid-Holland I371719
344 Bregt, Cornelia Paulina  08 July 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland I606689
345 Breimer, Johanna Gozina  03 December 2009's-Gravenhage, Zuid-Holland I437881
346 Bremer, Maria  31 January 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland I659047
347 Brenninkmeijer, Richard  22 November 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland I789881
348 Breuker, Catharina Maria  25 December 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I4468
349 van de Brienen, Barones Ida Cornelia Maria Adriana  08 June 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I256854
350 van den Brink, Maria Elizabeth Hendrika  14 January 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland I719155
351 Brink, Rinse  27 November 1980's-Gravenhage, Zuid-Holland I263876
352 Broda, Marie-Louise Emillij  03 April 1949's-Gravenhage, Zuid-Holland I666697
353 Broda, Otto Carel Adolph  01 December 1941's-Gravenhage, Zuid-Holland I666698
354 van den Broek, Ir. Johannes Hendrik  06 September 1978's-Gravenhage, Zuid-Holland I749855
355 ten Broek, Swerius  25 April 1757's-Gravenhage, Zuid-Holland I458964
356 van den Broeke, Elsabe Maria Theodora  09 April 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I563996
357 Broers, Maria Francisca Cornelia  30 March 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland I499141
358 Broesterhuizen, Clasina  22 May 1962's-Gravenhage, Zuid-Holland I606402
359 Brooke, Florence  09 December 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I194722
360 Broos, Antonius Adrianus Aloysius Jos  12 December 1965's-Gravenhage, Zuid-Holland I184414
361 Brouwer, Roelof Kars  20 January 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I271701
362 Brouwer, Willemine Henderika Jantina  1966's-Gravenhage, Zuid-Holland I271690
363 Brouwer Ancher, Henricus Cornelis Maria  31 January 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I540191
364 Brouwer Ancher, Henriette Rosalia  29 July 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland I540167
365 Brouwers, Mr. Hubert Joachim  26 October 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I171297
366 Brouwers, Nicolaas  08 January 1680's-Gravenhage, Zuid-Holland I569030
367 Brückmann, Paul Moritz Robert Ernst  20 June 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland I555540
368 ter Bruggen Hugenholtz, Isaac Theodorus  25 January 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland I260295
369 ten Bruggencate, Hendrik Jan  11 April 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland I193233
370 ten Bruggencate, Johanna Berendina Aleida  23 June 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland I539578
371 de Bruijn, Hendrika  29 April 2002's-Gravenhage, Zuid-Holland I690758
372 de Bruijn, Jacobus Johannes  12 September 1847's-Gravenhage, Zuid-Holland I570767
373 de Bruijn, Justina Josepha Jacoba  16 January 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland I738403
374 de Bruijn, Maria Elisabeth Joanna Stephan  27 May 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I59714
375 de Bruijne, Sijtze  26 September 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland I468138
376 de Bruin, Leopoldina Theodora  01 March 1959's-Gravenhage, Zuid-Holland I789218
377 ten Brummeler Andriesse, Elisabeth Johanna  08 April 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland I77723
378 van Brussel, Johanna Catharina  03 March 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland I188590
379 Buch, Helena Johanna  09 January 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland I338921
380 von Buchwald, Sophia Augusta  07 September 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland I83045
381 Buffart, Jacobus Johannes Franciscus  31 August 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland I490262
382 Buijs, Maria Catharina  04 August 1788's-Gravenhage, Zuid-Holland I127041
383 Buis, Hendrik  25 April 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland I641978
384 Buis, IJsbrand  04 June 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland I639348
385 Buis, Klaas Jans  11 April 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland I588279
386 Buis, Theunis  04 May 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland I639235
387 Buisman, Jantje  10 May 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland I520714
388 Buitenhuis, Hendrika  15 October 1978's-Gravenhage, Zuid-Holland I607688
389 Buiter, Harm  06 November 2000's-Gravenhage, Zuid-Holland I621638
390 Buma, Anna Adriana Sophia  02 February 1984's-Gravenhage, Zuid-Holland I402601
391 Buning, Gesina Cornelia  16 February 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I252632
392 van den Burg, Hendrikus Lusinus  01 November 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland I633200
393 Burgers, Adrianus Johannes Baptiste  17 March 1962's-Gravenhage, Zuid-Holland I746267
394 Burgers, Alphonsus Christianus  11 November 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I746299
395 Burgers, Constant Albertus Nicolaas  03 March 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I746269
396 Burgers, Eduardus Cornelis Martinus Nicolaus  05 July 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland I746273
397 Burgers, Eliza Agnes Christina  15 July 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland I581886
398 Burgers, Frederik Jacob Johannes  04 November 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland I746027
399 Burgers, Henricus Joseph Maria  17 February 1981's-Gravenhage, Zuid-Holland I157829
400 Burgers, Henriëtte Antoinette Elise Josephine  30 September 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland I746893
401 Burgers, Jacob Frederik Adrianus  17 March 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland I746032
402 Burgers, Jacoba Fredrika  18 November 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland I746023
403 Burgers, Jacobus Wilhelmus Laurentius  05 August 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I739870
404 Burgers, Johanna Eduardina Chrsitina  16 January 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland I746029
405 Burgers, Johanna Josephina  24 May 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I73880
406 Burgers, Johannes Cornelis Franciscus  13 May 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I746030
407 Burgers, Johannes Franciscus Antonius  27 September 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I746012
408 Burgers, Maria Alphonsa Joanna Margaretha  21 February 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland I746302
409 Burgers, Mathilda Johanna Maria  18 July 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland I739875
410 Burgers, Wilhelmina Henrietta Jacoba Leonora  06 May 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland I746014
411 Burgers, Wilhelmina Louisa Sophie Marie  06 October 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland I746270
412 Burgers, Wilhelmus Hendricus Jacobus  05 January 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland I745993
413 Bursch, Adelheijda Christina  06 July 1829's-Gravenhage, Zuid-Holland I626599
414 Buur, Albertus Harmannus  09 October 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I684174
415 Caan, Adriana Hendrica  28 December 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I369258
416 Caan, Jhr. Mr. Hendrik Johan  09 January 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I369749
417 Caland, Catharina Wilhelmina  12 August 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland I560403
418 Calisch, Henriette  09 September 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland I280026
419 Cals, Jozef Maria Laurens Theo Mr.  30 December 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland I141488
420 Caminada, Johannes Hermanus Henricus  02 March 1949's-Gravenhage, Zuid-Holland I188584
421 Campagne, Jacoba  18 March 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I468139
422 Camper, Adriaan Gilles Dr  05 February 1820's-Gravenhage, Zuid-Holland I93172
423 Camper, Peter Prof.  17 April 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland I93173
424 Campos, Hestor  22 August 1801's-Gravenhage, Zuid-Holland I118583
425 Canits, Maria Margaretha  18 February 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland I438645
426 Cannegieter, Johanna Bouwina  16 January 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I189944
427 Cappel, Rozina  27 October 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland I440153
428 Carbentus, Arietta Sophia Jeannette  1894's-Gravenhage, Zuid-Holland I191175
429 Carbentus, Gerrit Herman  23 January 1797's-Gravenhage, Zuid-Holland I191160
430 Carbentus, Willem Gerrits  19 August 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland I191032
431 Carmiggelt, Herman  26 October 1943's-Gravenhage, Zuid-Holland I426919
432 Caroli, Maria Jacqueline Adriane  17 March 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I561659
433 Carsten, Alberta Lamberdina  18 October 1942's-Gravenhage, Zuid-Holland I591998
434 Castelijn, Anna Hesthera Lambertina  07 October 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I608554
435 Cats, Mr. Dr. Jacob  12 September 1660's-Gravenhage, Zuid-Holland I436818
436 du Chatenier, Carolina Josina  12 May 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland I618036
437 Christiaens, Virginia Francisca  20 August 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland I746266
438 Clant, Abrahamina Cornelia Charlotte Georgette  27 December 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I748928
439 Clardij, Ida  19 May 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland I688497
440 Clercx, Louise Paulina  08 March 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland I135016
441 Clerx, Isabella Maria  13 July 1961's-Gravenhage, Zuid-Holland I247267
442 Clifford, Hester  04 November 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland I281828
443 de Cloet, Theodora Johanna  11 October 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland I754077
444 Cluijsenaer, Jacobus Leonardus  08 August 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I484078
445 Coenen, Cornelis  28 December 1857's-Gravenhage, Zuid-Holland I58332
446 Coenen, Johanna Elisabeth  18 January 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I666695
447 Coenen, Johanna Elisabeth  14 September 1835's-Gravenhage, Zuid-Holland I666696
448 Coenen, Johanna Elisabeth  07 June 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland I666705
449 Coenen, Johanna Maria  14 August 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland I666702
450 Coenen, Johannes Meinardus  03 November 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland I666704
451 Coenen, Johannes Meinardus  25 September 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I666708
452 Coenen, Johannes Wilhelmus Fredericus  03 January 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland I666693
453 Coenen, Lodewijk Willem  30 May 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland I666712
454 Coenen, Maria Cornelia  19 October 1858's-Gravenhage, Zuid-Holland I666709
455 Coenen, Maria Cornelia  25 April 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland I666711
456 Coers, Jeanette Geertruida  1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I734355
457 Cohen, Julia  15 August 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland I280025
458 Collot DEscurij, Anna Cornelia  06 October 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland I195623
459 Colson, Elisabeth Sophie  16 June 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I715580
460 Colson, François Joseph  08 May 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland I715816
461 Colson, François Joseph Marie  07 February 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I546037
462 de Coninck, Margaretha  After 04 February 1660's-Gravenhage, Zuid-Holland I48891
463 de Constant Rebecque, Guillaume Anne  12 August 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I668208
464 Content, Rachel Eliazer  03 June 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland I81535
465 Cools, Johanna Wilhelmina Sophia  13 March 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland I86462
466 Cools, Reinerus Gerardus Wilhelmus  25 June 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland I77712
467 Copes van Hasselt, Margaretha Louisa  25 December 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland I369734
468 Coppers, Gerhard Wilhelm  10 April 1942's-Gravenhage, Zuid-Holland I408781
469 Cordes, Bernhard Wilhelm  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I540181
470 Cort van der Linden, Mr. Pieter Wilhelm Adriaan  19 July 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland I511150
471 Corver Hooft, Agnes Maria  29 May 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland I125135
472 Cottaar, Johannes Hendricus  25 August 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I359960
473 Cottaar, Wilhelmina Johanna Maria  28 September 1979's-Gravenhage, Zuid-Holland I32403
474 Couperus, Catharina Rica Geertruida  06 November 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland I567558
475 Couperus, John Ricus Mr.  13 October 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland I187454
476 Courbois, Charles  18 February 1724's-Gravenhage, Zuid-Holland I360315
477 de la Court, Isabella Maria Josepha Theresi  15 September 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland I188057
478 Cramer, Catharina Johanna  08 June 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I253830
479 Cramer, Hendrik  27 April 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I253795
480 de Crassier, Barones Maria Guilielmina Paulina Sophia  29 October 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I256490
481 la Crois, Evert Edze  06 January 1986's-Gravenhage, Zuid-Holland I345822
482 la Crois, Jan Eduard  30 June 1993's-Gravenhage, Zuid-Holland I345824
483 Croiset, Heijman Salomon  03 August 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I344728
484 Croiset, Salomon Heijman  18 March 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I344732
485 Croiset, Salomon Hijman  04 July 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland I344724
486 Croiset van Uchelen, Hendrik Willem Balthasar  08 February 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I54560
487 van Croonenburg, Johannes Baptist  18 December 1985's-Gravenhage, Zuid-Holland I732506
488 Da Costa, Judith  04 February 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland I120014
489 Da Fonseca, Abraham  1778's-Gravenhage, Zuid-Holland I118582
490 Da Fonseca, Antonio Isaque  26 November 1749's-Gravenhage, Zuid-Holland I118584
491 Da Fonseca, Diego Hisquiau  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I118586
492 van Daal, Pieternella Catrina  17 April 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I76477
493 Daldrup, Bernard Franz  20 April 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I359971
494 van Dalen, Hendrina  26 January 1820's-Gravenhage, Zuid-Holland I438005
495 van Dam, Johannes Martinus  20 January 1987's-Gravenhage, Zuid-Holland I363947
496 van Dam, Martinus Wilhelmus  04 February 1955's-Gravenhage, Zuid-Holland I363946
497 van Dam van Isselt, Lucie  07 June 1949's-Gravenhage, Zuid-Holland I253846
498 Danekes, Henri Frederik  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I595546
499 Danes, Elizabeth  13 December 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland I231120
500 Dantz, Catharina Geertruida  29 June 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland I258106
501 Dauphin, Jean Joseph  12 January 1996's-Gravenhage, Zuid-Holland I616835
502 Davidson, Caroline  13 December 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland I28737
503 Dedel, Jkvr. Catharina Maria Ulrica  12 September 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland I281792
504 Dedel, Jacob Willem  23 May 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland I125134
505 van Deemter, Jacobus Hendrik  26 February 1980's-Gravenhage, Zuid-Holland I641824
506 Dekleermaeker, Joannes Baptista  20 May 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I440315
507 Del Valhe, Esther Salom  26 March 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland I82298
508 del Valle, Betje  24 December 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I767095
509 van Delft, Maaike  06 June 1994's-Gravenhage, Zuid-Holland I219779
510 Delporte, Johanna  14 May 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland I363977
511 Derksen, Theodorus  01 September 1993's-Gravenhage, Zuid-Holland I7771
512 des Amorie van der Hoeven, Maria Agatha  06 January 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland I546697
513 Deurvorst, Franciscus Bernardus  27 October 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I542399
514 Diamant, Catharina Jacoba  08 March 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland I702117
515 Dieben, Franciscus Albertus Jacobus  30 May 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I652588
516 Dieben, Franciscus Antonius  15 November 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland I580793
517 Dieben, Willem Frederik Christiaan  1944's-Gravenhage, Zuid-Holland I652582
518 Diemont, Jan Jacob  12 February 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I560196
519 Diepen, Jan Gustaaf Albert  30 August 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland I440360
520 Diepen, Johannes Ferdinand Maria  09 February 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland I440359
521 Diercquens, Elisabeth  19 October 1745's-Gravenhage, Zuid-Holland I595481
522 Dietz, Bernardina Maria  16 January 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I784156
523 Dietz, Johannes  05 September 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland I770228
524 van Diggele, Elizabeth  16 August 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland I79898
525 van Diggele, Jeanne Jacoba  03 July 1980's-Gravenhage, Zuid-Holland I79987
526 van Diggele, Pieter  18 March 1947's-Gravenhage, Zuid-Holland I79853
527 van Diggelen, Anna  15 June 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland I80822
528 van Diggelen, Anna Adriana  02 May 1982's-Gravenhage, Zuid-Holland I81065
529 van Diggelen, Cornelia  10 September 1996's-Gravenhage, Zuid-Holland I80575
530 van Diggelen, Geertie  04 November 1833's-Gravenhage, Zuid-Holland I79444
531 van Diggelen, Geertruida Cornelia  11 July 1967's-Gravenhage, Zuid-Holland I81072
532 van Diggelen, Hendrik  18 June 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland I80574
533 van Diggelen, Jacobus  31 December 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I80596
534 van Diggelen, Johannes Jurianus  28 September 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I80580
535 van Diggelen, Johannes Jurianus  19 September 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland I80584
536 van Diggelen, Maarten  17 August 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland I80498
537 van Diggelen, Maarten  23 November 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I80591
538 van Diggelen, Maarten  1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I80828
539 van Diggelen, Magdalena  29 May 1968's-Gravenhage, Zuid-Holland I80795
540 van Diggelen, Niesje  23 June 1947's-Gravenhage, Zuid-Holland I80829
541 van Diggelen, Willem  08 May 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland I81063
542 van Dijk, Jacobus Johannes Hermanus  06 May 1978's-Gravenhage, Zuid-Holland I344893
543 Dilling, Klaas  05 March 1979's-Gravenhage, Zuid-Holland I402755
544 Dinkhuijsen, Magtilda  11 July 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland I498780
545 Dirksen, Barendina Hendrika  16 July 1955's-Gravenhage, Zuid-Holland I206158
546 van Ditmar, Hermine Charlotte Elise  11 December 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland I420904
547 van Dobben, Henri Marius Eduard  10 January 1942's-Gravenhage, Zuid-Holland I278551
548 van der Does de Willebois, Mr Jhr Pieter Joseph August Marie  15 September 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I256488
549 van der Does van Noordwijk, Josina  21 October 1677's-Gravenhage, Zuid-Holland I371283
550 Doesburg, Tjabring  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I167379
551 Dohle, Joseph  28 February 1965's-Gravenhage, Zuid-Holland I155443
552 van Dommelen, Dr. Gomarus Franciscus  14 January 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland I499769
553 van Dommelen, Hendrikus Laurens Cornelius Marie  28 February 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland I489167
554 Donderwinkel, Hendrik Albertus  23 August 1980's-Gravenhage, Zuid-Holland I607691
555 Donderwinkel, Jan  08 July 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I607491
556 Donderwinkel, Robert  20 May 2001's-Gravenhage, Zuid-Holland I608029
557 Donderwinkel, Yolanda  11 March 2009's-Gravenhage, Zuid-Holland I607825
558 van Dooren, Anna Adilia  22 May 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I300810
559 Doorman, Johann Diederich  21 December 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I651858
560 van Doorn, Jhr. Mr. Willem Theodoor Cornelis  05 April 1921's-Gravenhage, Zuid-Holland I427260
561 Doornekamp, Janna  16 May 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland I405693
562 van Doorninck, Anna Gijsbertha  15 March 1936's-Gravenhage, Zuid-Holland I608101
563 van Doorninck, Theodorus Coenradus Casparus  09 July 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I744974
564 Dorsman, Adrienne Eugenie Françoise Maria  28 April 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland I286233
565 van Dorth tot het Medler, Maria Cornelia  10 October 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland I256746
566 Douwes Dekker, Guido Henri Wouter  23 August 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland I191574
567 Dozij, Sara Maria  09 January 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland I588514
568 Drees, Willem Dr.  14 May 1988's-Gravenhage, Zuid-Holland I186042
569 Drees, Willem  05 September 1998's-Gravenhage, Zuid-Holland I186031
570 Drenth, Ellegien  15 December 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I345529
571 van Driel, Johanna  25 August 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland I367249
572 Drion, Franciscus Johannes  06 November 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland I63944
573 Drion, Franciscus Johannes Wilhelmus  13 December 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland I63940
574 Drion, Huibert Prof. Dr. Mr.  20 April 2004's-Gravenhage, Zuid-Holland I63943
575 Drion, Jean François Desire  28 October 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland I63946
576 Droogleever Fortuijn, Mr Pieter  06 September 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland I551552
577 Drost, Hendrica Johanna  07 November 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I606320
578 van Drunen, Adriana  2003's-Gravenhage, Zuid-Holland I67644
579 van Drunen, Jan  21 April 1942's-Gravenhage, Zuid-Holland I231165
580 van Duijne, Arendje Johanna Maria Elisabeth  19 October 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland I275700
581 Duijnstee, Elisabeth Petronella Maria  18 October 1941's-Gravenhage, Zuid-Holland I457289
582 Duijnstee, Jacobus Johannes  02 April 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland I272119
583 Duijnstee, Maria Theodora Johanna  03 March 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland I414971
584 Duijnstee, Theodorus Johannes  25 January 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland I414969
585 van Duijvenbode Varkevisser, Conrad Dirk  22 June 1959's-Gravenhage, Zuid-Holland I745655
586 van Duijvenbode Varkevisser, Conradine Alice  24 March 1984's-Gravenhage, Zuid-Holland I745657
587 Duindam, Barendina  11 October 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland I432691
588 van Duinen, Johanna Maria  06 February 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland I76509
589 Dupper, Leendert  01 April 1834's-Gravenhage, Zuid-Holland I604834
590 van Eck, Huberta Adriana Roberta  02 October 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland I779308
591 Edersheim, Bendit  05 January 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland I283127
592 Edersheim, Eliezer  05 June 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland I283123
593 Edersheim, Heijman  12 December 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland I283125
594 van Eekeren, Louisa Christina  06 September 2014's-Gravenhage, Zuid-Holland I738762
595 Egidius, Amunda Frederika Wilhelmina  13 March 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I790047
596 Eijkman, Anna Maria Magdalena Louise  24 September 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland I264061
597 Eilbracht, Gerhardus Fredericus  06 January 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland I278832
598 Eilers, Johanna Berendina  29 July 1968's-Gravenhage, Zuid-Holland I700100
599 Elgershuizen, Johannes Bartolomeus  19 July 1957's-Gravenhage, Zuid-Holland I14395
600 Elgersma, Janke  19 December 1961's-Gravenhage, Zuid-Holland I69014
601 Elias, Louise  20 May 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland I279972
602 Eling, Wolter  15 May 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I546850
603 Ellermann, Catharina  15 July 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland I253835
604 Emants, Guilelmina Magdalena Christina  29 March 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland I436214
605 Emants, Guilliam Balthazar  05 March 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I436224
606 Emants, Marcellus  21 August 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland I436210
607 van Emden, Dr. med. Jan Egbert Gustaaf  23 March 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland I361310
608 Emmen, Adriana Sibilla Catharina  10 November 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland I361320
609 Engelenberg, Henriette Christine  15 February 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I594492
610 Engelsman, S.   I631372
611 Enhus, Johannes Bernardus  05 August 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland I9883
612 Enhus, Johannes Bernardus  19 December 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland I8818
613 Ephrattij, Rebecca  18 July 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland I119062
614 Epping, Catharina Hendrika Josephina  22 February 1998's-Gravenhage, Zuid-Holland I34519
615 Eras, Josepha Maria Theresia Anna  06 November 1943's-Gravenhage, Zuid-Holland I416108
616 Eringaard, Jacob Cornelis  12 October 1942's-Gravenhage, Zuid-Holland I577053
617 Ermerins, Joanna Catharina  29 November 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland I191663
618 van Erp Taalman Kip, Alida Charlotte Albertine  15 July 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland I563870
619 van Erp Taalman Kip, Willem Frederik  16 March 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I563885
620 van Es, Debora  03 November 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I489791
621 van Essen, Catharina Maria  14 May 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland I354776
622 Esser, Sara Catharina  23 April 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland I333128
623 Essers, Antonius Johannes Theodorus  11 July 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I14159
624 van Eupen, Jan  22 April 1962's-Gravenhage, Zuid-Holland I528966
625 Everard, Edouard Joseph  30 November 2005's-Gravenhage, Zuid-Holland I465982
626 Everard, Wilhelmina Joanna  25 December 1956's-Gravenhage, Zuid-Holland I56535
627 Fabritius, Anna Carlotte  09 February 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland I641591
628 Fagel, Agnes Margaretha  01 December 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland I595372
629 Fagel, Cornelis Gerard  21 June 1746's-Gravenhage, Zuid-Holland I595479
630 Fagel, Mr. Frans  02 March 1644's-Gravenhage, Zuid-Holland I595485
631 Fagel, Mr. Hendrik  11 February 1690's-Gravenhage, Zuid-Holland I595482
632 Fagel, Hendrik  19 October 1790's-Gravenhage, Zuid-Holland I595353
633 Fagel, Jkvr Wendela Albertine  24 September 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland I354565
634 Fasseur, Gerardus Johannes  11 June 1961's-Gravenhage, Zuid-Holland I142812
635 van der Feen, Henrietta Isabella  10 July 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I436211
636 Feith, Mr. Pieter  19 May 1802's-Gravenhage, Zuid-Holland I270158
637 Feith, Wolter Gocko  02 March 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland I372631
638 Feldbrugge, Maria Angelica  22 October 1955's-Gravenhage, Zuid-Holland I58316
639 Feldbrugge, Matthea Theodora Maria  06 July 1999's-Gravenhage, Zuid-Holland I729469
640 Ferf, Petrus Boele Jacobus  29 April 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I511107
641 Ferment, Maria  20 July 1728's-Gravenhage, Zuid-Holland I769201
642 Fernhout, Fokke  1927's-Gravenhage, Zuid-Holland I271689
643 Feunekes, Uge  07 March 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland I33909
644 Ficq, Augustin Henri  19 August 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I368155
645 Fiegelant, Catharina  10 December 1816's-Gravenhage, Zuid-Holland I437731
646 Fieret, Johanna  02 July 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland I757589
647 Fievez, Alexander Helenus Johannes Leopoldus  30 April 1949's-Gravenhage, Zuid-Holland I272257
648 Fleijtman, Sara  27 May 1805's-Gravenhage, Zuid-Holland I490588
649 van der Flier, Dr. Gerrit Jacobus  25 December 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I499772
650 van der Flier, Mr. Dr. Marius Jacobus  06 January 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland I499774
651 de Flouw, Maria  06 August 1782's-Gravenhage, Zuid-Holland I438158
652 Fluit, Leendert  20 July 1986's-Gravenhage, Zuid-Holland I162524
653 Folmer, Annegien Atzema  20 June 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland I278318
654 Folmer, Ellegonda Jacoba  14 November 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland I278476
655 Folmer, Hendrik Christiaan  12 February 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland I278503
656 Folmer, Jantje  11 August 1941's-Gravenhage, Zuid-Holland I278474
657 Folmer, Jeane Antoinette Carolina  25 December 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I278498
658 Folmer, Willem  29 July 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland I278477
659 van Foreest, Cornelis Jhr Mr  22 May 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland I187820
660 van Foreest, Jan  27 October 1651's-Gravenhage, Zuid-Holland I187848
661 Frank, Jacob Simon  02 November 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I767093
662 Frantzen, Jan Engelbert  08 November 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I529955
663 Frantzen, Jan Reijnier  28 February 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I529962
664 Fraterman, Elisabeth  07 June 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I635981
665 Fremerij, Catharina  19 January 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland I355009
666 Frenkel, Theo  01 June 1955's-Gravenhage, Zuid-Holland I487445
667 Fresco, Jonas  10 April 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I766744
668 Froijen, W.G.  26 April 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland I594880
669 Froklage, Johanna Adriana Maria  08 August 1982's-Gravenhage, Zuid-Holland I635788
670 Fuld, Else Hartog  10 October 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland I756754
671 van der Gaag, Anna Cornelia  14 April 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland I191033
672 de Gaaij Fortman, Mr. Wilhelm Friedrich  29 March 1997's-Gravenhage, Zuid-Holland I426410
673 Gaarning, Gepke  23 October 1980's-Gravenhage, Zuid-Holland I345821
674 Galjart, Jansje  26 February 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I76370
675 Gallee, Cornelia Sara  21 September 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland I189153
676 Gallee, François Jacob  14 May 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland I189166
677 Gallee, Nicolaas Jacobus Mr.  11 December 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I189163
678 van der Garde, Laurence Henrietta Agatha  08 January 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland I436205
679 Gatsonides, Mr. Tjepke  27 June 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I274753
680 van Geelen, Jannigje Carolina  09 January 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I481121
681 Geelvinck, Nicolaas  December 1787's-Gravenhage, Zuid-Holland I125100
682 de Geer, Theodoor Anne Carel Jhr.  12 August 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland I191202
683 van Geffen, Gerrit  20 September 1970's-Gravenhage, Zuid-Holland I459857
684 Geijl, Arie  12 September 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I563868
685 van Gelder, Neeltje Teuntje  22 November 2001's-Gravenhage, Zuid-Holland I758994
686 Gelpke, Adriaan Ahlhart  25 February 1962's-Gravenhage, Zuid-Holland I599409
687 van Genderen Stort, Pieter  14 May 1953's-Gravenhage, Zuid-Holland I606702
688 van Genechten, Frits  26 October 1949's-Gravenhage, Zuid-Holland I430980
689 van Genechten, Prof. Mr. Robert  13 December 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I430975
690 Geradts, Willem Frederik  12 October 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland I483332
691 Gerbrandij, Prof. Mr. Dr. Pieter Sjoerds  07 September 1961's-Gravenhage, Zuid-Holland I426361
692 Geubels, Bernardus Johannes Josephus  27 November 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland I4606
693 Gevaerts, Elisabeth Magdalena  03 August 1782's-Gravenhage, Zuid-Holland I281858
694 Gevers Deijnoot, François Gerard Abraham Jhr. Mr.  15 June 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I191416
695 Gevers Deijnoot, Willem Theodore Jhr. Mr.  25 March 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland I191419
696 van Giessen, Arnoldus Mattheus  20 May 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland I417401
697 Gigh, Roosje Salomon  13 April 1833's-Gravenhage, Zuid-Holland I195328
698 Gillissen, Andries  07 January 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland I437996
699 van Ginneken, Prof. Dr. Jeroen Karel Sebastiaan  19 December 2012's-Gravenhage, Zuid-Holland I570203
700 Gisser, Klara Johanna  06 December 1811's-Gravenhage, Zuid-Holland I555093
701 Glaser, Hendrik Franciscus  01 January 1956's-Gravenhage, Zuid-Holland I656877
702 Glastra van Loon, Prof. Dr. Mr. Jan Frederik  22 October 2001's-Gravenhage, Zuid-Holland I371944
703 Glimmerveen, Arie  14 January 1974's-Gravenhage, Zuid-Holland I333822
704 Glinstra van Sminia, Louise Albertine  09 January 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland I689096
705 de Glint, Frits  22 June 2008's-Gravenhage, Zuid-Holland I377217
706 van Goch, Gerrit Gerrits  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I191012
707 Gockinga, Campegius Hermanus  02 June 1882's-Gravenhage, Zuid-Holland I365810
708 Godefroi, Rosette Henry  21 January 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I63746
709 Godschalk, Carolina  24 September 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland I252493
710 Goedhart, Catharina Albarta Christina  15 January 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I739598
711 Goeman Borgesius, Mr. Dr. Hendrik  18 January 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland I189942
712 van der Goes, Mr. Adriaan  05 May 1560's-Gravenhage, Zuid-Holland I127011
713 van der Goes, Mr. Adriaan  1797's-Gravenhage, Zuid-Holland I126919
714 van der Goes, Dorine Aleida Maria Ludovica  13 September 1974's-Gravenhage, Zuid-Holland I359792
715 van der Goes, Franc  12 February 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland I126813
716 van der Goes van Dirxland, Baron Louis Napoleon  12 March 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I687828
717 van der Goes van Dirxland, Mr. Baron Maarten  10 July 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland I126922
718 van Gogh, David VIncentszn  31 August 1740's-Gravenhage, Zuid-Holland I191004
719 van Gogh, Jan  13 March 1806's-Gravenhage, Zuid-Holland I191020
720 van Gogh, Johannes  12 January 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland I191024
721 van Gogh, Vincent  07 May 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland I191028
722 Gondrie, Catharina Gijsbertha  12 September 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland I580789
723 Gondrie, Catharina Wilhelmina  15 November 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland I580792
724 Gondrie, Cornelia Johanna  21 December 1956's-Gravenhage, Zuid-Holland I580856
725 van Gorkum, Constantia Adriana  10 January 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I195719
726 van Gorkum, Maria  10 January 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I770231
727 Goudschaal, Afina Catharina Gesina  10 February 1956's-Gravenhage, Zuid-Holland I475743
728 de Graaf, Cornelis Johannes  05 December 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland I496583
729 de Graaf, Gerardina Adriana  27 September 1969's-Gravenhage, Zuid-Holland I497498
730 de Graaf, Gerardus Johannes Josephus  08 October 1963's-Gravenhage, Zuid-Holland I636954
731 de Graaf, Jacobus Marie Jozef  31 December 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland I636990
732 de Graaf, Johanna Hendrika  28 October 1947's-Gravenhage, Zuid-Holland I521322
733 de Graaf, Petrus Cornelis Gerardus Marie  13 December 1980's-Gravenhage, Zuid-Holland I636955
734 van de Graaf, Teunis  26 February 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland I620186
735 de Graaf, Theodorus Gerardus  10 September 1965's-Gravenhage, Zuid-Holland I636914
736 Graafland, Mr. Pieter  14 January 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland I757391
737 de Graef, Maria Augustina  17 December 1990's-Gravenhage, Zuid-Holland I344758
738 de Graeff, Andries Cornelis Dirk Jhr Mr  24 April 1957's-Gravenhage, Zuid-Holland I83188
739 Greenleaf, Marie Josephine Wilhelmine Mathilde  18 January 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland I623348
740 Greeuw, Simonette Louise  26 August 1954's-Gravenhage, Zuid-Holland I606831
741 Grijseels, Elias Josephus Adrianus Lambertus Constantinus  03 November 1831's-Gravenhage, Zuid-Holland I714445
742 Grijseels, Eugenius Adrianus Franciscus  17 January 1835's-Gravenhage, Zuid-Holland I714449
743 van der Grinten, Louise Francisca Hubertina  07 November 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I59764
744 Grisart, Alexander Lambertus Theodorus Allardus  1 January 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland I725536
745 Groen, Evert  08 July 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland I275635
746 Groen, Leentje  21 August 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland I275655
747 Groen van Prinsterer, Mr. Dr. Guillaume  19 May 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland I369177
748 Groen van Prinsterer, Med. Dr. Petrus Jacobus  02 March 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland I369178
749 Groenen, Petrus Gerardus  21 February 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I747287
750 Groes, Egberta Margaretha Hillegonda  18 September 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland I126461
751 Grol, Johannes Henderikus Franciscus  28 February 1962's-Gravenhage, Zuid-Holland I384973
752 Grol, Maria Engelina  14 April 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland I3988
753 Grolleman, Antonie Hendrik  10 May 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland I746303
754 Grooters, Jonkheer Geert Tiemen  27 June 1998's-Gravenhage, Zuid-Holland I396428
755 de Gruijter, Maria Geertruida  30 November 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I190924
756 Gudde, Paula Maria Henrica Jeannetta  06 June 1970's-Gravenhage, Zuid-Holland I446277
757 Guljé, Hedwig Joséphine Emilie  31 October 1942's-Gravenhage, Zuid-Holland I616472
758 Guljé, Josephine Johanna Henriette Maria  07 May 1965's-Gravenhage, Zuid-Holland I616479
759 Haak, Maria  22 January 1999's-Gravenhage, Zuid-Holland I182089
760 van Haaren, Christina Theresia Maria  10 August 1949's-Gravenhage, Zuid-Holland I469735
761 van Haersma Buma, Roland Daniel  28 November 1956's-Gravenhage, Zuid-Holland I402551
762 Haffmans, Maria Nathalia Dorothea  04 October 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland I191087
763 Hagedoorn, Georgette  24 August 1995's-Gravenhage, Zuid-Holland I186745
764 Hageman, Anne  15 November 1961's-Gravenhage, Zuid-Holland I93107
765 van der Hagen, Martinus Mathijs  29 October 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I405584
766 Hagenouw, Henderika Roelfina  02 March 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland I610467
767 Haitink, Ir. Bernard Johan Herman  02 December 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland I420958
768 Haitink, Engelbart Adriaan  16 February 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland I420973
769 Haitink, Engelbertha Caroline  24 January 1961's-Gravenhage, Zuid-Holland I420957
770 van Hall, Baron Mr. Floris Adriaan  29 March 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland I186693
771 van Hall, Johanna Maria Anna  02 September 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland I186507
772 Hamakers, Pieter  14 May 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland I438502
773 van Hamel, Joost Adriaan  05 September 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland I286328
774 Hamminck Schepel, Christina Joanna Jacoba  19 March 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I191640
775 Hamminck Schepel, Maria Frederika Cornelia  25 September 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland I191555
776 de Hamond, Johanna Alida  02 February 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland I424374
777 van Hangest d' Yvoy, Anna  09 December 1961's-Gravenhage, Zuid-Holland I763581
778 Hanlo, Johanna Alphonsa Maria  18 April 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I480741
779 van Hannover, Gravin Van Britannie En Ierland Anna  12 January 1759's-Gravenhage, Zuid-Holland I84025
780 van Haren, Carolina Wilhelmina  23 November 1812's-Gravenhage, Zuid-Holland I281830
781 Harland, Willem  August 1962's-Gravenhage, Zuid-Holland I606954
782 Harloff, Johan Gottlieb  24 June 1806's-Gravenhage, Zuid-Holland I560116
783 Harmeijer, Christina Bernardina  08 April 1956's-Gravenhage, Zuid-Holland I307653
784 Harte, Joannes Josephus Ignatius  04 July 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland I561411
785 Hartogensis, Lea Engeltje  19 June 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland I190485
786 de Hartogh, Leopold  05 October 2007's-Gravenhage, Zuid-Holland I344891
787 Hasper, Hendrik  25 March 1974's-Gravenhage, Zuid-Holland I592074
788 van Heeckeren van Wassenaer, Maria Cornelia  13 September 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland I690701
789 van Heemstra, Baron Mr. Aarnoud Jan Anne Aleid  30 December 1957's-Gravenhage, Zuid-Holland I258197
790 van Heemstra, Barones Elisabeth Cornelia  1990's-Gravenhage, Zuid-Holland I258149
791 van Heemstra, Baron Frans Julius Johan  19 February 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland I258139
792 de Heer, Carel  14 November 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland I718151
793 de Heer, Carel  01 April 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland