Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login  
Share Print Bookmark


Groningen, Groningen

Groningen, Groningen 


Tree: Veenkoloniale voorouders

Notes: Groningen Sound uitspraak (info·uitleg) (Gronings: Grunnen of Stad, Fries: Grins) is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen en de grootste kern in de gelijknamige gemeente. De plaats wordt in grote delen van Noord-Nederland ook kortweg aangeduid met Stad. De gemeente Groningen had per 1 mei 2013 195.080 inwoners (bron: CBS) en is daarmee veruit de grootste stad van noordelijk Nederland en de zevende stad van Nederland.
Van Groningen zijn geen geschreven stadsrechten bekend. Door zijn relatief geïsoleerde ligging, ten opzichte van de opeenvolgende feitelijke machtscentra (Utrecht, Brussel en Den Haag), was de stad historisch gezien vooral op zichzelf en de directe omgeving aangewezen. Als Hanzestad maakte Groningen deel uit van het Noord-Duitse handelsnetwerk. Later werd de stad vooral een regionaal marktcentrum. De stad ontwikkelde zich tot, en was eeuwenlang defacto, een stadstaat. Sinds de Republiek hoorde Groningen nominaal bij Nederland, maar tot aan de Franse tijd bleef Groningen feitelijk een autonome stad, die heer was in het grootste deel van de provincie. De stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ernstig gehavend: niet alleen verloor Groningen 3300, voornamelijk Joodse, burgers, bij de bevrijding in 1945 ging een groot deel van de binnenstad in vlammen op.
Tegenwoordig is Groningen een stad met veel gevarieerde handel en industrie. Groningen is daarnaast vooral een studentenstad met ruim 50.000 studenten, van wie ruim 30.000 in de stad wonen. De stad werkt samen met de omliggende gemeenten in de Regiovisie Groningen-Assen.
Naam
De oorsprong en betekenis van de naam Groningen en de oudere variant 'Groeningen' zijn niet zeker. Dichters probeerden het te koppelen aan een volksverhaal over ballingen uit Troje die onder leiding van een zekere mythische figuur Gruno (of Grunnius, Gryns of Grunus) hier een nederzetting met Frygiërs uit Duitsland zou hebben gesticht in 453 v.Chr. (volgens een andere overlevering in 130 v.Chr.) en een kasteel hebben gebouwd aan de Hunze dat hij 'Grunoburg' noemde. Dat kasteel zou later weer door de Vikingen zijn verwoest en later zou mogelijk op de fundamenten hiervan de Sint-Walburgkerk zijn gebouwd. Er is echter geen enkel bewijs voor deze verhalen.
Een andere theorie stelt dat de naam Groningen is afgeleid van de mansnaam 'Groni'. Hierbij wordt verwezen naar het voorkomen van de vroege spelwijzen 'Groningi' en 'Groninga' in de 11e eeuw en de oude naam 'Gronesbeke' voor een watertje nabij de Hunze (noordgrens van Everswolde). De naam zou dan betekenen 'bij de lieden van Groni'.
Weer een andere theorie over de oorsprong is dat de oude naam Groeningen is afgeleid van 'Groen-inge'; "groene velde(n)". 'groen' zou daarbij van 'cruon' komen en een inge (of enge) is een oude benaming voor een open veld, die in het Saksische gedeelte van Nederland en Duitsland vaak heuvelachtig was. In het wapen van Groningen (en de vlag) zou dit terugkomen in de groene streep; een groene strook land; tussen de Lauwers, de Eems en de Waddenzee.
De Groningse dialectnaam Grunnen heeft dezelfde etymologie. Grun, van het oudere gruun en -inge werd vertaald naar -en of -ens, net zoals in de naam Kantens, dat vroeger waarschijnlijk Kantinge was en wat tegenwoordig nog steeds in het Groninggs gebeurt, bijvoorbeeld Thesinge wordt Taisen. Zoals bij de meeste Groningse woorden die op -en eindigen, valt ook hier de -e weg, waardoor je de uitspraak grunn krijgt. Doordat het Groningen is, had het in het Gronings ook Grunnens kunnen zijn, zoals bij Kantens, wat de Friese naam Grins tevens verklaart (vergelijk ook Harlingen – Harns).
In de provincie Groningen wordt de plaats vanouds ook "Stad" genoemd. Daarbuiten wordt deze naam ook wel gebruikt, hoewel de meeste Friezen Grins zullen zeggen. In de Middeleeuwen werd de Latijnse naam Groninga gebruikt op kaarten en munten. Teen tijde van de Franse bezetting heette Groningen Groningue. Zelf noemen de inwoners zich "Stadjers" of "Stadjeder". De stad wordt ook wel de "metropool van het Noorden" genoemd.bron? Stadjers noemen haar liefkozend ook wel "Groot Loug"bron?, dat wil zeggen "Groot Dorp". Een andere bijnaam van Groningen is Martinistad, verwijzend naar de Martinitoren. Zelf hebben de stad-Groningers als bijnaam: mollebonen.
Geschiedenis
roningen ontstond op de noordelijkste uitloper van de Hondsrug. De oudst bekende schriftelijke vermelding, villa Cruoninga, dateert uit 1040, maar vaststaat dat de huidige stad al ver voor dat jaar een bewoonde plaats was. De oudste archeologische vondsten binnen het gebied van de huidige stad zijn met behulp van de C14-methode gedateerd op circa 3950–3720 voor Chr. Een onafgebroken bewoning kan worden vastgesteld vanaf de derde eeuw. Groningen is waarschijnlijk ontstaan uit twee verschillende kernen, een lag rond het huidige Martinikerkhof, de andere tussen het Zuiderdiep en het Verbindingskanaal.
Middeleeuwen
De geschreven geschiedenis van Groningen begint in 1040 met de schenking door de Duitse keizer van goederen en rechten aan de kerk van Utrecht. Eerder waren al delen van het koningsgoed geschonken aan het Klooster Werden.
Groningen moet in 1040 al een zekere marktfunctie voor de directe omgeving hebben gehad. De oudste kerk, de Maartenskerk, is blijkens archeologisch onderzoek gesticht rond 800. Deel van de schenking was ook het muntrecht, waar de Utrechtse bisschop ook gebruik van heeft gemaakt.
Het aanvankelijk Drentse esdorp, werd in de middeleeuwen een belangrijke handelsplaats. De ligging, op de grens van Drenthe en Friesland, was daarbij van grote waarde.
Na 1040 volgt een lange periode waarin de bronnen weer zwijgen over Groningen. Ruim een eeuw later is er sprake van heftige strijd tussen de bisschop en een deel van de inwoners van de stad. De bisschop beschouwt zichzelf als landsheer, maar de afstand tussen Groningen en Utrecht maakt het lastig voor de bisschop om daadwerkelijk macht in de stad uit te oefenen. Bisschop Hartbert tracht dat probleem op te lossen door de prefectuur op te dragen aan zijn broer. Door het ambt erfelijk te maken creëert hij echter direct een probleem voor zijn opvolgers. De prefect gaat zijn eigen koers varen, waardoor er zich in de stad naast de bisschop twee partijen ontwikkelen, de volgelingen van de prefect, en de Stadjers die zichzelf in staat achten hun eigen belangen te behartigen.
Om hun macht te tonen bouwden de Stadjers in de dertiende eeuw op eigen gezag een omwalling. De macht van de bisschop, en de prefect, wordt ernstig aangetast in de Slag bij Ane als bisschoppelijke troepen die orde op zaken willen stellen in Groningen, een smadelijke nederlaag lijden. Groningen zal zich daarna weinig meer van de bisschop aantrekken.
De groei van dorp tot stad blijkt in deze periode door de stichting van een tweede parochie rond de Der Aa-kerk en de vestiging van twee kloosters, een van de Franciscanen en een van de Dominicanen. Ook het oudste gasthuis, het Pelstergasthuis, stamt uit deze periode, het wordt voor het eert genoemd in een pauselijke bul uit 1267. Waar nu het Academiegebouw staat worden in 1276 en 1284 twee begijnhofjes gesticht: het Vrouwe Menoldaconvent en het Vrouwe Sywen Convent.
De verstening van de stad krijgt ook vorm in woonhuizen, waarbij de verstening vaak een rol speelt om een huis weerbaar te maken. De oudste bewaard gebleven panden stammen uit de dertiende (Calmershuis, Hinckaertshuis) en veertiende eeuw.
Hoewel van een formele verlening van stadsrecht geen sprake is beschouwt de stad zich dan wel als stad. In het begin van de veertiende eeuw erkent bisschop Gwijde van Avesnes ook uitdrukkelijk de rechten van de stad.
In de late middeleeuwen maakte de stad deel uit van de Hanze. De handel van de stad lijkt dan echter al voornamelijk een lokale functie te hebben. Waar in de dertiende eeuw kooplieden uit Groningen nog in bronnen zijn te traceren in verre streken wordt de stad in de veertiende eeuw vooral de marktplaats voor de omliggende, dan nog Friese Ommelanden. De stad ziet zich in deze periode zelf ook als Fries. In 1361 is Groningen dan ook de vergaderplaats van de Upstalbeam. Nadien wordt overigens van deze algemene vergadering van alle Friese gebieden niets meer vernomen.
Stadstaat
In de vijftiende eeuw beleeft Groningen een periode van grote bloei. Friesland is al sinds de veertiende eeuw het toneel van de twisten tussen Schieringers en Vetkopers. In het aangrenzende Oost-Friesland vindt in deze periode een vergelijkbare strijd plaats die uiteindelijk door de Cirksena's wordt gewonnen. Als grootste stad in het gebied beschikt Groningen over een aanzienlijke strijdkracht die een doorslaggevende rol kan spelen in lokale conflicten. Hoewel ook de stad zelf strijdtoneel is van de conflicten tussen Schieringers en Vetkopers weet de stad zich na de zoen van Groningen op te werpen als pacificator van de omgeving.
Binnen de huidige provincie wordt het Oldambt in deze periode een van de stad afhankelijk gebied. Met het Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo worden verdragen gesloten of vernieuwd die de invloed van de stad vastleggen of versterken. Ook ovever de Lauwers sluit de stad verdragen. In Kollum stelt Groningen een kastelein, ook in Oostergo wordt Groningen gezien als de enige kracht die voor rust kan zorgen. Leeuwarden accepteert een Gronings garnizoen. In Westergo weigert enkel Franeker de macht van Groningen te accepteren.
De bloei van de stad blijkt ook uit de bouw van de huidige Martinitoren die in deze periode plaatsvindt. De toren symboliseert de macht die de Stadjers zichzelf toedichten.
Groningen heeft binnen het Heilige Roomse Rijk nooit de juridische status van een "vrije stad" zoals Frankfurt aan de Main verworven. Wat geschiedde was dat de macht van het verre Bisdom Utrecht afnam en dat de stad het ontstane machtsvacuüm innam.0 Groningen plaatste zonder privilege een dubbelkoppige adelaar als bij het wapen van een vrije rijksstad in het stadswapen.
Groningen tijdens de Republiek
Groningen had uiteindelijk zijn hand in Friesland overspeeld. De Duitse keizer had Groningen het potestaatschap over Friesland aangeboden, maar Groningen had dit als te duur (de keizer verlangde een jaarlijkse vergoeding) afgewezen. De keizer had het vervolgens aangeboden aan Albrecht van Saksen die het accepteerde. Het potestaatschap omvatte geheel Friesland, in de visie van Albrecht betekende dat niet enkel de huidige provincie Friesland, maar ook de Ommelanden met inbegrip van de stad.
De stad was niet opgewassen tegen de macht van Albrecht en diens zoon George. Om het vege lijf te redden onderwierp de stad zich eerst aan de graaf van Oost-Friesland en later aan Karel van Gelre. Uiteindelijk wendde de stad zich tot Karel V en werd samen met de Ommelanden opgenomen in de Bourgondische Kreits.
De stad koos uit eigenbelang na het uitbreken van de opstand voor Spanje, maar sloot zich in 1594, de reductie van Groningen, alsnog aan bij de Republiek. Binnen het verband van de Republiek bleef de stad echter als dominante factor binnen het gewest Stad en Lande tot aan de Franse tijd feitelijk een zelfstandige eenheid. In 1606 woonden er (schatting van I.B.M. Matthey op basis van aantal fiscale haardsteden) ongeveer 16.600 mensen in de stad, hetgeen rond 1620 was gestegen tot ongeveer 20.000 en rond 1700 tot ongeveer 23.000 (in Stad en Lande als geheel wonen dan 96.000 mensen).
Groningen kreeg in 1614 zijn universiteit, primair voor de opleiding van predikanten. Eveneens in de zeventiende eeuw werd de stad fors uitgebreid en kreeg zij een nieuwe omwalling. Die nieuwe vesting werd in het rampjaar 1672 vruchteloos belegerd door de bisschop van Münster, Bernhard von Galen. Ieder jaar op 28 augustus viert de stad de overwinning op Bommen Berend (zie Gronings Ontzet). In 1698 werd de vesting versterkt met 'Nieuwe Werken', namelijk de Linie van Helpman, ontworpen door Menno van Coehoorn.
Na de Reformatie komt het omvangrijke landbezit van de Groninger kloosters aan de provincie. Als eerste lid van Stad en Lande weet de stad uit dat bezit met name landerijen in het Bourtangermoeras te verwerven. Bestuurlijk horen die landen tot h het Oldambt waar de stad politiek de baas is. Als privaat-eigenaar en als publieke overheid bepaald de stad de wijze van ontginning en zorgt er voor dat de turf enkel via de stad kan worden verhandeld. De kanalen waarlangs de turf wordt vervoerd worden door de stad (het Stadskanaal), aangelegd en geëxploiteerd. De turfhandel en het grondbezit in de Veenkolonieën zorgt voor een stevige basis onder de Groninger economie. De stad wil haar rijkdom ook tonen en schrijft aan het einde van de achttiende eeuw een prijsvraag uit voor een nieuw raadhuis. Juist nadat de prijsvraag in 1774 is gewonnen door Jacob Otten Husly stagneerde de turfwinning waardoor het tot 1817 duurde voordat het stadhuis in versoberde vorm gereed kwam.
Negentiende eeuw
De bijzondere positie van de stad, als Heer van grote delen van de provincie, eindigde in de Franse tijd. De Fransen sloten vrijwel alle universiteiten in Nederland, maar Groningen en Leiden mochten openblijven.
Na de Franse tijd moest de stad zijn positie opnieuw bepalen. Formeel had de stad zijn overheersende positie in de provincie verloren, maar de stadsbezittingen in met name de Veenkoloniën bleven een flinke bijdrage aan de stedelijke financiën leveren. Het Stadskanaal werd verlengd tot aan Ter Apel. Richting Delfzijl werd de verbinding verbeterd door de aanleg van het Eemskanaal, terwijl het Hoornsediep werd uitgebouwd tot het Noord-Willemskanaal.
De uitleg van de zeventiende eeuw had de groei van de bevolking twee eeuwen kunnen opvangen, maar begon in de loop van deze eeuw toch te knellen. Uitbreiding buiten de omwalling was niet mogelijk vanwege het militaire belang dat de stad als vesting had. Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870–1871 werd duidelijk dat vestingen als Groningen militair geen betekenis meer konden hebben. De vestingwet in 1874 maakte dan ook een einde aan de Vesting Groningen, op de oude wallen ontstond het Noorderplantsoen en werd het Academisch Ziekenhuis gevestigd. Buiten de oude omwalling ontstonden nieuwe wijken, eerst langs de Hereweg, later ook de Oosterpoort en aan de noordkant.
Twintigste eeuw
In de twintigste eeuw breidde Groningen zich steeds verder uit, niet alleen in bebouwing, maar ook in oppervlak. Het dorp Helpman werd door Groningen geannexeerd, eerder hoorde het bij de gemeente Haren. De gemeentes Hoogkerk en Noorddijk werdeden in 1969 bij Groningen gevoegd. Groningen wordt in de twintigste eeuw ook een rode stad. In 1901 wordt Eltjo Rugge in de gemeenteraad gekozen, hij zal tot 1946 in de raad blijven en als wethouder een grote stempel zetten op de ontwikkeling van de stad. Met name de Oosterparkwijk is het product van deze sociaaldemocratische gemeentepolitiek.
weede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Groningen de diepste sporen sporen uit de geschiedenis nagelaten. De stad werd snel en zonder weerstand bezet door de Duitsers. In totaal stierven 3300 inwoners door de oorlog, onder hen 2800 Joodse burgers. De stad had in 1940 een bloeiende Joodse gemeenschap van ongeveer 3000 mensen, onder wie 250 vluchtelingen uit Duitsland. De eerste Groninger Joden - 600 mannen - werden door de Duitsers vanaf augustus 1942 opgeroepen voor werkkampen. De deportaties gingen door tot april 1943. Relatief weinig Groningse Joden doken onder. Een studentencomité hielp Joodse kinderen om onder te duiken. Op de Grote Markt werd in het Scholtenhuis een afdeling van de SD gevestigd, die een scherpe terreur uitvoerde. Beruchtste deelnemers aan die terreur waren de later ter dood veroordeelde Nederlandse SS'er Pieter Faber (geëxecuteerd) en zijn broer Klaas Carel Faber.
De bevrijding van Groningen in 1945 ging gepaard met een heftige strijd, mede door het relatief grote Duitse garnizoen, onder wie SS'ers. In de stad woonden tegen het begin van de oorlog ongeveer 124.000 mensen, maar door een grote stroom vluchtelingen vanuit het zuiden was dit opgelopen tot meer dan 150.000. Veel verzetsstrijders waren vlak voor de komst van de Canadezen opgepakt en gefusilleerd. De gehele noord- en oostwand van de Grote Markt werden verwoest (zie foto), de Martinitoren en -kerk bleven wonderwel gespaard.
Na de oorlog breidde de stad zich wederom verder uit. Aan de zuidkant verrezen de wijken Laanhuizen, Corpus den Hoorn en De Wijert. De gemeentepolitiek, gezapig zoals overal in Nederland, werd in het begin van de jaren zeventig opgeschud door de vorming van een meerderheidscollege onder leiding van Max van den Berg. Een van de resultaten van dat college was de invoering van het verkeerscirculatieplan.

City/Town : Latitude: 53.218738570278944, Longitude: 6.565361022949219


Media

Photos
Academiegebouw
De oude Herestraat
Het interieur van de Synagoge
Toen nog voor een groot deel weilanden, nu helemaal volgebouwd met het zaikenhoes
De Gado
Het interieur van mijn Alma Mater
Een bijzonder gebouw
Boekenhandel Boomker-Savenije in de Zwanestraat

Documents
Een oude kaart van Leens
Een oude kaart van Leens
Een oude kaart van 't Zandt
Een oude kaart van 't Zandt
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De gemeente Groningen
Een oude kaart van De gemeente Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Groninga Dominium Auctore Bartholdo Wicheringe
Groninga Dominium Auctore Bartholdo Wicheringe
Uitgever Willem Blauw
Stationshal Groningen, Bachg.
Stationshal Groningen, Bachg.
Naberpassage Groningen, Jan van der Zee.
Naberpassage Groningen, Jan van der Zee.
Een kaart van de provincie Groningen rond 1600
Een kaart van de provincie Groningen rond 1600

Birth

Matches 1 to 800 of 24426

1 2 3 4 5 ... 31» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
1 Aachtje, Aachtje  24 October 1863Groningen, Groningen I15046 Veenkoloniale voorouders 
2 Aaffien, Aaffien  11 September 1795Groningen, Groningen I632595 Veenkoloniale voorouders 
3 Aaffien, Aaffien  19 October 1812Groningen, Groningen I529868 Veenkoloniale voorouders 
4 Aaffien, Aaffien  21 December 1817Groningen, Groningen I377530 Veenkoloniale voorouders 
5 Aaffien, Aaffien  10 March 1820Groningen, Groningen I176860 Veenkoloniale voorouders 
6 Aaffien, Aaffien  07 February 1822Groningen, Groningen I576838 Veenkoloniale voorouders 
7 Aaffien, Aaffien  27 August 1830Groningen, Groningen I679141 Veenkoloniale voorouders 
8 Aaffien, Aaffien  14 February 1837Groningen, Groningen I605013 Veenkoloniale voorouders 
9 Aaffien, Aaffien  06 May 1881Groningen, Groningen I679159 Veenkoloniale voorouders 
10 Aaffien, Aaffien  15 August 1882Groningen, Groningen I679160 Veenkoloniale voorouders 
11 Aaffien, Aaffien  24 February 1883Groningen, Groningen I626276 Veenkoloniale voorouders 
12 Aaffien, Aaffien  12 May 1891Groningen, Groningen I201807 Veenkoloniale voorouders 
13 Aaffien, Aaffien  19 February 1905Groningen, Groningen I585898 Veenkoloniale voorouders 
14 Aaffien, Aaffien  03 November 1907Groningen, Groningen I674557 Veenkoloniale voorouders 
15 Aaffien Gerrits, Aaffien Gerrits  31 July 1819Groningen, Groningen I377902 Veenkoloniale voorouders 
16 Aaffien Jans, Aaffien Jans  1791Groningen, Groningen I165758 Veenkoloniale voorouders 
17 Aaffiena Roelfina, Aaffiena Roelfina  03 February 1895Groningen, Groningen I603174 Veenkoloniale voorouders 
18 Aaffiene, Aaffiene  25 October 1864Groningen, Groningen I188310 Veenkoloniale voorouders 
19 Aaffijn, Aaffijn  1760Groningen, Groningen I747109 Veenkoloniale voorouders 
20 Aaffina, Aaffina  18 July 1879Groningen, Groningen I784907 Veenkoloniale voorouders 
21 Aafien, Aafien  1802Groningen, Groningen I393629 Veenkoloniale voorouders 
22 Aafien, Aafien  14 July 1805Groningen, Groningen I463589 Veenkoloniale voorouders 
23 de Aafien, Aafien  02 February 1839Groningen, Groningen I529882 Veenkoloniale voorouders 
24 Aafien, Aafien  30 March 1871Groningen, Groningen I258471 Veenkoloniale voorouders 
25 Aafien, Aafien  30 May 1897Groningen, Groningen I378875 Veenkoloniale voorouders 
26 Aafien Hermina, Aafien Hermina  08 January 1872Groningen, Groningen I392359 Veenkoloniale voorouders 
27 Aafien Wilhelmina, Aafien Wilhelmina  21 March 1890Groningen, Groningen I392370 Veenkoloniale voorouders 
28 Aafijn, Aafijn  1766Groningen, Groningen I697790 Veenkoloniale voorouders 
29 Aafje, Aafje  1674Groningen, Groningen I311349 Veenkoloniale voorouders 
30 Aafje, Aafje  1734Groningen, Groningen I193624 Veenkoloniale voorouders 
31 Aafje, Aafje  1777Groningen, Groningen I715282 Veenkoloniale voorouders 
32 Aafje, Aafje  10 June 1840Groningen, Groningen I238712 Veenkoloniale voorouders 
33 Aafje, Aafje  28 March 1895Groningen, Groningen I570963 Veenkoloniale voorouders 
34 Aafje, Aafje  22 March 1901Groningen, Groningen I570974 Veenkoloniale voorouders 
35 de Aafjen, Aafjen  1698Groningen, Groningen I283267 Veenkoloniale voorouders 
36 Aafjen, Aafjen  1759Groningen, Groningen I283279 Veenkoloniale voorouders 
37 Aafjen, Aafjen  1770Groningen, Groningen I574735 Veenkoloniale voorouders 
38 Aafjen Bastiaans, Aafjen Bastiaans  09 November 1808Groningen, Groningen I219215 Veenkoloniale voorouders 
39 Aafjen Jans, Aafjen Jans  1760Groningen, Groningen I474369 Veenkoloniale voorouders 
40 Aafke, Aafke  13 April 1833Groningen, Groningen I17409 Veenkoloniale voorouders 
41 Aafke, Aafke  About 1844Groningen, Groningen I188133 Veenkoloniale voorouders 
42 Aafke, Aafke  03 September 1853Groningen, Groningen I419863 Veenkoloniale voorouders 
43 Aafke, Aafke  27 January 1855Groningen, Groningen I556575 Veenkoloniale voorouders 
44 Aafke, Aafke  14 December 1876Groningen, Groningen I31505 Veenkoloniale voorouders 
45 Aafke, Aafke  07 March 1880Groningen, Groningen I283222 Veenkoloniale voorouders 
46 Aafke, Aafke  About 1885Groningen, Groningen I621122 Veenkoloniale voorouders 
47 de Aafke, Aafke  07 August 1890Groningen, Groningen I711610 Veenkoloniale voorouders 
48 Aafke, Aafke  27 February 1891Groningen, Groningen I769863 Veenkoloniale voorouders 
49 Aafke, Aafke  26 May 1892Groningen, Groningen I409165 Veenkoloniale voorouders 
50 de Aafke, Aafke  19 April 1893Groningen, Groningen I501227 Veenkoloniale voorouders 
51 Aafke, Aafke  31 August 1895Groningen, Groningen I522911 Veenkoloniale voorouders 
52 de Aafke, Aafke  24 July 1901Groningen, Groningen I581314 Veenkoloniale voorouders 
53 Aafke, Aafke  28 July 1902Groningen, Groningen I379779 Veenkoloniale voorouders 
54 Aafke, Aafke  12 August 1902Groningen, Groningen I697935 Veenkoloniale voorouders 
55 Aafke, Aafke  09 May 1904Groningen, Groningen I697936 Veenkoloniale voorouders 
56 Aafke, Aafke  24 March 1905Groningen, Groningen I587237 Veenkoloniale voorouders 
57 Aafke, Aafke  05 July 1907Groningen, Groningen I440514 Veenkoloniale voorouders 
58 Aafke, Aafke  February 1911Groningen, Groningen I492294 Veenkoloniale voorouders 
59 Aafke, Aafke  05 October 1914Groningen, Groningen I718887 Veenkoloniale voorouders 
60 Aafke, Aafke  29 September 1919Groningen, Groningen I285978 Veenkoloniale voorouders 
61 Aafke, Aafke  10 January 1921Groningen, Groningen I285981 Veenkoloniale voorouders 
62 Aafke, Aafke  Approximately 04 November 1930Groningen, Groningen I458132 Veenkoloniale voorouders 
63 Aafke Antje, Aafke Antje  25 July 1897Groningen, Groningen I259636 Veenkoloniale voorouders 
64 Aafke Francisca Josephina, Aafke Francisca Josephina  30 July 1882Groningen, Groningen I476947 Veenkoloniale voorouders 
65 Aafke Geertruida, Aafke Geertruida  Approximately 1891Groningen, Groningen I93645 Veenkoloniale voorouders 
66 Aafke Heikelina, Aafke Heikelina  14 July 1862Groningen, Groningen I263658 Veenkoloniale voorouders 
67 Aafke Petronella Krak, Aafke Petronella Krak  1814Groningen, Groningen I212428 Veenkoloniale voorouders 
68 van Aafkelina, Aafkelina  15 March 1895Groningen, Groningen I444381 Veenkoloniale voorouders 
69 van Aafkelina, Aafkelina  12 April 1898Groningen, Groningen I444382 Veenkoloniale voorouders 
70 Aafkelina, Aafkelina  04 November 1898Groningen, Groningen I444436 Veenkoloniale voorouders 
71 van Aafkelina, Aafkelina  24 July 1899Groningen, Groningen I444383 Veenkoloniale voorouders 
72 van Aafkelina Willemina, Aafkelina Willemina  31 January 1890Groningen, Groningen I444378 Veenkoloniale voorouders 
73 Aagie, Aagie  1729Groningen, Groningen I224107 Veenkoloniale voorouders 
74 Aagje, Aagje  27 May 1866Groningen, Groningen I771237 Veenkoloniale voorouders 
75 Aagje, Aagje  29 December 1898Groningen, Groningen I493640 Veenkoloniale voorouders 
76 Aagje, Aagje  16 April 1910Groningen, Groningen I591249 Veenkoloniale voorouders 
77 Aagtje, Aagtje  About 1700Groningen, Groningen I217396 Veenkoloniale voorouders 
78 Aagtje, Aagtje  02 October 1865Groningen, Groningen I405864 Veenkoloniale voorouders 
79 Aagtje Jans, Aagtje Jans  16 September 1798Groningen, Groningen I222354 Veenkoloniale voorouders 
80 Aalderikus, Aalderikus  12 November 1822Groningen, Groningen I552655 Veenkoloniale voorouders 
81 Aalderikus, Aalderikus  03 January 1894Groningen, Groningen I609592 Veenkoloniale voorouders 
82 Aalderikus, Aalderikus  04 October 1896Groningen, Groningen I446297 Veenkoloniale voorouders 
83 Aalderikus Jacob, Aalderikus Jacob  08 June 1905Groningen, Groningen I512821 Veenkoloniale voorouders 
84 Aalderikus Lodewijk, Aalderikus Lodewijk  08 June 1872Groningen, Groningen I58343 Veenkoloniale voorouders 
85 Aalderk, Aalderk  1765Groningen, Groningen I515019 Veenkoloniale voorouders 
86 Aaldert, Aaldert  1732Groningen, Groningen I409020 Veenkoloniale voorouders 
87 Aaldert, Aaldert  10 August 1882Groningen, Groningen I573526 Veenkoloniale voorouders 
88 Aaldert, Aaldert  01 December 1890Groningen, Groningen I561216 Veenkoloniale voorouders 
89 Aaldert, Aaldert  18 July 1902Groningen, Groningen I603206 Veenkoloniale voorouders 
90 Aaldert, Aaldert  After 1920Groningen, Groningen I153685 Veenkoloniale voorouders 
91 Aaldert Albertus, Aaldert Albertus  12 December 1876Groningen, Groningen I549636 Veenkoloniale voorouders 
92 Aaldrik, Aaldrik  08 October 1815Groningen, Groningen I707274 Veenkoloniale voorouders 
93 Aaldrik, Aaldrik  06 September 1821Groningen, Groningen I543466 Veenkoloniale voorouders 
94 Aaldrik, Aaldrik  11 October 1843Groningen, Groningen I777455 Veenkoloniale voorouders 
95 Aaldrik, Aaldrik  30 November 1855Groningen, Groningen I482198 Veenkoloniale voorouders 
96 Aaldrik, Aaldrik  22 June 1866Groningen, Groningen I626220 Veenkoloniale voorouders 
97 Aaldrik, Aaldrik  02 July 1869Groningen, Groningen I387031 Veenkoloniale voorouders 
98 Aaldrik, Aaldrik  28 July 1870Groningen, Groningen I626221 Veenkoloniale voorouders 
99 Aaldrik, Aaldrik  15 September 1880Groningen, Groningen I269858 Veenkoloniale voorouders 
100 de Aaldrik, Aaldrik  10 July 1881Groningen, Groningen I258500 Veenkoloniale voorouders 
101 Aaldrik, Aaldrik  13 June 1882Groningen, Groningen I603107 Veenkoloniale voorouders 
102 van der Aaldrik, Aaldrik  01 November 1885Groningen, Groningen I404675 Veenkoloniale voorouders 
103 Aaldrik, Aaldrik  16 August 1886Groningen, Groningen I199584 Veenkoloniale voorouders 
104 van der Aaldrik, Aaldrik  28 January 1892Groningen, Groningen I484235 Veenkoloniale voorouders 
105 Aaldrik, Aaldrik  29 January 1908Groningen, Groningen I603339 Veenkoloniale voorouders 
106 de Aaldrik Cornelis, Aaldrik Cornelis  1796Groningen, Groningen I205615 Veenkoloniale voorouders 
107 Aaldrik Ebbens, Aaldrik Ebbens  04 February 1850Groningen, Groningen I200128 Veenkoloniale voorouders 
108 Aaldrik Ebbo, Aaldrik Ebbo  05 May 1862Groningen, Groningen I470996 Veenkoloniale voorouders 
109 Aaldrik Ebbo, Aaldrik Ebbo  01 March 1875Groningen, Groningen I13355 Veenkoloniale voorouders 
110 Aaldrik Edzard, Aaldrik Edzard  1805Groningen, Groningen I382885 Veenkoloniale voorouders 
111 Aaldrik Jan Georg, Aaldrik Jan Georg  05 February 1901Groningen, Groningen I705740 Veenkoloniale voorouders 
112 van Aaldrik Johannes, Aaldrik Johannes  Approximately 1889Groningen, Groningen I73828 Veenkoloniale voorouders 
113 Aalf, Aalf  28 November 1905Groningen, Groningen I441892 Veenkoloniale voorouders 
114 Aaljedina, Aaljedina  30 March 1887Groningen, Groningen I707962 Veenkoloniale voorouders 
115 Aalt Bart Henderikus, Aalt Bart Henderikus  05 August 1877Groningen, Groningen I477151 Veenkoloniale voorouders 
116 Aalt Bart Henderikus, Aalt Bart Henderikus  15 June 1905Groningen, Groningen I477155 Veenkoloniale voorouders 
117 Aalt Bart Henderikus, Aalt Bart Henderikus  17 December 1907Groningen, Groningen I477156 Veenkoloniale voorouders 
118 Aalt Bart Henderikus, Aalt Bart Henderikus  03 October 1909Groningen, Groningen I477157 Veenkoloniale voorouders 
119 Aaltien, Aaltien  About 1639Groningen, Groningen I409584 Veenkoloniale voorouders 
120 Aaltien, Aaltien  17 October 1702Groningen, Groningen I280545 Veenkoloniale voorouders 
121 Aaltien, Aaltien  1737Groningen, Groningen I686228 Veenkoloniale voorouders 
122 Aaltien, Aaltien  1739Groningen, Groningen I425615 Veenkoloniale voorouders 
123 Aaltien, Aaltien  1739Groningen, Groningen I573187 Veenkoloniale voorouders 
124 van Aaltien, Aaltien  1748Groningen, Groningen I569641 Veenkoloniale voorouders 
125 Aaltien, Aaltien  1752Groningen, Groningen I509269 Veenkoloniale voorouders 
126 Aaltien, Aaltien  1777Groningen, Groningen I502207 Veenkoloniale voorouders 
127 Aaltien, Aaltien  16 February 1812Groningen, Groningen I75183 Veenkoloniale voorouders 
128 van Aaltien, Aaltien  17 July 1821Groningen, Groningen I29564 Veenkoloniale voorouders 
129 Aaltien, Aaltien  03 March 1825Groningen, Groningen I436401 Veenkoloniale voorouders 
130 Aaltien, Aaltien  09 April 1829Groningen, Groningen I419013 Veenkoloniale voorouders 
131 Aaltien, Aaltien  26 September 1837Groningen, Groningen I75180 Veenkoloniale voorouders 
132 Aaltien, Aaltien  25 April 1875Groningen, Groningen I600460 Veenkoloniale voorouders 
133 Aaltien Derks, Aaltien Derks  07 June 1809Groningen, Groningen I240645 Veenkoloniale voorouders 
134 Aaltien Geerts, Aaltien Geerts  1743Groningen, Groningen I283071 Veenkoloniale voorouders 
135 Aaltien Jans, Aaltien Jans  1806Groningen, Groningen I74750 Veenkoloniale voorouders 
136 Aaltien Meints, Aaltien Meints  1700Groningen, Groningen I106231 Veenkoloniale voorouders 
137 Aaltien Wolters, Aaltien Wolters  17 August 1817Groningen, Groningen I77635 Veenkoloniale voorouders 
138 Aaltijn Pieters, Aaltijn Pieters  04 March 1787Groningen, Groningen I74880 Veenkoloniale voorouders 
139 Aaltina, Aaltina  16 November 1865Groningen, Groningen I689534 Veenkoloniale voorouders 
140 Aaltje, Aaltje  Date unknownGroningen, Groningen I319809 Veenkoloniale voorouders 
141 Aaltje, Aaltje  1610Groningen, Groningen I116798 Veenkoloniale voorouders 
142 van Aaltje, Aaltje  About 1665Groningen, Groningen I401920 Veenkoloniale voorouders 
143 Aaltje, Aaltje  1706Groningen, Groningen I698459 Veenkoloniale voorouders 
144 Aaltje, Aaltje  About 1735Groningen, Groningen I58707 Veenkoloniale voorouders 
145 Aaltje, Aaltje  1739Groningen, Groningen I215975 Veenkoloniale voorouders 
146 Aaltje, Aaltje  31 December 1739Groningen, Groningen I712236 Veenkoloniale voorouders 
147 Aaltje, Aaltje  1741Groningen, Groningen I485294 Veenkoloniale voorouders 
148 Aaltje, Aaltje  14 May 1766Groningen, Groningen I213375 Veenkoloniale voorouders 
149 Aaltje, Aaltje  1767Groningen, Groningen I281056 Veenkoloniale voorouders 
150 Aaltje, Aaltje  1768Groningen, Groningen I698233 Veenkoloniale voorouders 
151 Aaltje, Aaltje  1780Groningen, Groningen I697367 Veenkoloniale voorouders 
152 van Aaltje, Aaltje  1781Groningen, Groningen I628118 Veenkoloniale voorouders 
153 Aaltje, Aaltje  1782Groningen, Groningen I697368 Veenkoloniale voorouders 
154 Aaltje, Aaltje  1783Groningen, Groningen I77434 Veenkoloniale voorouders 
155 Aaltje, Aaltje  26 December 1783Groningen, Groningen I228604 Veenkoloniale voorouders 
156 van Aaltje, Aaltje  1788Groningen, Groningen I628890 Veenkoloniale voorouders 
157 Aaltje, Aaltje  1791Groningen, Groningen I190138 Veenkoloniale voorouders 
158 Aaltje, Aaltje  1792Groningen, Groningen I18307 Veenkoloniale voorouders 
159 Aaltje, Aaltje  1792Groningen, Groningen I419781 Veenkoloniale voorouders 
160 Aaltje, Aaltje  1792Groningen, Groningen I420205 Veenkoloniale voorouders 
161 Aaltje, Aaltje  23 September 1792Groningen, Groningen I311403 Veenkoloniale voorouders 
162 Aaltje, Aaltje  1795Groningen, Groningen I419782 Veenkoloniale voorouders 
163 van der Aaltje, Aaltje  1796Groningen, Groningen I214835 Veenkoloniale voorouders 
164 Aaltje, Aaltje  1796Groningen, Groningen I276519 Veenkoloniale voorouders 
165 Aaltje, Aaltje  1796Groningen, Groningen I378814 Veenkoloniale voorouders 
166 Aaltje, Aaltje  1799Groningen, Groningen I527932 Veenkoloniale voorouders 
167 Aaltje, Aaltje  23 November 1800Groningen, Groningen I213477 Veenkoloniale voorouders 
168 Aaltje, Aaltje  04 October 1801Groningen, Groningen I240501 Veenkoloniale voorouders 
169 Aaltje, Aaltje  1804Groningen, Groningen I198104 Veenkoloniale voorouders 
170 Aaltje, Aaltje  1806Groningen, Groningen I789402 Veenkoloniale voorouders 
171 van Aaltje, Aaltje  1810Groningen, Groningen I36595 Veenkoloniale voorouders 
172 Aaltje, Aaltje  04 January 1812Groningen, Groningen I215413 Veenkoloniale voorouders 
173 Aaltje, Aaltje  27 August 1814Groningen, Groningen I558177 Veenkoloniale voorouders 
174 Aaltje, Aaltje  11 October 1816Groningen, Groningen I427368 Veenkoloniale voorouders 
175 Aaltje, Aaltje  03 January 1817Groningen, Groningen I206984 Veenkoloniale voorouders 
176 Aaltje, Aaltje  29 March 1819Groningen, Groningen I14732 Veenkoloniale voorouders 
177 Aaltje, Aaltje  04 September 1822Groningen, Groningen I265656 Veenkoloniale voorouders 
178 Aaltje, Aaltje  27 November 1824Groningen, Groningen I309181 Veenkoloniale voorouders 
179 Aaltje, Aaltje  06 February 1825Groningen, Groningen I277909 Veenkoloniale voorouders 
180 Aaltje, Aaltje  02 November 1825Groningen, Groningen I563370 Veenkoloniale voorouders 
181 Aaltje, Aaltje  13 November 1825Groningen, Groningen I41359 Veenkoloniale voorouders 
182 Aaltje, Aaltje  10 September 1826Groningen, Groningen I311404 Veenkoloniale voorouders 
183 Aaltje, Aaltje  10 September 1827Groningen, Groningen I311405 Veenkoloniale voorouders 
184 Aaltje, Aaltje  08 November 1828Groningen, Groningen I491532 Veenkoloniale voorouders 
185 Aaltje, Aaltje  07 July 1830Groningen, Groningen I100055 Veenkoloniale voorouders 
186 Aaltje, Aaltje  16 July 1830Groningen, Groningen I623131 Veenkoloniale voorouders 
187 Aaltje, Aaltje  23 August 1830Groningen, Groningen I777457 Veenkoloniale voorouders 
188 Aaltje, Aaltje  05 September 1831Groningen, Groningen I654562 Veenkoloniale voorouders 
189 Aaltje, Aaltje  20 September 1831Groningen, Groningen I563365 Veenkoloniale voorouders 
190 Aaltje, Aaltje  15 October 1831Groningen, Groningen I17381 Veenkoloniale voorouders 
191 Aaltje, Aaltje  14 December 1832Groningen, Groningen I441683 Veenkoloniale voorouders 
192 Aaltje, Aaltje  18 March 1833Groningen, Groningen I540734 Veenkoloniale voorouders 
193 Aaltje, Aaltje  1834Groningen, Groningen I49609 Veenkoloniale voorouders 
194 Aaltje, Aaltje  16 September 1835Groningen, Groningen I368729 Veenkoloniale voorouders 
195 Aaltje, Aaltje  03 March 1836Groningen, Groningen I456572 Veenkoloniale voorouders 
196 Aaltje, Aaltje  1837Groningen, Groningen I116543 Veenkoloniale voorouders 
197 Aaltje, Aaltje  19 February 1839Groningen, Groningen I688887 Veenkoloniale voorouders 
198 Aaltje, Aaltje  13 March 1840Groningen, Groningen I283174 Veenkoloniale voorouders 
199 Aaltje, Aaltje  10 March 1841Groningen, Groningen I76261 Veenkoloniale voorouders 
200 Aaltje, Aaltje  17 November 1842Groningen, Groningen I197514 Veenkoloniale voorouders 
201 Aaltje, Aaltje  28 December 1842Groningen, Groningen I9278 Veenkoloniale voorouders 
202 Aaltje, Aaltje  1843Groningen, Groningen I200973 Veenkoloniale voorouders 
203 Aaltje, Aaltje  About 1844Groningen, Groningen I327164 Veenkoloniale voorouders 
204 van Aaltje, Aaltje  10 March 1844Groningen, Groningen I463576 Veenkoloniale voorouders 
205 Aaltje, Aaltje  30 October 1844Groningen, Groningen I397383 Veenkoloniale voorouders 
206 van der Aaltje, Aaltje  27 November 1844Groningen, Groningen I603398 Veenkoloniale voorouders 
207 Aaltje, Aaltje  01 October 1845Groningen, Groningen I625711 Veenkoloniale voorouders 
208 Aaltje, Aaltje  29 October 1847Groningen, Groningen I713449 Veenkoloniale voorouders 
209 Aaltje, Aaltje  17 October 1848Groningen, Groningen I256327 Veenkoloniale voorouders 
210 Aaltje, Aaltje  05 December 1848Groningen, Groningen I468824 Veenkoloniale voorouders 
211 Aaltje, Aaltje  26 December 1849Groningen, Groningen I767911 Veenkoloniale voorouders 
212 Aaltje, Aaltje  20 August 1850Groningen, Groningen I761426 Veenkoloniale voorouders 
213 Aaltje, Aaltje  01 June 1851Groningen, Groningen I604020 Veenkoloniale voorouders 
214 van Aaltje, Aaltje  13 September 1852Groningen, Groningen I716824 Veenkoloniale voorouders 
215 Aaltje, Aaltje  12 April 1853Groningen, Groningen I603178 Veenkoloniale voorouders 
216 de Aaltje, Aaltje  03 March 1854Groningen, Groningen I66147 Veenkoloniale voorouders 
217 Aaltje, Aaltje  10 January 1855Groningen, Groningen I132100 Veenkoloniale voorouders 
218 Aaltje, Aaltje  03 April 1856Groningen, Groningen I440935 Veenkoloniale voorouders 
219 Aaltje, Aaltje  06 April 1856Groningen, Groningen I198354 Veenkoloniale voorouders 
220 Aaltje, Aaltje  17 November 1856Groningen, Groningen I375782 Veenkoloniale voorouders 
221 Aaltje, Aaltje  11 August 1857Groningen, Groningen I561465 Veenkoloniale voorouders 
222 Aaltje, Aaltje  02 October 1858Groningen, Groningen I598468 Veenkoloniale voorouders 
223 Aaltje, Aaltje  10 October 1858Groningen, Groningen I171638 Veenkoloniale voorouders 
224 Aaltje, Aaltje  27 May 1859Groningen, Groningen I595507 Veenkoloniale voorouders 
225 Aaltje, Aaltje  09 July 1859Groningen, Groningen I15121 Veenkoloniale voorouders 
226 Aaltje, Aaltje  19 April 1861Groningen, Groningen I592122 Veenkoloniale voorouders 
227 van der Aaltje, Aaltje  28 October 1861Groningen, Groningen I677092 Veenkoloniale voorouders 
228 Aaltje, Aaltje  02 October 1862Groningen, Groningen I561466 Veenkoloniale voorouders 
229 Aaltje, Aaltje  16 January 1865Groningen, Groningen I36601 Veenkoloniale voorouders 
230 Aaltje, Aaltje  11 July 1865Groningen, Groningen I654790 Veenkoloniale voorouders 
231 Aaltje, Aaltje  01 June 1866Groningen, Groningen I220883 Veenkoloniale voorouders 
232 Aaltje, Aaltje  01 August 1866Groningen, Groningen I442354 Veenkoloniale voorouders 
233 Aaltje, Aaltje  08 July 1869Groningen, Groningen I78649 Veenkoloniale voorouders 
234 Aaltje, Aaltje  20 March 1871Groningen, Groningen I276855 Veenkoloniale voorouders 
235 Aaltje, Aaltje  11 February 1872Groningen, Groningen I592155 Veenkoloniale voorouders 
236 Aaltje, Aaltje  05 March 1872Groningen, Groningen I250167 Veenkoloniale voorouders 
237 Aaltje, Aaltje  12 October 1872Groningen, Groningen I306328 Veenkoloniale voorouders 
238 Aaltje, Aaltje  09 April 1873Groningen, Groningen I549633 Veenkoloniale voorouders 
239 Aaltje, Aaltje  06 September 1873Groningen, Groningen I561280 Veenkoloniale voorouders 
240 Aaltje, Aaltje  28 January 1874Groningen, Groningen I544425 Veenkoloniale voorouders 
241 Aaltje, Aaltje  07 March 1874Groningen, Groningen I511742 Veenkoloniale voorouders 
242 Aaltje, Aaltje  27 April 1874Groningen, Groningen I29044 Veenkoloniale voorouders 
243 Aaltje, Aaltje  02 June 1874Groningen, Groningen I301854 Veenkoloniale voorouders 
244 Aaltje, Aaltje  28 August 1875Groningen, Groningen I713922 Veenkoloniale voorouders 
245 Aaltje, Aaltje  15 November 1875Groningen, Groningen I280602 Veenkoloniale voorouders 
246 Aaltje, Aaltje  1877Groningen, Groningen I240633 Veenkoloniale voorouders 
247 van Aaltje, Aaltje  07 March 1878Groningen, Groningen I64758 Veenkoloniale voorouders 
248 Aaltje, Aaltje  21 December 1878Groningen, Groningen I107905 Veenkoloniale voorouders 
249 Aaltje, Aaltje  10 February 1879Groningen, Groningen I49115 Veenkoloniale voorouders 
250 Aaltje, Aaltje  30 August 1879Groningen, Groningen I330136 Veenkoloniale voorouders 
251 Aaltje, Aaltje  22 January 1880Groningen, Groningen I397545 Veenkoloniale voorouders 
252 Aaltje, Aaltje  19 May 1880Groningen, Groningen I427321 Veenkoloniale voorouders 
253 Aaltje, Aaltje  03 September 1880Groningen, Groningen I700612 Veenkoloniale voorouders 
254 de Aaltje, Aaltje  29 March 1881Groningen, Groningen I476292 Veenkoloniale voorouders 
255 van Aaltje, Aaltje  07 April 1881Groningen, Groningen I538815 Veenkoloniale voorouders 
256 Aaltje, Aaltje  30 September 1881Groningen, Groningen I63927 Veenkoloniale voorouders 
257 de Aaltje, Aaltje  21 July 1882Groningen, Groningen I631091 Veenkoloniale voorouders 
258 Aaltje, Aaltje  01 December 1882Groningen, Groningen I580886 Veenkoloniale voorouders 
259 Aaltje, Aaltje  01 April 1883Groningen, Groningen I789238 Veenkoloniale voorouders 
260 ten Aaltje, Aaltje  04 April 1883Groningen, Groningen I377916 Veenkoloniale voorouders 
261 Aaltje, Aaltje  28 April 1883Groningen, Groningen I397072 Veenkoloniale voorouders 
262 Aaltje, Aaltje  05 September 1883Groningen, Groningen I62882 Veenkoloniale voorouders 
263 Aaltje, Aaltje  23 September 1883Groningen, Groningen I586684 Veenkoloniale voorouders 
264 de Aaltje, Aaltje  1884Groningen, Groningen I205690 Veenkoloniale voorouders 
265 Aaltje, Aaltje  26 November 1884Groningen, Groningen I493884 Veenkoloniale voorouders 
266 Aaltje, Aaltje  11 May 1885Groningen, Groningen I7155 Veenkoloniale voorouders 
267 Aaltje, Aaltje  24 October 1885Groningen, Groningen I597333 Veenkoloniale voorouders 
268 Aaltje, Aaltje  27 October 1885Groningen, Groningen I592129 Veenkoloniale voorouders 
269 Aaltje, Aaltje  30 December 1885Groningen, Groningen I259024 Veenkoloniale voorouders 
270 Aaltje, Aaltje  01 April 1886Groningen, Groningen I482678 Veenkoloniale voorouders 
271 Aaltje, Aaltje  25 May 1886Groningen, Groningen I586686 Veenkoloniale voorouders 
272 Aaltje, Aaltje  29 May 1886Groningen, Groningen I789251 Veenkoloniale voorouders 
273 de Aaltje, Aaltje  29 October 1886Groningen, Groningen I575534 Veenkoloniale voorouders 
274 Aaltje, Aaltje  23 August 1887Groningen, Groningen I530401 Veenkoloniale voorouders 
275 Aaltje, Aaltje  Approximately 1888Groningen, Groningen I238330 Veenkoloniale voorouders 
276 de Aaltje, Aaltje  1888Groningen, Groningen I695400 Veenkoloniale voorouders 
277 de Aaltje, Aaltje  19 May 1888Groningen, Groningen I648447 Veenkoloniale voorouders 
278 Aaltje, Aaltje  01 October 1888Groningen, Groningen I403654 Veenkoloniale voorouders 
279 Aaltje, Aaltje  02 October 1888Groningen, Groningen I397549 Veenkoloniale voorouders 
280 Aaltje, Aaltje  02 November 1888Groningen, Groningen I631076 Veenkoloniale voorouders 
281 Aaltje, Aaltje  02 January 1889Groningen, Groningen I558835 Veenkoloniale voorouders 
282 Aaltje, Aaltje  21 January 1889Groningen, Groningen I117457 Veenkoloniale voorouders 
283 Aaltje, Aaltje  20 March 1889Groningen, Groningen I558823 Veenkoloniale voorouders 
284 Aaltje, Aaltje  08 October 1889Groningen, Groningen I58357 Veenkoloniale voorouders 
285 Aaltje, Aaltje  28 October 1889Groningen, Groningen I631244 Veenkoloniale voorouders 
286 Aaltje, Aaltje  08 June 1890Groningen, Groningen I739159 Veenkoloniale voorouders 
287 Aaltje, Aaltje  About 1891Groningen, Groningen I352533 Veenkoloniale voorouders 
288 Aaltje, Aaltje  13 January 1891Groningen, Groningen I283231 Veenkoloniale voorouders 
289 Aaltje, Aaltje  02 August 1891Groningen, Groningen I277907 Veenkoloniale voorouders 
290 Aaltje, Aaltje  1892Groningen, Groningen I549380 Veenkoloniale voorouders 
291 Aaltje, Aaltje  31 July 1892Groningen, Groningen I277073 Veenkoloniale voorouders 
292 Aaltje, Aaltje  23 October 1892Groningen, Groningen I444049 Veenkoloniale voorouders 
293 Aaltje, Aaltje  Approximately 1893Groningen, Groningen I63949 Veenkoloniale voorouders 
294 Aaltje, Aaltje  24 March 1893Groningen, Groningen I728270 Veenkoloniale voorouders 
295 Aaltje, Aaltje  23 November 1893Groningen, Groningen I673237 Veenkoloniale voorouders 
296 van Aaltje, Aaltje  05 December 1893Groningen, Groningen I476249 Veenkoloniale voorouders 
297 Aaltje, Aaltje  06 March 1894Groningen, Groningen I528717 Veenkoloniale voorouders 
298 Aaltje, Aaltje  16 June 1894Groningen, Groningen I616542 Veenkoloniale voorouders 
299 Aaltje, Aaltje  17 December 1894Groningen, Groningen I597461 Veenkoloniale voorouders 
300 Aaltje, Aaltje  28 January 1895Groningen, Groningen I444039 Veenkoloniale voorouders 
301 van der Aaltje, Aaltje  14 December 1895Groningen, Groningen I726871 Veenkoloniale voorouders 
302 Aaltje, Aaltje  Approximately 1896Groningen, Groningen I281515 Veenkoloniale voorouders 
303 Aaltje, Aaltje  19 March 1896Groningen, Groningen I200632 Veenkoloniale voorouders 
304 Aaltje, Aaltje  10 September 1896Groningen, Groningen I589984 Veenkoloniale voorouders 
305 Aaltje, Aaltje  1897Groningen, Groningen I707971 Veenkoloniale voorouders 
306 van der Aaltje, Aaltje  09 July 1897Groningen, Groningen I388904 Veenkoloniale voorouders 
307 ten Aaltje, Aaltje  19 April 1898Groningen, Groningen I435494 Veenkoloniale voorouders 
308 Aaltje, Aaltje  11 November 1899Groningen, Groningen I482119 Veenkoloniale voorouders 
309 Aaltje, Aaltje  05 April 1900Groningen, Groningen I187184 Veenkoloniale voorouders 
310 Aaltje, Aaltje  25 December 1900Groningen, Groningen I683086 Veenkoloniale voorouders 
311 Aaltje, Aaltje  06 May 1901Groningen, Groningen I378409 Veenkoloniale voorouders 
312 van der Aaltje, Aaltje  12 June 1901Groningen, Groningen I578659 Veenkoloniale voorouders 
313 Aaltje, Aaltje  05 September 1901Groningen, Groningen I558626 Veenkoloniale voorouders 
314 Aaltje, Aaltje  03 November 1901Groningen, Groningen I397554 Veenkoloniale voorouders 
315 Aaltje, Aaltje  21 January 1902Groningen, Groningen I673921 Veenkoloniale voorouders 
316 Aaltje, Aaltje  26 March 1903Groningen, Groningen I623680 Veenkoloniale voorouders 
317 Aaltje, Aaltje  01 October 1903Groningen, Groningen I604028 Veenkoloniale voorouders 
318 Aaltje, Aaltje  05 January 1904Groningen, Groningen I285992 Veenkoloniale voorouders 
319 Aaltje, Aaltje  08 May 1904Groningen, Groningen I520735 Veenkoloniale voorouders 
320 Aaltje, Aaltje  29 December 1904Groningen, Groningen I441463 Veenkoloniale voorouders 
321 Aaltje, Aaltje  01 March 1905Groningen, Groningen I524291 Veenkoloniale voorouders 
322 Aaltje, Aaltje  25 March 1905Groningen, Groningen I383900 Veenkoloniale voorouders 
323 Aaltje, Aaltje  23 February 1906Groningen, Groningen I673918 Veenkoloniale voorouders 
324 Aaltje, Aaltje  23 May 1906Groningen, Groningen I539507 Veenkoloniale voorouders 
325 Aaltje, Aaltje  03 June 1906Groningen, Groningen I525761 Veenkoloniale voorouders 
326 van der Aaltje, Aaltje  21 July 1906Groningen, Groningen I229719 Veenkoloniale voorouders 
327 Aaltje, Aaltje  28 October 1906Groningen, Groningen I426601 Veenkoloniale voorouders 
328 Aaltje, Aaltje  16 November 1906Groningen, Groningen I382947 Veenkoloniale voorouders 
329 Aaltje, Aaltje  27 December 1906Groningen, Groningen I162052 Veenkoloniale voorouders 
330 Aaltje, Aaltje  15 May 1907Groningen, Groningen I481343 Veenkoloniale voorouders 
331 Aaltje, Aaltje  06 June 1907Groningen, Groningen I440803 Veenkoloniale voorouders 
332 Aaltje, Aaltje  30 June 1907Groningen, Groningen I712840 Veenkoloniale voorouders 
333 Aaltje, Aaltje  29 August 1907Groningen, Groningen I757861 Veenkoloniale voorouders 
334 Aaltje, Aaltje  13 October 1907Groningen, Groningen I446298 Veenkoloniale voorouders 
335 Aaltje, Aaltje  16 December 1907Groningen, Groningen I585585 Veenkoloniale voorouders 
336 Aaltje, Aaltje  01 May 1908Groningen, Groningen I582745 Veenkoloniale voorouders 
337 Aaltje, Aaltje  19 September 1908Groningen, Groningen I158831 Veenkoloniale voorouders 
338 van Aaltje, Aaltje  06 November 1908Groningen, Groningen I548613 Veenkoloniale voorouders 
339 Aaltje, Aaltje  26 May 1909Groningen, Groningen I580942 Veenkoloniale voorouders 
340 Aaltje, Aaltje  24 October 1910Groningen, Groningen I603138 Veenkoloniale voorouders 
341 Aaltje, Aaltje  21 November 1910Groningen, Groningen I717526 Veenkoloniale voorouders 
342 Aaltje, Aaltje  Approximately 1912Groningen, Groningen I162054 Veenkoloniale voorouders 
343 Aaltje, Aaltje  1914Groningen, Groningen I76210 Veenkoloniale voorouders 
344 Aaltje, Aaltje  15 October 1915Groningen, Groningen I276553 Veenkoloniale voorouders 
345 Aaltje, Aaltje  28 October 1915Groningen, Groningen I165799 Veenkoloniale voorouders 
346 Aaltje, Aaltje  20 May 1916Groningen, Groningen I41604 Veenkoloniale voorouders 
347 Aaltje, Aaltje  August 1916Groningen, Groningen I56849 Veenkoloniale voorouders 
348 Aaltje, Aaltje  26 March 1917Groningen, Groningen I668037 Veenkoloniale voorouders 
349 Aaltje, Aaltje  12 October 1917Groningen, Groningen I361036 Veenkoloniale voorouders 
350 van Aaltje, Aaltje  December 1922Groningen, Groningen I616028 Veenkoloniale voorouders 
351 Aaltje, Aaltje  Approximately 1925Groningen, Groningen I590467 Veenkoloniale voorouders 
352 Aaltje, Aaltje  16 July 1925Groningen, Groningen I167267 Veenkoloniale voorouders 
353 Aaltje, Aaltje  July 1926Groningen, Groningen I627108 Veenkoloniale voorouders 
354 Aaltje, Aaltje  19 October 1927Groningen, Groningen I153398 Veenkoloniale voorouders 
355 Aaltje, Aaltje  22 January 1929Groningen, Groningen I568258 Veenkoloniale voorouders 
356 Aaltje, Aaltje  20 October 1939Groningen, Groningen I726177 Veenkoloniale voorouders 
357 Aaltje, Aaltje  13 October 1953Groningen, Groningen I776491 Veenkoloniale voorouders 
358 Aaltje Aafiena, Aaltje Aafiena  08 July 1885Groningen, Groningen I679191 Veenkoloniale voorouders 
359 Aaltje Abeltje, Aaltje Abeltje  03 February 1883Groningen, Groningen I488530 Veenkoloniale voorouders 
360 Aaltje Arends, Aaltje Arends  1804Groningen, Groningen I665036 Veenkoloniale voorouders 
361 van Aaltje Conraads, Aaltje Conraads  Approximately 1768Groningen, Groningen I279345 Veenkoloniale voorouders 
362 Aaltje Derks, Aaltje Derks  1799Groningen, Groningen I748564 Veenkoloniale voorouders 
363 Aaltje Elisabeth, Aaltje Elisabeth  01 November 1909Groningen, Groningen I645882 Veenkoloniale voorouders 
364 Aaltje Ewina, Aaltje Ewina  25 December 1902Groningen, Groningen I631888 Veenkoloniale voorouders 
365 Aaltje Garrebrandts, Aaltje Garrebrandts  1679Groningen, Groningen I325205 Veenkoloniale voorouders 
366 Aaltje Geerts, Aaltje Geerts  1750Groningen, Groningen I204364 Veenkoloniale voorouders 
367 Aaltje Hemmina, Aaltje Hemmina  05 November 1922Groningen, Groningen I644575 Veenkoloniale voorouders 
368 Aaltje Henderika, Aaltje Henderika  31 May 1844Groningen, Groningen I675988 Veenkoloniale voorouders 
369 Aaltje Hielkina, Aaltje Hielkina  1881Groningen, Groningen I201660 Veenkoloniale voorouders 
370 Aaltje Hindriks, Aaltje Hindriks  About 1770Groningen, Groningen I50238 Veenkoloniale voorouders 
371 de Aaltje Hindriks, Aaltje Hindriks  1806Groningen, Groningen I379974 Veenkoloniale voorouders 
372 Aaltje Hindriks, Aaltje Hindriks  Approximately 1824Groningen, Groningen I193163 Veenkoloniale voorouders 
373 Aaltje Jans, Aaltje Jans  1744Groningen, Groningen I623102 Veenkoloniale voorouders 
374 Aaltje Jans, Aaltje Jans  About 1760Groningen, Groningen I84640 Veenkoloniale voorouders 
375 Aaltje Jans, Aaltje Jans  22 April 1785Groningen, Groningen I538234 Veenkoloniale voorouders 
376 Aaltje Jans, Aaltje Jans  1791Groningen, Groningen I502289 Veenkoloniale voorouders 
377 Aaltje Jans, Aaltje Jans  11 February 1827Groningen, Groningen I210900 Veenkoloniale voorouders 
378 Aaltje Jantina, Aaltje Jantina  27 September 1910Groningen, Groningen I243192 Veenkoloniale voorouders 
379 Aaltje Jantina Henderika, Aaltje Jantina Henderika  18 January 1899Groningen, Groningen I581147 Veenkoloniale voorouders 
380 Aaltje Klaassens, Aaltje Klaassens  09 December 1817Groningen, Groningen I240636 Veenkoloniale voorouders 
381 Aaltje Klazina, Aaltje Klazina  20 July 1899Groningen, Groningen I29017 Veenkoloniale voorouders 
382 Aaltje Luppes, Aaltje Luppes  1762Groningen, Groningen I405388 Veenkoloniale voorouders 
383 Aaltje Nannes, Aaltje Nannes  1805Groningen, Groningen I16329 Veenkoloniale voorouders 
384 Aaltje Pieters, Aaltje Pieters  21 February 1841Groningen, Groningen I201902 Veenkoloniale voorouders 
385 Aaltje Roelfina, Aaltje Roelfina  1895Groningen, Groningen I198012 Veenkoloniale voorouders 
386 Aaltje Roelfs, Aaltje Roelfs  1795Groningen, Groningen I419986 Veenkoloniale voorouders 
387 Aaltje Siebelina, Aaltje Siebelina  13 July 1946Groningen, Groningen I532973 Veenkoloniale voorouders 
388 Aaltje Teunis, Aaltje Teunis  07 May 1743Groningen, Groningen I766565 Veenkoloniale voorouders 
389 Aaltje Thomas, Aaltje Thomas  1801Groningen, Groningen I561716 Veenkoloniale voorouders 
390 Aaltje Tjaarts, Aaltje Tjaarts  1793Groningen, Groningen I467734 Veenkoloniale voorouders 
391 Aaltje Wiltes, Aaltje Wiltes  1797Groningen, Groningen I51145 Veenkoloniale voorouders 
392 Aaltjen, Aaltjen  About 1613Groningen, Groningen I52842 Veenkoloniale voorouders 
393 Aaltjen, Aaltjen  About 1681Groningen, Groningen I594001 Veenkoloniale voorouders 
394 Aaltjen, Aaltjen  1714Groningen, Groningen I248428 Veenkoloniale voorouders 
395 Aaltjen, Aaltjen  1722Groningen, Groningen I420437 Veenkoloniale voorouders 
396 Aaltjen, Aaltjen  1725Groningen, Groningen I311396 Veenkoloniale voorouders 
397 van Aaltjen, Aaltjen  1726Groningen, Groningen I569648 Veenkoloniale voorouders 
398 Aaltjen, Aaltjen  21 January 1729Groningen, Groningen I782355 Veenkoloniale voorouders 
399 Aaltjen, Aaltjen  1753Groningen, Groningen I318237 Veenkoloniale voorouders 
400 Aaltjen, Aaltjen  1755Groningen, Groningen I420179 Veenkoloniale voorouders 
401 Aaltjen, Aaltjen  15 June 1757Groningen, Groningen I276427 Veenkoloniale voorouders 
402 Aaltjen, Aaltjen  1760Groningen, Groningen I282510 Veenkoloniale voorouders 
403 Aaltjen, Aaltjen  1762Groningen, Groningen I595621 Veenkoloniale voorouders 
404 Aaltjen, Aaltjen  1772Groningen, Groningen I282507 Veenkoloniale voorouders 
405 Aaltjen, Aaltjen  1772Groningen, Groningen I420351 Veenkoloniale voorouders 
406 Aaltjen, Aaltjen  1788Groningen, Groningen I529856 Veenkoloniale voorouders 
407 Aaltjen, Aaltjen  1789Groningen, Groningen I318240 Veenkoloniale voorouders 
408 Aaltjen, Aaltjen  10 March 1793Groningen, Groningen I420327 Veenkoloniale voorouders 
409 van Aaltjen Hindriks, Aaltjen Hindriks  1761Groningen, Groningen I623760 Veenkoloniale voorouders 
410 Aaltjen Jans, Aaltjen Jans  01 March 1798Groningen, Groningen I420214 Veenkoloniale voorouders 
411 Aaltjo Jan, Aaltjo Jan  07 June 1909Groningen, Groningen I459993 Veenkoloniale voorouders 
412 Aanje, Aanje  25 May 1901Groningen, Groningen I477139 Veenkoloniale voorouders 
413 Aaron Levie, Aaron Levie  1771Groningen, Groningen I353033 Veenkoloniale voorouders 
414 Aart, Aart  19 April 1895Groningen, Groningen I442953 Veenkoloniale voorouders 
415 Aatje Feikes, Aatje Feikes  1799Groningen, Groningen I213837 Veenkoloniale voorouders 
416 Abel, Abel  15 September 1627Groningen, Groningen I786843 Veenkoloniale voorouders 
417 Abel, Abel  1752Groningen, Groningen I744766 Veenkoloniale voorouders 
418 Abel, Abel  1781Groningen, Groningen I459027 Veenkoloniale voorouders 
419 Abel, Abel  1803Groningen, Groningen I692329 Veenkoloniale voorouders 
420 Abel, Abel  1811Groningen, Groningen I692463 Veenkoloniale voorouders 
421 Abel, Abel  1818Groningen, Groningen I234507 Veenkoloniale voorouders 
422 Abel, Abel  05 August 1838Groningen, Groningen I713352 Veenkoloniale voorouders 
423 Abel, Abel  03 February 1857Groningen, Groningen I66146 Veenkoloniale voorouders 
424 Abel, Abel  22 June 1859Groningen, Groningen I709599 Veenkoloniale voorouders 
425 Abel, Abel  20 May 1871Groningen, Groningen I196390 Veenkoloniale voorouders 
426 Abel, Abel  23 November 1883Groningen, Groningen I487426 Veenkoloniale voorouders 
427 Abel, Abel  06 April 1901Groningen, Groningen I321444 Veenkoloniale voorouders 
428 Abel, Abel  30 October 1902Groningen, Groningen I626290 Veenkoloniale voorouders 
429 Abel, Abel  20 September 1906Groningen, Groningen I626292 Veenkoloniale voorouders 
430 Abel, Abel  04 November 1910Groningen, Groningen I774499 Veenkoloniale voorouders 
431 Abel, Abel  1911Groningen, Groningen I406341 Veenkoloniale voorouders 
432 Abel, Abel  16 December 1912Groningen, Groningen I116523 Veenkoloniale voorouders 
433 Abel Abels, Abel Abels  1716Groningen, Groningen I264734 Veenkoloniale voorouders 
434 Abel Albertus, Abel Albertus  29 March 1860Groningen, Groningen I332455 Veenkoloniale voorouders 
435 Abel Albertus, Abel Albertus  05 July 1864Groningen, Groningen I302506 Veenkoloniale voorouders 
436 Abel Eelko, Abel Eelko  1901Groningen, Groningen I277484 Veenkoloniale voorouders 
437 Abel Gerardus, Abel Gerardus  06 February 1833Groningen, Groningen I541936 Veenkoloniale voorouders 
438 Abel Hendrik, Abel Hendrik  23 July 1892Groningen, Groningen I60299 Veenkoloniale voorouders 
439 Abel Jan, Abel Jan  14 January 1866Groningen, Groningen I501755 Veenkoloniale voorouders 
440 Abel Jan, Abel Jan  16 December 1905Groningen, Groningen I189453 Veenkoloniale voorouders 
441 Abel Lucas, Abel Lucas  11 August 1892Groningen, Groningen I278973 Veenkoloniale voorouders 
442 Abel Pieters, Abel Pieters  Date unknownGroningen, Groningen I626900 Veenkoloniale voorouders 
443 van Abel Popkes, Abel Popkes  1707Groningen, Groningen I626977 Veenkoloniale voorouders 
444 van Abel Popko, Abel Popko  1725Groningen, Groningen I237106 Veenkoloniale voorouders 
445 Abeldina, Abeldina  09 September 1877Groningen, Groningen I782596 Veenkoloniale voorouders 
446 Abelia, Abelia  06 December 1824Groningen, Groningen I57705 Veenkoloniale voorouders 
447 Abelia Albertina, Abelia Albertina  1784Groningen, Groningen I385496 Veenkoloniale voorouders 
448 Abelia Albertina, Abelia Albertina  01 November 1817Groningen, Groningen I260436 Veenkoloniale voorouders 
449 Abelia Reichlina, Abelia Reichlina  1749Groningen, Groningen I568643 Veenkoloniale voorouders 
450 Abelina, Abelina  11 March 1888Groningen, Groningen I719520 Veenkoloniale voorouders 
451 Abelina Berendina, Abelina Berendina  19 July 1845Groningen, Groningen I54903 Veenkoloniale voorouders 
452 Abelinus, Abelinus  Approximately 1882Groningen, Groningen I39709 Veenkoloniale voorouders 
453 Abellina, Abellina  01 July 1903Groningen, Groningen I713356 Veenkoloniale voorouders 
454 Abeltien, Abeltien  1711Groningen, Groningen I343554 Veenkoloniale voorouders 
455 Abeltje, Abeltje  1728Groningen, Groningen I649557 Veenkoloniale voorouders 
456 Abeltjen, Abeltjen  1726Groningen, Groningen I711292 Veenkoloniale voorouders 
457 Abigael, Abigael  1724Groningen, Groningen I328607 Veenkoloniale voorouders 
458 Abigael, Abigael  Before 1725Groningen, Groningen I484898 Veenkoloniale voorouders 
459 van Abigael, Abigael  1779Groningen, Groningen I431679 Veenkoloniale voorouders 
460 Abigaël Wilhelmina, Abigaël Wilhelmina  07 May 1853Groningen, Groningen I394790 Veenkoloniale voorouders 
461 Abraham, Abraham  1643Groningen, Groningen I747216 Veenkoloniale voorouders 
462 Abraham, Abraham  1665Groningen, Groningen I679613 Veenkoloniale voorouders 
463 Abraham, Abraham  About 1670Groningen, Groningen I343551 Veenkoloniale voorouders 
464 Abraham, Abraham  1670Groningen, Groningen I679576 Veenkoloniale voorouders 
465 Abraham, Abraham  1695Groningen, Groningen I679606 Veenkoloniale voorouders 
466 Abraham, Abraham  1701Groningen, Groningen I786625 Veenkoloniale voorouders 
467 Abraham, Abraham  1719Groningen, Groningen I613949 Veenkoloniale voorouders 
468 Abraham, Abraham  27 November 1746Groningen, Groningen I101352 Veenkoloniale voorouders 
469 Abraham, Abraham  1778Groningen, Groningen I339010 Veenkoloniale voorouders 
470 Abraham, Abraham  1782Groningen, Groningen I339011 Veenkoloniale voorouders 
471 Abraham, Abraham  1786Groningen, Groningen I443534 Veenkoloniale voorouders 
472 Abraham, Abraham  19 November 1807Groningen, Groningen I578640 Veenkoloniale voorouders 
473 Abraham, Abraham  13 November 1811Groningen, Groningen I374330 Veenkoloniale voorouders 
474 Abraham, Abraham  30 August 1817Groningen, Groningen I186205 Veenkoloniale voorouders 
475 Abraham, Abraham  19 March 1823Groningen, Groningen I264929 Veenkoloniale voorouders 
476 Abraham, Abraham  15 August 1834Groningen, Groningen I49126 Veenkoloniale voorouders 
477 Abraham, Abraham  01 October 1837Groningen, Groningen I75911 Veenkoloniale voorouders 
478 Abraham, Abraham  27 April 1845Groningen, Groningen I75624 Veenkoloniale voorouders 
479 Abraham, Abraham  03 March 1853Groningen, Groningen I521859 Veenkoloniale voorouders 
480 van Abraham, Abraham  13 August 1854Groningen, Groningen I89397 Veenkoloniale voorouders 
481 Abraham, Abraham  18 May 1855Groningen, Groningen I309528 Veenkoloniale voorouders 
482 Abraham, Abraham  01 December 1859Groningen, Groningen I425572 Veenkoloniale voorouders 
483 Abraham, Abraham  29 October 1861Groningen, Groningen I539050 Veenkoloniale voorouders 
484 Abraham, Abraham  31 March 1864Groningen, Groningen I31955 Veenkoloniale voorouders 
485 Abraham, Abraham  15 August 1864Groningen, Groningen I460150 Veenkoloniale voorouders 
486 van der Abraham, Abraham  06 January 1866Groningen, Groningen I709680 Veenkoloniale voorouders 
487 Abraham, Abraham  25 April 1874Groningen, Groningen I549777 Veenkoloniale voorouders 
488 Abraham, Abraham  17 February 1879Groningen, Groningen I162120 Veenkoloniale voorouders 
489 de Abraham, Abraham  23 October 1882Groningen, Groningen I771930 Veenkoloniale voorouders 
490 Abraham, Abraham  14 September 1886Groningen, Groningen I705518 Veenkoloniale voorouders 
491 Abraham, Abraham  05 August 1887Groningen, Groningen I53167 Veenkoloniale voorouders 
492 Abraham, Abraham  31 December 1887Groningen, Groningen I151502 Veenkoloniale voorouders 
493 Abraham, Abraham  1888Groningen, Groningen I166975 Veenkoloniale voorouders 
494 Abraham, Abraham  14 May 1891Groningen, Groningen I116530 Veenkoloniale voorouders 
495 Abraham, Abraham  01 February 1892Groningen, Groningen I539113 Veenkoloniale voorouders 
496 Abraham, Abraham  22 June 1893Groningen, Groningen I530403 Veenkoloniale voorouders 
497 Abraham, Abraham  18 December 1894Groningen, Groningen I444918 Veenkoloniale voorouders 
498 Abraham, Abraham  15 April 1907Groningen, Groningen I706584 Veenkoloniale voorouders 
499 Abraham Abrahams, Abraham Abrahams  1721Groningen, Groningen I85689 Veenkoloniale voorouders 
500 Abraham Albert, Abraham Albert  10 December 1868Groningen, Groningen I549860 Veenkoloniale voorouders 
501 Abraham Albert, Abraham Albert  17 December 1907Groningen, Groningen I549894 Veenkoloniale voorouders 
502 van Abraham Antonius, Abraham Antonius  04 April 1817Groningen, Groningen I251488 Veenkoloniale voorouders 
503 Abraham Barend, Abraham Barend  17 December 1829Groningen, Groningen I36998 Veenkoloniale voorouders 
504 van Abraham Christiaan, Abraham Christiaan  03 April 1898Groningen, Groningen I441371 Veenkoloniale voorouders 
505 Abraham Compregt, Abraham Compregt  02 February 1903Groningen, Groningen I547226 Veenkoloniale voorouders 
506 Abraham Derks, Abraham Derks  1787Groningen, Groningen I701082 Veenkoloniale voorouders 
507 Abraham Gerardus, Abraham Gerardus  17 October 1840Groningen, Groningen I75912 Veenkoloniale voorouders 
508 Abraham Harmannus, Abraham Harmannus  23 April 1824Groningen, Groningen I18517 Veenkoloniale voorouders 
509 de Abraham Jacob, Abraham Jacob  10 November 1859Groningen, Groningen I77414 Veenkoloniale voorouders 
510 Abraham Jacobs, Abraham Jacobs  1746Groningen, Groningen I261267 Veenkoloniale voorouders 
511 Abraham Jacobs, Abraham Jacobs  1757Groningen, Groningen I215608 Veenkoloniale voorouders 
512 Abraham Jan, Abraham Jan  1787Groningen, Groningen I86970 Veenkoloniale voorouders 
513 van Abraham Johan, Abraham Johan  20 February 1838Groningen, Groningen I220019 Veenkoloniale voorouders 
514 van der Abraham Johan, Abraham Johan  02 April 1840Groningen, Groningen I369173 Veenkoloniale voorouders 
515 Abraham Ludovicus, Abraham Ludovicus  06 February 1861Groningen, Groningen I627883 Veenkoloniale voorouders 
516 de Abraham Pieters, Abraham Pieters  25 September 1808Groningen, Groningen I50428 Veenkoloniale voorouders 
517 Abraham van Wijleck, Abraham van Wijleck  1780Groningen, Groningen I686213 Veenkoloniale voorouders 
518 Abramina Johanna, Abramina Johanna  30 May 1812Groningen, Groningen I370434 Veenkoloniale voorouders 
519 Acke, Acke  19 September 1793Groningen, Groningen I339765 Veenkoloniale voorouders 
520 Adam, Adam  1656Groningen, Groningen I227816 Veenkoloniale voorouders 
521 Adam, Adam  1665Groningen, Groningen I227813 Veenkoloniale voorouders 
522 Adam, Adam  1736Groningen, Groningen I711059 Veenkoloniale voorouders 
523 Adam, Adam  19 September 1806Groningen, Groningen I664561 Veenkoloniale voorouders 
524 Adam, Adam  12 September 1861Groningen, Groningen I77120 Veenkoloniale voorouders 
525 Adam, Adam  29 January 1865Groningen, Groningen I414764 Veenkoloniale voorouders 
526 Adam, Adam  07 February 1883Groningen, Groningen I539152 Veenkoloniale voorouders 
527 Adam, Adam  19 May 1888Groningen, Groningen I283225 Veenkoloniale voorouders 
528 Adam, Adam  02 March 1903Groningen, Groningen I612468 Veenkoloniale voorouders 
529 Adam Casper, Adam Casper  20 August 1890Groningen, Groningen I69697 Veenkoloniale voorouders 
530 Adam Johannes, Adam Johannes  1771Groningen, Groningen I49410 Veenkoloniale voorouders 
531 Adam Nicolaus, Adam Nicolaus  03 May 1804Groningen, Groningen I419522 Veenkoloniale voorouders 
532 Adam Petrus, Adam Petrus  30 May 1877Groningen, Groningen I391778 Veenkoloniale voorouders 
533 Adde, Adde  10 February 1897Groningen, Groningen I777869 Veenkoloniale voorouders 
534 Adde, Adde  25 February 1901Groningen, Groningen I777870 Veenkoloniale voorouders 
535 van Adele, Adele  30 August 1866Groningen, Groningen I380670 Veenkoloniale voorouders 
536 van der Adelgunda Christina, Adelgunda Christina  15 May 1799Groningen, Groningen I369179 Veenkoloniale voorouders 
537 Adelgunde Christine, Adelgunde Christine  1752Groningen, Groningen I369187 Veenkoloniale voorouders 
538 Adelgunde Christine, Adelgunde Christine  26 August 1851Groningen, Groningen I368852 Veenkoloniale voorouders 
539 Adelheid Johanna, Adelheid Johanna  17 January 1934Groningen, Groningen I780779 Veenkoloniale voorouders 
540 Adelia Maria Margaretha, Adelia Maria Margaretha  10 February 1880Groningen, Groningen I18293 Veenkoloniale voorouders 
541 Adelina Maria, Adelina Maria  17 January 1881Groningen, Groningen I527425 Veenkoloniale voorouders 
542 Adelina Maria Catharina, Adelina Maria Catharina  16 March 1894Groningen, Groningen I389127 Veenkoloniale voorouders 
543 Adolf, Adolf  1800Groningen, Groningen I280533 Veenkoloniale voorouders 
544 Adolf, Adolf  19 April 1831Groningen, Groningen I388229 Veenkoloniale voorouders 
545 Adolf, Adolf  About 1838Groningen, Groningen I242601 Veenkoloniale voorouders 
546 Adolf, Adolf  26 July 1851Groningen, Groningen I467432 Veenkoloniale voorouders 
547 Adolf, Adolf  19 December 1862Groningen, Groningen I587220 Veenkoloniale voorouders 
548 Adolf, Adolf  06 August 1886Groningen, Groningen I442309 Veenkoloniale voorouders 
549 Adolf, Adolf  25 July 1887Groningen, Groningen I391514 Veenkoloniale voorouders 
550 Adolf, Adolf  28 September 1905Groningen, Groningen I571030 Veenkoloniale voorouders 
551 Adolf Edze, Adolf Edze  About March 1892Groningen, Groningen I249246 Veenkoloniale voorouders 
552 Adolf Harmannus, Adolf Harmannus  03 December 1907Groningen, Groningen I480626 Veenkoloniale voorouders 
553 van Adolf Henri, Adolf Henri  10 June 1913Groningen, Groningen I394271 Veenkoloniale voorouders 
554 Adolf Jan Hendrik, Adolf Jan Hendrik  28 April 1891Groningen, Groningen I480604 Veenkoloniale voorouders 
555 Adolf Johan, Adolf Johan  30 December 1896Groningen, Groningen I442317 Veenkoloniale voorouders 
556 Adolf Pieters, Adolf Pieters  06 December 1825Groningen, Groningen I334102 Veenkoloniale voorouders 
557 Adolfine Orseline, Adolfine Orseline  14 October 1908Groningen, Groningen I573623 Veenkoloniale voorouders 
558 Adolph, Adolph  16 April 1813Groningen, Groningen I279166 Veenkoloniale voorouders 
559 Adolph Bernardus, Adolph Bernardus  13 April 1891Groningen, Groningen I61735 Veenkoloniale voorouders 
560 Adriaan, Adriaan  21 March 1746Groningen, Groningen I340432 Veenkoloniale voorouders 
561 Adriaan, Adriaan  1753Groningen, Groningen I338928 Veenkoloniale voorouders 
562 Adriaan, Adriaan  1779Groningen, Groningen I655489 Veenkoloniale voorouders 
563 Adriaan, Adriaan  1792Groningen, Groningen I227746 Veenkoloniale voorouders 
564 Adriaan, Adriaan  08 September 1865Groningen, Groningen I561220 Veenkoloniale voorouders 
565 Adriaan, Adriaan  30 March 1872Groningen, Groningen I130728 Veenkoloniale voorouders 
566 Adriaan, Adriaan  14 June 1880Groningen, Groningen I769730 Veenkoloniale voorouders 
567 Adriaan, Adriaan  23 January 1881Groningen, Groningen I634870 Veenkoloniale voorouders 
568 Adriaan, Adriaan  16 February 1888Groningen, Groningen I530294 Veenkoloniale voorouders 
569 Adriaan, Adriaan  21 August 1888Groningen, Groningen I592131 Veenkoloniale voorouders 
570 Adriaan, Adriaan  26 February 1901Groningen, Groningen I454073 Veenkoloniale voorouders 
571 Adriaan, Adriaan  15 September 1908Groningen, Groningen I159627 Veenkoloniale voorouders 
572 Adriaan, Adriaan  12 January 1913Groningen, Groningen I184319 Veenkoloniale voorouders 
573 Adriaan, Adriaan  Approximately 1914Groningen, Groningen I530383 Veenkoloniale voorouders 
574 Adriaan, Adriaan  21 June 1917Groningen, Groningen I550658 Veenkoloniale voorouders 
575 Adriaan, Adriaan  19 April 1929Groningen, Groningen I341984 Veenkoloniale voorouders 
576 van der Adriaan Antoon, Adriaan Antoon  16 June 1900Groningen, Groningen I489460 Veenkoloniale voorouders 
577 Adriaan Bertling, Adriaan Bertling  29 March 1814Groningen, Groningen I361845 Veenkoloniale voorouders 
578 Adriaan Geerts, Adriaan Geerts  1605Groningen, Groningen I100681 Veenkoloniale voorouders 
579 Adriaan Jacobs, Adriaan Jacobs  1763Groningen, Groningen I16644 Veenkoloniale voorouders 
580 Adriaan Joseph, Jonkheer Adriaan Joseph  1755Groningen, Groningen I339892 Veenkoloniale voorouders 
581 Adriaan Jozef, Adriaan Jozef  1748Groningen, Groningen I340422 Veenkoloniale voorouders 
582 Adriaan Synco, Prof. Mr. Adriaan Synco  16 August 1884Groningen, Groningen I280959 Veenkoloniale voorouders 
583 Adriaan Willem, Adriaan Willem  Approximately 1898Groningen, Groningen I49727 Veenkoloniale voorouders 
584 Adriaantje, Adriaantje  01 October 1817Groningen, Groningen I527596 Veenkoloniale voorouders 
585 Adriaantje, Adriaantje  25 October 1846Groningen, Groningen I676597 Veenkoloniale voorouders 
586 Adriaantje, Adriaantje  01 August 1899Groningen, Groningen I142820 Veenkoloniale voorouders 
587 Adriaantje Lieffiena, Adriaantje Lieffiena  1907Groningen, Groningen I680597 Veenkoloniale voorouders 
588 Adriaen, Adriaen  21 March 1689Groningen, Groningen I253088 Veenkoloniale voorouders 
589 ten Adriaena, Adriaena  1651Groningen, Groningen I746797 Veenkoloniale voorouders 
590 Adriana, Adriana  Date unknownGroningen, Groningen I461968 Veenkoloniale voorouders 
591 Adriana, Adriana  1691Groningen, Groningen I192711 Veenkoloniale voorouders 
592 Adriana, Adriana  1739Groningen, Groningen I178035 Veenkoloniale voorouders 
593 Adriana, Adriana  17 April 1811Groningen, Groningen I117690 Veenkoloniale voorouders 
594 Adriana, Adriana  26 September 1821Groningen, Groningen I541834 Veenkoloniale voorouders 
595 Adriana, Adriana  24 February 1873Groningen, Groningen I616803 Veenkoloniale voorouders 
596 de Adriana, Adriana  24 November 1894Groningen, Groningen I384612 Veenkoloniale voorouders 
597 Adriana Geerts, Adriana Geerts  1795Groningen, Groningen I382729 Veenkoloniale voorouders 
598 van der Adriana Gerarda, Adriana Gerarda  27 October 1899Groningen, Groningen I149765 Veenkoloniale voorouders 
599 Adriana Harmanna, Adriana Harmanna  04 February 1878Groningen, Groningen I602180 Veenkoloniale voorouders 
600 Adriana Hinderika, Adriana Hinderika  08 February 1861Groningen, Groningen I60 Veenkoloniale voorouders 
601 van der Adriana Imes, Adriana Imes  23 March 1788Groningen, Groningen I381663 Veenkoloniale voorouders 
602 Adriana Jacoba Jantiena, Adriana Jacoba Jantiena  14 October 1891Groningen, Groningen I549912 Veenkoloniale voorouders 
603 Adriana Johanna, Adriana Johanna  1724Groningen, Groningen I706916 Veenkoloniale voorouders 
604 Adriana Johanna, Adriana Johanna  23 November 1817Groningen, Groningen I430651 Veenkoloniale voorouders 
605 Adriana Johanna, Adriana Johanna  09 February 1828Groningen, Groningen I595606 Veenkoloniale voorouders 
606 Adriana Johanna Gebina, Adriana Johanna Gebina  14 December 1885Groningen, Groningen I574926 Veenkoloniale voorouders 
607 Adriana Josepha, Adriana Josepha  About 1804Groningen, Groningen I372629 Veenkoloniale voorouders 
608 Adriana Josephine, Adriana Josephine  12 June 1830Groningen, Groningen I340405 Veenkoloniale voorouders 
609 Adriana Metta Diederika, Adriana Metta Diederika  22 February 1822Groningen, Groningen I388217 Veenkoloniale voorouders 
610 Adriana Petronella, Adriana Petronella  25 November 1849Groningen, Groningen I69768 Veenkoloniale voorouders 
611 van Adriana Petronella, Adriana Petronella  31 December 1902Groningen, Groningen I107269 Veenkoloniale voorouders 
612 Adriana Sibilla Catharina, Adriana Sibilla Catharina  15 December 1799Groningen, Groningen I361320 Veenkoloniale voorouders 
613 Adrianus, Adrianus  18 August 1850Groningen, Groningen I17188 Veenkoloniale voorouders 
614 van Adrianus, Adrianus  17 May 1887Groningen, Groningen I387595 Veenkoloniale voorouders 
615 Adrianus, Adrianus  29 September 1910Groningen, Groningen I564314 Veenkoloniale voorouders 
616 van der Adrianus Antonius, Adrianus Antonius  09 February 1873Groningen, Groningen I673067 Veenkoloniale voorouders 
617 Adrianus Arnoldus Antonius, Adrianus Arnoldus Antonius  10 August 1902Groningen, Groningen I501569 Veenkoloniale voorouders 
618 Adrianus Dominicus, Adrianus Dominicus  24 February 1844Groningen, Groningen I774597 Veenkoloniale voorouders 
619 Adrianus Franciscus, Adrianus Franciscus  1857Groningen, Groningen I107287 Veenkoloniale voorouders 
620 Adrianus Johannes, Adrianus Johannes  23 January 1844Groningen, Groningen I87060 Veenkoloniale voorouders 
621 Adrianus Johannes, Adrianus Johannes  21 August 1900Groningen, Groningen I588318 Veenkoloniale voorouders 
622 Adrianus Petrus, Adrianus Petrus  14 March 1867Groningen, Groningen I490173 Veenkoloniale voorouders 
623 Adrianus Theodorus, Adrianus Theodorus  29 November 1889Groningen, Groningen I117469 Veenkoloniale voorouders 
624 Adrienne Frederique Jeanette, Adrienne Frederique Jeanette  15 June 1873Groningen, Groningen I372410 Veenkoloniale voorouders 
625 van Adrienne Frederique Jeannette, Adrienne Frederique Jeannette  08 September 1805Groningen, Groningen I362051 Veenkoloniale voorouders 
626 Aefje, Aefje  1730Groningen, Groningen I588465 Veenkoloniale voorouders 
627 Aefjen, Aefjen  1667Groningen, Groningen I262440 Veenkoloniale voorouders 
628 Aefke, Aefke  1751Groningen, Groningen I447217 Veenkoloniale voorouders 
629 Aegidius, Aegidius  14 December 1838Groningen, Groningen I430789 Veenkoloniale voorouders 
630 Aeilke, Aeilke  14 October 1894Groningen, Groningen I408525 Veenkoloniale voorouders 
631 Aeilko, Aeilko  22 June 1849Groningen, Groningen I711582 Veenkoloniale voorouders 
632 Aeilko, Aeilko  03 March 1884Groningen, Groningen I711213 Veenkoloniale voorouders 
633 Aelcke, Aelcke  About 1595Groningen, Groningen I244050 Veenkoloniale voorouders 
634 Aeltien, Aeltien  Date unknownGroningen, Groningen I418952 Veenkoloniale voorouders 
635 Aeltien, Aeltien  1641Groningen, Groningen I746854 Veenkoloniale voorouders 
636 Aeltien, Aeltien  1650Groningen, Groningen I261908 Veenkoloniale voorouders 
637 Aeltien, Aeltien  1650Groningen, Groningen I485253 Veenkoloniale voorouders 
638 Aeltien, Aeltien  1650Groningen, Groningen I763423 Veenkoloniale voorouders 
639 Aeltien, Aeltien  1670Groningen, Groningen I744787 Veenkoloniale voorouders 
640 Aeltjen, Aeltjen  About 1635Groningen, Groningen I528205 Veenkoloniale voorouders 
641 Aeltjen, Aeltjen  1652Groningen, Groningen I763427 Veenkoloniale voorouders 
642 Aeltjen, Aeltjen  1657Groningen, Groningen I261910 Veenkoloniale voorouders 
643 Aeltjen, Aeltjen  About 1660Groningen, Groningen I158536 Veenkoloniale voorouders 
644 Aeltjen, Aeltjen  1687Groningen, Groningen I495434 Veenkoloniale voorouders 
645 Aeltjen, Aeltjen  1695Groningen, Groningen I242260 Veenkoloniale voorouders 
646 Aeltjen, Aeltjen  1701Groningen, Groningen I242264 Veenkoloniale voorouders 
647 Aeltjen, Aeltjen  1714Groningen, Groningen I311389 Veenkoloniale voorouders 
648 Aeltjen, Aeltjen  1724Groningen, Groningen I100718 Veenkoloniale voorouders 
649 Aeltyen, Aeltyen  About 1610Groningen, Groningen I402117 Veenkoloniale voorouders 
650 Aeltyn, Aeltyn  30 November 1680Groningen, Groningen I358428 Veenkoloniale voorouders 
651 Aepko, Aepko  About 1633Groningen, Groningen I244058 Veenkoloniale voorouders 
652 Affien, Affien  19 February 1866Groningen, Groningen I420244 Veenkoloniale voorouders 
653 de Affien, Affien  Approximately 1888Groningen, Groningen I322605 Veenkoloniale voorouders 
654 van Affien, Affien  05 January 1900Groningen, Groningen I285980 Veenkoloniale voorouders 
655 Afie, Afie  04 August 1902Groningen, Groningen I585893 Veenkoloniale voorouders 
656 de Afien, Afien  1775Groningen, Groningen I283382 Veenkoloniale voorouders 
657 Afien, Afien  1792Groningen, Groningen I280507 Veenkoloniale voorouders 
658 Afien, Afien  18 June 1837Groningen, Groningen I768919 Veenkoloniale voorouders 
659 Afien, Afien  05 February 1850Groningen, Groningen I595501 Veenkoloniale voorouders 
660 Afien, Afien  05 September 1850Groningen, Groningen I257287 Veenkoloniale voorouders 
661 Afien, Afien  08 November 1867Groningen, Groningen I61237 Veenkoloniale voorouders 
662 Afien, Afien  02 July 1873Groningen, Groningen I588163 Veenkoloniale voorouders 
663 Afien, Afien  23 May 1876Groningen, Groningen I623114 Veenkoloniale voorouders 
664 Afien, Afien  14 April 1878Groningen, Groningen I375949 Veenkoloniale voorouders 
665 Afien, Afien  04 May 1887Groningen, Groningen I705752 Veenkoloniale voorouders 
666 van der Afien, Afien  13 June 1892Groningen, Groningen I605017 Veenkoloniale voorouders 
667 Afien, Afien  06 March 1903Groningen, Groningen I519420 Veenkoloniale voorouders 
668 Afien, Afien  07 June 1936Groningen, Groningen I631699 Veenkoloniale voorouders 
669 Afien Roelfs, Afien Roelfs  1815Groningen, Groningen I563697 Veenkoloniale voorouders 
670 Afiena Tjakiena, Afiena Tjakiena  10 May 1907Groningen, Groningen I541671 Veenkoloniale voorouders 
671 van Afina, Afina  23 February 1831Groningen, Groningen I41541 Veenkoloniale voorouders 
672 Afina, Afina  1886Groningen, Groningen I512519 Veenkoloniale voorouders 
673 Agate, Agate  About 1595Groningen, Groningen I623746 Veenkoloniale voorouders 
674 van Agatha, Agatha  19 March 1803Groningen, Groningen I615294 Veenkoloniale voorouders 
675 Agatha, Agatha  30 January 1869Groningen, Groningen I604506 Veenkoloniale voorouders 
676 Agatha, Agatha  22 February 1902Groningen, Groningen I345806 Veenkoloniale voorouders 
677 Agatha Anna, Agatha Anna  13 July 1878Groningen, Groningen I456812 Veenkoloniale voorouders 
678 Agatha Antina, Agatha Antina  01 May 1899Groningen, Groningen I467122 Veenkoloniale voorouders 
679 Agatha Bouwina Maria, Agatha Bouwina Maria  20 August 1891Groningen, Groningen I585770 Veenkoloniale voorouders 
680 Agatha Elisabeth, Agatha Elisabeth  27 November 1834Groningen, Groningen I62451 Veenkoloniale voorouders 
681 de Agatha Henderika, Agatha Henderika  04 May 1896Groningen, Groningen I592330 Veenkoloniale voorouders 
682 Agatha Johanna, Agatha Johanna  1777Groningen, Groningen I340439 Veenkoloniale voorouders 
683 Agatha Johanna, Agatha Johanna  23 February 1897Groningen, Groningen I480893 Veenkoloniale voorouders 
684 Agatha Johanna Maria, Agatha Johanna Maria  08 July 1902Groningen, Groningen I385252 Veenkoloniale voorouders 
685 Agatha Juliana Katharina, Agatha Juliana Katharina  22 September 1892Groningen, Groningen I574603 Veenkoloniale voorouders 
686 Agatha Lucia, Agatha Lucia  1713Groningen, Groningen I419397 Veenkoloniale voorouders 
687 Agatha Lucia, Agatha Lucia  1716Groningen, Groningen I419385 Veenkoloniale voorouders 
688 Agatha Lucia, Agatha Lucia  1716Groningen, Groningen I586804 Veenkoloniale voorouders 
689 Agatha Lucia, Agatha Lucia  1724Groningen, Groningen I419390 Veenkoloniale voorouders 
690 Agatha Lucia, Agatha Lucia  1724Groningen, Groningen I586809 Veenkoloniale voorouders 
691 Agatha Margaretha, Agatha Margaretha  1807Groningen, Groningen I527874 Veenkoloniale voorouders 
692 Agatha Maria, Agatha Maria  26 September 1805Groningen, Groningen I459816 Veenkoloniale voorouders 
693 Agatha Maria Henderika, Agatha Maria Henderika  17 April 1883Groningen, Groningen I388446 Veenkoloniale voorouders 
694 Agatha Mathilda, Agatha Mathilda  06 January 1904Groningen, Groningen I388800 Veenkoloniale voorouders 
695 Agatha Meggelina, Agatha Meggelina  26 February 1854Groningen, Groningen I574246 Veenkoloniale voorouders 
696 Agatha Meggelina, Agatha Meggelina  06 January 1897Groningen, Groningen I574267 Veenkoloniale voorouders 
697 Agatha Theodora, Agatha Theodora  30 September 1860Groningen, Groningen I108011 Veenkoloniale voorouders 
698 de Agatha Theodora Nicolai Maria, Agatha Theodora Nicolai Maria  20 May 1865Groningen, Groningen I574171 Veenkoloniale voorouders 
699 Age Pieter, Age Pieter  03 March 1833Groningen, Groningen I641938 Veenkoloniale voorouders 
700 Age Pieter, Age Pieter  09 October 1862Groningen, Groningen I198129 Veenkoloniale voorouders 
701 Age Pieters, Age Pieters  24 April 1896Groningen, Groningen I159624 Veenkoloniale voorouders 
702 van Agge Petrus, Agge Petrus  About 1890Groningen, Groningen I262158 Veenkoloniale voorouders 
703 Aggenis, Aggenis  1781Groningen, Groningen I744769 Veenkoloniale voorouders 
704 Agnes, Agnes  1646Groningen, Groningen I485251 Veenkoloniale voorouders 
705 Agnes, Agnes  1776Groningen, Groningen I509334 Veenkoloniale voorouders 
706 Agnes, Agnes  08 January 1897Groningen, Groningen I431841 Veenkoloniale voorouders 
707 Agnes Albertha, Agnes Albertha  About 1925Groningen, Groningen I209974 Veenkoloniale voorouders 
708 Agnes Antonia, Agnes Antonia  28 August 1891Groningen, Groningen I723039 Veenkoloniale voorouders 
709 van der Agnes Elisabeth, Agnes Elisabeth  16 May 1876Groningen, Groningen I391977 Veenkoloniale voorouders 
710 Agnes Maria, Agnes Maria  20 February 1803Groningen, Groningen I371816 Veenkoloniale voorouders 
711 Agnes Maria, Agnes Maria  02 May 1816Groningen, Groningen I490313 Veenkoloniale voorouders 
712 Agnes Maria, Agnes Maria  Approximately 1830Groningen, Groningen I39416 Veenkoloniale voorouders 
713 Agnes Maria, Agnes Maria  26 March 1839Groningen, Groningen I615729 Veenkoloniale voorouders 
714 de Agnes Maria, Agnes Maria  15 June 1863Groningen, Groningen I369573 Veenkoloniale voorouders 
715 de Agnes Maria, Agnes Maria  09 June 1864Groningen, Groningen I367305 Veenkoloniale voorouders 
716 Agnes Wilhelmina Cornelia, Agnes Wilhelmina Cornelia  1806Groningen, Groningen I185288 Veenkoloniale voorouders 
717 van Agneta Bouwina, Agneta Bouwina  1703Groningen, Groningen I253183 Veenkoloniale voorouders 
718 Agnieta, Agnieta  1807Groningen, Groningen I27526 Veenkoloniale voorouders 
719 Agnieta, Agnieta  13 May 1900Groningen, Groningen I550514 Veenkoloniale voorouders 
720 Agnietje Lantinga, Agnietje Lantinga  December 1800Groningen, Groningen I523372 Veenkoloniale voorouders 
721 Ahasuerus Eildert, Ahasuerus Eildert  1757Groningen, Groningen I273249 Veenkoloniale voorouders 
722 op 't Aijcke, Aijcke  About 1610Groningen, Groningen I405336 Veenkoloniale voorouders 
723 Aike, Aike  16 June 1892Groningen, Groningen I479832 Veenkoloniale voorouders 
724 Aike Harmannus, Aike Harmannus  27 November 1873Groningen, Groningen I489436 Veenkoloniale voorouders 
725 van der Aike Joannes, Aike Joannes  06 April 1892Groningen, Groningen I489456 Veenkoloniale voorouders 
726 Aiko, Aiko  27 September 1884Groningen, Groningen I557017 Veenkoloniale voorouders 
727 van der Aiko Martin, Aiko Martin  Date unknownGroningen, Groningen I348020 Veenkoloniale voorouders 
728 Ailina, Ailina  27 September 1866Groningen, Groningen I757679 Veenkoloniale voorouders 
729 Ailke, Ailke  1818Groningen, Groningen I169118 Veenkoloniale voorouders 
730 Ailke, Ailke  10 September 1899Groningen, Groningen I608516 Veenkoloniale voorouders 
731 Ailko Jacob, Ailko Jacob  January 1923Groningen, Groningen I541272 Veenkoloniale voorouders 
732 Aintje, Aintje  12 December 1816Groningen, Groningen I165696 Veenkoloniale voorouders 
733 Aintje, Aintje  30 January 1875Groningen, Groningen I162033 Veenkoloniale voorouders 
734 Aitje, Aitje  09 December 1825Groningen, Groningen I377620 Veenkoloniale voorouders 
735 Aitje, Aitje  31 March 1829Groningen, Groningen I190790 Veenkoloniale voorouders 
736 Aitje Geziena, Aitje Geziena  28 January 1906Groningen, Groningen I127603 Veenkoloniale voorouders 
737 Akke, Akke  02 January 1850Groningen, Groningen I359098 Veenkoloniale voorouders 
738 Akke, Akke  1915Groningen, Groningen I718551 Veenkoloniale voorouders 
739 Akkelina, Akkelina  23 April 1911Groningen, Groningen I648944 Veenkoloniale voorouders 
740 Alagonda, Alagonda  1673Groningen, Groningen I262430 Veenkoloniale voorouders 
741 Alagonda, Alagonda  1732Groningen, Groningen I528452 Veenkoloniale voorouders 
742 Alagonda, Alagonda  23 March 1800Groningen, Groningen I302640 Veenkoloniale voorouders 
743 Alagonda, Alagonda  June 1806Groningen, Groningen I750773 Veenkoloniale voorouders 
744 Alagonda, Alagonda  1808Groningen, Groningen I764468 Veenkoloniale voorouders 
745 Alagonda Barta, Alagonda Barta  04 August 1837Groningen, Groningen I57765 Veenkoloniale voorouders 
746 Alagonda Catharina, Alagonda Catharina  05 September 1894Groningen, Groningen I574266 Veenkoloniale voorouders 
747 Alagonda Elisabeth, Alagonda Elisabeth  01 May 1896Groningen, Groningen I392311 Veenkoloniale voorouders 
748 Alagonda Elisabeth, Alagonda Elisabeth  13 August 1900Groningen, Groningen I461904 Veenkoloniale voorouders 
749 Alagonda Heilina, Alagonda Heilina  07 September 1837Groningen, Groningen I783495 Veenkoloniale voorouders 
750 Alagonda Margaretha Anna, Alagonda Margaretha Anna  1845Groningen, Groningen I255474 Veenkoloniale voorouders 
751 Alagonda Maria, Alagonda Maria  27 June 1858Groningen, Groningen I17214 Veenkoloniale voorouders 
752 Alardina Margrietha, Alardina Margrietha  29 August 1843Groningen, Groningen I254964 Veenkoloniale voorouders 
753 ten Albarta, Albarta  17 February 1772Groningen, Groningen I359005 Veenkoloniale voorouders 
754 Albartus, Albartus  1805Groningen, Groningen I381308 Veenkoloniale voorouders 
755 Alberdien, Alberdien  20 August 1876Groningen, Groningen I162099 Veenkoloniale voorouders 
756 Alberdiena, Alberdiena  14 July 1886Groningen, Groningen I282297 Veenkoloniale voorouders 
757 Alberdiena, Alberdiena  31 March 1928Groningen, Groningen I550663 Veenkoloniale voorouders 
758 Alberdiena Liezebertha, Alberdiena Liezebertha  24 July 1926Groningen, Groningen I592720 Veenkoloniale voorouders 
759 Alberdienus, Alberdienus  28 December 1841Groningen, Groningen I419019 Veenkoloniale voorouders 
760 Alberdijna, Alberdijna  1730Groningen, Groningen I279554 Veenkoloniale voorouders 
761 Alberdijna, Alberdijna  1791Groningen, Groningen I142456 Veenkoloniale voorouders 
762 Alberdina, Alberdina  1723Groningen, Groningen I711276 Veenkoloniale voorouders 
763 Alberdina, Alberdina  1726Groningen, Groningen I711277 Veenkoloniale voorouders 
764 Alberdina, Alberdina  1742Groningen, Groningen I623127 Veenkoloniale voorouders 
765 Alberdina, Alberdina  1750Groningen, Groningen I462486 Veenkoloniale voorouders 
766 Alberdina, Alberdina  1786Groningen, Groningen I11606 Veenkoloniale voorouders 
767 Alberdina, Alberdina  1799Groningen, Groningen I591778 Veenkoloniale voorouders 
768 van Alberdina, Alberdina  1801Groningen, Groningen I38984 Veenkoloniale voorouders 
769 Alberdina, Alberdina  1804Groningen, Groningen I142467 Veenkoloniale voorouders 
770 van Alberdina, Alberdina  1810Groningen, Groningen I17937 Veenkoloniale voorouders 
771 Alberdina, Alberdina  30 September 1814Groningen, Groningen I215414 Veenkoloniale voorouders 
772 Alberdina, Alberdina  31 December 1817Groningen, Groningen I528790 Veenkoloniale voorouders 
773 Alberdina, Alberdina  01 January 1822Groningen, Groningen I29304 Veenkoloniale voorouders 
774 Alberdina, Alberdina  01 May 1825Groningen, Groningen I387938 Veenkoloniale voorouders 
775 Alberdina, Alberdina  03 July 1827Groningen, Groningen I525401 Veenkoloniale voorouders 
776 Alberdina, Alberdina  23 January 1832Groningen, Groningen I258723 Veenkoloniale voorouders 
777 Alberdina, Alberdina  23 October 1841Groningen, Groningen I695124 Veenkoloniale voorouders 
778 van Alberdina, Alberdina  16 December 1841Groningen, Groningen I26843 Veenkoloniale voorouders 
779 van Alberdina, Alberdina  05 April 1842Groningen, Groningen I39747 Veenkoloniale voorouders 
780 Alberdina, Alberdina  18 January 1847Groningen, Groningen I445512 Veenkoloniale voorouders 
781 van Alberdina, Alberdina  04 May 1850Groningen, Groningen I478285 Veenkoloniale voorouders 
782 Alberdina, Alberdina  06 January 1856Groningen, Groningen I604017 Veenkoloniale voorouders 
783 Alberdina, Alberdina  14 September 1862Groningen, Groningen I15280 Veenkoloniale voorouders 
784 Alberdina, Alberdina  08 December 1862Groningen, Groningen I529898 Veenkoloniale voorouders 
785 Alberdina, Alberdina  13 May 1865Groningen, Groningen I466622 Veenkoloniale voorouders 
786 Alberdina, Alberdina  16 July 1869Groningen, Groningen I463582 Veenkoloniale voorouders 
787 Alberdina, Alberdina  19 May 1873Groningen, Groningen I567922 Veenkoloniale voorouders 
788 Alberdina, Alberdina  02 June 1879Groningen, Groningen I641814 Veenkoloniale voorouders 
789 Alberdina, Alberdina  28 November 1888Groningen, Groningen I229736 Veenkoloniale voorouders 
790 van der Alberdina, Alberdina  23 March 1889Groningen, Groningen I166909 Veenkoloniale voorouders 
791 Alberdina, Alberdina  15 February 1890Groningen, Groningen I634933 Veenkoloniale voorouders 
792 Alberdina, Alberdina  10 April 1894Groningen, Groningen I538512 Veenkoloniale voorouders 
793 Alberdina, Alberdina  30 June 1897Groningen, Groningen I229740 Veenkoloniale voorouders 
794 Alberdina, Alberdina  12 September 1898Groningen, Groningen I564073 Veenkoloniale voorouders 
795 Alberdina, Alberdina  1899Groningen, Groningen I115076 Veenkoloniale voorouders 
796 Alberdina, Alberdina  02 July 1900Groningen, Groningen I616974 Veenkoloniale voorouders 
797 Alberdina, Alberdina  12 April 1904Groningen, Groningen I765431 Veenkoloniale voorouders 
798 Alberdina, Alberdina  01 July 1908Groningen, Groningen I572710 Veenkoloniale voorouders 
799 Alberdina, Alberdina  About November 1915Groningen, Groningen I529927 Veenkoloniale voorouders 
800 Alberdina, Alberdina  February 1924Groningen, Groningen I558829 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 ... 31» Next»Baptised

Matches 1 to 800 of 4851

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID   Tree 
1 Aaffien Jans, Aaffien Jans  26 April 1791Groningen, Groningen I165758 Veenkoloniale voorouders 
2 Aaffijn, Aaffijn  02 May 1760Groningen, Groningen I747109 Veenkoloniale voorouders 
3 Aafijn, Aafijn  29 January 1766Groningen, Groningen I697790 Veenkoloniale voorouders 
4 Aafje, Aafje  08 February 1674Groningen, Groningen I311349 Veenkoloniale voorouders 
5 Aafje, Aafje  10 March 1734Groningen, Groningen I193624 Veenkoloniale voorouders 
6 Aafje, Aafje  06 April 1777Groningen, Groningen I715282 Veenkoloniale voorouders 
7 de Aafjen, Aafjen  11 November 1698Groningen, Groningen I283267 Veenkoloniale voorouders 
8 Aafjen, Aafjen  27 September 1759Groningen, Groningen I283279 Veenkoloniale voorouders 
9 Aafjen, Aafjen  27 November 1770Groningen, Groningen I574735 Veenkoloniale voorouders 
10 Aafjen Jans, Aafjen Jans  19 September 1760Groningen, Groningen I474369 Veenkoloniale voorouders 
11 Aagie, Aagie  12 April 1729Groningen, Groningen I224107 Veenkoloniale voorouders 
12 Aalderk, Aalderk  09 October 1765Groningen, Groningen I515019 Veenkoloniale voorouders 
13 Aaldert, Aaldert  15 August 1732Groningen, Groningen I409020 Veenkoloniale voorouders 
14 Aaldrik Edzard, Aaldrik Edzard  17 March 1805Groningen, Groningen I382885 Veenkoloniale voorouders 
15 Aaltien, Aaltien  08 January 1737Groningen, Groningen I686228 Veenkoloniale voorouders 
16 Aaltien, Aaltien  26 May 1739Groningen, Groningen I425615 Veenkoloniale voorouders 
17 Aaltien, Aaltien  05 September 1739Groningen, Groningen I573187 Veenkoloniale voorouders 
18 van Aaltien, Aaltien  10 November 1748Groningen, Groningen I569641 Veenkoloniale voorouders 
19 Aaltien, Aaltien  01 December 1752Groningen, Groningen I509269 Veenkoloniale voorouders 
20 Aaltien, Aaltien  08 June 1777Groningen, Groningen I502207 Veenkoloniale voorouders 
21 Aaltien Geerts, Aaltien Geerts  10 February 1743Groningen, Groningen I283071 Veenkoloniale voorouders 
22 Aaltien Jans, Aaltien Jans  27 July 1806Groningen, Groningen I74750 Veenkoloniale voorouders 
23 Aaltien Meints, Aaltien Meints  15 December 1700Groningen, Groningen I106231 Veenkoloniale voorouders 
24 Aaltje, Aaltje  28 September 1706Groningen, Groningen I698459 Veenkoloniale voorouders 
25 Aaltje, Aaltje  11 March 1739Groningen, Groningen I215975 Veenkoloniale voorouders 
26 Aaltje, Aaltje  05 February 1741Groningen, Groningen I485294 Veenkoloniale voorouders 
27 Aaltje, Aaltje  07 June 1745Groningen, Groningen I10020 Veenkoloniale voorouders 
28 Aaltje, Aaltje  26 November 1766Groningen, Groningen I71918 Veenkoloniale voorouders 
29 Aaltje, Aaltje  01 July 1767Groningen, Groningen I281056 Veenkoloniale voorouders 
30 Aaltje, Aaltje  20 July 1768Groningen, Groningen I698233 Veenkoloniale voorouders 
31 Aaltje, Aaltje  06 December 1780Groningen, Groningen I697367 Veenkoloniale voorouders 
32 van Aaltje, Aaltje  22 March 1781Groningen, Groningen I628118 Veenkoloniale voorouders 
33 Aaltje, Aaltje  16 January 1782Groningen, Groningen I697368 Veenkoloniale voorouders 
34 Aaltje, Aaltje  27 February 1783Groningen, Groningen I77434 Veenkoloniale voorouders 
35 Aaltje, Aaltje  02 January 1784Groningen, Groningen I228604 Veenkoloniale voorouders 
36 van Aaltje, Aaltje  02 November 1788Groningen, Groningen I628890 Veenkoloniale voorouders 
37 Aaltje, Aaltje  28 September 1791Groningen, Groningen I190138 Veenkoloniale voorouders 
38 Aaltje, Aaltje  21 March 1792Groningen, Groningen I18307 Veenkoloniale voorouders 
39 Aaltje, Aaltje  30 November 1792Groningen, Groningen I419781 Veenkoloniale voorouders 
40 Aaltje, Aaltje  30 November 1792Groningen, Groningen I420205 Veenkoloniale voorouders 
41 Aaltje, Aaltje  17 April 1796Groningen, Groningen I276519 Veenkoloniale voorouders 
42 Aaltje, Aaltje  12 August 1796Groningen, Groningen I378814 Veenkoloniale voorouders 
43 van der Aaltje, Aaltje  26 September 1796Groningen, Groningen I214835 Veenkoloniale voorouders 
44 Aaltje, Aaltje  26 May 1799Groningen, Groningen I527932 Veenkoloniale voorouders 
45 Aaltje, Aaltje  27 January 1804Groningen, Groningen I198104 Veenkoloniale voorouders 
46 van Aaltje, Aaltje  27 June 1810Groningen, Groningen I36595 Veenkoloniale voorouders 
47 Aaltje Arends, Aaltje Arends  22 February 1804Groningen, Groningen I665036 Veenkoloniale voorouders 
48 Aaltje Bartelds, Aaltje Bartelds  09 January 1787Groningen, Groningen I12856 Veenkoloniale voorouders 
49 Aaltje Derks, Aaltje Derks  18 April 1799Groningen, Groningen I748564 Veenkoloniale voorouders 
50 Aaltje Garrebrandts, Aaltje Garrebrandts  05 October 1679Groningen, Groningen I325205 Veenkoloniale voorouders 
51 Aaltje Gerrits, Aaltje Gerrits  20 March 1798Groningen, Groningen I260321 Veenkoloniale voorouders 
52 de Aaltje Hindriks, Aaltje Hindriks  26 March 1806Groningen, Groningen I379974 Veenkoloniale voorouders 
53 Aaltje Jans, Aaltje Jans  28 June 1744Groningen, Groningen I623102 Veenkoloniale voorouders 
54 Aaltje Jans, Aaltje Jans  15 May 1791Groningen, Groningen I502289 Veenkoloniale voorouders 
55 Aaltje Nannes, Aaltje Nannes  19 April 1805Groningen, Groningen I16329 Veenkoloniale voorouders 
56 Aaltje Roelfs, Aaltje Roelfs  11 December 1795Groningen, Groningen I419986 Veenkoloniale voorouders 
57 Aaltje Tjaarts, Aaltje Tjaarts  28 April 1793Groningen, Groningen I467734 Veenkoloniale voorouders 
58 Aaltje Wiltes, Aaltje Wiltes  12 February 1797Groningen, Groningen I51145 Veenkoloniale voorouders 
59 Aaltjen, Aaltjen  04 June 1714Groningen, Groningen I248428 Veenkoloniale voorouders 
60 Aaltjen, Aaltjen  21 July 1722Groningen, Groningen I420437 Veenkoloniale voorouders 
61 Aaltjen, Aaltjen  26 January 1725Groningen, Groningen I311396 Veenkoloniale voorouders 
62 van Aaltjen, Aaltjen  20 February 1726Groningen, Groningen I569648 Veenkoloniale voorouders 
63 Aaltjen, Aaltjen  29 August 1753Groningen, Groningen I318237 Veenkoloniale voorouders 
64 Aaltjen, Aaltjen  14 September 1755Groningen, Groningen I420179 Veenkoloniale voorouders 
65 Aaltjen, Aaltjen  05 October 1760Groningen, Groningen I282510 Veenkoloniale voorouders 
66 Aaltjen, Aaltjen  21 February 1762Groningen, Groningen I595621 Veenkoloniale voorouders 
67 Aaltjen, Aaltjen  30 August 1772Groningen, Groningen I282507 Veenkoloniale voorouders 
68 Aaltjen, Aaltjen  09 September 1772Groningen, Groningen I420351 Veenkoloniale voorouders 
69 Aaltjen, Aaltjen  04 June 1788Groningen, Groningen I529856 Veenkoloniale voorouders 
70 Aaltjen, Aaltjen  27 January 1789Groningen, Groningen I318240 Veenkoloniale voorouders 
71 van Aaltjen Hindriks, Aaltjen Hindriks  19 April 1761Groningen, Groningen I623760 Veenkoloniale voorouders 
72 Aaltjen Jans, Aaltjen Jans  07 March 1798Groningen, Groningen I420214 Veenkoloniale voorouders 
73 Abel, Abel  16 September 1627Groningen, Groningen I786843 Veenkoloniale voorouders 
74 Abel, Abel  04 November 1681Groningen, Groningen I626968 Veenkoloniale voorouders 
75 Abel, Abel  06 February 1683Groningen, Groningen I626969 Veenkoloniale voorouders 
76 Abel, Abel  04 February 1752Groningen, Groningen I744766 Veenkoloniale voorouders 
77 Abel, Abel  16 February 1781Groningen, Groningen I459027 Veenkoloniale voorouders 
78 Abel, Abel  23 November 1803Groningen, Groningen I692329 Veenkoloniale voorouders 
79 Abel Abels, Abel Abels  30 April 1716Groningen, Groningen I264734 Veenkoloniale voorouders 
80 van Abel Popkes, Abel Popkes  04 February 1707Groningen, Groningen I626977 Veenkoloniale voorouders 
81 van Abel Popkes, Abel Popkes  05 July 1752Groningen, Groningen I283346 Veenkoloniale voorouders 
82 van Abel Popko, Abel Popko  04 December 1725Groningen, Groningen I237106 Veenkoloniale voorouders 
83 Abelia Albertina, Abelia Albertina  09 April 1784Groningen, Groningen I385496 Veenkoloniale voorouders 
84 Abelia Reichlina, Abelia Reichlina  13 November 1749Groningen, Groningen I568643 Veenkoloniale voorouders 
85 Abeltien, Abeltien  19 February 1711Groningen, Groningen I343554 Veenkoloniale voorouders 
86 Abeltien Jans, Abeltien Jans  20 October 1748Groningen, Groningen I588462 Veenkoloniale voorouders 
87 Abeltje, Abeltje  09 December 1728Groningen, Groningen I649557 Veenkoloniale voorouders 
88 Abeltjen, Abeltjen  01 October 1726Groningen, Groningen I711292 Veenkoloniale voorouders 
89 Abigael, Abigael  08 September 1724Groningen, Groningen I328607 Veenkoloniale voorouders 
90 Abraham, Abraham  29 January 1643Groningen, Groningen I747216 Veenkoloniale voorouders 
91 Abraham, Abraham  02 May 1665Groningen, Groningen I679613 Veenkoloniale voorouders 
92 Abraham, Abraham  05 April 1670Groningen, Groningen I679576 Veenkoloniale voorouders 
93 Abraham, Abraham  07 September 1695Groningen, Groningen I679606 Veenkoloniale voorouders 
94 Abraham, Abraham  09 October 1701Groningen, Groningen I786625 Veenkoloniale voorouders 
95 Abraham, Abraham  12 May 1719Groningen, Groningen I613949 Veenkoloniale voorouders 
96 Abraham, Abraham  17 February 1778Groningen, Groningen I339010 Veenkoloniale voorouders 
97 Abraham, Abraham  17 March 1782Groningen, Groningen I339011 Veenkoloniale voorouders 
98 Abraham, Abraham  22 October 1786Groningen, Groningen I443534 Veenkoloniale voorouders 
99 Abraham Abrahams, Abraham Abrahams  20 August 1721Groningen, Groningen I85689 Veenkoloniale voorouders 
100 Abraham Derks, Abraham Derks  08 April 1787Groningen, Groningen I701082 Veenkoloniale voorouders 
101 Abraham Jacobs, Abraham Jacobs  04 December 1746Groningen, Groningen I261267 Veenkoloniale voorouders 
102 Abraham Jacobs, Abraham Jacobs  14 September 1757Groningen, Groningen I215608 Veenkoloniale voorouders 
103 Abraham Jan, Abraham Jan  05 August 1787Groningen, Groningen I86970 Veenkoloniale voorouders 
104 Abraham van Wijleck, Abraham van Wijleck  24 December 1780Groningen, Groningen I686213 Veenkoloniale voorouders 
105 Adam, Adam  30 May 1656Groningen, Groningen I227816 Veenkoloniale voorouders 
106 Adam, Adam  03 December 1665Groningen, Groningen I227813 Veenkoloniale voorouders 
107 Adam, Adam  02 February 1736Groningen, Groningen I711059 Veenkoloniale voorouders 
108 Adam Johannes, Adam Johannes  17 March 1771Groningen, Groningen I49410 Veenkoloniale voorouders 
109 Adelgunde Christine, Adelgunde Christine  30 May 1752Groningen, Groningen I369187 Veenkoloniale voorouders 
110 Adolf, Adolf  02 May 1800Groningen, Groningen I280533 Veenkoloniale voorouders 
111 Adriaan, Adriaan  23 March 1746Groningen, Groningen I340432 Veenkoloniale voorouders 
112 Adriaan, Adriaan  22 February 1753Groningen, Groningen I338928 Veenkoloniale voorouders 
113 Adriaan, Adriaan  06 May 1779Groningen, Groningen I655489 Veenkoloniale voorouders 
114 Adriaan, Adriaan  22 July 1792Groningen, Groningen I227746 Veenkoloniale voorouders 
115 Adriaan Geerts, Adriaan Geerts  04 September 1605Groningen, Groningen I100681 Veenkoloniale voorouders 
116 Adriaan Jacobs, Adriaan Jacobs  13 March 1763Groningen, Groningen I16644 Veenkoloniale voorouders 
117 Adriaan Joseph, Jonkheer Adriaan Joseph  31 December 1755Groningen, Groningen I339892 Veenkoloniale voorouders 
118 Adriaan Jozef, Adriaan Jozef  11 February 1748Groningen, Groningen I340422 Veenkoloniale voorouders 
119 Adriaen, Adriaen  22 March 1689Groningen, Groningen I253088 Veenkoloniale voorouders 
120 ten Adriaena, Adriaena  19 May 1651Groningen, Groningen I746797 Veenkoloniale voorouders 
121 Adriana, Adriana  11 August 1691Groningen, Groningen I192711 Veenkoloniale voorouders 
122 Adriana, Adriana  03 November 1739Groningen, Groningen I178035 Veenkoloniale voorouders 
123 Adriana Geerts, Adriana Geerts  15 May 1795Groningen, Groningen I382729 Veenkoloniale voorouders 
124 Adriana Johanna, Adriana Johanna  24 March 1724Groningen, Groningen I706916 Veenkoloniale voorouders 
125 Aefje, Aefje  08 January 1730Groningen, Groningen I588465 Veenkoloniale voorouders 
126 Aefjen, Aefjen  22 April 1667Groningen, Groningen I262440 Veenkoloniale voorouders 
127 Aefke, Aefke  26 November 1751Groningen, Groningen I447217 Veenkoloniale voorouders 
128 Aeltien, Aeltien  21 April 1641Groningen, Groningen I746854 Veenkoloniale voorouders 
129 Aeltien, Aeltien  28 November 1650Groningen, Groningen I763423 Veenkoloniale voorouders 
130 Aeltien, Aeltien  06 December 1650Groningen, Groningen I261908 Veenkoloniale voorouders 
131 Aeltien, Aeltien  08 December 1650Groningen, Groningen I485253 Veenkoloniale voorouders 
132 Aeltien, Aeltien  02 May 1670Groningen, Groningen I744787 Veenkoloniale voorouders 
133 Aeltjen, Aeltjen  09 December 1652Groningen, Groningen I763427 Veenkoloniale voorouders 
134 Aeltjen, Aeltjen  26 April 1657Groningen, Groningen I261910 Veenkoloniale voorouders 
135 Aeltjen, Aeltjen  23 October 1687Groningen, Groningen I495434 Veenkoloniale voorouders 
136 Aeltjen, Aeltjen  10 October 1695Groningen, Groningen I242260 Veenkoloniale voorouders 
137 Aeltjen, Aeltjen  22 April 1701Groningen, Groningen I242264 Veenkoloniale voorouders 
138 Aeltjen, Aeltjen  21 February 1714Groningen, Groningen I311389 Veenkoloniale voorouders 
139 Aeltjen, Aeltjen  29 October 1724Groningen, Groningen I100718 Veenkoloniale voorouders 
140 de Afien, Afien  15 March 1775Groningen, Groningen I283382 Veenkoloniale voorouders 
141 Afien, Afien  27 January 1792Groningen, Groningen I280507 Veenkoloniale voorouders 
142 Agatha Johanna, Agatha Johanna  06 April 1777Groningen, Groningen I340439 Veenkoloniale voorouders 
143 Agatha Lucia, Agatha Lucia  20 February 1713Groningen, Groningen I419397 Veenkoloniale voorouders 
144 Agatha Lucia, Agatha Lucia  04 November 1716Groningen, Groningen I419385 Veenkoloniale voorouders 
145 Agatha Lucia, Agatha Lucia  04 November 1716Groningen, Groningen I586804 Veenkoloniale voorouders 
146 Agatha Lucia, Agatha Lucia  08 March 1724Groningen, Groningen I419390 Veenkoloniale voorouders 
147 Agatha Lucia, Agatha Lucia  08 March 1724Groningen, Groningen I586809 Veenkoloniale voorouders 
148 Agatha Margaretha, Agatha Margaretha  28 September 1807Groningen, Groningen I527874 Veenkoloniale voorouders 
149 Aggenis, Aggenis  31 August 1781Groningen, Groningen I744769 Veenkoloniale voorouders 
150 Agnes, Agnes  08 April 1646Groningen, Groningen I485251 Veenkoloniale voorouders 
151 Agnes, Agnes  01 March 1776Groningen, Groningen I509334 Veenkoloniale voorouders 
152 Agnes Wilhelmina Cornelia, Agnes Wilhelmina Cornelia  17 July 1806Groningen, Groningen I185288 Veenkoloniale voorouders 
153 van Agneta Bouwina, Agneta Bouwina  17 April 1703Groningen, Groningen I253183 Veenkoloniale voorouders 
154 Agnieta, Agnieta  20 March 1807Groningen, Groningen I27526 Veenkoloniale voorouders 
155 Agnietje Lantinga, Agnietje Lantinga  11 January 1801Groningen, Groningen I523372 Veenkoloniale voorouders 
156 Ahasuerus Eildert, Ahasuerus Eildert  03 May 1757Groningen, Groningen I273249 Veenkoloniale voorouders 
157 Alagonda, Alagonda  21 May 1673Groningen, Groningen I262430 Veenkoloniale voorouders 
158 Alagonda, Alagonda  20 April 1732Groningen, Groningen I528452 Veenkoloniale voorouders 
159 Alagonda, Alagonda  08 June 1806Groningen, Groningen I750773 Veenkoloniale voorouders 
160 Alagonda, Alagonda  12 February 1808Groningen, Groningen I764468 Veenkoloniale voorouders 
161 Albartus, Albartus  18 January 1805Groningen, Groningen I381308 Veenkoloniale voorouders 
162 Alberdijna, Alberdijna  24 November 1730Groningen, Groningen I279554 Veenkoloniale voorouders 
163 Alberdijna, Alberdijna  02 March 1791Groningen, Groningen I142456 Veenkoloniale voorouders 
164 Alberdina, Alberdina  07 November 1723Groningen, Groningen I711276 Veenkoloniale voorouders 
165 Alberdina, Alberdina  15 September 1726Groningen, Groningen I711277 Veenkoloniale voorouders 
166 Alberdina, Alberdina  26 April 1742Groningen, Groningen I623127 Veenkoloniale voorouders 
167 Alberdina, Alberdina  29 November 1750Groningen, Groningen I462486 Veenkoloniale voorouders 
168 Alberdina, Alberdina  14 July 1786Groningen, Groningen I11606 Veenkoloniale voorouders 
169 Alberdina, Alberdina  05 May 1799Groningen, Groningen I591778 Veenkoloniale voorouders 
170 van Alberdina, Alberdina  23 January 1801Groningen, Groningen I38984 Veenkoloniale voorouders 
171 Alberdina, Alberdina  28 June 1804Groningen, Groningen I142467 Veenkoloniale voorouders 
172 van Alberdina, Alberdina  29 April 1810Groningen, Groningen I17937 Veenkoloniale voorouders 
173 Alberdina Hilligjen, Alberdina Hilligjen  01 January 1808Groningen, Groningen I738123 Veenkoloniale voorouders 
174 Alberdina Johanna, Alberdina Johanna  18 August 1809Groningen, Groningen I527936 Veenkoloniale voorouders 
175 Alberdina Kornelis, Alberdina Kornelis  14 June 1807Groningen, Groningen I68775 Veenkoloniale voorouders 
176 Alberdine Laurentia, Alberdine Laurentia  29 March 1805Groningen, Groningen I719963 Veenkoloniale voorouders 
177 Albert, Albert  08 July 1656Groningen, Groningen I189829 Veenkoloniale voorouders 
178 Albert, Albert  12 November 1657Groningen, Groningen I189830 Veenkoloniale voorouders 
179 Albert, Albert  20 June 1686Groningen, Groningen I375109 Veenkoloniale voorouders 
180 Albert, Albert  10 December 1718Groningen, Groningen I711275 Veenkoloniale voorouders 
181 Albert, Albert  30 May 1719Groningen, Groningen I590739 Veenkoloniale voorouders 
182 Albert, Albert  26 November 1722Groningen, Groningen I208876 Veenkoloniale voorouders 
183 Albert, Albert  25 July 1724Groningen, Groningen I590742 Veenkoloniale voorouders 
184 Albert, Albert  01 May 1725Groningen, Groningen I213757 Veenkoloniale voorouders 
185 Albert, Albert  27 May 1727Groningen, Groningen I720102 Veenkoloniale voorouders 
186 Albert, Albert  06 December 1731Groningen, Groningen I623123 Veenkoloniale voorouders 
187 Albert, Albert  04 November 1732Groningen, Groningen I720105 Veenkoloniale voorouders 
188 Albert, Albert  01 December 1735Groningen, Groningen I623124 Veenkoloniale voorouders 
189 Albert, Albert  25 October 1737Groningen, Groningen I280672 Veenkoloniale voorouders 
190 Albert, Albert  14 May 1741Groningen, Groningen I142596 Veenkoloniale voorouders 
191 Albert, Albert  16 December 1742Groningen, Groningen I591773 Veenkoloniale voorouders 
192 Albert, Albert  27 October 1751Groningen, Groningen I418637 Veenkoloniale voorouders 
193 Albert, Albert  02 October 1753Groningen, Groningen I410889 Veenkoloniale voorouders 
194 Albert, Albert  01 January 1754Groningen, Groningen I744848 Veenkoloniale voorouders 
195 Albert, Albert  15 February 1759Groningen, Groningen I560059 Veenkoloniale voorouders 
196 van Albert, Albert  18 August 1763Groningen, Groningen I739618 Veenkoloniale voorouders 
197 Albert, Albert  28 August 1767Groningen, Groningen I586849 Veenkoloniale voorouders 
198 Albert, Albert  04 November 1770Groningen, Groningen I256399 Veenkoloniale voorouders 
199 Albert, Albert  17 January 1783Groningen, Groningen I623115 Veenkoloniale voorouders 
200 Albert, Albert  11 March 1785Groningen, Groningen I420381 Veenkoloniale voorouders 
201 Albert, Albert  28 October 1797Groningen, Groningen I11887 Veenkoloniale voorouders 
202 Albert, Albert  09 March 1800Groningen, Groningen I691333 Veenkoloniale voorouders 
203 Albert, Albert  10 September 1801Groningen, Groningen I14064 Veenkoloniale voorouders 
204 Albert, Albert  29 July 1810Groningen, Groningen I367350 Veenkoloniale voorouders 
205 Albert Dominicus, Albert Dominicus  16 October 1776Groningen, Groningen I340424 Veenkoloniale voorouders 
206 Albert Fredriks, Albert Fredriks  18 December 1807Groningen, Groningen I72490 Veenkoloniale voorouders 
207 Albert Hendriks, Albert Hendriks  16 November 1759Groningen, Groningen I529837 Veenkoloniale voorouders 
208 Albert Hindriks, Albert Hindriks  16 August 1809Groningen, Groningen I377825 Veenkoloniale voorouders 
209 Albert Jan Jacob Willem, Albert Jan Jacob Willem  12 November 1805Groningen, Groningen I77795 Veenkoloniale voorouders 
210 Albert Jans, Albert Jans  11 September 1742Groningen, Groningen I743817 Veenkoloniale voorouders 
211 Albert Jans, Albert Jans  07 August 1793Groningen, Groningen I327969 Veenkoloniale voorouders 
212 de Albert Johan, Albert Johan  04 September 1748Groningen, Groningen I366963 Veenkoloniale voorouders 
213 Albert Lourens, Albert Lourens  27 March 1740Groningen, Groningen I719965 Veenkoloniale voorouders 
214 van Albert Popkes, Albert Popkes  07 September 1757Groningen, Groningen I283328 Veenkoloniale voorouders 
215 Albert Smit, Albert Smit  13 April 1749Groningen, Groningen I102608 Veenkoloniale voorouders 
216 Albert Tijes, Albert Tijes  30 July 1675Groningen, Groningen I310388 Veenkoloniale voorouders 
217 Albert Willem, Albert Willem  28 December 1677Groningen, Groningen I686268 Veenkoloniale voorouders 
218 Albert Willem, Albert Willem  16 September 1714Groningen, Groningen I283263 Veenkoloniale voorouders 
219 Albertien Jans, Albertien Jans  13 February 1805Groningen, Groningen I31847 Veenkoloniale voorouders 
220 Albertina, Albertina  08 February 1667Groningen, Groningen I508719 Veenkoloniale voorouders 
221 Albertina Geertruida, Albertina Geertruida  27 April 1803Groningen, Groningen I77796 Veenkoloniale voorouders 
222 Albertinus, Albertinus  03 December 1797Groningen, Groningen I142459 Veenkoloniale voorouders 
223 Albertje, Albertje  18 January 1801Groningen, Groningen I39280 Veenkoloniale voorouders 
224 Albertjen, Albertjen  07 December 1786Groningen, Groningen I739611 Veenkoloniale voorouders 
225 Albertus, Albertus  13 September 1668Groningen, Groningen I208884 Veenkoloniale voorouders 
226 Albertus, Albertus  23 January 1670Groningen, Groningen I328462 Veenkoloniale voorouders 
227 van Albertus, Albertus  03 October 1701Groningen, Groningen I109732 Veenkoloniale voorouders 
228 Albertus, Albertus  22 April 1708Groningen, Groningen I746052 Veenkoloniale voorouders 
229 Albertus, Albertus  10 December 1711Groningen, Groningen I741701 Veenkoloniale voorouders 
230 Albertus, Albertus  09 November 1714Groningen, Groningen I203922 Veenkoloniale voorouders 
231 Albertus, Albertus  31 January 1716Groningen, Groningen I741703 Veenkoloniale voorouders 
232 Albertus, Albertus  04 November 1744Groningen, Groningen I71145 Veenkoloniale voorouders 
233 Albertus, Albertus  28 October 1746Groningen, Groningen I102607 Veenkoloniale voorouders 
234 Albertus, Albertus  10 December 1747Groningen, Groningen I686218 Veenkoloniale voorouders 
235 Albertus, Albertus  23 September 1755Groningen, Groningen I311290 Veenkoloniale voorouders 
236 Albertus, Albertus  05 October 1759Groningen, Groningen I102615 Veenkoloniale voorouders 
237 Albertus, Albertus  17 August 1768Groningen, Groningen I463790 Veenkoloniale voorouders 
238 van Albertus, Albertus  28 August 1769Groningen, Groningen I39585 Veenkoloniale voorouders 
239 Albertus, Albertus  05 April 1782Groningen, Groningen I420325 Veenkoloniale voorouders 
240 Albertus, Albertus  03 March 1803Groningen, Groningen I576489 Veenkoloniale voorouders 
241 Albertus Bartelds, Albertus Bartelds  14 September 1803Groningen, Groningen I231647 Veenkoloniale voorouders 
242 Albertus Hermannus, Albertus Hermannus  15 November 1777Groningen, Groningen I704685 Veenkoloniale voorouders 
243 Albertus Josephus, Albertus Josephus  06 January 1790Groningen, Groningen I29162 Veenkoloniale voorouders 
244 Aldegonda Elizabeth, Aldegonda Elizabeth  19 November 1711Groningen, Groningen I587177 Veenkoloniale voorouders 
245 de Aldegonda Elizabeth, Aldegonda Elizabeth  22 April 1792Groningen, Groningen I574550 Veenkoloniale voorouders 
246 Aldegonda Elizabetha, Aldegonda Elizabetha  19 July 1797Groningen, Groningen I594727 Veenkoloniale voorouders 
247 van Aldegunda, Aldegunda  06 October 1728Groningen, Groningen I109774 Veenkoloniale voorouders 
248 Aldegundis, Aldegundis  06 February 1731Groningen, Groningen I420278 Veenkoloniale voorouders 
249 Aldegundis, Aldegundis  22 August 1806Groningen, Groningen I575824 Veenkoloniale voorouders 
250 Aldegundis Elizabeth, Aldegundis Elizabeth  12 August 1739Groningen, Groningen I107715 Veenkoloniale voorouders 
251 Aldegundis Petronella, Aldegundis Petronella  02 January 1797Groningen, Groningen I584416 Veenkoloniale voorouders 
252 Aldertjen, Aldertjen  03 October 1724Groningen, Groningen I192552 Veenkoloniale voorouders 
253 Alef, Alef  16 September 1738Groningen, Groningen I559587 Veenkoloniale voorouders 
254 Alegonda, Alegonda  06 November 1664Groningen, Groningen I507319 Veenkoloniale voorouders 
255 Alegonda, Alegonda  04 August 1691Groningen, Groningen I34799 Veenkoloniale voorouders 
256 Alegonda, Alegonda  12 June 1697Groningen, Groningen I378094 Veenkoloniale voorouders 
257 Alegonda Cathrina, Alegonda Cathrina  14 May 1710Groningen, Groningen I774402 Veenkoloniale voorouders 
258 Alegonda Maria, Alegonda Maria  04 April 1721Groningen, Groningen I189819 Veenkoloniale voorouders 
259 Alegonda Mechtelt, Alegonda Mechtelt  03 December 1654Groningen, Groningen I190159 Veenkoloniale voorouders 
260 Alegunde Maria, Alegunde Maria  03 July 1712Groningen, Groningen I420258 Veenkoloniale voorouders 
261 Aleida Sibilla, Aleida Sibilla  22 December 1724Groningen, Groningen I786227 Veenkoloniale voorouders 
262 Aleida Sibilla Sara, Aleida Sibilla Sara  10 September 1786Groningen, Groningen I274090 Veenkoloniale voorouders 
263 Aletta, Aletta  26 April 1659Groningen, Groningen I679559 Veenkoloniale voorouders 
264 Aletta, Aletta  21 September 1704Groningen, Groningen I746057 Veenkoloniale voorouders 
265 Aletta, Aletta  07 January 1803Groningen, Groningen I368422 Veenkoloniale voorouders 
266 Aletta Jacoba Francina, Aletta Jacoba Francina  17 October 1788Groningen, Groningen I340013 Veenkoloniale voorouders 
267 Alexander, Alexander  04 November 1787Groningen, Groningen I213765 Veenkoloniale voorouders 
268 Alexander, Alexander  11 January 1793Groningen, Groningen I11682 Veenkoloniale voorouders 
269 Alida Jacoba, Alida Jacoba  14 November 1738Groningen, Groningen I467052 Veenkoloniale voorouders 
270 Alida Wilhelmina, Alida Wilhelmina  30 October 1808Groningen, Groningen I279102 Veenkoloniale voorouders 
271 van Alina, Alina  27 August 1734Groningen, Groningen I189410 Veenkoloniale voorouders 
272 Alkana, Alkana  08 January 1737Groningen, Groningen I698436 Veenkoloniale voorouders 
273 Alkina, Alkina  28 November 1742Groningen, Groningen I443655 Veenkoloniale voorouders 
274 Allagonda, Allagonda  03 November 1693Groningen, Groningen I227804 Veenkoloniale voorouders 
275 Allart Joest, Allart Joest  03 October 1670Groningen, Groningen I786817 Veenkoloniale voorouders 
276 Allegonda, Allegonda  04 January 1665Groningen, Groningen I225947 Veenkoloniale voorouders 
277 Alleke Boelens, Alleke Boelens  12 February 1755Groningen, Groningen I427059 Veenkoloniale voorouders 
278 van Allina, Allina  27 January 1760Groningen, Groningen I98774 Veenkoloniale voorouders 
279 Allina Janna, Allina Janna  19 October 1800Groningen, Groningen I418980 Veenkoloniale voorouders 
280 Amelia Maria, Amelia Maria Vrouwe Van Middelstum  22 December 1682Groningen, Groningen I189816 Veenkoloniale voorouders 
281 Andel, Andel  27 December 1754Groningen, Groningen I259899 Veenkoloniale voorouders 
282 Andel Sijnco, Andel Sijnco  07 February 1766Groningen, Groningen I518726 Veenkoloniale voorouders 
283 Andel Sijnkes, Andel Sijnkes  08 May 1757Groningen, Groningen I518735 Veenkoloniale voorouders 
284 Andreas, Andreas  21 October 1683Groningen, Groningen I328454 Veenkoloniale voorouders 
285 Andreas, Andreas  07 March 1706Groningen, Groningen I479390 Veenkoloniale voorouders 
286 Andreas, Andreas  20 July 1785Groningen, Groningen I592060 Veenkoloniale voorouders 
287 Andreas Jans, Andreas Jans  24 September 1662Groningen, Groningen I705811 Veenkoloniale voorouders 
288 Andrëas Josephus, Andrëas Josephus  26 February 1800Groningen, Groningen I69540 Veenkoloniale voorouders 
289 de Andreus, Andreus  14 July 1808Groningen, Groningen I684565 Veenkoloniale voorouders 
290 Andries, Andries  30 March 1764Groningen, Groningen I479382 Veenkoloniale voorouders 
291 Andries, Andries  14 October 1781Groningen, Groningen I598408 Veenkoloniale voorouders 
292 Andries, Andries  13 October 1809Groningen, Groningen I106607 Veenkoloniale voorouders 
293 Andries Hartog, Andries Hartog  18 March 1763Groningen, Groningen I53636 Veenkoloniale voorouders 
294 Andries Joris, Andries Joris  31 March 1700Groningen, Groningen I230308 Veenkoloniale voorouders 
295 Angelina Mar., Angelina Mar.  15 March 1721Groningen, Groningen I419360 Veenkoloniale voorouders 
296 Angenis, Angenis  19 July 1791Groningen, Groningen I413507 Veenkoloniale voorouders 
297 Anje, Anje  25 December 1733Groningen, Groningen I111197 Veenkoloniale voorouders 
298 Anje, Anje  29 November 1765Groningen, Groningen I218487 Veenkoloniale voorouders 
299 Anje, Anje  16 February 1837Groningen, Groningen I283180 Veenkoloniale voorouders 
300 Anje Luirts, Anje Luirts  28 November 1766Groningen, Groningen I113795 Veenkoloniale voorouders 
301 Anje Luurts, Anje Luurts  28 November 1776Groningen, Groningen I117121 Veenkoloniale voorouders 
302 Anje Tomas, Anje Tomas  14 April 1805Groningen, Groningen I492060 Veenkoloniale voorouders 
303 Anje Tomas, Anje Tomas  30 April 1809Groningen, Groningen I492061 Veenkoloniale voorouders 
304 Anna, Anna  09 June 1644Groningen, Groningen I189665 Veenkoloniale voorouders 
305 ten Anna, Anna  04 October 1648Groningen, Groningen I746799 Veenkoloniale voorouders 
306 Anna, Anna  15 December 1652Groningen, Groningen I328456 Veenkoloniale voorouders 
307 Anna, Anna  13 April 1655Groningen, Groningen I372927 Veenkoloniale voorouders 
308 Anna, Anna  12 August 1661Groningen, Groningen I186630 Veenkoloniale voorouders 
309 Anna, Anna  24 March 1662Groningen, Groningen I318206 Veenkoloniale voorouders 
310 Anna, Anna  29 December 1665Groningen, Groningen I372923 Veenkoloniale voorouders 
311 Anna, Anna  26 January 1668Groningen, Groningen I679602 Veenkoloniale voorouders 
312 van Anna, Anna  09 March 1669Groningen, Groningen I485125 Veenkoloniale voorouders 
313 Anna, Anna  24 October 1669Groningen, Groningen I679603 Veenkoloniale voorouders 
314 Anna, Anna  08 September 1670Groningen, Groningen I743996 Veenkoloniale voorouders 
315 van Anna, Anna  01 February 1672Groningen, Groningen I485126 Veenkoloniale voorouders 
316 Anna, Anna  10 November 1672Groningen, Groningen I743997 Veenkoloniale voorouders 
317 Anna, Anna  11 October 1674Groningen, Groningen I280685 Veenkoloniale voorouders 
318 Anna, Anna  11 February 1680Groningen, Groningen I515189 Veenkoloniale voorouders 
319 Anna, Anna  18 February 1683Groningen, Groningen I246664 Veenkoloniale voorouders 
320 Anna, Anna  04 November 1687Groningen, Groningen I280488 Veenkoloniale voorouders 
321 Anna, Anna  07 November 1693Groningen, Groningen I746055 Veenkoloniale voorouders 
322 Anna, Anna  25 March 1694Groningen, Groningen I763415 Veenkoloniale voorouders 
323 Anna, Anna  06 August 1695Groningen, Groningen I763416 Veenkoloniale voorouders 
324 Anna, Anna  24 October 1697Groningen, Groningen I509031 Veenkoloniale voorouders 
325 Anna, Anna  23 August 1698Groningen, Groningen I698443 Veenkoloniale voorouders 
326 Anna, Anna  18 October 1700Groningen, Groningen I328509 Veenkoloniale voorouders 
327 Anna, Anna  22 December 1700Groningen, Groningen I588226 Veenkoloniale voorouders 
328 Anna, Anna  20 May 1703Groningen, Groningen I675823 Veenkoloniale voorouders 
329 Anna, Anna  10 August 1703Groningen, Groningen I588228 Veenkoloniale voorouders 
330 Anna, Anna  20 September 1705Groningen, Groningen I628880 Veenkoloniale voorouders 
331 Anna, Anna  01 April 1706Groningen, Groningen I419346 Veenkoloniale voorouders 
332 Anna, Anna  04 August 1707Groningen, Groningen I602820 Veenkoloniale voorouders 
333 Anna, Anna  06 September 1708Groningen, Groningen I602821 Veenkoloniale voorouders 
334 de Anna, Anna  18 April 1710Groningen, Groningen I359730 Veenkoloniale voorouders 
335 Anna, Anna  09 December 1710Groningen, Groningen I283261 Veenkoloniale voorouders 
336 van Anna, Anna  28 January 1711Groningen, Groningen I484840 Veenkoloniale voorouders 
337 Anna, Anna  19 May 1711Groningen, Groningen I787716 Veenkoloniale voorouders 
338 Anna, Anna  30 December 1712Groningen, Groningen I787714 Veenkoloniale voorouders 
339 Anna, Anna  25 February 1717Groningen, Groningen I261961 Veenkoloniale voorouders 
340 Anna, Anna  10 February 1723Groningen, Groningen I278115 Veenkoloniale voorouders 
341 Anna, Anna  16 April 1725Groningen, Groningen I697569 Veenkoloniale voorouders 
342 Anna, Anna  02 June 1726Groningen, Groningen I623802 Veenkoloniale voorouders 
343 Anna, Anna  17 December 1728Groningen, Groningen I586746 Veenkoloniale voorouders 
344 Anna, Anna  31 December 1728Groningen, Groningen I623800 Veenkoloniale voorouders 
345 Anna, Anna  25 February 1731Groningen, Groningen I596396 Veenkoloniale voorouders 
346 Anna, Anna  06 June 1741Groningen, Groningen I679543 Veenkoloniale voorouders 
347 Anna, Anna  12 October 1742Groningen, Groningen I48792 Veenkoloniale voorouders 
348 Anna, Anna  09 December 1742Groningen, Groningen I509155 Veenkoloniale voorouders 
349 Anna, Anna  11 October 1743Groningen, Groningen I509115 Veenkoloniale voorouders 
350 Anna, Anna  19 May 1745Groningen, Groningen I48794 Veenkoloniale voorouders 
351 Anna, Anna  07 June 1746Groningen, Groningen I679545 Veenkoloniale voorouders 
352 Anna, Anna  25 July 1751Groningen, Groningen I433456 Veenkoloniale voorouders 
353 Anna, Anna  07 June 1752Groningen, Groningen I590521 Veenkoloniale voorouders 
354 Anna, Anna  07 June 1754Groningen, Groningen I645632 Veenkoloniale voorouders 
355 van Anna, Anna  10 December 1756Groningen, Groningen I98798 Veenkoloniale voorouders 
356 Anna, Anna  10 December 1756Groningen, Groningen I207712 Veenkoloniale voorouders 
357 van Anna, Anna  14 December 1757Groningen, Groningen I98795 Veenkoloniale voorouders 
358 Anna, Anna  31 January 1758Groningen, Groningen I691345 Veenkoloniale voorouders 
359 Anna, Anna  09 September 1760Groningen, Groningen I218492 Veenkoloniale voorouders 
360 Anna, Anna  12 September 1760Groningen, Groningen I318228 Veenkoloniale voorouders 
361 Anna, Anna  14 July 1761Groningen, Groningen I691347 Veenkoloniale voorouders 
362 van Anna, Anna  08 December 1761Groningen, Groningen I98782 Veenkoloniale voorouders 
363 Anna, Anna  23 April 1769Groningen, Groningen I645660 Veenkoloniale voorouders 
364 Anna, Anna  05 April 1772Groningen, Groningen I284806 Veenkoloniale voorouders 
365 Anna, Anna  28 July 1776Groningen, Groningen I738130 Veenkoloniale voorouders 
366 Anna, Anna  10 August 1777Groningen, Groningen I11669 Veenkoloniale voorouders 
367 Anna, Anna  13 December 1778Groningen, Groningen I261518 Veenkoloniale voorouders 
368 Anna, Anna  27 January 1779Groningen, Groningen I272399 Veenkoloniale voorouders 
369 van Anna, Anna  17 August 1781Groningen, Groningen I527907 Veenkoloniale voorouders 
370 Anna, Anna  09 March 1782Groningen, Groningen I72476 Veenkoloniale voorouders 
371 van Anna, Anna  06 December 1789Groningen, Groningen I69716 Veenkoloniale voorouders 
372 Anna, Anna  05 October 1794Groningen, Groningen I14495 Veenkoloniale voorouders 
373 Anna, Anna  14 June 1796Groningen, Groningen I240979 Veenkoloniale voorouders 
374 Anna, Anna  17 January 1798Groningen, Groningen I419821 Veenkoloniale voorouders 
375 Anna, Anna  20 March 1800Groningen, Groningen I586873 Veenkoloniale voorouders 
376 Anna, Anna  19 September 1800Groningen, Groningen I132261 Veenkoloniale voorouders 
377 Anna, Anna  03 July 1803Groningen, Groningen I566681 Veenkoloniale voorouders 
378 Anna, Anna  08 December 1803Groningen, Groningen I110140 Veenkoloniale voorouders 
379 Anna, Anna  10 April 1804Groningen, Groningen I254788 Veenkoloniale voorouders 
380 Anna, Anna  30 December 1810Groningen, Groningen I74773 Veenkoloniale voorouders 
381 van Anna, Anna  10 February 1811Groningen, Groningen I12008 Veenkoloniale voorouders 
382 Anna, Anna  31 January 1832Groningen, Groningen I75342 Veenkoloniale voorouders 
383 Anna Alagonda, Anna Alagonda  30 June 1775Groningen, Groningen I459819 Veenkoloniale voorouders 
384 Anna Alegonda, Anna Alegonda  17 August 1759Groningen, Groningen I280475 Veenkoloniale voorouders 
385 Anna Alida Magrita, Anna Alida Magrita  12 May 1807Groningen, Groningen I461869 Veenkoloniale voorouders 
386 Anna Aurelia, Anna Aurelia  17 March 1707Groningen, Groningen I339843 Veenkoloniale voorouders 
387 Anna Aurelia, Anna Aurelia  24 June 1770Groningen, Groningen I339911 Veenkoloniale voorouders 
388 Anna Barbara, Anna Barbara  01 September 1763Groningen, Groningen I36623 Veenkoloniale voorouders 
389 Anna Barbara, Anna Barbara  15 November 1783Groningen, Groningen I87027 Veenkoloniale voorouders 
390 Anna Catharina, Anna Catharina  Groningen, Groningen I573367 Veenkoloniale voorouders 
391 Anna Catharina, Anna Catharina  13 February 1678Groningen, Groningen I328357 Veenkoloniale voorouders 
392 Anna Catharina, Anna Catharina  09 May 1710Groningen, Groningen I393980 Veenkoloniale voorouders 
393 Anna Catharina, Anna Catharina  17 November 1724Groningen, Groningen I711455 Veenkoloniale voorouders 
394 Anna Catharina, Anna Catharina  22 June 1732Groningen, Groningen I286701 Veenkoloniale voorouders 
395 Anna Catharina, Anna Catharina  14 September 1799Groningen, Groningen I87716 Veenkoloniale voorouders 
396 Anna Cathrina, Anna Cathrina  17 October 1766Groningen, Groningen I388123 Veenkoloniale voorouders 
397 Anna Catrijna, Anna Catrijna  06 June 1730Groningen, Groningen I604377 Veenkoloniale voorouders 
398 Anna Catrijne, Anna Catrijne  27 June 1726Groningen, Groningen I418263 Veenkoloniale voorouders 
399 Anna Charlotta, Anna Charlotta  04 September 1787Groningen, Groningen I597405 Veenkoloniale voorouders 
400 Anna Christina, Anna Christina  16 April 1758Groningen, Groningen I237269 Veenkoloniale voorouders 
401 Anna Clazijna, Anna Clazijna  29 September 1784Groningen, Groningen I318239 Veenkoloniale voorouders 
402 Anna Clazina, Anna Clazina  29 May 1805Groningen, Groningen I102712 Veenkoloniale voorouders 
403 Anna Egberts, Anna Egberts  12 July 1748Groningen, Groningen I269970 Veenkoloniale voorouders 
404 Anna Eleonora, Anna Eleonora  07 April 1724Groningen, Groningen I616619 Veenkoloniale voorouders 
405 van der Anna Eleonora, Anna Eleonora  14 June 1750Groningen, Groningen I280673 Veenkoloniale voorouders 
406 Anna Elisabeth, Anna Elisabeth  10 August 1786Groningen, Groningen I10696 Veenkoloniale voorouders 
407 Anna Eppes, Anna Eppes  19 January 1787Groningen, Groningen I217185 Veenkoloniale voorouders 
408 Anna Eva, Anna Eva  18 August 1790Groningen, Groningen I12108 Veenkoloniale voorouders 
409 van den Anna Frans, Anna Frans  16 March 1808Groningen, Groningen I111821 Veenkoloniale voorouders 
410 Anna Geertruida Thecla, Anna Geertruida Thecla  15 November 1757Groningen, Groningen I595619 Veenkoloniale voorouders 
411 Anna Geertruijda, Anna Geertruijda  27 March 1799Groningen, Groningen I276351 Veenkoloniale voorouders 
412 Anna Gerrits, Anna Gerrits  01 April 1801Groningen, Groningen I280509 Veenkoloniale voorouders 
413 Anna Gertrudis, Anna Gertrudis  08 May 1759Groningen, Groningen I419411 Veenkoloniale voorouders 
414 Anna Gesina, Anna Gesina  15 May 1735Groningen, Groningen I781883 Veenkoloniale voorouders 
415 Anna Gesina, Anna Gesina  16 December 1768Groningen, Groningen I509341 Veenkoloniale voorouders 
416 Anna Gezina, Anna Gezina  20 October 1784Groningen, Groningen I29134 Veenkoloniale voorouders 
417 van Anna Hebelia, Anna Hebelia  06 September 1704Groningen, Groningen I595085 Veenkoloniale voorouders 
418 van Anna Hebelia, Anna Hebelia  18 July 1706Groningen, Groningen I595086 Veenkoloniale voorouders 
419 Anna Hebels, Anna Hebels  12 July 1737Groningen, Groningen I595092 Veenkoloniale voorouders 
420 Anna Henrica, Anna Henrica  22 February 1713Groningen, Groningen I318221 Veenkoloniale voorouders 
421 Anna Hermanna, Anna Hermanna  14 October 1690Groningen, Groningen I746773 Veenkoloniale voorouders 
422 Anna Hermanna, Anna Hermanna  23 August 1768Groningen, Groningen I384024 Veenkoloniale voorouders 
423 de Anna Hermanna, Anna Hermanna  08 March 1799Groningen, Groningen I361506 Veenkoloniale voorouders 
424 Anna Jacoba, Anna Jacoba  06 August 1745Groningen, Groningen I686217 Veenkoloniale voorouders 
425 Anna Jacoba, Anna Jacoba  12 February 1809Groningen, Groningen I193008 Veenkoloniale voorouders 
426 Anna Jacobs, Anna Jacobs  25 January 1797Groningen, Groningen I106036 Veenkoloniale voorouders 
427 Anna Jacomina, Anna Jacomina  23 September 1708Groningen, Groningen I328193 Veenkoloniale voorouders 
428 Anna Jakobs, Anna Jakobs  23 November 1627Groningen, Groningen I186639 Veenkoloniale voorouders 
429 Anna Jans, Anna Jans  20 October 1702Groningen, Groningen I189416 Veenkoloniale voorouders 
430 van Anna Jans, Anna Jans  02 August 1786Groningen, Groningen I48283 Veenkoloniale voorouders 
431 Anna Lamina, Anna Lamina  18 September 1746Groningen, Groningen I129870 Veenkoloniale voorouders 
432 Anna Louisa, Anna Louisa  17 March 1784Groningen, Groningen I394987 Veenkoloniale voorouders 
433 Anna Magrieta, Anna Magrieta  22 June 1773Groningen, Groningen I363469 Veenkoloniale voorouders 
434 Anna Magrietjen, Anna Magrietjen  17 August 1732Groningen, Groningen I628136 Veenkoloniale voorouders 
435 Anna Margareta, Anna Margareta  28 March 1745Groningen, Groningen I339857 Veenkoloniale voorouders 
436 Anna Margaretha, Anna Margaretha  03 February 1660Groningen, Groningen I48843 Veenkoloniale voorouders 
437 Anna Margaretha, Anna Margaretha  10 October 1697Groningen, Groningen I501370 Veenkoloniale voorouders 
438 Anna Margaretha, Anna Margaretha  14 April 1717Groningen, Groningen I48849 Veenkoloniale voorouders 
439 Anna Margaretha, Anna Margaretha  22 April 1732Groningen, Groningen I340436 Veenkoloniale voorouders 
440 van Anna Margaretha, Anna Margaretha  18 November 1732Groningen, Groningen I679665 Veenkoloniale voorouders 
441 Anna Margaretha, Anna Margaretha  25 December 1732Groningen, Groningen I484210 Veenkoloniale voorouders 
442 Anna Margaretha, Anna Margaretha  11 October 1739Groningen, Groningen I339846 Veenkoloniale voorouders 
443 Anna Margaretha, Anna Margaretha  02 November 1766Groningen, Groningen I278637 Veenkoloniale voorouders 
444 Anna Margaretha, Anna Margaretha  14 May 1788Groningen, Groningen I430857 Veenkoloniale voorouders 
445 Anna Margaretha, Anna Margaretha  08 July 1802Groningen, Groningen I39020 Veenkoloniale voorouders 
446 Anna Margaretha, Anna Margaretha  03 November 1805Groningen, Groningen I50210 Veenkoloniale voorouders 
447 Anna Margarita, Anna Margarita  17 December 1732Groningen, Groningen I711459 Veenkoloniale voorouders 
448 Anna Margrietien, Anna Margrietien  20 March 1736Groningen, Groningen I273548 Veenkoloniale voorouders 
449 Anna Margrita, Anna Margrita  19 December 1788Groningen, Groningen I746998 Veenkoloniale voorouders 
450 Anna Margrita, Anna Margrita  13 July 1802Groningen, Groningen I549235 Veenkoloniale voorouders 
451 Anna Maria, Anna Maria  22 July 1662Groningen, Groningen I609942 Veenkoloniale voorouders 
452 Anna Maria, Anna Maria  13 August 1675Groningen, Groningen I255120 Veenkoloniale voorouders 
453 Anna Maria, Anna Maria  30 June 1681Groningen, Groningen I420202 Veenkoloniale voorouders 
454 Anna Maria, Anna Maria  07 April 1682Groningen, Groningen I419319 Veenkoloniale voorouders 
455 Anna Maria, Anna Maria  08 August 1689Groningen, Groningen I286967 Veenkoloniale voorouders 
456 Anna Maria, Anna Maria  09 October 1712Groningen, Groningen I367168 Veenkoloniale voorouders 
457 Anna Maria, Anna Maria  10 November 1722Groningen, Groningen I365685 Veenkoloniale voorouders 
458 Anna Maria, Anna Maria  11 August 1733Groningen, Groningen I98797 Veenkoloniale voorouders 
459 Anna Maria, Anna Maria  27 September 1752Groningen, Groningen I541814 Veenkoloniale voorouders 
460 Anna Maria, Anna Maria  07 September 1757Groningen, Groningen I462488 Veenkoloniale voorouders 
461 Anna Maria, Anna Maria  03 March 1767Groningen, Groningen I107760 Veenkoloniale voorouders 
462 Anna Maria, Anna Maria  14 August 1773Groningen, Groningen I107722 Veenkoloniale voorouders 
463 Anna Maria, Anna Maria  22 May 1781Groningen, Groningen I586787 Veenkoloniale voorouders 
464 van Anna Maria, Anna Maria  20 May 1787Groningen, Groningen I369162 Veenkoloniale voorouders 
465 Anna Maria, Anna Maria  08 May 1796Groningen, Groningen I117947 Veenkoloniale voorouders 
466 Anna Maria Adriana, Anna Maria Adriana  18 August 1793Groningen, Groningen I492129 Veenkoloniale voorouders 
467 Anna Maria Arends, Anna Maria Arends  22 May 1715Groningen, Groningen I207601 Veenkoloniale voorouders 
468 Anna Maria Aricia, Anna Maria Aricia  10 November 1776Groningen, Groningen I388127 Veenkoloniale voorouders 
469 Anna Maria Catharina, Anna Maria Catharina  18 April 1779Groningen, Groningen I365660 Veenkoloniale voorouders 
470 Anna Maria Catharina, Anna Maria Catharina  06 May 1788Groningen, Groningen I186587 Veenkoloniale voorouders 
471 van Anna Maria Catharina, Anna Maria Catharina  09 March 1798Groningen, Groningen I433531 Veenkoloniale voorouders 
472 de Anna Maria Catharina, Anna Maria Catharina  26 August 1808Groningen, Groningen I191187 Veenkoloniale voorouders 
473 Anna Maria Elisabeth, Anna Maria Elisabeth  15 October 1796Groningen, Groningen I81324 Veenkoloniale voorouders 
474 Anna Maria Engelberta, Anna Maria Engelberta  19 February 1771Groningen, Groningen I395655 Veenkoloniale voorouders 
475 Anna Maria Lucia, Anna Maria Lucia  13 December 1737Groningen, Groningen I510611 Veenkoloniale voorouders 
476 Anna Maria Martinussen, Anna Maria Martinussen  05 September 1734Groningen, Groningen I200649 Veenkoloniale voorouders 
477 Anna Maria Wilhelmus, Anna Maria Wilhelmus  11 September 1789Groningen, Groningen I87640 Veenkoloniale voorouders 
478 Anna Pieters, Anna Pieters  08 May 1746Groningen, Groningen I244524 Veenkoloniale voorouders 
479 Anna Pieters, Anna Pieters  05 August 1792Groningen, Groningen I701081 Veenkoloniale voorouders 
480 Anna Rebekka, Anna Rebekka  23 May 1811Groningen, Groningen I381302 Veenkoloniale voorouders 
481 Anna Regina, Anna Regina  13 March 1735Groningen, Groningen I604140 Veenkoloniale voorouders 
482 Anna Ringels, Anna Ringels  10 January 1792Groningen, Groningen I283295 Veenkoloniale voorouders 
483 Anna Siberdina, Anna Siberdina  23 June 1733Groningen, Groningen I252751 Veenkoloniale voorouders 
484 Anna Siwerdina, Anna Siwerdina  19 May 1735Groningen, Groningen I252956 Veenkoloniale voorouders 
485 Anna Titia, Anna Titia  10 July 1685Groningen, Groningen I775379 Veenkoloniale voorouders 
486 Anna Wijnkes, Anna Wijnkes  01 August 1803Groningen, Groningen I253473 Veenkoloniale voorouders 
487 Anna Wilemina, Anna Wilemina  19 April 1744Groningen, Groningen I686216 Veenkoloniale voorouders 
488 Annadijna, Annadijna  29 August 1690Groningen, Groningen I572210 Veenkoloniale voorouders 
489 Anne Catrine, Anne Catrine  18 August 1686Groningen, Groningen I419265 Veenkoloniale voorouders 
490 Anne Margrietha, Anne Margrietha  18 March 1739Groningen, Groningen I428660 Veenkoloniale voorouders 
491 Anne Marie, Anne Marie  14 July 1793Groningen, Groningen I677405 Veenkoloniale voorouders 
492 van Anne Willemina, Anne Willemina  04 July 1800Groningen, Groningen I393008 Veenkoloniale voorouders 
493 Annechien, Annechien  17 December 1606Groningen, Groningen I195932 Veenkoloniale voorouders 
494 ten Annechien, Annechien  17 April 1642Groningen, Groningen I746791 Veenkoloniale voorouders 
495 Annechien, Annechien  15 March 1643Groningen, Groningen I485247 Veenkoloniale voorouders 
496 ten Annechien, Annechien  27 June 1643Groningen, Groningen I645960 Veenkoloniale voorouders 
497 Annechien, Annechien  10 February 1711Groningen, Groningen I274625 Veenkoloniale voorouders 
498 Annechien, Annechien  05 February 1740Groningen, Groningen I623126 Veenkoloniale voorouders 
499 Annechien, Annechien  27 November 1763Groningen, Groningen I200822 Veenkoloniale voorouders 
500 van der Annechien, Annechien  26 February 1783Groningen, Groningen I739654 Veenkoloniale voorouders 
501 Annechien, Annechien  17 March 1793Groningen, Groningen I15052 Veenkoloniale voorouders 
502 Annechien Arnoldus, Annechien Arnoldus  03 June 1770Groningen, Groningen I363454 Veenkoloniale voorouders 
503 van Annechien Jacobs, Annechien Jacobs  24 November 1744Groningen, Groningen I121883 Veenkoloniale voorouders 
504 van Annechien Jonas, Annechien Jonas  08 May 1729Groningen, Groningen I623725 Veenkoloniale voorouders 
505 Annechien Willems, Annechien Willems  21 September 1783Groningen, Groningen I18370 Veenkoloniale voorouders 
506 van Annegien, Annegien  16 April 1728Groningen, Groningen I626755 Veenkoloniale voorouders 
507 Annegien, Annegien  22 December 1741Groningen, Groningen I687637 Veenkoloniale voorouders 
508 Annegien, Annegien  10 January 1758Groningen, Groningen I189884 Veenkoloniale voorouders 
509 van Annegien, Annegien  05 June 1771Groningen, Groningen I39594 Veenkoloniale voorouders 
510 van Annegien, Annegien  11 October 1789Groningen, Groningen I17695 Veenkoloniale voorouders 
511 Annegien, Annegien  26 January 1791Groningen, Groningen I739622 Veenkoloniale voorouders 
512 Annegien, Annegien  02 July 1796Groningen, Groningen I18342 Veenkoloniale voorouders 
513 Annegien, Annegien  20 September 1801Groningen, Groningen I203794 Veenkoloniale voorouders 
514 Annegien, Annegien  09 April 1802Groningen, Groningen I278151 Veenkoloniale voorouders 
515 Annegien, Annegien  21 October 1803Groningen, Groningen I585129 Veenkoloniale voorouders 
516 Annegien, Annegien  02 June 1838Groningen, Groningen I420221 Veenkoloniale voorouders 
517 Annegien Jacobs, Annegien Jacobs  01 April 1778Groningen, Groningen I73599 Veenkoloniale voorouders 
518 Annegien Lodewijks, Annegien Lodewijks  28 August 1773Groningen, Groningen I788286 Veenkoloniale voorouders 
519 Annegijn, Annegijn  01 January 1732Groningen, Groningen I280678 Veenkoloniale voorouders 
520 van Annegijn, Annegijn  11 November 1774Groningen, Groningen I39595 Veenkoloniale voorouders 
521 Annegijn, Annegijn  10 February 1775Groningen, Groningen I697769 Veenkoloniale voorouders 
522 Annegijn Geerts, Annegijn Geerts  05 August 1787Groningen, Groningen I627675 Veenkoloniale voorouders 
523 Annegje, Annegje  04 December 1778Groningen, Groningen I655491 Veenkoloniale voorouders 
524 Annegje, Annegje  29 November 1795Groningen, Groningen I34876 Veenkoloniale voorouders 
525 Annegje Pieters, Annegje Pieters  18 March 1785Groningen, Groningen I180204 Veenkoloniale voorouders 
526 Annegjen, Annegjen  17 May 1724Groningen, Groningen I679557 Veenkoloniale voorouders 
527 Annegjen, Annegjen  14 February 1736Groningen, Groningen I189422 Veenkoloniale voorouders 
528 Annegjen, Annegjen  28 September 1808Groningen, Groningen I74765 Veenkoloniale voorouders 
529 Anneije, Anneije  10 January 1693Groningen, Groningen I636927 Veenkoloniale voorouders 
530 Anneije, Anneije  22 September 1696Groningen, Groningen I261587 Veenkoloniale voorouders 
531 Anneije, Anneije  05 March 1705Groningen, Groningen I588229 Veenkoloniale voorouders 
532 van der Anneje, Anneje  05 July 1661Groningen, Groningen I286912 Veenkoloniale voorouders 
533 Annichien, Annichien  23 June 1716Groningen, Groningen I679554 Veenkoloniale voorouders 
534 Annichje, Annichje  01 August 1689Groningen, Groningen I261568 Veenkoloniale voorouders 
535 Annichje Jans, Annichje Jans  19 June 1763Groningen, Groningen I623770 Veenkoloniale voorouders 
536 Annichjen, Annichjen  11 December 1714Groningen, Groningen I274627 Veenkoloniale voorouders 
537 Annichjen, Annichjen  25 February 1728Groningen, Groningen I623121 Veenkoloniale voorouders 
538 Annichjen, Annichjen  11 May 1729Groningen, Groningen I419098 Veenkoloniale voorouders 
539 Annichjen Jans, Annichjen Jans  29 October 1651Groningen, Groningen I246676 Veenkoloniale voorouders 
540 Annichjen Siccens, Annichjen Siccens  12 February 1668Groningen, Groningen I705812 Veenkoloniale voorouders 
541 Annighje, Annighje  17 May 1683Groningen, Groningen I302160 Veenkoloniale voorouders 
542 Annighjen, Annighjen  24 August 1675Groningen, Groningen I9369 Veenkoloniale voorouders 
543 Annigje, Annigje  04 June 1726Groningen, Groningen I110593 Veenkoloniale voorouders 
544 Annigje, Annigje  01 April 1740Groningen, Groningen I116875 Veenkoloniale voorouders 
545 Annigje, Annigje  07 December 1766Groningen, Groningen I604135 Veenkoloniale voorouders 
546 Annigje, Annigje  08 November 1767Groningen, Groningen I420318 Veenkoloniale voorouders 
547 Annigje, Annigje  08 April 1807Groningen, Groningen I374326 Veenkoloniale voorouders 
548 Annigje Elizabet, Annigje Elizabet  11 September 1745Groningen, Groningen I261546 Veenkoloniale voorouders 
549 Annigjen, Annigjen  02 September 1665Groningen, Groningen I523485 Veenkoloniale voorouders 
550 Annigjen, Annigjen  07 June 1730Groningen, Groningen I280677 Veenkoloniale voorouders 
551 Annigjen, Annigjen  13 March 1759Groningen, Groningen I529842 Veenkoloniale voorouders 
552 van Annigjen, Annigjen  21 January 1769Groningen, Groningen I39593 Veenkoloniale voorouders 
553 Annigjen, Annigjen  17 November 1780Groningen, Groningen I574730 Veenkoloniale voorouders 
554 Anske, Anske  19 September 1708Groningen, Groningen I595766 Veenkoloniale voorouders 
555 Anske, Anske  21 November 1710Groningen, Groningen I595762 Veenkoloniale voorouders 
556 Anthonij, Anthonij  03 July 1698Groningen, Groningen I568674 Veenkoloniale voorouders 
557 Anthonij, Anthonij  31 May 1702Groningen, Groningen I568651 Veenkoloniale voorouders 
558 Anthonij Ewoud Jan, Anthonij Ewoud Jan  01 July 1781Groningen, Groningen I340434 Veenkoloniale voorouders 
559 Anthonius, Anthonius  30 March 1710Groningen, Groningen I785668 Veenkoloniale voorouders 
560 Antie, Antie  Groningen, Groningen I705848 Veenkoloniale voorouders 
561 Antije, Antije  17 September 1778Groningen, Groningen I420387 Veenkoloniale voorouders 
562 Antje, Antje  03 January 1758Groningen, Groningen I238820 Veenkoloniale voorouders 
563 Antje, Antje  29 November 1781Groningen, Groningen I420391 Veenkoloniale voorouders 
564 Antje, Antje  19 February 1792Groningen, Groningen I527894 Veenkoloniale voorouders 
565 Antje, Antje  27 June 1802Groningen, Groningen I282501 Veenkoloniale voorouders 
566 Antje Aljes, Antje Aljes  09 March 1797Groningen, Groningen I323090 Veenkoloniale voorouders 
567 Antje Geerts, Antje Geerts  24 April 1763Groningen, Groningen I675790 Veenkoloniale voorouders 
568 van Antje Harms, Antje Harms  28 May 1769Groningen, Groningen I211100 Veenkoloniale voorouders 
569 Antje Jans, Antje Jans  16 October 1791Groningen, Groningen I189403 Veenkoloniale voorouders 
570 van Antje Jans, Antje Jans  14 September 1792Groningen, Groningen I311281 Veenkoloniale voorouders 
571 Antje Willemina, Antje Willemina  13 February 1807Groningen, Groningen I283517 Veenkoloniale voorouders 
572 Antjen, Antjen  30 October 1729Groningen, Groningen I711056 Veenkoloniale voorouders 
573 Antoinette Friederica, Antoinette Friederica  06 October 1802Groningen, Groningen I72179 Veenkoloniale voorouders 
574 Antoni, Antoni  24 July 1795Groningen, Groningen I242666 Veenkoloniale voorouders 
575 Antoni Moris, Antoni Moris  21 May 1779Groningen, Groningen I111820 Veenkoloniale voorouders 
576 Antonia, Antonia  22 April 1785Groningen, Groningen I509340 Veenkoloniale voorouders 
577 Antonia, Antonia  30 December 1804Groningen, Groningen I642779 Veenkoloniale voorouders 
578 Antonia, Antonia  23 July 1809Groningen, Groningen I367213 Veenkoloniale voorouders 
579 Antonie, Antonie  21 December 1788Groningen, Groningen I231668 Veenkoloniale voorouders 
580 Antonie Jozefus, Antonie Jozefus  21 November 1759Groningen, Groningen I109758 Veenkoloniale voorouders 
581 Antonie Reinders, Antonie Reinders  05 August 1784Groningen, Groningen I592005 Veenkoloniale voorouders 
582 van Antonij Jans, Antonij Jans  19 April 1770Groningen, Groningen I311274 Veenkoloniale voorouders 
583 Antonius, Antonius  24 November 1635Groningen, Groningen I189666 Veenkoloniale voorouders 
584 Antonius, Antonius  03 September 1695Groningen, Groningen I107710 Veenkoloniale voorouders 
585 Antonius, Antonius  09 September 1712Groningen, Groningen I786228 Veenkoloniale voorouders 
586 Antonius, Antonius  30 June 1715Groningen, Groningen I588373 Veenkoloniale voorouders 
587 Antonius, Antonius  13 February 1765Groningen, Groningen I36622 Veenkoloniale voorouders 
588 Antonius, Antonius  21 June 1767Groningen, Groningen I107720 Veenkoloniale voorouders 
589 Antonius, Antonius  03 April 1770Groningen, Groningen I586783 Veenkoloniale voorouders 
590 Antonius, Antonius  09 February 1783Groningen, Groningen I260437 Veenkoloniale voorouders 
591 Antonius, Antonius  11 October 1786Groningen, Groningen I786231 Veenkoloniale voorouders 
592 van Antonius, Antonius  13 June 1789Groningen, Groningen I5512 Veenkoloniale voorouders 
593 Antonius, Antonius  20 October 1791Groningen, Groningen I107727 Veenkoloniale voorouders 
594 Antonius, Antonius  15 March 1803Groningen, Groningen I11806 Veenkoloniale voorouders 
595 van Antonius Aegidium, Antonius Aegidium  10 May 1741Groningen, Groningen I419419 Veenkoloniale voorouders 
596 Antonius Gerardus, Antonius Gerardus  09 June 1788Groningen, Groningen I790703 Veenkoloniale voorouders 
597 van Antonius Joannes, Antonius Joannes  14 January 1738Groningen, Groningen I419395 Veenkoloniale voorouders 
598 van Arend, Arend  09 May 1764Groningen, Groningen I691356 Veenkoloniale voorouders 
599 van Arend, Arend  04 September 1771Groningen, Groningen I691359 Veenkoloniale voorouders 
600 Arend, Arend  03 July 1791Groningen, Groningen I249500 Veenkoloniale voorouders 
601 van der Arend, Arend  05 August 1805Groningen, Groningen I392839 Veenkoloniale voorouders 
602 Arend Nannes, Arend Nannes  17 August 1777Groningen, Groningen I462417 Veenkoloniale voorouders 
603 Arendijn, Arendijn  19 February 1715Groningen, Groningen I595764 Veenkoloniale voorouders 
604 Arendina, Arendina  25 June 1734Groningen, Groningen I311400 Veenkoloniale voorouders 
605 Arendina, Arendina  25 February 1750Groningen, Groningen I395003 Veenkoloniale voorouders 
606 Arent, Arent  02 December 1649Groningen, Groningen I328361 Veenkoloniale voorouders 
607 Arent, Arent  02 December 1673Groningen, Groningen I602829 Veenkoloniale voorouders 
608 Arent, Arent  18 January 1720Groningen, Groningen I509277 Veenkoloniale voorouders 
609 Arent, Arent  11 February 1767Groningen, Groningen I418761 Veenkoloniale voorouders 
610 Arent, Arent  05 November 1786Groningen, Groningen I419779 Veenkoloniale voorouders 
611 Arent, Arent  05 November 1786Groningen, Groningen I420331 Veenkoloniale voorouders 
612 Arent, Arent  25 January 1787Groningen, Groningen I419780 Veenkoloniale voorouders 
613 Arent, Arent  25 November 1787Groningen, Groningen I420204 Veenkoloniale voorouders 
614 Arent, Arent  04 March 1804Groningen, Groningen I529869 Veenkoloniale voorouders 
615 Arent Geerts, Arent Geerts  06 August 1795Groningen, Groningen I180228 Veenkoloniale voorouders 
616 Arentien, Arentien  29 July 1686Groningen, Groningen I647937 Veenkoloniale voorouders 
617 Ariaan, Ariaan  09 April 1695Groningen, Groningen I261550 Veenkoloniale voorouders 
618 van der Ariaan, Ariaan  04 February 1807Groningen, Groningen I193254 Veenkoloniale voorouders 
619 Ariaan, Ariaan  08 November 1807Groningen, Groningen I34887 Veenkoloniale voorouders 
620 Ariaen, Ariaen  29 November 1685Groningen, Groningen I261572 Veenkoloniale voorouders 
621 Arien, Arien  30 September 1691Groningen, Groningen I261585 Veenkoloniale voorouders 
622 Arijs, Arijs  28 January 1687Groningen, Groningen I697472 Veenkoloniale voorouders 
623 Arnolda, Arnolda  16 February 1717Groningen, Groningen I339802 Veenkoloniale voorouders 
624 Arnoldus, Arnoldus  16 September 1658Groningen, Groningen I48953 Veenkoloniale voorouders 
625 Arnoldus, Arnoldus  29 August 1676Groningen, Groningen I747131 Veenkoloniale voorouders 
626 Arnoldus, Arnoldus  08 March 1724Groningen, Groningen I509276 Veenkoloniale voorouders 
627 Arnoldus, Arnoldus  15 August 1725Groningen, Groningen I419336 Veenkoloniale voorouders 
628 Arnoldus, Arnoldus  15 September 1729Groningen, Groningen I509284 Veenkoloniale voorouders 
629 van der Arnoldus, Arnoldus  08 October 1730Groningen, Groningen I416895 Veenkoloniale voorouders 
630 Arnoldus, Arnoldus  20 January 1732Groningen, Groningen I213037 Veenkoloniale voorouders 
631 Arnoldus, Arnoldus  25 September 1733Groningen, Groningen I59145 Veenkoloniale voorouders 
632 Arnoldus, Arnoldus  02 June 1736Groningen, Groningen I747027 Veenkoloniale voorouders 
633 Arnoldus Didericus, Arnoldus Didericus  02 December 1809Groningen, Groningen I719805 Veenkoloniale voorouders 
634 Arnoldus Henricus, Arnoldus Henricus  15 July 1749Groningen, Groningen I711451 Veenkoloniale voorouders 
635 Arnoud Heerhard, Arnoud Heerhard  03 September 1760Groningen, Groningen I273258 Veenkoloniale voorouders 
636 Arnout, Arnout  28 February 1692Groningen, Groningen I273255 Veenkoloniale voorouders 
637 Arnout Germst, Arnout Germst  22 October 1754Groningen, Groningen I273247 Veenkoloniale voorouders 
638 Ate, Ate  20 November 1690Groningen, Groningen I495436 Veenkoloniale voorouders 
639 Augustinus, Augustinus  23 August 1798Groningen, Groningen I576487 Veenkoloniale voorouders 
640 Auke, Auke  13 September 1807Groningen, Groningen I750780 Veenkoloniale voorouders 
641 Aukens, Aukens  16 January 1811Groningen, Groningen I447033 Veenkoloniale voorouders 
642 Aukens, Aukens  02 August 1824Groningen, Groningen I447037 Veenkoloniale voorouders 
643 Aukjen, Aukjen  30 September 1796Groningen, Groningen I11683 Veenkoloniale voorouders 
644 de Aukjen Bastiaans, Aukjen Bastiaans  25 October 1796Groningen, Groningen I84464 Veenkoloniale voorouders 
645 Aurelia, Aurelia  06 June 1665Groningen, Groningen I433705 Veenkoloniale voorouders 
646 Aurelia, Aurelia  18 February 1791Groningen, Groningen I18333 Veenkoloniale voorouders 
647 Badolina Johanna, Badolina Johanna  22 August 1806Groningen, Groningen I279088 Veenkoloniale voorouders 
648 Balduina, Balduina  07 October 1712Groningen, Groningen I588303 Veenkoloniale voorouders 
649 Balster, Balster  26 September 1669Groningen, Groningen I39580 Veenkoloniale voorouders 
650 van Balster, Balster  25 March 1725Groningen, Groningen I39582 Veenkoloniale voorouders 
651 van Balster, Balster  27 September 1733Groningen, Groningen I17934 Veenkoloniale voorouders 
652 Balster, Balster  16 April 1797Groningen, Groningen I14039 Veenkoloniale voorouders 
653 van Balthasar Theodorus, Balthasar Theodorus  08 September 1809Groningen, Groningen I258269 Veenkoloniale voorouders 
654 Balthazar, Balthazar  27 August 1717Groningen, Groningen I568629 Veenkoloniale voorouders 
655 Barbara, Barbara  07 January 1753Groningen, Groningen I261270 Veenkoloniale voorouders 
656 Barbera, Barbera  10 December 1745Groningen, Groningen I738090 Veenkoloniale voorouders 
657 Barbera, Barbera  26 September 1758Groningen, Groningen I425682 Veenkoloniale voorouders 
658 van Barbera Febes, Barbera Febes  08 June 1810Groningen, Groningen I628106 Veenkoloniale voorouders 
659 van Barta Johanna, Barta Johanna  19 August 1746Groningen, Groningen I393267 Veenkoloniale voorouders 
660 Bartelt, Bartelt  Groningen, Groningen I623794 Veenkoloniale voorouders 
661 Bartelt, Bartelt  10 October 1675Groningen, Groningen I261452 Veenkoloniale voorouders 
662 Bartelt, Bartelt  27 December 1691Groningen, Groningen I208885 Veenkoloniale voorouders 
663 Bartelt, Bartelt  24 December 1748Groningen, Groningen I697850 Veenkoloniale voorouders 
664 Bartelt Flonk, Bartelt Flonk  13 November 1798Groningen, Groningen I240980 Veenkoloniale voorouders 
665 Bartelt Jans, Bartelt Jans  28 August 1751Groningen, Groningen I623788 Veenkoloniale voorouders 
666 Barteuda, Barteuda  23 February 1763