Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Winschoten, Groningen

Winschoten, Groningen 


Notes: Winschoten (Gronings: Winschoten of Winschoot) is een plaats en voormalige gemeente in de provincie Groningen in Nederland. Omdat het in 1825 min of meer symbolisch stadsrechten verkreeg, wordt het vaak een stad genoemd. Winschoten vervult een centrumfunctie binnen de gemeente Oldambt en had in 2012 in totaal 18.140 inwoners (Bron CBS).
Algemeen
De plaats heeft als bijnaam de Molenstad. De plaats wordt ook wel Sodom genoemd, de inwoners dientengevolge Sodommers, maar ook wel gekscherend Tellerlikkers. De bijnaam Sodom is afkomstig uit de Joodse gemeenschap die voor de Tweede Wereldoorlog in Winschoten woonde, men vond dat de overige bevolking er maar losse zeden met betrekking tot seksualiteit en gokken op nahield.
In het wapen van Winschoten staat de H.Vitus afgebeeld. In de Middeleeuwen ressorteerde Winschoten en omgeving onder de abdij van Corvey. In deze abdij worden de relieken van deze Siciliaanse heilige bewaard. In de vierde eeuw na Chr. werd hij vanwege zijn geloof vermoord. In Winschoten herinnert veel aan deze heilige, onder andere de St. Vitusstraat, de buurtschap 'Sint Vitusholt', de scoutinggroep St. Vitus, R.K. Basisschool St. Vitus, Kegel Vereniging HKC St. Vitus en de R.K.Parochiekerk van de H.Vitus.
Geschiedenis
Naam
De oorsprong van de naam Winschoten is omstreden. Volgens de kroniek van Mariëngaarde werd het klooster van Heiligerlee in 1231 gesticht in het dorp Asterle, dat gelegen was tussen Westerlee en Winsewida. Met Winsewida wordt kennelijk Winschoten bedoeld, waardoor deze plaats samen met Onstwedde, Vlagtwedde, Ulsda en Bunde tot de oudste plaatsen in de omgeving kan worden gerekend. Al deze plaatsen hebben namelijk de uitgang -widu ('bos, hout') in hun naam. Dit in tegenstelling tot de jongere veenontginningsdorpen met de uitgang -wolde. Het voorvoegsel Win(s)e- is vermoedelijk ontleend aan een persoonsnaam. Wobbe de Vries veronderstelt echter dat het hier om het Kloosterholt gaat. De naam Windtschote(n) wordt voor het eerst gebruikt in 1391, in latere teksten staat Wynschote(n), Wynschotten, Wynschoeten of Winschote(n). De Vries denkt daarbij aan een persoonsnaam met het achtervoegsel -kote. De naam *Windeskote zou dan 'de kleine hoeve of het kot van Windo' betekenenn. Gildemachter wijst echter op het achtervoegsel -schote, Oudfries -skat, dat 'zandopduiking, hoger liggend land' betekent.. Mogelijk betreft het de Oudfriese persoonsnaam Wine met het meervoudssuffix -ingi, waaruit via de tussenvorm Winen(d)se- de namen Winsewida en Win(dt)schoten zijn ontstaan. Deze persoonsnaam komt ook voor in de plaatsnamen Wymeer, Wynham (bij Ditzumerverlaat) en Wynedaham (verdronken in de Dollard). Winsewida of Winschoten betekent dan: 'het bos' of 'de zandopduiking van de mannen van Wine'.
Middeleeuwen
De oorsprong van Winschoten ligt misschien op het hoogste punt van De Garst, een oude kleileemrug. Op grond van het onregelmatige verkavelingspatroon kan worden vermoed dat hier al vóór de 11e of 12e eeuw een nederzetting is ontstaan. De bakstenen Sint-Vituskerk aan het Marktplein dateert uit het laatst van de 13e eeuw, maar had mogelijk al een oudere voorganger. Volgens een document uit 1474 berustte de voogdij over de kerk van Winschoten bij de abt van de abdij van Corvey aan de Weser, waar de relieken van Sint Vitus werden bewaard. Aangezien dit klooster eerder betrokken was bij de kerstening van Westerwolde en het Emsland, mag worden aangenomen dat Winschoten oorspronkelijk nauwe banden had met Westerwolde en dat de eerstste bewoners wellicht uit dit gebied kwamen. De dorpskern was niet ver verwijderd van het riviertje de Rensel, dat bij Westerlee in het hoogveen ontsprong en in de omgeving van Winschoterzijl in de Pekel A uitmondde. Het gebied rond de kerk stond in de 16e eeuw bekend als het Ronde Loegh. De Langestraat of Wittevrouwenstraat verbond de dorpskern met het klooster van Heiligerlee. Een omgracht perceel aan de Vissersdijk, eigendom van de kerk, markeerde misschien de plek van een middeleeuws steenhuis waar de voogd van Winschoten resideerde.
In de 11e of 12e eeuw ontstonden tevens twee randveenontginningsdorpen, die in een boog om de dorpskern heen lagen: Bovenburen en Sint-Vitusholt of Zuiderveen. Sint-Vitusholt had aanvankelijk een eigen kerk, die in 1543 werd afgebroken. Bovenburen en Winschoteroosteinde vielen onder de parochie van het Marktplein. Vanuit het Zuiderveen werd ook de ontginning van het hoogveen bij Oude Pekela ter hand genomen; al in 1514 kocht de stad Emden turf in het Oldambt.
Winschoten behoorde tot het middeleeuwse landschap Reiderland, maar viel samen met Westerlee, Heiligerlee, Beerta, Ulsda, Blijham en Bellingwolde onder het bisdom Osnabrück, waartoe ook Westerwolde werd gerekend. Dit in tegenstelling tot de rest van Reiderland, dat onder het bisdom Münster viel. Winschoten was tevens de hoofdplaats van een afzonderlijk rechtsdistrict in het Reiderland, dat ook wel Ulsder Vijfdedeel werd genoemd. Vanwege de enorme afstanden liet de abt van abdij van CoCorvey de rechten die hij in Winschoten en Westerwolde bezat vanaf de 14e eeuw waarnemen door de hoofdelingenfamilie Addinga te Wedde, wier voorouders uit het Reiderland afkomstig waren. In 1474 wist deze familie te bewijzen dat zij de rechten op de voghedije to Wynschot als des Stifts Corvey olde erve al meer honderd jaar in handen hadden. De Addinga's maakten echter misbruik van hun positie en raakten in conflict met de lokale bevolking.
In de periode van partijstrijd tussen Schieringers en Vetkopers wist de stad Groningen in 1435 behalve het Oldambt ook een deel van het Reiderland rond Winschoten aan zich te binden. In 1475 werd Egge Addinga door zijn onderdanen gelyncht; drie jaar later verjoegen de Groningers zijn zoon Haye uit Westerwolde, Bellingwolde en Blijham. Bij Winschoterhogebrug verrees de Pekelborg, waarin een stadsbestuurder of kastelein met enkele soldaten zijn intrek nam. De Addinga's kozen eieren voor hun geld; ze verpandden hun Corvey'se leengoederen in 1486 aan de stad. Toen het gewest in handen kwam van hun verwante Edzard I van Oost-Friesland, zagen zij hun kans schoon. In 1506 namen ze hun bezittingen weer in ontvangst, maar vermoedelilijk niet voor lang. Het Oldambt, waartoe Winschoten voortaan werd gerekend, kwam in handen van Karel van Gelre, die in 1529 de Addinga's liet verjagen en Westerwolde overdroeg aan zijn stadhouder Berend van Hackfort. Karel V gaf op zijn beurt in 1536 Westerwolde in leen aan zijn stadhouder Georg Schenck van Toutenburg. Winschoten bleef - net als de rest van het Oldambt - onder het gezag van de stad Groningen, waarvoor de inwoners zich erkentelijk toonden door het stadsbestuur in oktober 1536 een wild zwijn te schenken. De Addinga's slaagden er niet meer in hun rechten op de kerk van Winschoten terug te krijgen.
Nieuwe tijd
Winschoten maakte na de slag bij Heiligerlee (1568) tot aan 1580 weinig bijzonderheden mee. In 1580 ging de stadhouder van Groningen, Rennenberg, over tot de Spaanse zijde en tot aan 1594 vonden herhaaldelijk schermutselingen plaats in en rondom Winschoten. In 1593 werd de plaats door graaf Willem Lodewijk van Nassau op de Spanjaarden veroverd, maar werd in hetzelfde jaar heroverd door Spaanse troepen onder graaf Frederik van den Berg. Bij die gelegenheid werd de kerk te Winschoten tegen de Spanjaarden verdedigd door een sergeant Johan Moda. In 1594 viel de gehele provincie in handen van Staatse troepen. In 1624 werd Winschoten nogmaals door Spaanse troepen veroverd en verbrand.
Winschoten werd in het rampjaar 1672 door de troepen van Bernhard van Galen, de bisschop van Münster, veroverd zonder tegenstand. Later in dat jaar werd een veldslag geleverd doordat Groningse troepen Winschoten heroverden. De Groningse troepepen onder kolonel Jorman wonnen de slag, veroverden de schans in Winschoterzijl en ook de Wedderborg. De Groningers waren nog niet van de Munsterse troepen af: in maart 1674 werden Winschoten en omringende plaatsen nogmaals geplunderd. Economisch stelde Winschoten in de zeventiende eeuw nog niet zoveel voor. Met het doortrekken van het Schuitendiep (Winschoterdiep) in 1653 werd Winschoten al enigszins ontsloten. De Rensel werd gekanaliseerd en er werden betere wegen aangelegd. Pas in de achttiende eeuw begon de bloei en welvaart wat toe te nemen, om een voorlopig hoogtepunt te bereiken in de negentiende eeuw, nadat de stad in 1825 stadsrechten werden verleend door koning Willem I. De stad groeide vanaf die tijd uit tot het centrum van Oost-Groningen.
Moderne tijd
Winschoten werd in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw een echte handelsstad, mede door de aanwezigheid van vele Joden. Ook speelde de aanleg van een spoorweg naar Groningen in 1867 een grote rol. De geschiedenis van Winschoten kent een zeer zwarte bladzijde door het afvoeren van de Joden in de Tweede Wereldoorlog, die nagenoeg alle werden vermoord in concentratiekampen. Winschoten werd in 1945 bevrijd door Canadese en Poolse troepen.
Op 12 mei 2004 is een start gemaakt met het project Blauwestad, dat de (inmiddels gefuseerde) gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland verbindt. Het nieuw aangelegde meer waaraan Blauwestad ligt wordt het Oldambtmeer genoemd. Aandachtstrekker voor Blauwe Stad is "De Rups", die dient als informatiepunt voor geïnteresseerden en die vanaf de autosnelweg A7 is te zien.
Adrillen
Al rond 1815 wordt in Winschoten jaarlijks de Allerheiligenmarkt georganiseerd. Deze Winschoter jaarmarkt, in de volksmond 'Adrillen' genoemd (het Groninger woord voor Allerheiligen), vindt elke eerste maandag van november plaats in het centrum van de stad. Op de tweede maandag van deze maand wordt de jaarmarkt, onder de naam 'Lutje Adrillen', nog eens in het klein over gedaan. De markt trekt jaarlijks tachtig- tot honderdduizend bezoekers en is daarmee de grootste van Nederland.
Adrillen werd van 1995 tot 2011 gepromoot door 'Popko', het vingerwijzende boertje met in zijn linkerhand een drietand, die de bezoekers vijftien jaar lang verwelkomde met de Groninger leus: "Hé..., Doe! Komst óók op Adrillen?!". Doordat de gemeente Oldambt in 2011 besloot een nieuw 'format' te kiezen voor de markt, werd er afscheid genomen van het Groninger boertje dat zich inmiddels ontpopt als het Groninger beeldmerk van de 21e eeuw.
Voormalige gemeente
De gemeente telde 18.298 inwoners (nov. 2009), bron: CBS) en besloeg een oppervlakte van 22,24 km² (waarvan 0,58 km² water).
De gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland gaan sinds 1 januari 2010 gezamenlijk door het leven als gemeente Oldambt. De bevolking van de drie gemeenten heeft in een referendum voor deze naam gekozen. Oud-Winschoter Jan Mulder maakte 20 september 2008 op het gemeentehuis in Winschoten de keuze bekend.

City/Town : Latitude: 53.14806756767867, Longitude: 7.03125


Media

Photos At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.

Documents
Een oude kaart van Winschoten
Een oude kaart van Winschoten

Birth

Matches 1 to 800 of 8450

1 2 3 4 5 ... 11» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Dietert Jansen  16 November 1813Winschoten, Groningen I725990
2 Maria Lutgerdina  08 March 1885Winschoten, Groningen I457712
3 A.B., NN  02 October 1943Winschoten, Groningen I630209
4 Aaldriks, Engel  1733Winschoten, Groningen I68883
5 Aaldriks, Hans  1731Winschoten, Groningen I762821
6 Aaldriks, Jan  1728Winschoten, Groningen I762820
7 Aaldriks, Sense  1555Winschoten, Groningen I117001
8 Aapkes, Anna  30 December 1871Winschoten, Groningen I420355
9 Aapkes, Feijo  07 January 1846Winschoten, Groningen I503167
10 Aapkes, Feijo  08 June 1906Winschoten, Groningen I541197
11 Aapkes, Harmannus  26 March 1822Winschoten, Groningen I528976
12 Aapkes, Regina  25 August 1844Winschoten, Groningen I107677
13 Aardema, Geessien  18 January 1912Winschoten, Groningen I620811
14 Aardema, Reinder  18 July 1894Winschoten, Groningen I620546
15 Ab, Albert  22 September 1889Winschoten, Groningen I383574
16 Ab, Albertje  07 January 1874Winschoten, Groningen I383788
17 Ab, Albertje  24 June 1891Winschoten, Groningen I383576
18 Ab, Anje  24 September 1852Winschoten, Groningen I111246
19 Ab, Eiso  30 August 1895Winschoten, Groningen I383577
20 Ab, Evert  22 November 1885Winschoten, Groningen I383573
21 Ab, Freerk  30 October 1866Winschoten, Groningen I64621
22 Ab, Geert  04 August 1856Winschoten, Groningen I111241
23 Ab, Geert  30 November 1868Winschoten, Groningen I383786
24 Ab, Geert  23 March 1881Winschoten, Groningen I383571
25 Ab, Grietje  06 October 1885Winschoten, Groningen I383792
26 Ab, Hindrik  23 September 1871Winschoten, Groningen I383787
27 Ab, Jan  15 November 1844Winschoten, Groningen I111238
28 Ab, Jantje  04 April 1902Winschoten, Groningen I617996
29 Ab, Klaassien  26 August 1879Winschoten, Groningen I383790
30 Ab, Stoffer  23 August 1876Winschoten, Groningen I383789
31 Ab, Willem  01 March 1842Winschoten, Groningen I100103
32 Ab, Willem  24 September 1882Winschoten, Groningen I383791
33 Ab, Willemtje  10 June 1884Winschoten, Groningen I383572
34 Abbas, Alida Gerardina  02 January 1873Winschoten, Groningen I327723
35 Abbas, Anna Jans  1796Winschoten, Groningen I38978
36 Abbas, Annechien  02 September 1883Winschoten, Groningen I371853
37 Abbas, Anno  26 September 1900Winschoten, Groningen I330040
38 Abbas, Antje  12 June 1864Winschoten, Groningen I320946
39 Abbas, Bene  28 July 1874Winschoten, Groningen I328802
40 Abbas, Berend  13 May 1858Winschoten, Groningen I545846
41 Abbas, Berendje  09 November 1897Winschoten, Groningen I371857
42 Abbas, Eggo  24 March 1816Winschoten, Groningen I285021
43 Abbas, Eggo  30 November 1855Winschoten, Groningen I545845
44 Abbas, Eggo  19 April 1866Winschoten, Groningen I320732
45 Abbas, Eggo  16 December 1873Winschoten, Groningen I768042
46 Abbas, Elsien  10 November 1838Winschoten, Groningen I634458
47 Abbas, Geessien  10 May 1880Winschoten, Groningen I768045
48 Abbas, Gerat  20 March 1878Winschoten, Groningen I768044
49 Abbas, Gerrit  03 June 1862Winschoten, Groningen I545844
50 Abbas, Harm  27 May 1825Winschoten, Groningen I362875
51 Abbas, Harm  19 July 1852Winschoten, Groningen I383135
52 Abbas, Harm  04 August 1885Winschoten, Groningen I371854
53 Abbas, Harm  04 April 1892Winschoten, Groningen I344637
54 Abbas, Harm Jans  1788Winschoten, Groningen I188442
55 Abbas, Helena  19 March 1871Winschoten, Groningen I327719
56 Abbas, Henderika  08 February 1895Winschoten, Groningen I371856
57 Abbas, Jacobus  13 August 1853Winschoten, Groningen I100871
58 Abbas, Jan  21 April 1843Winschoten, Groningen I176036
59 Abbas, Jan  13 January 1876Winschoten, Groningen I768043
60 Abbas, Jan  29 August 1887Winschoten, Groningen I371855
61 Abbas, Jan  25 December 1893Winschoten, Groningen I330038
62 Abbas, Jan  01 May 1913Winschoten, Groningen I738991
63 Abbas, Jantje  06 November 1889Winschoten, Groningen I100870
64 Abbas, Kornelis  12 May 1881Winschoten, Groningen I768046
65 Abbas, Kornelius  15 October 1899Winschoten, Groningen I371858
66 Abbas, Lucas Johannes  11 July 1881Winschoten, Groningen I344636
67 Abbas, Lukas  13 April 1885Winschoten, Groningen I768047
68 Abbas, Lukkodina  06 September 1867Winschoten, Groningen I320733
69 Abbas, NN  22 January 1893Winschoten, Groningen I330039
70 Abbas, Roelf  31 July 1845Winschoten, Groningen I738988
71 Abbas, Roelf  25 September 1888Winschoten, Groningen I738985
72 Abbas, Roelf  05 April 1911Winschoten, Groningen I738990
73 Abbas, Trijntje  27 September 1869Winschoten, Groningen I329685
74 Abels, Aaltien  1714Winschoten, Groningen I401250
75 Abels, Gartjen  About 1639Winschoten, Groningen I188079
76 Abels, Geert  1704Winschoten, Groningen I401248
77 Abels, Geertien  About 1706Winschoten, Groningen I223245
78 Abels, Heika Francina  10 February 1882Winschoten, Groningen I351852
79 van Achteren, Hinderkien  01 March 1922Winschoten, Groningen I472770
80 van Achteren, Jan  01 January 1899Winschoten, Groningen I384089
81 van Achteren, Jantje  05 December 1905Winschoten, Groningen I547452
82 van Achteren, Wijtske  11 July 1897Winschoten, Groningen I48
83 Achterhof, Augustinus  20 October 1897Winschoten, Groningen I414851
84 Achterof, Anna  18 June 1892Winschoten, Groningen I435887
85 Achterof, Augustinus  04 November 1880Winschoten, Groningen I435881
86 Achterof, Grietje  18 July 1888Winschoten, Groningen I435885
87 Achterof, Hiltje  22 April 1883Winschoten, Groningen I435882
88 Achterof, Hindertje  13 March 1886Winschoten, Groningen I435884
89 Achterof, Lutgerdina  11 December 1884Winschoten, Groningen I435883
90 Achterof, Pieter  14 June 1856Winschoten, Groningen I435876
91 Achterof, Pieter  11 June 1890Winschoten, Groningen I435886
92 Achterof, Trientje  05 April 1896Winschoten, Groningen I435888
93 Achtien, Klaas  09 February 1856Winschoten, Groningen I462795
94 Achtien, Martha  29 June 1869Winschoten, Groningen I598548
95 Achtien, NN  04 March 1862Winschoten, Groningen I598546
96 Achtien, NN  05 November 1866Winschoten, Groningen I598547
97 Achtien, Wilhelmina  11 November 1854Winschoten, Groningen I598540
98 Adams, NN  24 July 1944Winschoten, Groningen I475709
99 Adams, NN  19 January 1946Winschoten, Groningen I475710
100 Adank, Adolf Heeres  15 November 1813Winschoten, Groningen I598906
101 Adank, Andries  1804Winschoten, Groningen I598902
102 Adank, Antje Bellinga  1785Winschoten, Groningen I598869
103 Adank, Ettje Heres  04 January 1809Winschoten, Groningen I598905
104 Adank, Martinus Zinning  13 August 1811Winschoten, Groningen I598897
105 Adank, Matheus  10 December 1806Winschoten, Groningen I598903
106 Adank, Matties  1764Winschoten, Groningen I598811
107 Adank, Nicolaas  1782Winschoten, Groningen I598868
108 Adank, Pieter Louwers Heersema  04 February 1780Winschoten, Groningen I598808
109 Adank, Pieterdijna  1793Winschoten, Groningen I598838
110 Adank, Rombarta  1790Winschoten, Groningen I598837
111 Adank, Willemtje  1787Winschoten, Groningen I462809
112 Addens, Aaltje  23 November 1831Winschoten, Groningen I709396
113 Addens, Aaltje  05 February 1833Winschoten, Groningen I709397
114 Addens, Anna  19 December 1838Winschoten, Groningen I709400
115 Addens, Antje  18 February 1830Winschoten, Groningen I709399
116 Addens, Bernardus  06 June 1845Winschoten, Groningen I709402
117 Addens, Bernardus  10 February 1849Winschoten, Groningen I709403
118 Addens, Claartje Heeres  1802Winschoten, Groningen I173444
119 Addens, Derkina  26 November 1867Winschoten, Groningen I709347
120 Addens, Derkina  07 March 1872Winschoten, Groningen I709344
121 Addens, Eltjo  13 December 1860Winschoten, Groningen I709339
122 Addens, Geertruida  26 November 1867Winschoten, Groningen I709346
123 Addens, Heika  01 December 1862Winschoten, Groningen I561539
124 Addens, Heika  03 March 1911Winschoten, Groningen I709395
125 Addens, Hendrik  05 March 1834Winschoten, Groningen I709398
126 Addens, Hendrik  20 June 1874Winschoten, Groningen I709345
127 Addens, Hiinderika  1751Winschoten, Groningen I731270
128 Addens, Hinderk  1744Winschoten, Groningen I731263
129 Addens, Hindrik Haikos  1756Winschoten, Groningen I77600
130 Addens, Johanna Eelkina Adolfina  30 January 1910Winschoten, Groningen I709394
131 Addens, Koenraad  27 March 1870Winschoten, Groningen I709343
132 Addens, Magriet  1742Winschoten, Groningen I731259
133 Addens, Margriet  1745Winschoten, Groningen I731264
134 Addens, Mecheltje  1759Winschoten, Groningen I731274
135 Addens, Moeder  1741Winschoten, Groningen I445777
136 Addens, Olgh  Date unknownWinschoten, Groningen I503429
137 Addens, Tetje  1754Winschoten, Groningen I731272
138 Addens, Wijbrand Amsingh  1747Winschoten, Groningen I731265
139 Addens, Wijbrandina  1748Winschoten, Groningen I731267
140 Addens, Wilhelmina Johanna  27 March 1870Winschoten, Groningen I709340
141 Ahlers, Everwina Jantina  11 May 1884Winschoten, Groningen I399488
142 Aijckes, Haijo  About 1614Winschoten, Groningen I413987
143 Aijkens, Anna  15 October 1854Winschoten, Groningen I362968
144 Aijkens, Jan  09 December 1851Winschoten, Groningen I362967
145 Aijkens, Jan Jans  06 July 1812Winschoten, Groningen I357407
146 Aijlckens, Wijarth  About 1511Winschoten, Groningen I413994
147 Aikens, Alida  21 June 1856Winschoten, Groningen I460570
148 Aikens, Margrita Johanna  06 May 1859Winschoten, Groningen I651391
149 Aisens, Oomke  1653Winschoten, Groningen I324140
150 Albers, Grietje  Estimated in 1724Winschoten, Groningen I164095
151 Alberts, Berendina  10 February 1868Winschoten, Groningen I502961
152 Alberts, Geert  1747Winschoten, Groningen I330545
153 Alberts, Geesijn  1745Winschoten, Groningen I330544
154 Alberts, Geesijn  1756Winschoten, Groningen I330557
155 Alberts, Harm  1742Winschoten, Groningen I330542
156 Alberts, Hinderkien  1763Winschoten, Groningen I330551
157 Alberts, Hindrick  1706Winschoten, Groningen I101262
158 Alberts, Hinrick  1702Winschoten, Groningen I101261
159 Alberts, Jan  1754Winschoten, Groningen I330552
160 Alberts, Janna Bouwina  31 October 1901Winschoten, Groningen I590496
161 Alberts, Jantje  29 January 1853Winschoten, Groningen I663573
162 Alberts, Reint  10 December 1907Winschoten, Groningen I755650
163 Alberts, Trijntje  1683Winschoten, Groningen I309992
164 Alberts, Wupcke  1700Winschoten, Groningen I101260
165 Albronda, Teunis  19 October 1857Winschoten, Groningen I387876
166 Alkema, Derk  29 June 1921Winschoten, Groningen I548948
167 Altepost, Anna Geertruit  05 April 1819Winschoten, Groningen I383774
168 Altepost, Anna Maria  21 September 1870Winschoten, Groningen I391787
169 Altepost, Anna Maria Gerarda  28 November 1901Winschoten, Groningen I399541
170 Altepost, Bernardus Lucas  17 April 1860Winschoten, Groningen I399523
171 Altepost, Christaan Roskamp  14 September 1834Winschoten, Groningen I391782
172 Altepost, Gezina Johanna  04 November 1867Winschoten, Groningen I391786
173 Altepost, Gezina Margrietha  23 August 1862Winschoten, Groningen I399528
174 Altepost, Harmannus Bernardus  05 February 1858Winschoten, Groningen I399536
175 Altepost, Hermannus Bernardus  05 January 1860Winschoten, Groningen I391783
176 Altepost, Hilbrandus Hermannus  09 April 1865Winschoten, Groningen I391785
177 Altepost, Johanna Gezina  09 November 1862Winschoten, Groningen I391784
178 Altepost, Johannes Gerardus  22 April 1864Winschoten, Groningen I399537
179 Altepost, Johannes Gerardus Franciskus  31 October 1830Winschoten, Groningen I117988
180 Altepost, Johannes Gerardus Franciskus  27 February 1899Winschoten, Groningen I399540
181 Altepost, Johannes Josephus  14 February 1867Winschoten, Groningen I117987
182 Altepost, Petrus Harmannus  18 September 1857Winschoten, Groningen I262272
183 Altepost, Tecela Maria  29 March 1873Winschoten, Groningen I391788
184 Altona, Berend Geerts  26 January 1782Winschoten, Groningen I208398
185 Alvering, Harmannus Zacharias  21 April 1877Winschoten, Groningen I598550
186 Alvering, Harmina Jantiena  15 August 1875Winschoten, Groningen I598549
187 Angerman, Arend  28 October 1857Winschoten, Groningen I741560
188 Angerman, NN  24 May 1935Winschoten, Groningen I741575
189 Ankum, Hendrik  28 February 1864Winschoten, Groningen I62708
190 Antonis, Elizabeth  1731Winschoten, Groningen I714190
191 Antonis, Elsien  1735Winschoten, Groningen I714192
192 Antonis, Elsjen  1736Winschoten, Groningen I714193
193 Antonis, Harm  04 July 1723Winschoten, Groningen I714186
194 Antonis, Hinderkien  1740Winschoten, Groningen I714196
195 Antonis, Hindrick  1748Winschoten, Groningen I714203
196 Antonis, Hindrik  1728Winschoten, Groningen I714188
197 Antonis, Hindrikjen  1741Winschoten, Groningen I714182
198 Antonis, Kasper  1729Winschoten, Groningen I714189
199 Antonis, Marieke  1738Winschoten, Groningen I714194
200 Antonis, Metje  1726Winschoten, Groningen I714187
201 Antonis, Metje  09 May 1743Winschoten, Groningen I714202
202 Antonis, Metje  1754Winschoten, Groningen I714204
203 Antonis, Saartje  1733Winschoten, Groningen I714191
204 Arends, Haika  02 October 1869Winschoten, Groningen I445968
205 Arends, Jan  1736Winschoten, Groningen I212237
206 Arents, Cornelis  1734Winschoten, Groningen I211975
207 Arents, Engel  1726Winschoten, Groningen I207718
208 Arents, Engel  1744Winschoten, Groningen I207720
209 Arents, Harm  1732Winschoten, Groningen I207719
210 Arents, Renger  1742Winschoten, Groningen I211919
211 Arents, Tijmen  1802Winschoten, Groningen I261233
212 van der Ark, Eppe Harmens  1702Winschoten, Groningen I70332
213 van der Ark, Eppo Gerlofs Lewes  18 January 1812Winschoten, Groningen I108161
214 van der Ark, Grietje  30 December 1840Winschoten, Groningen I13440
215 van der Ark, Grietje Eppes  05 December 1839Winschoten, Groningen I760245
216 van der Ark, Harmans Eppes  1740Winschoten, Groningen I760305
217 van der Ark, Lutgerdijna  1742Winschoten, Groningen I760306
218 van der Ark, Lutgertien Eppes  1738Winschoten, Groningen I760304
219 Armbrust, Cornelia  21 February 1863Winschoten, Groningen I433890
220 Armbrust, Cornelia  08 March 1864Winschoten, Groningen I437241
221 Armbrust, Derk  17 February 1867Winschoten, Groningen I437251
222 Armbrust, Elizabeth  13 March 1870Winschoten, Groningen I437248
223 Armbrust, Frederika  18 October 1872Winschoten, Groningen I437299
224 Armbrust, Friedrich Joseph  27 December 1898Winschoten, Groningen I414348
225 Armbrust, Louis  24 March 1862Winschoten, Groningen I437246
226 Armbrust, Roelof Frederik  17 May 1859Winschoten, Groningen I437245
227 Armbrust, Sophia Charlotte  17 March 1857Winschoten, Groningen I363613
228 Ates, Harm  30 June 1905Winschoten, Groningen I464027
229 Ates, Siertje  Approximately 1931Winschoten, Groningen I464030
230 Atzema, Annegien  09 April 1835Winschoten, Groningen I277875
231 Atzema, Douwiena  25 October 1836Winschoten, Groningen I277905
232 Atzema, Fransina Hinderika  30 April 1893Winschoten, Groningen I276381
233 Atzema, Jan  30 April 1895Winschoten, Groningen I276386
234 Auen, Jantje  22 July 1855Winschoten, Groningen I7392
235 Aukes, Frauke Everwina  01 September 1891Winschoten, Groningen I445973
236 Baalman, Ieke  10 February 1855Winschoten, Groningen I548685
237 Baan, Klaaske Jans  1738Winschoten, Groningen I474154
238 Baas, Aaltje  27 May 1870Winschoten, Groningen I361293
239 Baas, Antiena Hendrika  04 January 1875Winschoten, Groningen I361297
240 Baas, Antje  31 January 1834Winschoten, Groningen I140160
241 Baas, Antje  29 August 1865Winschoten, Groningen I361289
242 Baas, Antje  19 July 1900Winschoten, Groningen I138822
243 Baas, Eltjo Reinder  04 February 1902Winschoten, Groningen I413306
244 Baas, Geert  19 May 1895Winschoten, Groningen I633846
245 Baas, Geertje  08 May 1904Winschoten, Groningen I138841
246 Baas, Geessien  12 April 1861Winschoten, Groningen I205847
247 Baas, Gerhardus Geerts  14 August 1813Winschoten, Groningen I139450
248 Baas, Gerrit Johan  07 August 1911Winschoten, Groningen I138851
249 Baas, Grietje  08 January 1867Winschoten, Groningen I361290
250 Baas, Hendrik  30 September 1868Winschoten, Groningen I361291
251 Baas, Hendrik  03 November 1873Winschoten, Groningen I361296
252 Baas, Katrina  02 March 1905Winschoten, Groningen I72926
253 Baas, NN  06 March 1872Winschoten, Groningen I361295
254 Baas, NN  15 April 1926Winschoten, Groningen I625723
255 Baas, Remko  03 September 1880Winschoten, Groningen I361302
256 Baas, Tetje  15 February 1872Winschoten, Groningen I140774
257 Baas, Wirtje  04 January 1860Winschoten, Groningen I352050
258 Bakerman, Christof  04 November 1887Winschoten, Groningen I4260
259 Bakerman, Fentje  1864Winschoten, Groningen I225105
260 Bakker, Aaltje Jakobus  06 March 1788Winschoten, Groningen I110500
261 Bakker, Berend  20 December 1905Winschoten, Groningen I380187
262 Bakker, Catrijna  14 March 1795Winschoten, Groningen I14703
263 Bakker, Charlotte  20 August 1981Winschoten, Groningen I743653
264 Bakker, Douwe  17 May 1861Winschoten, Groningen I464406
265 Bakker, Esdert  21 March 1871Winschoten, Groningen I445910
266 Bakker, Evert  01 June 1863Winschoten, Groningen I386019
267 Bakker, Fennechien  26 September 1865Winschoten, Groningen I440161
268 Bakker, Fennechien Jantina  Approximately April 1907Winschoten, Groningen I380188
269 Bakker, Frans  10 August 1913Winschoten, Groningen I710599
270 Bakker, Freerk  21 May 1915Winschoten, Groningen I445902
271 Bakker, Geessien Jans  1809Winschoten, Groningen I10002
272 Bakker, Gerardus  14 February 1899Winschoten, Groningen I630300
273 Bakker, Gezinus  08 August 1890Winschoten, Groningen I479841
274 Bakker, Hilgiena Stofferdiena  04 February 1875Winschoten, Groningen I404530
275 Bakker, Hinderika  07 September 1886Winschoten, Groningen I712745
276 Bakker, Hindertje  28 October 1909Winschoten, Groningen I445899
277 Bakker, Jan  28 September 1868Winschoten, Groningen I379679
278 Bakker, Jan  09 January 1880Winschoten, Groningen I445881
279 Bakker, Jan  21 February 1890Winschoten, Groningen I241256
280 Bakker, Jan  05 July 1902Winschoten, Groningen I491784
281 Bakker, Lena  February 1901Winschoten, Groningen I169072
282 Bakker, Maria  22 August 1882Winschoten, Groningen I445882
283 Bakker, Mensina  14 February 1874Winschoten, Groningen I445912
284 Bakker, NN  07 April 1894Winschoten, Groningen I241277
285 Bakker, NN  27 February 1922Winschoten, Groningen I445901
286 Bakker, Pieter  05 January 1867Winschoten, Groningen I446426
287 Bakker, Pieter Tieije  09 November 1878Winschoten, Groningen I445880
288 Bakker, Riekeltje  06 February 1872Winschoten, Groningen I445911
289 Bakker, Riko  09 May 1854Winschoten, Groningen I13400
290 Bakker, Wiebo  19 May 1894Winschoten, Groningen I479834
291 Bamberg, Fennechien  16 December 1887Winschoten, Groningen I732438
292 Bamberg, Jan Hendrik  03 July 1893Winschoten, Groningen I710801
293 Bamberg, Japiena Lubberdiena  11 December 1882Winschoten, Groningen I732434
294 Bardewee, Fenna  24 May 1856Winschoten, Groningen I599879
295 Bargeboer, Abraham  12 June 1847Winschoten, Groningen I539236
296 Bargeboer, Abraham  01 January 1854Winschoten, Groningen I538961
297 Bargeboer, Abraham  02 September 1854Winschoten, Groningen I538919
298 Bargeboer, Abraham  09 August 1868Winschoten, Groningen I538964
299 Bargeboer, Aron  26 November 1850Winschoten, Groningen I538913
300 Bargeboer, Benjamin  20 December 1858Winschoten, Groningen I539273
301 Bargeboer, Betje  03 May 1927Winschoten, Groningen I780103
302 Bargeboer, Bettje  07 August 1828Winschoten, Groningen I325028
303 Bargeboer, Bettje  10 January 1850Winschoten, Groningen I539272
304 Bargeboer, Bettje  10 February 1860Winschoten, Groningen I538915
305 Bargeboer, Bieme  18 December 1851Winschoten, Groningen I538948
306 Bargeboer, David  18 December 1816Winschoten, Groningen I538945
307 Bargeboer, David  29 January 1862Winschoten, Groningen I538924
308 Bargeboer, Elsien  08 August 1870Winschoten, Groningen I538965
309 Bargeboer, Emanuel  29 January 1858Winschoten, Groningen I538923
310 Bargeboer, Fokje  22 February 1846Winschoten, Groningen I89396
311 Bargeboer, Geertje  02 April 1832Winschoten, Groningen I779277
312 Bargeboer, Hartog  10 October 1819Winschoten, Groningen I36890
313 Bargeboer, Hartog  13 November 1858Winschoten, Groningen I538932
314 Bargeboer, Hendeltje  09 September 1862Winschoten, Groningen I538962
315 Bargeboer, Israel  25 August 1856Winschoten, Groningen I538921
316 Bargeboer, Jantje  29 May 1858Winschoten, Groningen I538949
317 Bargeboer, Jantje  17 March 1868Winschoten, Groningen I538926
318 Bargeboer, Jantje  24 January 1895Winschoten, Groningen I36968
319 Bargeboer, Joël  01 May 1901Winschoten, Groningen I539268
320 Bargeboer, Kindelliena  17 June 1898Winschoten, Groningen I539235
321 Bargeboer, Lazarus  10 May 1906Winschoten, Groningen I539279
322 Bargeboer, Levie  25 April 1860Winschoten, Groningen I538950
323 Bargeboer, Marianne  02 August 1865Winschoten, Groningen I36889
324 Bargeboer, Marta  01 March 1834Winschoten, Groningen I779278
325 Bargeboer, Martha  11 September 1865Winschoten, Groningen I538963
326 Bargeboer, Mozes  29 January 1858Winschoten, Groningen I538922
327 Bargeboer, Mozes  31 May 1896Winschoten, Groningen I539267
328 Bargeboer, Mozes Abraham  20 April 1823Winschoten, Groningen I53113
329 Bargeboer, Nochom  01 September 1864Winschoten, Groningen I538942
330 Bargeboer, Salomon  02 July 1814Winschoten, Groningen I36882
331 Bargeboer, Sara  03 November 1890Winschoten, Groningen I778000
332 Bargeboer, Sara  11 January 1899Winschoten, Groningen I538929
333 Bargeboer, Schoontje  03 May 1825Winschoten, Groningen I52883
334 Bargeboer, Simon  05 July 1857Winschoten, Groningen I36969
335 Bargeboer, Simon  18 September 1863Winschoten, Groningen I538925
336 Bargeboer, Wilhelmiena  25 September 1852Winschoten, Groningen I538914
337 Bargeboer, Wilhelmina  19 September 1848Winschoten, Groningen I53112
338 Bargeboer, Zwaantje  31 March 1850Winschoten, Groningen I538947
339 Barghuis, Jacob Reindert  28 September 1806Winschoten, Groningen I106434
340 Barghuis, Jacob Reinderts  17 August 1805Winschoten, Groningen I382310
341 Barghuis, Naantje  21 January 1865Winschoten, Groningen I314320
342 Barghuis, NN  21 August 1804Winschoten, Groningen I743375
343 Barghuis, Wendelina Juliana  January 1799Winschoten, Groningen I764832
344 Bartelds, Antke  1834Winschoten, Groningen I702861
345 Bartelds, Cornelia Gezina  11 May 1878Winschoten, Groningen I596252
346 Bartels, Jantje  1886Winschoten, Groningen I56805
347 Bauckens, Wije  About 1588Winschoten, Groningen I252943
348 Beekhuis, Frouke  1776Winschoten, Groningen I18026
349 Beekhuis, Frouke  1783Winschoten, Groningen I18028
350 Beekhuis, Meint  1774Winschoten, Groningen I18025
351 Beekhuis, Wilhelmina  1778Winschoten, Groningen I18027
352 Beekman, Johan Hendrik  1840Winschoten, Groningen I459730
353 de Beer, Benjamin  1747Winschoten, Groningen I186384
354 Beerta, Alexis Helenius  27 May 1899Winschoten, Groningen I640471
355 Beerta, Alma Helena  08 January 1901Winschoten, Groningen I640497
356 Beerta, Eike Jacoba Swaantine  04 December 1892Winschoten, Groningen I615993
357 Beerta, Geert Henderik  14 June 1891Winschoten, Groningen I640468
358 Beerta, Harmanna  17 July 1888Winschoten, Groningen I488766
359 Beerta, Jacobus  21 July 1889Winschoten, Groningen I640467
360 Beerta, Willem  06 March 1882Winschoten, Groningen I723902
361 Beerta, Willem Nicolaas  21 August 1897Winschoten, Groningen I640470
362 Beertema, Berendiena  13 September 1923Winschoten, Groningen I621376
363 Beertema, Eltje  19 March 1918Winschoten, Groningen I621377
364 Beertema, Frouwke  21 December 1919Winschoten, Groningen I621380
365 Beertema, Hendrik  25 April 1908Winschoten, Groningen I540832
366 Beertema, Willem  15 December 1924Winschoten, Groningen I621381
367 Behr, Klara  18 January 1873Winschoten, Groningen I48470
368 Beijes, Berend  29 November 1902Winschoten, Groningen I442721
369 Beijes, Jacob  04 December 1898Winschoten, Groningen I385848
370 Beijes, Jan  24 December 1899Winschoten, Groningen I442718
371 Beijes, Michiel  14 April 1909Winschoten, Groningen I442729
372 Beijes, Naantje  09 May 1905Winschoten, Groningen I442724
373 Bekkering, Klaas Arend  September 1927Winschoten, Groningen I126766
374 Bekkering, Trientje  19 January 1863Winschoten, Groningen I644340
375 Benes, Albertje  Approximately 1768Winschoten, Groningen I382224
376 Benima, Frederik  14 March 1876Winschoten, Groningen I89200
377 Bennema, Auke Jans  1767Winschoten, Groningen I257543
378 Bennema, Benne Jans  1770Winschoten, Groningen I613631
379 Bennema, Berent Jans  1778Winschoten, Groningen I137188
380 Bennema, Geert  03 May 1866Winschoten, Groningen I615789
381 Bennema, Grietje Jans  1768Winschoten, Groningen I477796
382 Bennema, Haijo Jans  1787Winschoten, Groningen I613635
383 Bennema, Heije Jans  1783Winschoten, Groningen I613634
384 Bennema, Imke Bennes  1799Winschoten, Groningen I613641
385 Bennema, Jan Bennes  1735Winschoten, Groningen I407517
386 Bennema, Jan Heijo  11 July 1876Winschoten, Groningen I615793
387 Bennema, Klaas Jans  1780Winschoten, Groningen I613633
388 Bennema, Lammechien  24 April 1863Winschoten, Groningen I615785
389 Bennema, Martha Barends  10 December 1808Winschoten, Groningen I137186
390 Bennema, Michiel  31 August 1868Winschoten, Groningen I615788
391 Bennema, Mighiel  1773Winschoten, Groningen I307208
392 Bennema, Pieternella Wilhelmina  10 April 1871Winschoten, Groningen I615792
393 Bennema, Tieke Jans  1775Winschoten, Groningen I613632
394 Bennes, Albert  1737Winschoten, Groningen I613625
395 Bennes, Albert  1739Winschoten, Groningen I613626
396 Bennes, Felke  1741Winschoten, Groningen I613627
397 Bennes, Frouke  1763Winschoten, Groningen I613629
398 Bennes, Hindrik  1726Winschoten, Groningen I614921
399 Bennes, Jan  1723Winschoten, Groningen I615265
400 Bennes, Jan  1735Winschoten, Groningen I463386
401 Bennes, Janna  1761Winschoten, Groningen I613628
402 Bennes, Teelcke  About 1645Winschoten, Groningen I615670
403 Bennes, Teelke  1732Winschoten, Groningen I613623
404 Bennes, Weije  1734Winschoten, Groningen I613624
405 Berends, Anje  Date unknownWinschoten, Groningen I788789
406 Berends, Anna  1685Winschoten, Groningen I325594
407 Berends, Cornelisien  1690Winschoten, Groningen I325596
408 Berends, Klaassien  1788Winschoten, Groningen I374651
409 Berends, Trijntje  1688Winschoten, Groningen I325595
410 Berents, Antje  1780Winschoten, Groningen I431567
411 Berents, Geert  04 August 1716Winschoten, Groningen I26557
412 Berents, Grietje  1763Winschoten, Groningen I268035
413 Berents, Grietje  1766Winschoten, Groningen I617434
414 Berents, Habbe  1705Winschoten, Groningen I26546
415 Berents, Haije  1713Winschoten, Groningen I27565
416 Berents, Harm  1700Winschoten, Groningen I27561
417 Berents, Harm  1759Winschoten, Groningen I268033
418 Berents, Harm  1768Winschoten, Groningen I268038
419 Berents, Heijno  1702Winschoten, Groningen I26568
420 Berents, Hindrik  1760Winschoten, Groningen I268034
421 Berents, Nantje  1711Winschoten, Groningen I26535
422 Berents, Pieter  1615Winschoten, Groningen I225312
423 Berents, Swaentien  1707Winschoten, Groningen I27562
424 Berents, Swaentien  1708Winschoten, Groningen I27564
425 Berents, Trijntje  1722Winschoten, Groningen I629920
426 Berents, Wilke  Date unknownWinschoten, Groningen I311832
427 van de Berg, Antonius Wijnandus  21 December 1899Winschoten, Groningen I431158
428 Berg, Geertje  08 August 1821Winschoten, Groningen I376605
429 van de Berg, Gerardus Jozef  20 April 1902Winschoten, Groningen I431160
430 van de Berg, Johanna Franciska Josephina  24 March 1901Winschoten, Groningen I431159
431 van de Berg, Martinus VItus  06 January 1899Winschoten, Groningen I431157
432 van de Berg, NN  03 February 1929Winschoten, Groningen I431163
433 van de Berg, Theodorus Franciscus  22 October 1904Winschoten, Groningen I431161
434 ten Berge, Geertruida Elizabeth  15 November 1840Winschoten, Groningen I528081
435 van Bergen, Gepke  Approximately 1854Winschoten, Groningen I49840
436 van Bergen, Harmannus  1810Winschoten, Groningen I51343
437 van Bergen, Reintie  Approximately 1819Winschoten, Groningen I49841
438 Bergman, Albertus  21 August 1838Winschoten, Groningen I766603
439 Bergman, Albertus  31 July 1895Winschoten, Groningen I766586
440 Bergman, Annechien  01 January 1914Winschoten, Groningen I766594
441 Bergman, Antje  06 October 1892Winschoten, Groningen I380239
442 Bergman, Edzerdina  07 January 1798Winschoten, Groningen I209169
443 Bergman, Engel Jans Idzerda  10 November 1844Winschoten, Groningen I26099
444 Bergman, Engeltje  30 September 1835Winschoten, Groningen I521378
445 Bergman, Hendrijka Hesterdijna  09 November 1803Winschoten, Groningen I731795
446 Bergman, Jan  31 March 1869Winschoten, Groningen I766585
447 Bergman, Johan  20 August 1886Winschoten, Groningen I341354
448 Bergman, Johanna Jacoba  1895Winschoten, Groningen I201661
449 Bergman, Johannes  1800Winschoten, Groningen I17926
450 Bergman, Klaas  14 March 1897Winschoten, Groningen I766587
451 Bergman, Klaas  02 August 1898Winschoten, Groningen I766588
452 Bergman, Lupke  30 October 1872Winschoten, Groningen I531981
453 Bergman, Marchien  22 October 1901Winschoten, Groningen I766589
454 Bergman, Nanne Jakobs  19 April 1850Winschoten, Groningen I341889
455 Bergman, NN  19 June 1936Winschoten, Groningen I766596
456 Bergman, Weija  27 June 1888Winschoten, Groningen I26098
457 Bergman, Willem  10 January 1904Winschoten, Groningen I766590
458 Bergsma, Jan Antonius  03 July 1898Winschoten, Groningen I279015
459 Bertus, Aaltje  17 March 1907Winschoten, Groningen I488063
460 Bertus, Andreas  03 April 1876Winschoten, Groningen I231959
461 Bertus, Dirk  04 January 1886Winschoten, Groningen I435827
462 Bertus, Dirk Chrisian  14 May 1904Winschoten, Groningen I488058
463 Bertus, Dirk Christian  20 June 1898Winschoten, Groningen I244741
464 Bertus, Engelina Helena  16 May 1879Winschoten, Groningen I487884
465 Bertus, Fernardus Harmannus  03 September 1905Winschoten, Groningen I488060
466 Bertus, Grietje  24 October 1900Winschoten, Groningen I488057
467 Bertus, Harmanna  January 1928Winschoten, Groningen I488068
468 Bertus, Harmanna Christina  06 February 1883Winschoten, Groningen I487874
469 Bertus, Harmanna Jantina  05 March 1902Winschoten, Groningen I488047
470 Bertus, Hiskelina  06 August 1881Winschoten, Groningen I487880
471 Bertus, Jacob  1913Winschoten, Groningen I488062
472 Bertus, Jan  21 October 1901Winschoten, Groningen I488059
473 Bertus, Jan  Approximately 1926Winschoten, Groningen I488069
474 Bertus, Jantina Harmanna  03 June 1900Winschoten, Groningen I488046
475 Bertus, Jantina Harmanna  09 May 1903Winschoten, Groningen I459137
476 Bertus, Maria Jantina  30 March 1922Winschoten, Groningen I488070
477 Bertus, Marieka  20 January 1896Winschoten, Groningen I488044
478 Bertus, Pieter  17 October 1908Winschoten, Groningen I488061
479 Bertus, Titia  28 January 1878Winschoten, Groningen I487873
480 Besseling, Derk Pieters  1778Winschoten, Groningen I243785
481 Besseling, Maria  08 July 1832Winschoten, Groningen I4398
482 Bessembinders, Berend  19 March 1952Winschoten, Groningen I349091
483 Bessembinders, Willem  26 November 1958Winschoten, Groningen I349092
484 Betke, Aaltje  08 March 1883Winschoten, Groningen I367567
485 Betke, Christina Hinderika  28 January 1885Winschoten, Groningen I367568
486 Betke, Christof Hendrik  29 April 1888Winschoten, Groningen I367570
487 Betke, Egbert  29 March 1881Winschoten, Groningen I367566
488 Betke, Frederika  18 August 1879Winschoten, Groningen I367565
489 Betke, Frouwke  03 August 1877Winschoten, Groningen I367564
490 Betke, Jantina Henderika  06 November 1889Winschoten, Groningen I367571
491 Betke, Jantje  09 October 1875Winschoten, Groningen I367563
492 Betke, Julius Wilhelm  14 September 1881Winschoten, Groningen I367677
493 Betke, Lukkiena  21 November 1886Winschoten, Groningen I367569
494 Betke, NN  26 May 1891Winschoten, Groningen I367572
495 Betke, NN  07 November 1892Winschoten, Groningen I367573
496 Betman, Carolina Klasina  30 May 1864Winschoten, Groningen I47514
497 Betman, Catharina Antonia  13 March 1869Winschoten, Groningen I455182
498 Betman, Hendrik Johannes  31 January 1879Winschoten, Groningen I455186
499 Betman, Wilhelmina  10 February 1874Winschoten, Groningen I455184
500 Betman, Wilkina Maria  02 March 1883Winschoten, Groningen I455187
501 Betman, Willem Hendrik  02 September 1871Winschoten, Groningen I455183
502 Beuker, Antonie Dirk  Approximately 1920Winschoten, Groningen I664890
503 Biel, Jan  14 June 1895Winschoten, Groningen I555173
504 Biel, Jan  06 November 1922Winschoten, Groningen I555175
505 Bijhold, Jantke  30 July 1909Winschoten, Groningen I454332
506 Bijl, Elizabeth  12 April 1897Winschoten, Groningen I462143
507 Bijl, Elizabetha  04 July 1902Winschoten, Groningen I462145
508 Bijl, Geessina  25 September 1895Winschoten, Groningen I462141
509 Bijl, Harm  17 July 1899Winschoten, Groningen I462144
510 Bijl, Harm  26 October 1900Winschoten, Groningen I603119
511 Bijl, Jantje  1846Winschoten, Groningen I47503
512 Bijl, Tammo  30 August 1865Winschoten, Groningen I445218
513 Bijl, Tammo  15 February 1904Winschoten, Groningen I462140
514 Bijleveld, Derk Jans  1750Winschoten, Groningen I615777
515 Bijleveld, Harm Jans  1754Winschoten, Groningen I615801
516 Bijleveld, Trijntje Jans  1755Winschoten, Groningen I615802
517 Bijmolen, Cornelis  About 1848Winschoten, Groningen I285176
518 Bijmolen, Frederik  31 August 1844Winschoten, Groningen I377694
519 Bijmolen, Gerardina  04 September 1813Winschoten, Groningen I326995
520 Bijmolen, Helena  24 September 1873Winschoten, Groningen I476646
521 Bijmolen, Johanna  01 April 1872Winschoten, Groningen I476645
522 Bijmolen, Knelske  Estimated in 1810Winschoten, Groningen I41509
523 Blaauw, Arendje  16 September 1908Winschoten, Groningen I707103
524 Blaauw, Derk  21 December 1908Winschoten, Groningen I682474
525 Blaauw, Foktje  12 July 1900Winschoten, Groningen I306066
526 Blaauw, Geert  24 June 1902Winschoten, Groningen I682470
527 Blaauw, Grietje  29 December 1901Winschoten, Groningen I707100
528 Blaauw, Grietje  18 October 1903Winschoten, Groningen I682471
529 Blaauw, Jan Hendrik  02 October 1899Winschoten, Groningen I682469
530 Blaauw, Jantje  21 September 1896Winschoten, Groningen I726716
531 Blaauw, Johannes  10 July 1905Winschoten, Groningen I528669
532 Blaauw, Kasper  28 July 1898Winschoten, Groningen I618604
533 Blaauw, Kasper  30 January 1902Winschoten, Groningen I306064
534 Blaauw, Kasper  10 February 1903Winschoten, Groningen I620703
535 Blaauw, Kasper  23 August 1906Winschoten, Groningen I707102
536 Blaauw, Koenraad  12 May 1901Winschoten, Groningen I682465
537 Blaauw, Maria Johanna  19 January 1907Winschoten, Groningen I682473
538 Blaauw, NN  22 January 1921Winschoten, Groningen I620709
539 Blaauw, Tijs  18 November 1911Winschoten, Groningen I682475
540 Blaauw, Trijntje  03 October 1898Winschoten, Groningen I306065
541 Blaauw, Wolkiena Henderika Rensiena  07 October 1905Winschoten, Groningen I620704
542 Blaauw, Wubbo  14 September 1910Winschoten, Groningen I707104
543 Blaupot, Heike Kaspers  17 November 1802Winschoten, Groningen I56324
544 Blauw, Grietje  08 August 1897Winschoten, Groningen I305921
545 Bleeker, Hendrik  09 November 1907Winschoten, Groningen I68608
546 Bleeker, Jan Jans  19 August 1812Winschoten, Groningen I249212
547 Bleeker, Jantje Jans  09 January 1820Winschoten, Groningen I68644
548 Bleeker, Wubbo Jans  18 December 1816Winschoten, Groningen I68645
549 Bloch, Abraham  12 April 1850Winschoten, Groningen I394309
550 Bloch, Berta  16 March 1878Winschoten, Groningen I7031
551 Bloch, Betje  06 November 1884Winschoten, Groningen I393832
552 Bloch, David  01 February 1872Winschoten, Groningen I394312
553 Bloch, Frederica  26 February 1883Winschoten, Groningen I393831
554 Bloch, Fronika  28 June 1876Winschoten, Groningen I393828
555 Bloch, Gompel  11 June 1867Winschoten, Groningen I394310
556 Bloch, Heiman Samuels  15 July 1845Winschoten, Groningen I7005
557 Bloch, Henriëtte  31 October 1869Winschoten, Groningen I394311
558 Bloch, Israël  04 May 1840Winschoten, Groningen I7010
559 Bloch, Israel  05 August 1849Winschoten, Groningen I393823
560 Bloch, Jacob  14 February 1886Winschoten, Groningen I393833
561 Bloch, Maria  06 December 1855Winschoten, Groningen I7023
562 Bloch, Martha  11 August 1842Winschoten, Groningen I6930
563 Bloch, Martha  16 September 1879Winschoten, Groningen I393829
564 Bloch, Matta  16 August 1811Winschoten, Groningen I6992
565 Bloch, Moses Levie  02 June 1817Winschoten, Groningen I7001
566 Bloch, Mourits  14 February 1886Winschoten, Groningen I393834
567 Bloch, Petronella  28 June 1847Winschoten, Groningen I7021
568 Bloch, Rachel  12 November 1848Winschoten, Groningen I7014
569 Bloch, Samuel Israel  08 April 1881Winschoten, Groningen I393830
570 Bloch, Sophie Dora  23 June 1918Winschoten, Groningen I393841
571 Bloem, Haiko  19 October 1848Winschoten, Groningen I698821
572 Bloem, Heike Jans  1809Winschoten, Groningen I718995
573 Bloemendal, Antoannet  05 July 1883Winschoten, Groningen I52342
574 Bloemendal, Asser  03 April 1897Winschoten, Groningen I52387
575 Bloemendal, Bernard  13 June 1883Winschoten, Groningen I52334
576 Bloemendal, Betje Mangels  18 June 1812Winschoten, Groningen I75608
577 Bloemendal, Betsie  04 June 1880Winschoten, Groningen I52333
578 Bloemendal, Bijle  11 March 1814Winschoten, Groningen I784896
579 Bloemendal, Carolina  25 April 1868Winschoten, Groningen I52320
580 Bloemendal, David  23 March 1886Winschoten, Groningen I52372
581 Bloemendal, Elise  15 March 1890Winschoten, Groningen I52385
582 Bloemendal, Elizabeth  11 June 1880Winschoten, Groningen I52340
583 Bloemendal, Elsie  19 March 1885Winschoten, Groningen I6986
584 Bloemendal, Elsien  07 January 1846Winschoten, Groningen I52354
585 Bloemendal, Emanuel Leopold  05 October 1891Winschoten, Groningen I52343
586 Bloemendal, Emma  09 July 1889Winschoten, Groningen I52373
587 Bloemendal, Engelina  10 January 1817Winschoten, Groningen I130712
588 Bloemendal, Eva  30 March 1820Winschoten, Groningen I6966
589 Bloemendal, Eva  23 December 1847Winschoten, Groningen I52355
590 Bloemendal, Flora  08 June 1878Winschoten, Groningen I52325
591 Bloemendal, Francina  22 November 1871Winschoten, Groningen I52322
592 Bloemendal, Francina  15 February 1876Winschoten, Groningen I52332
593 Bloemendal, Francisca  29 November 1891Winschoten, Groningen I52374
594 Bloemendal, Frederika  24 January 1864Winschoten, Groningen I52359
595 Bloemendal, Friederike  20 October 1932Winschoten, Groningen I52389
596 Bloemendal, Frouke  23 November 1860Winschoten, Groningen I52384
597 Bloemendal, Haiman  Approximately 1826Winschoten, Groningen I75524
598 Bloemendal, Haiman Isaak  20 September 1816Winschoten, Groningen I6958
599 Bloemendal, Hartoch  12 January 1823Winschoten, Groningen I6920
600 Bloemendal, Hartog  26 August 1897Winschoten, Groningen I51436
601 Bloemendal, Hartog Henrij  06 August 1893Winschoten, Groningen I52386
602 Bloemendal, Heiman  26 April 1906Winschoten, Groningen I393879
603 Bloemendal, Henri  13 January 1879Winschoten, Groningen I52339
604 Bloemendal, Herman  23 April 1886Winschoten, Groningen I52367
605 Bloemendal, Hermina  15 September 1875Winschoten, Groningen I52338
606 Bloemendal, Isaak  20 October 1854Winschoten, Groningen I6982
607 Bloemendal, Izaak Marcus  30 May 1838Winschoten, Groningen I6970
608 Bloemendal, Izak Markus  1762Winschoten, Groningen I6919
609 Bloemendal, Izechiël  02 April 1840Winschoten, Groningen I6974
610 Bloemendal, Jette  26 February 1860Winschoten, Groningen I52358
611 Bloemendal, Johan  03 February 1882Winschoten, Groningen I52327
612 Bloemendal, Johan Erich  19 May 1910Winschoten, Groningen I52330
613 Bloemendal, Leevi Izaks  1809Winschoten, Groningen I6951
614 Bloemendal, Levi  22 April 1842Winschoten, Groningen I52319
615 Bloemendal, Levie  30 July 1822Winschoten, Groningen I75614
616 Bloemendal, Mangels  14 March 1812Winschoten, Groningen I784895
617 Bloemendal, Mangels  30 October 1851Winschoten, Groningen I7040
618 Bloemendal, Mangels Markus  Approximately 1784Winschoten, Groningen I75551
619 Bloemendal, Mannas  16 March 1870Winschoten, Groningen I52321
620 Bloemendal, Marcus Izak  22 August 1873Winschoten, Groningen I52323
621 Bloemendal, Markus  1810Winschoten, Groningen I75609
622 Bloemendal, Mathilda  02 November 1893Winschoten, Groningen I52375
623 Bloemendal, Michiel  15 November 1883Winschoten, Groningen I52328
624 Bloemendal, Mientje  24 June 1816Winschoten, Groningen I75613
625 Bloemendal, Mientje  30 March 1820Winschoten, Groningen I6962
626 Bloemendal, Mietje  16 May 1873Winschoten, Groningen I52331
627 Bloemendal, Moses  05 December 1856Winschoten, Groningen I52357
628 Bloemendal, Philippus  31 May 1825Winschoten, Groningen I784897
629 Bloemendal, Philippus  18 July 1875Winschoten, Groningen I52324
630 Bloemendal, Rachel  28 September 1857Winschoten, Groningen I394359
631 Bloemendal, Roosjen  14 February 1900Winschoten, Groningen I48489
632 Bloemendal, Roossie  21 December 1853Winschoten, Groningen I52356
633 Bloemendal, Rozali  28 February 1882Winschoten, Groningen I52341
634 Bloemendal, Rozetta  27 October 1866Winschoten, Groningen I52360
635 Bloemendal, Salomon  22 August 1863Winschoten, Groningen I6939
636 Bloemendal, Sara  02 June 1818Winschoten, Groningen I75607
637 Bloemendal, Sara  03 July 1894Winschoten, Groningen I52390
638 Bloemendal, Siegfried  22 February 1880Winschoten, Groningen I52326
639 Bloemendal, Theodoor  10 March 1897Winschoten, Groningen I52391
640 Bloksma, Mensiena Pieternella  18 May 1899Winschoten, Groningen I446599
641 Bloksma, Pieter  22 March 1903Winschoten, Groningen I446602
642 Bloksma, Rinske Hesselina  06 May 1904Winschoten, Groningen I446603
643 Bloksma, Roelof Harm  Approximately 1915Winschoten, Groningen I543555
644 Blokzijl, Eta  1831Winschoten, Groningen I229612
645 Blokzijl, Trijntje  19 January 1906Winschoten, Groningen I620741
646 Blom, Agatha Elisabeth  27 August 1896Winschoten, Groningen I595657
647 Blom, Hendrik  Approximately 1851Winschoten, Groningen I68746
648 Blom, Jacob  23 May 1903Winschoten, Groningen I460340
649 Blom, Janna  29 September 1898Winschoten, Groningen I638776
650 Bloupot, Hailke Kaspers  06 July 1807Winschoten, Groningen I340682
651 Bodde, Albert  28 May 1909Winschoten, Groningen I517524
652 Bodde, Annechien  04 May 1908Winschoten, Groningen I762618
653 Bodde, Catharina  02 February 1903Winschoten, Groningen I552257
654 Bodde, Eppe  21 December 1913Winschoten, Groningen I762619
655 Bodde, Geesien  11 April 1890Winschoten, Groningen I490893
656 Bodde, Geessien  14 July 1894Winschoten, Groningen I490894
657 Bodde, Gepke  03 May 1901Winschoten, Groningen I552256
658 Bodde, Grietje  05 July 1904Winschoten, Groningen I552258
659 Bodde, Grietje  22 March 1906Winschoten, Groningen I552279
660 Bodde, Hendrik Kassien  1910Winschoten, Groningen I762616
661 Bodde, Johanna Barbera  12 July 1899Winschoten, Groningen I428924
662 Bodde, Johannes  21 August 1891Winschoten, Groningen I366058
663 Bodde, Roelf  16 January 1888Winschoten, Groningen I312555
664 Bodde, Roelf  13 December 1895Winschoten, Groningen I552255
665 Bodde, Trijntje  23 April 1909Winschoten, Groningen I446463
666 Bodde, Willem  13 December 1896Winschoten, Groningen I427150
667 Bodde, Willemtje  23 September 1900Winschoten, Groningen I552380
668 Boeken, Reindertje Lucas  1717Winschoten, Groningen I54468
669 Boekhoff, Antjedina  17 January 1880Winschoten, Groningen I263300
670 Boekhoff, Heinrich Diderich  23 October 1873Winschoten, Groningen I601523
671 Boekhoff, Johann Petrus  13 March 1870Winschoten, Groningen I279362
672 Boekhoff, Margrietha Petronella  18 December 1875Winschoten, Groningen I263297
673 Boekhold, Anna Willemina  21 April 1903Winschoten, Groningen I460332
674 Boekhold, Antje Siebentje  11 March 1907Winschoten, Groningen I454820
675 Boekhold, Berend  23 March 1837Winschoten, Groningen I108246
676 Boekhold, Henderikus  22 May 1904Winschoten, Groningen I460333
677 Boekhold, Jan Georg  12 October 1839Winschoten, Groningen I443501
678 Boekhold, Jan Georg  24 May 1876Winschoten, Groningen I13437
679 Boekhold, Jurjen  26 January 1904Winschoten, Groningen I454819
680 Boekhold, Pieter  18 November 1871Winschoten, Groningen I13431
681 Boekhold, Reina Derkina  17 December 1906Winschoten, Groningen I460339
682 Boekhold, Tettje  02 January 1843Winschoten, Groningen I13435
683 Boekhold, Tiemen  09 January 1820Winschoten, Groningen I443461
684 Boekhold, Tjakko  20 November 1831Winschoten, Groningen I12662
685 Boekhold, Willemina Jantina  18 February 1908Winschoten, Groningen I460334
686 Boekholt, Antie Jacobs  1724Winschoten, Groningen I17971
687 Boekholt, Antje Jacobs  1670Winschoten, Groningen I17978
688 Boekholt, Evert Ubbes  1754Winschoten, Groningen I17961
689 Boekholt, Frouke Ubbes  1771Winschoten, Groningen I17964
690 Boekholt, Gosen Ubbes  1757Winschoten, Groningen I17962
691 Boekholt, Harmen Jacobs  1675Winschoten, Groningen I17992
692 Boekholt, Harmina Meijnts  1737Winschoten, Groningen I18014
693 Boekholt, Jakob Ubbes  15 September 1747Winschoten, Groningen I11613
694 Boekholt, Jan Ubbes  1750Winschoten, Groningen I17960
695 Boekholt, Margrieta Meijnts  1741Winschoten, Groningen I18015
696 Boekholt, Meint Jacobs  1664Winschoten, Groningen I17990
697 Boekholt, Meint Jacobs  1668Winschoten, Groningen I17991
698 Boekholt, Meint Ubbes  1760Winschoten, Groningen I11865
699 Boekholt, Sara Ubbes  1764Winschoten, Groningen I17963
700 Boekholt, Stijntje Jacobs  1679Winschoten, Groningen I17993
701 Boekholt, Ubbo Jacobus  1722Winschoten, Groningen I11635
702 Boekhoudt, Bernardus  08 March 1863Winschoten, Groningen I327210
703 Boekhoudt, Etina Martha  14 March 1865Winschoten, Groningen I13147
704 Boekhoudt, Geert  04 March 1882Winschoten, Groningen I442927
705 Boekhoudt, Geert  28 May 1884Winschoten, Groningen I442928
706 Boekhoudt, Harm  04 April 1870Winschoten, Groningen I442922
707 Boekhoudt, Harmanna  26 March 1868Winschoten, Groningen I442920
708 Boekhoudt, Harmanna Geertruida  06 May 1869Winschoten, Groningen I442921
709 Boekhoudt, Haukje Martha  09 September 1886Winschoten, Groningen I267362
710 Boekhoudt, Johanna  11 September 1880Winschoten, Groningen I13373
711 Boekhoudt, Johannes  07 June 1874Winschoten, Groningen I442923
712 Boekhoudt, Margot Willemina  22 August 1868Winschoten, Groningen I260127
713 Boekhoudt, Pieter  11 October 1878Winschoten, Groningen I442926
714 Boekhoudt, Roelfina Harmanna  22 February 1876Winschoten, Groningen I442924
715 Boekhoudt, Roelfina Harmanna  13 April 1877Winschoten, Groningen I442925
716 Boekhoudt, Roelof Pieter  24 May 1872Winschoten, Groningen I13324
717 Boekhoudt, Willem  09 February 1867Winschoten, Groningen I260126
718 Boekhoudt, Willem Johannes Albertinus  20 July 1890Winschoten, Groningen I268607
719 Boekhoudt, Willem Johannes Albertinus  19 February 1892Winschoten, Groningen I268608
720 Boekhout, Margaretha Elisabeth  02 December 1854Winschoten, Groningen I12803
721 Boekmeijer, Aeiko  03 October 1827Winschoten, Groningen I425850
722 Boekmeijer, Gepke  22 December 1822Winschoten, Groningen I363139
723 Boekmeijer, Hendrik  27 March 1825Winschoten, Groningen I425849
724 Boekweg, Stijntje  1828Winschoten, Groningen I211811
725 Boelens, Assa  About 1618Winschoten, Groningen I414025
726 Boelens, Geeske  About 1697Winschoten, Groningen I128556
727 Boelens, Hillebrant  About 1616Winschoten, Groningen I414038
728 Boelens, Hindrik  1685Winschoten, Groningen I310132
729 Boelens, Jan  1684Winschoten, Groningen I310154
730 Boelens, Reent  About 1612Winschoten, Groningen I414040
731 Boelens, Wije  About 1620Winschoten, Groningen I414039
732 Boelman, Harm  23 October 1840Winschoten, Groningen I140067
733 Boelman, Jakob Berend  10 February 1904Winschoten, Groningen I500207
734 Boelsen, Albertje  29 May 1910Winschoten, Groningen I507286
735 Boelsen, Gezina Tjabina  12 May 1912Winschoten, Groningen I603993
736 Boelsen, Reemt Feiko  02 September 1879Winschoten, Groningen I740206
737 Boer, Aaltje  16 February 1892Winschoten, Groningen I754642
738 Boer, Aiko Reint  28 July 1882Winschoten, Groningen I175962
739 Boer, Antje Harms  01 June 1802Winschoten, Groningen I176034
740 de Boer, Berendina  27 July 1914Winschoten, Groningen I723667
741 Boer, Daniel  28 November 1861Winschoten, Groningen I544720
742 Boer, Derk  01 September 1884Winschoten, Groningen I754635
743 de Boer, Ebel  24 June 1844Winschoten, Groningen I784210
744 de Boer, Eeke Lammerdiene  08 September 1888Winschoten, Groningen I385144
745 de Boer, Freerk Jan Altjo  30 July 1935Winschoten, Groningen I308647
746 de Boer, Geesina Geertruida  02 April 1863Winschoten, Groningen I484913
747 Boer, Geessien  27 December 1881Winschoten, Groningen I754807
748 Boer, Geessien  10 August 1911Winschoten, Groningen I712761
749 Boer, Geetruida  03 November 1851Winschoten, Groningen I351810
750 Boer, Grietje  08 November 1874Winschoten, Groningen I754045
751 Boer, Habbo  03 August 1857Winschoten, Groningen I268545
752 de Boer, Harmanna Maria  05 January 1896Winschoten, Groningen I381387
753 Boer, Harmke  27 May 1870Winschoten, Groningen I544723
754 Boer, Harmke Harms  1799Winschoten, Groningen I74141
755 Boer, Helmer  30 June 1884Winschoten, Groningen I775267
756 Boer, Hendrik  26 August 1855Winschoten, Groningen I712744
757 Boer, Hendrik  11 June 1906Winschoten, Groningen I712758
758 Boer, Jakob  09 August 1850Winschoten, Groningen I754645
759 Boer, Jakob  06 September 1879Winschoten, Groningen I775266
760 Boer, Jakob  03 April 1887Winschoten, Groningen I754637
761 de Boer, Jan  05 December 1914Winschoten, Groningen I777898
762 Boer, Jantje  25 November 1881Winschoten, Groningen I775268
763 de Boer, Jantje Tjakkes  1802Winschoten, Groningen I527418
764 Boer, Jogchum  03 November 1851Winschoten, Groningen I581732
765 Boer, Kaatje  August 1856Winschoten, Groningen I755289
766 Boer, Kaatje  21 June 1865Winschoten, Groningen I544721
767 Boer, Kaatje  19 September 1867Winschoten, Groningen I544722
768 Boer, Kaatje  13 January 1878Winschoten, Groningen I775265
769 Boer, Luitjen  03 July 1880Winschoten, Groningen I712740
770 Boer, Maria  28 December 1890Winschoten, Groningen I754641
771 Boer, Marinus  06 March 1888Winschoten, Groningen I754639
772 Boer, Miena  09 December 1875Winschoten, Groningen I751790
773 de Boer, Nikolaas  08 March 1844Winschoten, Groningen I36527
774 Boer, Pieterdina  22 June 1910Winschoten, Groningen I712760
775 Boer, Sanneke  18 September 1913Winschoten, Groningen I712762
776 de Boer, Tjakke Harms  1773Winschoten, Groningen I527410
777 Boer, Tonnis  05 December 1863Winschoten, Groningen I54408
778 Boer, Trijntje  13 July 1908Winschoten, Groningen I712759
779 Boer, Truida  22 January 1859Winschoten, Groningen I544717
780 Boer, Weija  15 May 1904Winschoten, Groningen I712756
781 Boer, Weija  01 April 1908Winschoten, Groningen I754890
782 Boerema, Anna  04 September 1904Winschoten, Groningen I436022
783 Boerema, Berend  22 July 1906Winschoten, Groningen I436023
784 Boerema, Geert  28 June 1881Winschoten, Groningen I436020
785 Boerema, Harmannus  29 May 1879Winschoten, Groningen I430220
786 Boerema, Hilje  10 September 1883Winschoten, Groningen I435870
787 Boerema, Hillechiena  26 June 1877Winschoten, Groningen I430219
788 Boerema, Lambertus  09 January 1908Winschoten, Groningen I436024
789 Boerema, Lammerdina  12 February 1825Winschoten, Groningen I479413
790 Boerema, Lammerdina  05 March 1850Winschoten, Groningen I253865
791 Boerema, Lammerdina  05 April 1887Winschoten, Groningen I436021
792 Boerema, Lammert  17 January 1846Winschoten, Groningen I430218
793 Boerema, Sietso  23 May 1854Winschoten, Groningen I395544
794 Boerema, Treintje  17 July 1876Winschoten, Groningen I708070
795 Boerema, Trijntje  14 January 1857Winschoten, Groningen I621478
796 Boerema, Trijntje  29 June 1897Winschoten, Groningen I590463
797 Boerma, Sieka Sara Remda  03 July 1904Winschoten, Groningen I518705
798 Bohle, Hendrik  19 September 1896Winschoten, Groningen I766593
799 Boijer, Arent Wilkes  1739Winschoten, Groningen I108274
800 Bol, Jurjen Eltjes  10 July 1789Winschoten, Groningen I224421

1 2 3 4 5 ... 11» Next»Baptised

Matches 1 to 800 of 1753

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Aaldriks, Engel  19 June 1733Winschoten, Groningen I68883
2 Aaldriks, Hans  06 May 1731Winschoten, Groningen I762821
3 Aaldriks, Jan  01 February 1728Winschoten, Groningen I762820
4 Abbas, Anna Jans  30 March 1796Winschoten, Groningen I38978
5 Abbas, Harm Jans  18 May 1788Winschoten, Groningen I188442
6 Abels, Aaltien  07 January 1714Winschoten, Groningen I401250
7 Abels, Geert  18 April 1704Winschoten, Groningen I401248
8 Adank, Andries  01 April 1804Winschoten, Groningen I598902
9 Adank, Antje Bellinga  25 February 1785Winschoten, Groningen I598869
10 Adank, Ettje Heres  22 January 1809Winschoten, Groningen I598905
11 Adank, Martinus Zinning  25 August 1811Winschoten, Groningen I598897
12 Adank, Matheus  25 December 1806Winschoten, Groningen I598903
13 Adank, Matties  02 September 1764Winschoten, Groningen I598811
14 Adank, Nicolaas  05 May 1782Winschoten, Groningen I598868
15 Adank, Pieterdijna  02 June 1793Winschoten, Groningen I598838
16 Adank, Rombarta  13 June 1790Winschoten, Groningen I598837
17 Adank, Willemtje  15 July 1787Winschoten, Groningen I462809
18 Addens, Claartje Heeres  14 March 1802Winschoten, Groningen I173444
19 Addens, Hiinderika  01 August 1751Winschoten, Groningen I731270
20 Addens, Hinderk  09 August 1744Winschoten, Groningen I731263
21 Addens, Hindrik Haikos  24 October 1756Winschoten, Groningen I77600
22 Addens, Magriet  16 December 1742Winschoten, Groningen I731259
23 Addens, Margriet  08 August 1745Winschoten, Groningen I731264
24 Addens, Mecheltje  18 November 1759Winschoten, Groningen I731274
25 Addens, Moeder  10 February 1741Winschoten, Groningen I445777
26 Addens, Tetje  04 August 1754Winschoten, Groningen I731272
27 Addens, Wijbrand Amsingh  03 March 1747Winschoten, Groningen I731265
28 Addens, Wijbrandina  20 October 1748Winschoten, Groningen I731267
29 Aisens, Oomke  27 March 1653Winschoten, Groningen I324140
30 Albers, Grietje  15 April 1725Winschoten, Groningen I164095
31 Alberts, Geert  26 April 1747Winschoten, Groningen I330545
32 Alberts, Geesijn  07 March 1745Winschoten, Groningen I330544
33 Alberts, Geesijn  26 March 1756Winschoten, Groningen I330557
34 Alberts, Harm  16 November 1742Winschoten, Groningen I330542
35 Alberts, Hensum  15 February 1704Winschoten, Groningen I101137
36 Alberts, Hinderkien  23 January 1763Winschoten, Groningen I330551
37 Alberts, Hindrick  22 January 1706Winschoten, Groningen I101262
38 Alberts, Hinrick  17 September 1702Winschoten, Groningen I101261
39 Alberts, Jan  16 June 1754Winschoten, Groningen I330552
40 Alberts, Trijntje  11 March 1683Winschoten, Groningen I309992
41 Alberts, Wupcke  26 May 1700Winschoten, Groningen I101260
42 Altona, Berend Geerts  01 February 1782Winschoten, Groningen I208398
43 Antonis, Elizabeth  02 November 1731Winschoten, Groningen I714190
44 Antonis, Elsien  08 April 1735Winschoten, Groningen I714192
45 Antonis, Elsjen  19 August 1736Winschoten, Groningen I714193
46 Antonis, Hinderkien  12 June 1740Winschoten, Groningen I714196
47 Antonis, Hindrick  18 August 1748Winschoten, Groningen I714203
48 Antonis, Hindrik  23 May 1728Winschoten, Groningen I714188
49 Antonis, Hindrikjen  13 August 1741Winschoten, Groningen I714182
50 Antonis, Kasper  04 November 1729Winschoten, Groningen I714189
51 Antonis, Marieke  21 March 1738Winschoten, Groningen I714194
52 Antonis, Metje  20 December 1726Winschoten, Groningen I714187
53 Antonis, Metje  13 December 1754Winschoten, Groningen I714204
54 Antonis, Saartje  20 March 1733Winschoten, Groningen I714191
55 Arends, Jan  16 November 1736Winschoten, Groningen I212237
56 Arents, Cornelis  22 January 1734Winschoten, Groningen I211975
57 Arents, Engel  01 September 1726Winschoten, Groningen I207718
58 Arents, Engel  17 May 1744Winschoten, Groningen I207720
59 Arents, Harm  11 January 1732Winschoten, Groningen I207719
60 Arents, Renger  23 February 1742Winschoten, Groningen I211919
61 Arents, Tijmen  30 May 1802Winschoten, Groningen I261233
62 van der Ark, Eppe Harmens  08 January 1702Winschoten, Groningen I70332
63 van der Ark, Harmans Eppes  31 January 1740Winschoten, Groningen I760305
64 van der Ark, Lutgerdijna  18 November 1742Winschoten, Groningen I760306
65 van der Ark, Lutgertien Eppes  15 June 1738Winschoten, Groningen I760304
66 Baan, Klaaske Jans  13 April 1738Winschoten, Groningen I474154
67 Bakker, Geessien Jans  23 April 1809Winschoten, Groningen I10002
68 Barghuis, Jacob Reindert  12 October 1806Winschoten, Groningen I106434
69 Barghuis, Jacob Reinderts  25 August 1805Winschoten, Groningen I382310
70 Barghuis, Wendelina Juliana  04 February 1799Winschoten, Groningen I764832
71 Beekhuis, Frouke  30 June 1776Winschoten, Groningen I18026
72 Beekhuis, Frouke  11 May 1783Winschoten, Groningen I18028
73 Beekhuis, Meint  24 July 1774Winschoten, Groningen I18025
74 Beekhuis, Wilhelmina  26 April 1778Winschoten, Groningen I18027
75 Beijshuisen, Rixte Christiaans  06 October 1715Winschoten, Groningen I683576
76 Bennema, Auke Jans  04 January 1767Winschoten, Groningen I257543
77 Bennema, Benne Jans  1770Winschoten, Groningen I613631
78 Bennema, Berent Jans  16 January 1778Winschoten, Groningen I137188
79 Bennema, Grietje Jans  06 May 1768Winschoten, Groningen I477796
80 Bennema, Haijo Jans  16 March 1787Winschoten, Groningen I613635
81 Bennema, Heije Jans  03 August 1783Winschoten, Groningen I613634
82 Bennema, Imke Bennes  03 February 1799Winschoten, Groningen I613641
83 Bennema, Jan Bennes  04 February 1735Winschoten, Groningen I407517
84 Bennema, Klaas Jans  18 February 1780Winschoten, Groningen I613633
85 Bennema, Martha Barends  25 December 1808Winschoten, Groningen I137186
86 Bennema, Mighiel  18 April 1773Winschoten, Groningen I307208
87 Bennema, Tieke Jans  10 December 1775Winschoten, Groningen I613632
88 Bennes, Albert  29 September 1737Winschoten, Groningen I613625
89 Bennes, Albert  01 November 1739Winschoten, Groningen I613626
90 Bennes, Felke  10 November 1741Winschoten, Groningen I613627
91 Bennes, Frouke  18 March 1763Winschoten, Groningen I613629
92 Bennes, Hindrik  26 August 1726Winschoten, Groningen I614921
93 Bennes, Jan  02 April 1723Winschoten, Groningen I615265
94 Bennes, Jan  04 February 1735Winschoten, Groningen I463386
95 Bennes, Janna  30 August 1761Winschoten, Groningen I613628
96 Bennes, Teelke  31 August 1732Winschoten, Groningen I613623
97 Bennes, Weije  15 January 1734Winschoten, Groningen I613624
98 Berends, Anna  15 May 1685Winschoten, Groningen I325594
99 Berends, Cornelisien  04 May 1690Winschoten, Groningen I325596
100 Berends, Trijntje  27 May 1688Winschoten, Groningen I325595
101 Berents, Antje  18 June 1780Winschoten, Groningen I431567
102 Berents, Geert  09 August 1716Winschoten, Groningen I26557
103 Berents, Grietje  16 January 1763Winschoten, Groningen I268035
104 Berents, Grietje  03 October 1766Winschoten, Groningen I617434
105 Berents, Habbe  25 January 1705Winschoten, Groningen I26546
106 Berents, Haije  24 December 1713Winschoten, Groningen I27565
107 Berents, Harm  20 October 1700Winschoten, Groningen I27561
108 Berents, Harm  01 April 1759Winschoten, Groningen I268033
109 Berents, Harm  06 March 1768Winschoten, Groningen I268038
110 Berents, Heijno  11 September 1702Winschoten, Groningen I26568
111 Berents, Hindrik  21 September 1760Winschoten, Groningen I268034
112 Berents, Nantje  27 March 1711Winschoten, Groningen I26535
113 Berents, Swaentien  08 April 1707Winschoten, Groningen I27562
114 Berents, Swaentien  21 October 1708Winschoten, Groningen I27564
115 Berents, Trijntje  12 July 1722Winschoten, Groningen I629920
116 van Bergen, Harmannus  20 February 1810Winschoten, Groningen I51343
117 Bergman, Hendrijka Hesterdijna  20 November 1803Winschoten, Groningen I731795
118 Bergman, Johannes  02 August 1800Winschoten, Groningen I17926
119 Besseling, Derk Pieters  20 September 1778Winschoten, Groningen I243785
120 Bijleveld, Derk Jans  12 June 1750Winschoten, Groningen I615777
121 Bijleveld, Harm Jans  01 January 1754Winschoten, Groningen I615801
122 Bijleveld, Trijntje Jans  05 September 1755Winschoten, Groningen I615802
123 Bloemendal, Leevi Izaks  11 August 1809Winschoten, Groningen I6951
124 Bloemendal, Markus  14 September 1810Winschoten, Groningen I75609
125 Boeken, Reindertje Lucas  21 August 1717Winschoten, Groningen I54468
126 Boekholt, Antie Jacobs  18 July 1724Winschoten, Groningen I17971
127 Boekholt, Antje Jacobs  02 December 1670Winschoten, Groningen I17978
128 Boekholt, Evert Ubbes  21 April 1754Winschoten, Groningen I17961
129 Boekholt, Frouke Ubbes  14 July 1771Winschoten, Groningen I17964
130 Boekholt, Gosen Ubbes  16 September 1757Winschoten, Groningen I17962
131 Boekholt, Harmen Jacobs  09 May 1675Winschoten, Groningen I17992
132 Boekholt, Harmina Meijnts  30 June 1737Winschoten, Groningen I18014
133 Boekholt, Jakob Ubbes  17 September 1747Winschoten, Groningen I11613
134 Boekholt, Jan Ubbes  12 July 1750Winschoten, Groningen I17960
135 Boekholt, Margrieta Meijnts  12 February 1741Winschoten, Groningen I18015
136 Boekholt, Meint Jacobs  11 September 1664Winschoten, Groningen I17990
137 Boekholt, Meint Jacobs  01 November 1668Winschoten, Groningen I17991
138 Boekholt, Meint Ubbes  24 August 1760Winschoten, Groningen I11865
139 Boekholt, Sara Ubbes  11 May 1764Winschoten, Groningen I17963
140 Boekholt, Stijntje Jacobs  30 March 1679Winschoten, Groningen I17993
141 Boekholt, Ubbo Jacobus  06 November 1722Winschoten, Groningen I11635
142 Boelens, Hindrik  05 July 1685Winschoten, Groningen I310132
143 Boelens, Jan  31 March 1684Winschoten, Groningen I310154
144 Boer, Antje Harms  13 June 1802Winschoten, Groningen I176034
145 Boer, Harmke Harms  15 September 1799Winschoten, Groningen I74141
146 de Boer, Jantje Tjakkes  22 August 1802Winschoten, Groningen I527418
147 de Boer, Tjakke Harms  12 September 1773Winschoten, Groningen I527410
148 Boijer, Arent Wilkes  11 October 1739Winschoten, Groningen I108274
149 Bol, Jurjen Eltjes  26 July 1789Winschoten, Groningen I224421
150 Boldewijn, Hantien Mennes  12 June 1750Winschoten, Groningen I243728
151 Bollewijn, Jan Mennes  07 March 1749Winschoten, Groningen I764008
152 Bollewijn, Jantien Mennes  25 February 1757Winschoten, Groningen I330536
153 Bolman, Helmer Derks  19 June 1803Winschoten, Groningen I26106
154 Bolman, Pietje Derks  19 July 1795Winschoten, Groningen I223197
155 Bolwijn, Nantje Mennes  16 November 1753Winschoten, Groningen I34672
156 Bonzema, Stijntje Jans  05 April 1789Winschoten, Groningen I57190
157 Borgers, Aleida  23 March 1805Winschoten, Groningen I548721
158 Borgers, Anna Maria  11 November 1802Winschoten, Groningen I548720
159 Borgers, Bernardus  27 December 1810Winschoten, Groningen I548722
160 Borgers, Engelina  26 November 1807Winschoten, Groningen I29746
161 Bos, Hindrik Berends  25 August 1800Winschoten, Groningen I631547
162 Bos, Jan Siefkes  03 May 1786Winschoten, Groningen I23839
163 Bosker, Albertje Alberts  05 July 1767Winschoten, Groningen I48605
164 Bosker, Tjaatje  26 December 1788Winschoten, Groningen I423897
165 Bour, Harm Hindrix  12 July 1705Winschoten, Groningen I310506
166 Boven, Anje Geerts  11 March 1764Winschoten, Groningen I63287
167 Boven, Willemtje Geerts  10 April 1767Winschoten, Groningen I221793
168 Braamhof, Gerhardus  02 July 1786Winschoten, Groningen I106185
169 Braamhof, Lucretia Gerhardus  18 April 1745Winschoten, Groningen I333175
170 Braamhof, Roelfina Alberts Hulscher  28 November 1779Winschoten, Groningen I322052
171 Brader, Katarina Jans  23 December 1770Winschoten, Groningen I773693
172 Breurkens, Hermina Harms  01 April 1802Winschoten, Groningen I595608
173 Breurkens, Johanna Harms  07 August 1807Winschoten, Groningen I595618
174 Brongers, Aafjen  27 April 1725Winschoten, Groningen I311438
175 Brongers, Anna Gesina  11 July 1728Winschoten, Groningen I311439
176 Brongers, Frouke  28 February 1696Winschoten, Groningen I573180
177 Brongers, Grietje Tonnis  07 June 1795Winschoten, Groningen I239339
178 Brongers, Jan  27 May 1707Winschoten, Groningen I102559
179 Brongers, Jans  04 January 1739Winschoten, Groningen I27292
180 Brongers, Klaas Ubbens  25 September 1722Winschoten, Groningen I311437
181 Brongers, Martjen  12 July 1716Winschoten, Groningen I311442
182 Brongers, Meindert  19 March 1686Winschoten, Groningen I311434
183 Brongers, Reindt  26 August 1714Winschoten, Groningen I311441
184 Brongers, Reindt  12 May 1719Winschoten, Groningen I311435
185 Brongers, Weije  31 January 1721Winschoten, Groningen I311436
186 Brons, Sijpke Roelofs  06 November 1796Winschoten, Groningen I380272
187 Bronsema, Jan Roelfs  24 July 1791Winschoten, Groningen I203411
188 Brouwer, Detmer Hubbeling  09 November 1789Winschoten, Groningen I214819
189 Brouwer, Frerik Berents  09 August 1716Winschoten, Groningen I26481
190 Brugmans, Anna  10 March 1797Winschoten, Groningen I443467
191 Brugmans, Doetje  07 September 1794Winschoten, Groningen I365290
192 Brugmans, Hindrik  31 July 1808Winschoten, Groningen I443466
193 Brugmans, Imke Petronella  25 December 1792Winschoten, Groningen I443464
194 Brugmans, Jan Georg  25 March 1790Winschoten, Groningen I443462
195 Brugmans, Jantien Catharina  07 September 1800Winschoten, Groningen I11969
196 Brugmans, Reinskje Elizabet  03 December 1790Winschoten, Groningen I443463
197 Bruins, Antje Berends  30 November 1788Winschoten, Groningen I750134
198 Buiskool, Hindrik Fiebes  04 November 1810Winschoten, Groningen I74355
199 Busscher, Affijn Hindriks  06 October 1769Winschoten, Groningen I423898
200 Busscher, Albert  18 March 1779Winschoten, Groningen I310088
201 Busscher, Catharina  19 April 1747Winschoten, Groningen I310130
202 Busscher, Doedo Tjaards  31 March 1713Winschoten, Groningen I310093
203 Busscher, Geerhard  21 March 1745Winschoten, Groningen I310129
204 Busscher, Geert Jans  26 September 1751Winschoten, Groningen I311772
205 Busscher, Geesjen  05 May 1730Winschoten, Groningen I460462
206 Busscher, Hinderk  22 February 1733Winschoten, Groningen I460446
207 Busscher, Hindrik  05 September 1756Winschoten, Groningen I310131
208 Busscher, Hindrik Jans  25 February 1729Winschoten, Groningen I460449
209 Busscher, Jan Hendriks  12 October 1764Winschoten, Groningen I39413
210 Busscher, Lucretia  22 December 1715Winschoten, Groningen I310094
211 Busscher, Marten Melles  30 September 1791Winschoten, Groningen I12696
212 Busscher, Meijnard  05 September 1710Winschoten, Groningen I310092
213 Busscher, Nomdo  23 December 1718Winschoten, Groningen I310095
214 Busscher, Trijntje  10 May 1795Winschoten, Groningen I39393
215 ter Buur, Grietje Hindriks  03 May 1789Winschoten, Groningen I474155
216 Cadee, Engel  28 June 1807Winschoten, Groningen I777142
217 Cadee, Engel  30 September 1810Winschoten, Groningen I380252
218 Carsjens, Aafke  21 July 1720Winschoten, Groningen I784324
219 Carsjens, Hindrik  31 January 1723Winschoten, Groningen I784327
220 Christ, Elisabet  08 September 1793Winschoten, Groningen I479395
221 Christ, Jantje  30 November 1800Winschoten, Groningen I316286
222 Christ, Maria  31 January 1796Winschoten, Groningen I479394
223 Christiaans, Berent  24 November 1706Winschoten, Groningen I42963
224 Christiaans, Lamke  09 May 1710Winschoten, Groningen I42997
225 Christiaans, Tonnis  09 May 1709Winschoten, Groningen I42962
226 Claessen, Carsien  02 June 1707Winschoten, Groningen I545281
227 Claessen, Froucke  13 March 1689Winschoten, Groningen I545114
228 Claessen, Frouke  02 June 1713Winschoten, Groningen I545354
229 Claessen, Geesjen  22 September 1667Winschoten, Groningen I378169
230 Claessen, Jan  30 January 1698Winschoten, Groningen I545183
231 Claessen, Roelof  21 February 1717Winschoten, Groningen I545355
232 Cohen, Aaltje Meijers  March 1791Winschoten, Groningen I6900
233 Cornelissen, Menno  30 June 1748Winschoten, Groningen I255382
234 Cuiper, Trijntje Jaspers  20 December 1646Winschoten, Groningen I326828
235 Deenekamp, Zwaantje Jans  15 May 1808Winschoten, Groningen I571105
236 Degenhard, Eltje Abels  19 April 1711Winschoten, Groningen I401249
237 Dercks, Lucke  02 January 1698Winschoten, Groningen I704352
238 Dercks, Seijcke  19 September 1706Winschoten, Groningen I731184
239 Derks, Geerdt  05 February 1734Winschoten, Groningen I704929
240 Derks, Grietje  18 June 1676Winschoten, Groningen I268194
241 Derks, Jan  28 April 1775Winschoten, Groningen I695708
242 Derks, Rixte  20 March 1664Winschoten, Groningen I324137
243 Derks, Roelf  16 July 1730Winschoten, Groningen I704927
244 Derks, Sibentien  03 February 1732Winschoten, Groningen I770710
245 Derks, Siebentien  03 February 1732Winschoten, Groningen I704928
246 Derks, Wibbelt  18 March 1736Winschoten, Groningen I704930
247 Dieters, Dietert Jans  01 February 1684Winschoten, Groningen I617599
248 Dieters, Franssina Hindriks  13 April 1806Winschoten, Groningen I617550
249 Dieters, Gijssel Jans  10 March 1805Winschoten, Groningen I57516
250 Dieters, Grietje Hindriks  31 October 1802Winschoten, Groningen I222493
251 Dieters, Harm Hindriks  11 December 1772Winschoten, Groningen I617556
252 Dieters, Harmen Hindriks  09 December 1759Winschoten, Groningen I617553
253 Dieters, Hindrik Hindriks  04 September 1763Winschoten, Groningen I222494
254 Dieters, Hindrik Hindriks  12 August 1792Winschoten, Groningen I479408
255 Dieters, Hindrik Hindriks  29 November 1795Winschoten, Groningen I225954
256 Dieters, Hindrikje Klaasens  20 April 1742Winschoten, Groningen I771091
257 Dieters, Hindriktje Jans  12 November 1809Winschoten, Groningen I370561
258 Dieters, Jan Hindriks  19 July 1767Winschoten, Groningen I617554
259 Dieters, Jan Hindriks  13 August 1769Winschoten, Groningen I63290
260 Dieters, Jan Hindriks  07 September 1794Winschoten, Groningen I479411
261 Dieters, Philippus Hindriks  15 September 1799Winschoten, Groningen I617549
262 Dieters, Sijfke Jans  30 March 1800Winschoten, Groningen I617555
263 Dietersen, Sijfke  07 February 1802Winschoten, Groningen I517081
264 van Dijk, Aafijn Jacobs  26 April 1767Winschoten, Groningen I731786
265 van Dijk, Eggo Jacobs  27 October 1771Winschoten, Groningen I26806
266 van Dijk, Pieter Jacobs  19 May 1797Winschoten, Groningen I167137
267 Dijkhof, Bouwina Arnoldus  01 April 1753Winschoten, Groningen I404581
268 Dijkhoff, Anna Adolfs  27 December 1790Winschoten, Groningen I112301
269 Dijkhorst, Engel Adolfs  21 March 1794Winschoten, Groningen I725402
270 Dijkman, Jacob  04 August 1811Winschoten, Groningen I253387
271 Dijkman, Margrieta  30 August 1801Winschoten, Groningen I519569
272 Dijkman, Trijna Andries  23 January 1804Winschoten, Groningen I56440
273 Dijksterhuis, Jan Harms  15 January 1809Winschoten, Groningen I223034
274 Dijksterhuis, Wendeltje Etskes  05 April 1795Winschoten, Groningen I176027
275 Dik, Jan Jans  30 May 1766Winschoten, Groningen I52631
276 Djues, Albertus  10 December 1734Winschoten, Groningen I261180
277 Djues, Jetzina  22 April 1736Winschoten, Groningen I261186
278 Djues, Mattheus  12 September 1738Winschoten, Groningen I261187
279 Doedes Doewes, Hindrik  05 March 1723Winschoten, Groningen I508447
280 Douwes, Geert Does  16 November 1673Winschoten, Groningen I269198
281 Douwes, Willemtjen  20 March 1692Winschoten, Groningen I613260
282 Dreeuwes, Roelf  18 March 1763Winschoten, Groningen I462101
283 Drenth, Engeltien Wilkes  04 December 1733Winschoten, Groningen I124657
284 Drenth, Wilke Harms  04 April 1732Winschoten, Groningen I56038
285 Dresselhuis, Harm Frans  27 May 1745Winschoten, Groningen I514878
286 Dresselhuis, Harm Frans  29 December 1748Winschoten, Groningen I514879
287 Dresselhuis, Harm Frans  12 October 1753Winschoten, Groningen I514881
288 Dresselhuis, Magrieta  10 January 1751Winschoten, Groningen I514880
289 Driessen, Berent  29 June 1806Winschoten, Groningen I571126
290 Driessen, Kunnechien Freerks  18 September 1808Winschoten, Groningen I571129
291 Driessen, Roelf Freerks  10 February 1811Winschoten, Groningen I571130
292 Drijfhout, Sibolt Freerks  15 March 1744Winschoten, Groningen I210838
293 Dubbelboer, Niessien Nanke  28 January 1803Winschoten, Groningen I15775
294 Dussel, Mettje Fokkes  25 April 1773Winschoten, Groningen I315519
295 Duurkens, Grietje Tonnis  21 March 1803Winschoten, Groningen I395532
296 Edens, Jantje Harms  15 November 1754Winschoten, Groningen I255450
297 Edens, Luktje  03 June 1810Winschoten, Groningen I285022
298 Edzarts, Dedje  17 August 1655Winschoten, Groningen I324120
299 Edzarts, Djurt  22 January 1665Winschoten, Groningen I324145
300 Edzarts, Frouwe  24 January 1657Winschoten, Groningen I324142
301 Edzarts, Nomne  05 June 1660Winschoten, Groningen I324143
302 Edzarts, Remke  25 May 1662Winschoten, Groningen I324144
303 Edzarts, Sijpke  17 August 1655Winschoten, Groningen I324141
304 Edzes, Egbert  20 August 1752Winschoten, Groningen I117360
305 Edzes, Fennegien  06 July 1748Winschoten, Groningen I117358
306 Edzes, Geertje  10 December 1745Winschoten, Groningen I117357
307 Edzes, Hendrik  07 May 1751Winschoten, Groningen I117359
308 Edzes, Hillegien  01 February 1739Winschoten, Groningen I117354
309 Edzes, Hillegien  25 August 1743Winschoten, Groningen I117356
310 Edzes, Hindrikje  27 May 1759Winschoten, Groningen I117361
311 Edzes, Luitje  26 June 1740Winschoten, Groningen I117355
312 Eggens, Trijntje  01 April 1678Winschoten, Groningen I504223
313 Eijsinge, Hillegonda Maria  18 February 1701Winschoten, Groningen I311698
314 Eijsinge, Hindrick  14 January 1694Winschoten, Groningen I311696
315 Eijsinge, Jacob  02 December 1696Winschoten, Groningen I311697
316 Eltjes, Ebbichijn  20 June 1784Winschoten, Groningen I427660
317 Eltjes, Hilke  31 December 1786Winschoten, Groningen I427661
318 Eltjes, Jurjen  26 July 1789Winschoten, Groningen I427662
319 Eltjes, Marieke  06 January 1782Winschoten, Groningen I427659
320 Engelberts, Ettien  12 August 1703Winschoten, Groningen I775852
321 Engelberts, Jans  12 June 1712Winschoten, Groningen I775855
322 Engelberts, Jans  30 July 1713Winschoten, Groningen I775856
323 Engelberts, Swaantje  13 October 1709Winschoten, Groningen I775851
324 Engelberts, Swaentien  22 February 1705Winschoten, Groningen I775853
325 Engels, Geesien Hindriks  07 April 1793Winschoten, Groningen I472606
326 Engels, Geesje  14 July 1765Winschoten, Groningen I225789
327 Engels, Hindrik  12 September 1762Winschoten, Groningen I93691
328 Engels, Jan  26 April 1767Winschoten, Groningen I762808
329 Engels, Jantje Hindriks  07 May 1797Winschoten, Groningen I26139
330 Engels, Otte  24 May 1770Winschoten, Groningen I762809
331 Engels, Reijntien  08 November 1705Winschoten, Groningen I683575
332 Eppes, Catharina  23 April 1753Winschoten, Groningen I487979
333 Eppes, Jantien  01 May 1701Winschoten, Groningen I70294
334 Eppes, Morke  01 April 1757Winschoten, Groningen I215737
335 Eppes, Murke  14 August 1681Winschoten, Groningen I487104
336 Eppes, Murko  01 April 1757Winschoten, Groningen I487978
337 Everts, Alke  02 January 1729Winschoten, Groningen I29519
338 Everts, Beike  16 April 1713Winschoten, Groningen I785964
339 Everts, Catharina  01 April 1731Winschoten, Groningen I29518
340 Everts, Grietje  25 January 1726Winschoten, Groningen I29520
341 Everts, Janna  11 April 1734Winschoten, Groningen I29517
342 Filippus, Aaltje  19 January 1744Winschoten, Groningen I503219
343 Filippus, Wiert  03 September 1734Winschoten, Groningen I503450
344 Filips, Antie  20 March 1733Winschoten, Groningen I503449
345 Filips, Grietje  01 February 1719Winschoten, Groningen I617430
346 Filips, Pieter  05 August 1736Winschoten, Groningen I503444
347 Filips, Sikke Galties  25 December 1726Winschoten, Groningen I503447
348 Filips, Stijntie  23 September 1740Winschoten, Groningen I503443
349 Flap, Beerta Eilderts  05 February 1792Winschoten, Groningen I269543
350 Flap, Egbert Okkes  29 April 1725Winschoten, Groningen I326306
351 Flap, Trijntje Okkes  18 January 1728Winschoten, Groningen I323677
352 Flink, Beike Kornelius  25 March 1794Winschoten, Groningen I176021
353 Folkers, Gepke Jans  23 January 1804Winschoten, Groningen I458768
354 Folkerts, Evert  11 June 1786Winschoten, Groningen I252152
355 Folkerts, Folkerdijna  17 August 1794Winschoten, Groningen I228252
356 Folkerts, Geertruida  05 March 1784Winschoten, Groningen I252153
357 Folkerts, Geessien  04 June 1790Winschoten, Groningen I252140
358 Folkerts, Jantje  11 June 1786Winschoten, Groningen I252151
359 Folkerts, Temke  01 June 1834Winschoten, Groningen I375516
360 Frans, Aentie  08 April 1753Winschoten, Groningen I617545
361 Frans, Antie  06 July 1760Winschoten, Groningen I617548
362 Frans, Caatje  19 October 1736Winschoten, Groningen I617535
363 Frans, Evert  26 September 1727Winschoten, Groningen I617529
364 Frans, Evert  07 August 1746Winschoten, Groningen I617541
365 Frans, Geuke  30 October 1739Winschoten, Groningen I617537
366 Frans, Grietie  03 December 1723Winschoten, Groningen I617528
367 Frans, Grietije  15 October 1747Winschoten, Groningen I617542
368 Frans, Harm  13 March 1757Winschoten, Groningen I617547
369 Frans, Hilje  15 January 1734Winschoten, Groningen I617533
370 Frans, Hilje  03 April 1735Winschoten, Groningen I617534
371 Frans, Hilje  13 November 1741Winschoten, Groningen I617538
372 Frans, Hilje  25 November 1742Winschoten, Groningen I617539
373 Frans, Hilje  10 May 1744Winschoten, Groningen I617540
374 Frans, Hilke  01 February 1750Winschoten, Groningen I617543
375 Frans, Hilke  17 February 1751Winschoten, Groningen I617544
376 Frans, Hinderk Geukes  29 April 1781Winschoten, Groningen I617620
377 Frans, Hindrick  31 March 1755Winschoten, Groningen I617546
378 Frans, Hindrik  30 September 1729Winschoten, Groningen I617530
379 Frans, Hindrik  16 March 1732Winschoten, Groningen I617531
380 Frans, Jan  28 May 1719Winschoten, Groningen I617526
381 Frans, Jan  02 November 1725Winschoten, Groningen I617429
382 Frans, Trijntien  12 April 1722Winschoten, Groningen I617527
383 Fransen, Berendje Frans  17 July 1796Winschoten, Groningen I617700
384 Fransen, Evertje Geukes  25 February 1770Winschoten, Groningen I617607
385 Fransen, Evertje Jans  08 January 1768Winschoten, Groningen I617435
386 Fransen, Frans Hindriks  24 February 1797Winschoten, Groningen I617604
387 Fransen, Frans Jans  21 May 1758Winschoten, Groningen I617432
388 Fransen, Geertje Geukes  12 July 1778Winschoten, Groningen I617619
389 Fransen, Geesje  13 March 1687Winschoten, Groningen I85546
390 Fransen, Gezina Geukes  10 April 1774Winschoten, Groningen I617617
391 Fransen, Grietje Frans  27 December 1790Winschoten, Groningen I617697
392 Fransen, Grietje Frans  24 November 1793Winschoten, Groningen I617699
393 Fransen, Grietje Jans  26 March 1752Winschoten, Groningen I617431
394 Fransen, Hindrikje Hindriks  16 October 1785Winschoten, Groningen I113075
395 Fransen, Jan Frans  15 January 1786Winschoten, Groningen I617695
396 Fransen, Jan Frans  06 March 1789Winschoten, Groningen I617696
397 Fransen, Jan Frans  29 July 1792Winschoten, Groningen I617698
398 Fransen, Jan Jans  11 October 1761Winschoten, Groningen I617433
399 Fransen, Philippus Frans  19 April 1799Winschoten, Groningen I617701
400 Fransen, Renke Hindriks  06 September 1801Winschoten, Groningen I617605
401 Franssen, Anna Philippus  05 August 1798Winschoten, Groningen I51182
402 Franssen, Berend Filippus  27 November 1796Winschoten, Groningen I617416
403 Franssen, Filippus Jans  11 January 1811Winschoten, Groningen I617427
404 Franssen, Frans Filippus  10 March 1805Winschoten, Groningen I617420
405 Franssen, Grietje Filippus  22 December 1793Winschoten, Groningen I478224
406 Franssen, Hillechien Filippus  03 February 1809Winschoten, Groningen I617426
407 Franssen, Jantje Filippus  10 January 1802Winschoten, Groningen I18983
408 Franssen, Martje Jans  29 July 1764Winschoten, Groningen I222495
409 Franssen, Philippus Jans  09 February 1755Winschoten, Groningen I51181
410 Franssens, Ellechien Frans  01 January 1801Winschoten, Groningen I617635
411 Franssens, Frans Geukes  12 April 1772Winschoten, Groningen I474200
412 Franssens, Geessien Frans  13 October 1811Winschoten, Groningen I617652
413 Franssens, Geuke Frans  24 April 1803Winschoten, Groningen I617637
414 Franssens, Harm Frans  13 May 1798Winschoten, Groningen I474199
415 Franssens, Hindrik Frans  05 April 1807Winschoten, Groningen I617644
416 Franssens, Imke Frans  23 February 1806Winschoten, Groningen I617643
417 Franssens, Imke Frans  26 June 1808Winschoten, Groningen I617645
418 Freerks, Luppe  09 January 1729Winschoten, Groningen I766051
419 Freriks, Elsien  18 August 1748Winschoten, Groningen I786025
420 Freriks, Elsijn  03 July 1746Winschoten, Groningen I786024
421 Freriks, Elsjen  12 April 1737Winschoten, Groningen I786027
422 Freriks, Gijsel  19 July 1739Winschoten, Groningen I785929
423 Freriks, Hilleke  27 July 1755Winschoten, Groningen I786026
424 Freriks, Sijfke  02 September 1742Winschoten, Groningen I786022
425 Fruitema, Anje Melcherts  25 November 1798Winschoten, Groningen I731789
426 Fruitema, Antje Melcherts  24 June 1740Winschoten, Groningen I731778
427 Fruitema, Derk Melcherts  17 May 1744Winschoten, Groningen I731784
428 Fruitema, Ekke Harmens  18 February 1718Winschoten, Groningen I731201
429 Fruitema, Elko Melcherts  20 February 1746Winschoten, Groningen I731124
430 Fruitema, Harmannus Ekkes  30 November 1760Winschoten, Groningen I731648
431 Fruitema, Harmans Melcherts  14 February 1802Winschoten, Groningen I731790
432 Fruitema, Harmen Melcherts  25 April 1738Winschoten, Groningen I445776
433 Fruitema, Hillechijn Melcherts  09 September 1742Winschoten, Groningen I731783
434 Fruitema, Jacobje Harmannes  22 June 1777Winschoten, Groningen I445773
435 Fruitema, Kosso Melcherts  21 September 1749Winschoten, Groningen I380093
436 Fruitema, Melchert Harmannus  03 July 1774Winschoten, Groningen I445781
437 Fruitema, Melchert Harmens  22 May 1712Winschoten, Groningen I731183
438 Fruitema, Melchert Kosses  25 May 1792Winschoten, Groningen I380091
439 Fruitema, Willem Melcherts  21 September 1749Winschoten, Groningen I731785
440 Fruitema, Willemtje Harmannus  12 October 1721Winschoten, Groningen I731161
441 Gantier, Getruidt  22 February 1743Winschoten, Groningen I310083
442 Gantier, Getruit  06 December 1739Winschoten, Groningen I310078
443 Gantier, Joris  14 May 1734Winschoten, Groningen I310080
444 Gantier, Joris  02 July 1741Winschoten, Groningen I310084
445 Gantier, Wilko  13 May 1736Winschoten, Groningen I310081
446 Gantier, Willemtien  29 September 1737Winschoten, Groningen I310082
447 Gantiers, Maria Andries  03 September 1728Winschoten, Groningen I310072
448 Garrelts, Ubbo  12 December 1656Winschoten, Groningen I17972
449 Garst, Wieke Hitjes  08 June 1806Winschoten, Groningen I311859
450 Geerdts, Geerdt  01 October 1713Winschoten, Groningen I617593
451 Geerdts, Grietie  21 January 1659Winschoten, Groningen I495952
452 Geerdts, Grietie  10 September 1713Winschoten, Groningen I226957
453 Geerdts, Imke  14 May 1710Winschoten, Groningen I617595
454 Geerts, Anna  01 March 1754Winschoten, Groningen I545471
455 Geerts, Antien  27 November 1733Winschoten, Groningen I29707
456 Geerts, Christiaan  19 July 1750Winschoten, Groningen I42993
457 Geerts, Elle  21 October 1804Winschoten, Groningen I617623
458 Geerts, Gartie  29 June 1738Winschoten, Groningen I42995
459 Geerts, Geertien  17 February 1743Winschoten, Groningen I42994
460 Geerts, Geertruit  17 July 1687Winschoten, Groningen I655120
461 Geerts, Harmke  16 December 1735Winschoten, Groningen I42996
462 Geerts, Jan  08 November 1750Winschoten, Groningen I545472
463 Geerts, Lamme  08 February 1674Winschoten, Groningen I655115
464 Geerts, Lammetjen  12 September 1680Winschoten, Groningen I655118
465 Geerts, Martjen  08 March 1764Winschoten, Groningen I545468
466 Geerts, Marttien  04 March 1757Winschoten, Groningen I545470
467 Geerts, Nantie  11 January 1743Winschoten, Groningen I226779
468 Geerts, Ockjen  03 October 1684Winschoten, Groningen I655112
469 Geerts, Otto  09 November 1677Winschoten, Groningen I655117
470 Geerts, Roelef  21 January 1676Winschoten, Groningen I655116
471 Geerts, Tebbe  08 April 1736Winschoten, Groningen I29706
472 Geerts, Trientje  18 August 1771Winschoten, Groningen I545469
473 Geerts, Willem  08 January 1749Winschoten, Groningen I545473
474 van Gennip, Klaaske Scheltes  04 May 1794Winschoten, Groningen I508510
475 Gerlofs, Trijntie  30 April 1713Winschoten, Groningen I487971
476 Geukes, Fenje  20 January 1758Winschoten, Groningen I51568
477 Glasius, Anna  24 November 1720Winschoten, Groningen I460457
478 Glasius, Beerta  05 April 1724Winschoten, Groningen I460459
479 Glasius, Beerta  21 October 1725Winschoten, Groningen I460460
480 Glasius, Ludolf  21 March 1723Winschoten, Groningen I460458
481 Glasius, Peter  08 November 1726Winschoten, Groningen I460461
482 Glasius, Simon Pieters  09 March 1749Winschoten, Groningen I270412
483 Glazenburg, Grietje Stoffers  16 December 1804Winschoten, Groningen I224813
484 Glazenburg, Maria Stoffers  02 August 1807Winschoten, Groningen I224816
485 Glazenburg, Trijntje Stoffers  23 September 1810Winschoten, Groningen I224814
486 Goren, Harm Freriks  16 June 1754Winschoten, Groningen I203032
487 Goren, Harmen Freriks  11 July 1756Winschoten, Groningen I203033
488 Goren, Sebe Frericks  05 April 1754Winschoten, Groningen I202971
489 Groeneveld, Detert Adam  23 February 1746Winschoten, Groningen I777136
490 Groeneveld, Evert Dieters  28 September 1778Winschoten, Groningen I500165
491 Groeneveld, Klaas Detert  06 March 1744Winschoten, Groningen I777140
492 Groenewoud, Derk Tieles  02 January 1755Winschoten, Groningen I55559
493 Groenier, Maria Lutgerdina  08 December 1793Winschoten, Groningen I755523
494 de Groot, Jan  10 February 1797Winschoten, Groningen I443497
495 de Groot, Lammert Mennes  25 January 1782Winschoten, Groningen I112682
496 Habbes, Jantjen  23 April 1660Winschoten, Groningen I454636
497 Haijes, Kernelske  18 December 1740Winschoten, Groningen I168102
498 Haijkens, Frauke  13 January 1699Winschoten, Groningen I11632
499 Haijkens, Jannes  12 March 1680Winschoten, Groningen I213005
500 Haijkens, Johannes  12 January 1673Winschoten, Groningen I573097
501 Haikens, Boele  21 May 1796Winschoten, Groningen I675331
502 Haikens, Boele  05 April 1800Winschoten, Groningen I675332
503 Haikens, Gartje  20 October 1793Winschoten, Groningen I675328
504 Haikens, Nanno  15 April 1791Winschoten, Groningen I675326
505 Haitsema, Mescke Loban  19 February 1673Winschoten, Groningen I310136
506 Haitzema, Anna  21 August 1707Winschoten, Groningen I378167
507 Haitzema, Catharina  18 January 1678Winschoten, Groningen I310133
508 Haitzema, Haijtzen  12 February 1675Winschoten, Groningen I93936
509 Haitzema, Maria Martina  16 July 1702Winschoten, Groningen I463008
510 Haitzema, Trijnje  08 March 1807Winschoten, Groningen I206822
511 Hames, Martje  05 May 1785Winschoten, Groningen I649982
512 Hamhuijs, Jantjen  01 January 1716Winschoten, Groningen I655195
513 Hannersen, Johannes  08 June 1806Winschoten, Groningen I53909
514 Harckes, Gerlof Sigers  27 October 1709Winschoten, Groningen I27599
515 Harckes, Grietie  14 June 1716Winschoten, Groningen I27601
516 Harkes, Geertien  13 January 1713Winschoten, Groningen I27600
517 Harkes, Geertjen  23 November 1703Winschoten, Groningen I27594
518 Harkes, Getruit  13 May 1781Winschoten, Groningen I242471
519 Harkes, Ida  13 December 1776Winschoten, Groningen I242470
520 Harkes, Imke  31 August 1760Winschoten, Groningen I242468
521 Harkes, Imke  16 November 1766Winschoten, Groningen I242469
522 Harkes, Jan  03 April 1701Winschoten, Groningen I26579
523 Harkes, Jurjen  21 January 1759Winschoten, Groningen I242467
524 Harkes, Rotger  19 December 1704Winschoten, Groningen I27597
525 Harkes, Rotger  22 October 1706Winschoten, Groningen I27598
526 Harmannus, Jacobtjen  14 January 1770Winschoten, Groningen I445778
527 Harmannus, Melchert  27 January 1771Winschoten, Groningen I445779
528 Harmannus, Melchert  02 May 1773Winschoten, Groningen I445780
529 Harmens, Christina  03 November 1709Winschoten, Groningen I731182
530 Harmens, Ekke  16 November 1714Winschoten, Groningen I731199
531 Harmens, Geertruid  15 September 1676Winschoten, Groningen I26514
532 Harmens, IJda  19 October 1673Winschoten, Groningen I225289
533 Harmens, Johannes  30 August 1696Winschoten, Groningen I109686
534 Harmens, Tjark  16 October 1709Winschoten, Groningen I764028
535 Harmens, Trijntien  11 September 1707Winschoten, Groningen I731180
536 Harmens, Wilhelm  16 November 1714Winschoten, Groningen I731198
537 Harmens, Willem  08 November 1715Winschoten, Groningen I731200
538 Harms, Albert  19 September 1738Winschoten, Groningen I311789
539 Harms, Albertien  25 April 1734Winschoten, Groningen I702343
540 Harms, Albertje  02 August 1767Winschoten, Groningen I356259
541 Harms, Anje  11 July 1762Winschoten, Groningen I545483
542 Harms, Anna  13 December 1739Winschoten, Groningen I32392
543 Harms, Antje  16 April 1756Winschoten, Groningen I311837
544 Harms, Antje  25 July 1779Winschoten, Groningen I356269
545 Harms, Beerent  24 May 1765Winschoten, Groningen I545486
546 Harms, Caspar  30 August 1705Winschoten, Groningen I714209
547 Harms, Christoffer  23 December 1763Winschoten, Groningen I514884
548 Harms, Claes  26 December 1664Winschoten, Groningen I433320
549 Harms, Edse  24 October 1666Winschoten, Groningen I433319
550 Harms, Elske  25 July 1698Winschoten, Groningen I714185
551 Harms, Geerdt  01 August 1723Winschoten, Groningen I709635
552 Harms, Geert  19 December 1745Winschoten, Groningen I311791
553 Harms, Geertijn  14 March 1762Winschoten, Groningen I514883
554 Harms, Grietien  05 September 1732Winschoten, Groningen I311787
555 Harms, Grietje  06 October 1700Winschoten, Groningen I113942
556 Harms, Grietje  13 July 1727Winschoten, Groningen I57173
557 Harms, Harm  11 February 1698Winschoten, Groningen I113938
558 Harms, Hindrik  28 June 1668Winschoten, Groningen I303368
559 Harms, Jan  24 January 1727Winschoten, Groningen I311785
560 Harms, Jan  19 April 1728Winschoten, Groningen I709637
561 Harms, Jan  13 June 1784Winschoten, Groningen I356275
562 Harms, Jantie  24 September 1780Winschoten, Groningen I327920
563 Harms, Jurrien  31 December 1741Winschoten, Groningen I311790
564 Harms, Luktien  24 November 1720Winschoten, Groningen I709634
565 Harms, Meinert  28 August 1729Winschoten, Groningen I311786
566 Harms, Sara  21 August 1701Winschoten, Groningen I714208
567 Harms, Swaantie  30 October 1716Winschoten, Groningen I709625
568 Harms, Tallegijn  21 April 1765Winschoten, Groningen I356254
569 Harms, Tiakke  12 September 1773Winschoten, Groningen I356268
570 Harms, Trijntie  07 June 1744Winschoten, Groningen I39886
571 Harms, Trijntje  14 December 1781Winschoten, Groningen I178799
572 Harms, Wendelke  24 October 1717Winschoten, Groningen I173785
573 Harms, Willem  09 September 1725Winschoten, Groningen I709636
574 Haselhof, Iickjen  10 April 1668Winschoten, Groningen I482236
575 Haselhof, Tiaduwe  05 May 1678Winschoten, Groningen I482232
576 Haselhoff, Magdalena  06 July 1690Winschoten, Groningen I462688
577 Hassebroek, Jan Nap  12 August 1810Winschoten, Groningen I225432
578 Hazelhof, Kasper Tiessens  26 June 1791Winschoten, Groningen I129155
579 Hazelhof, Swaantje Bennes  11 December 1789Winschoten, Groningen I314979
580 Hazewinkel, Albert Nannes  26 November 1762Winschoten, Groningen I212851
581 Hazewinkel, Cornelis Nannes  28 October 1742Winschoten, Groningen I211944
582 Hazewinkel, Geertruid Alberts  26 July 1795Winschoten, Groningen I165379
583 Hazewinkel, Jan Nannes  15 May 1760Winschoten, Groningen I212848
584 Hazewinkel, Jetse Nannes  12 March 1741Winschoten, Groningen I212850
585 Hazewinkel, Willem Nannes  09 December 1770Winschoten, Groningen I212852
586 Heeres, Berend Geerts  22 November 1807Winschoten, Groningen I685117
587 Heeres, Free Heres  30 May 1779Winschoten, Groningen I243782
588 Heeres, Okke Heeres  08 February 1773Winschoten, Groningen I757622
589 Heijnes, Berent  11 July 1675Winschoten, Groningen I26503
590 Heijnes, Haije  19 October 1677Winschoten, Groningen I27557
591 Heijnes, Mettije  11 June 1671Winschoten, Groningen I27556
592 Heikens, Hindrik  10 December 1746Winschoten, Groningen I255449
593 Heres, Free Heeres  30 May 1779Winschoten, Groningen I757633
594 Heres, Geesijn Heeres  16 July 1775Winschoten, Groningen I757631
595 Heres, Pieter Heeres  18 August 1776Winschoten, Groningen I757632
596 Hermannus, Sijpke  09 June 1724Winschoten, Groningen I731166
597 Hermans, Alcke  24 April 1671Winschoten, Groningen I240315
598 Hermans, Geeske  31 October 1679Winschoten, Groningen I556968
599 Hermans, Jacob  05 April 1674Winschoten, Groningen I556967
600 Hermans, Jan  30 December 1683Winschoten, Groningen I556947
601 Hermans, Lubbe  24 August 1668Winschoten, Groningen I556966
602 Hermans, Lubke  16 July 1671Winschoten, Groningen I556937
603 Hessels, Aaltien  22 July 1731Winschoten, Groningen I207101
604 Hessels, Elisabeth  05 April 1739Winschoten, Groningen I184433
605 Hessels, Grietie  13 August 1724Winschoten, Groningen I263312
606 Hessels, Riena  26 August 1725Winschoten, Groningen I263313
607 Hessels, Willem  25 December 1734Winschoten, Groningen I13975
608 van Heuvelen, Trijntje Harms  10 May 1795Winschoten, Groningen I12697
609 Hillebrandi, Rigto Eppes  25 August 1748Winschoten, Groningen I709568
610 Hillebrandie, Katharina Eppes  23 April 1753Winschoten, Groningen I215497
611 Hillebrandts, Jan  22 January 1708Winschoten, Groningen I487969
612 Hillebrants, Antje Jans  07 October 1683Winschoten, Groningen I463363
613 Hillebrants, Boele Jans  28 March 1690Winschoten, Groningen I463364
614 Hillebrants, Boelo Jans  17 May 1691Winschoten, Groningen I463365
615 Hillebrants, Epien Jans  12 January 1696Winschoten, Groningen I463353
616 Hillebrants, Froucke Jans  01 November 1685Winschoten, Groningen I463357
617 Hillebrants, Haijo Jans  20 November 1687Winschoten, Groningen I463358
618 Hillebrants, Harmen Jans  27 August 1693Winschoten, Groningen I463012
619 Hillebrants, Jacobtien  29 November 1700Winschoten, Groningen I463359
620 Hillinga, Nantje Jans  15 March 1794Winschoten, Groningen I471214
621 Hindricks, Antje  08 August 1668Winschoten, Groningen I545089
622 Hindricks, Geeske  23 December 1688Winschoten, Groningen I615256
623 Hindricks, Jantien  29 August 1697Winschoten, Groningen I42972
624 Hindricks, Lubbert Thomas  30 June 1695Winschoten, Groningen I18009
625 Hindricks, Tonnis  04 September 1672Winschoten, Groningen I325660
626 Hindriks, Boele  29 November 1715Winschoten, Groningen I310140
627 Hindriks, Foske  23 November 1746Winschoten, Groningen I629121
628 Hindriks, Geeske  12 February 1693Winschoten, Groningen I503439
629 Hindriks, Grietie  04 November 1736Winschoten, Groningen I616438
630 Hindriks, Grietie  09 June 1752Winschoten, Groningen I243791
631 Hindriks, Grietie  12 May 1763Winschoten, Groningen I243797
632 Hindriks, Grietie Hindriks  27 May 1765Winschoten, Groningen I243798
633 Hindriks, Grietjen  27 March 1711Winschoten, Groningen I310139
634 Hindriks, Hindrik  17 February 1732Winschoten, Groningen I616436
635 Hindriks, Hindrik  21 March 1752Winschoten, Groningen I71740
636 Hindriks, Jantien  13 January 1708Winschoten, Groningen I188440
637 Hindriks, Jarke  09 May 1734Winschoten, Groningen I616437
638 Hindriks, Maria Martina  18 August 1709Winschoten, Groningen I310138
639 Hindriks, Martjen  21 September 1760Winschoten, Groningen I41987
640 Hindriks, Sara  11 January 1756Winschoten, Groningen I243794
641 Hindriks, Sara  18 March 1757Winschoten, Groningen I243793
642 Hindriks, Willemke  13 October 1730Winschoten, Groningen I616159
643 Hindrix, Karsjen  16 March 1683Winschoten, Groningen I784325
644 Hitjes, Ude  19 April 1716Winschoten, Groningen I214221
645 Hoendermis, Geert Everts  28 July 1793Winschoten, Groningen I102116
646 Hoendermis, Jan Everts  15 January 1805Winschoten, Groningen I102103
647 Hoeth, Albert Willem  29 October 1786Winschoten, Groningen I686248
648 Hoeth, Angenita Emelia  27 February 1782Winschoten, Groningen I686253
649 Hoeth, Elisabeth Sophia  13 January 1788Winschoten, Groningen I686309
650 Hoeth, Hendrik Rudolf  25 August 1793Winschoten, Groningen I686306
651 Hoeth, Hester Catharina  23 November 1794Winschoten, Groningen I686307
652 Hoeth, Jan  21 December 1788Winschoten, Groningen I686308
653 Hoeth, Johanna Elisabeth  23 February 1783Winschoten, Groningen I686255
654 Hollander, Hindrik Freerks  27 January 1805Winschoten, Groningen I222709
655 Holt, Aalderk Engels  10 August 1760Winschoten, Groningen I68882
656 van der Holt, Beerta Ottes  26 April 1807Winschoten, Groningen I762827
657 Holt, Berend Aaldriks  23 January 1804Winschoten, Groningen I715299
658 Holt, Betje Aaldriks  17 April 1808Winschoten, Groningen I715301
659 Holt, Eetje Ottes  25 February 1810Winschoten, Groningen I342046
660 Holt, Elizabeth Aaldriks  27 December 1795Winschoten, Groningen I715298
661 Holt, Engel Aaldriks  05 October 1792Winschoten, Groningen I715300
662 Holt, Engel Aaldriks  21 January 1798Winschoten, Groningen I37146
663 Holt, Engel Ottes  09 December 1798Winschoten, Groningen I268023
664 van der Holt, Fokke Ottes  23 November 1800Winschoten, Groningen I762825
665 van der Holt, Hindrik Ottes  06 October 1805Winschoten, Groningen I762826
666 Holt, Menso Aaldriks  08 December 1799Winschoten, Groningen I301924
667 van der Holt, Otto Engels  09 October 1774Winschoten, Groningen I170135
668 Homan, Harmannus Engelberts  10 September 1673Winschoten, Groningen I214024
669 Homan, Hemmichje  07 April 1676Winschoten, Groningen I214025
670 Homan, Hemmichjen  14 January 1672Winschoten, Groningen I214023
671 Homan, Jantje  14 July 1681Winschoten, Groningen I214026
672 ter Horst, Engeltje Thomas  07 February 1808Winschoten, Groningen I53912
673 Houtman, Marieke Sijfkes  07 July 1776Winschoten, Groningen I63291
674 Huijsing, Grietje Roelofs  05 August 1742Winschoten, Groningen I158254
675 Huising, Hindrik Roelfs  07 March 1745Winschoten, Groningen I215416
676 Huising, Katharina Roelofs  13 February 1735Winschoten, Groningen I235777
677 Huising, Maria Martina  08 November 1747Winschoten, Groningen I235776
678 Huising, Roelof Hindriks  30 July 1713Winschoten, Groningen I70308
679 Huising, Stientie Roelofs  11 September 1739Winschoten, Groningen I235778
680 Huisingh, Maria Martina  29 December 1720Winschoten, Groningen I310128
681 Huizing, Berent Roelfs  24 March 1737Winschoten, Groningen I216180
682 Huizing, Boele Meeses  02 February 1749Winschoten, Groningen I207521
683 Huizing, Boelo Meeses  16 February 1753Winschoten, Groningen I207520
684 Huizing, Catharina Meeses  02 August 1750Winschoten, Groningen I207517
685 Huizing, Hindrick Meeses  19 July 1744Winschoten, Groningen I207524
686 Huizing, Meschië  13 April 1718Winschoten, Groningen I207516
687 Huizing, Moeder Meeses  30 January 1746Winschoten, Groningen I207523
688 Huizing, Nanno Meeses  05 March 1756Winschoten, Groningen I212567
689 Huizing, Wijbrant Meeses  02 April 1747Winschoten, Groningen I207522
690 Hulzebos, Abel Abrahams  01 June 1766Winschoten, Groningen I158251
691 Hulzebos, Roelf Abrahams  08 April 1764Winschoten, Groningen I68539
692 Hut, Berent Elties  01 October 1724Winschoten, Groningen I730602
693 Hut, Berent Elties  26 June 1733Winschoten, Groningen I474153
694 Hut, Eltje Berends  26 March 1756Winschoten, Groningen I474159
695 Hut, Eltje Berends  17 May 1772Winschoten, Groningen I474152
696 Hut, Geert Elties  27 July 1727Winschoten, Groningen I730604
697 Hut, Geessien Tonnis  01 February 1789Winschoten, Groningen I170604
698 Hut, Gepke Tonnis  30 October 1791Winschoten, Groningen I621449
699 Hut, Harm Berends  14 August 1774Winschoten, Groningen I234432
700 Hut, Harm Elties  24 February 1730Winschoten, Groningen I730592
701 Hut, Hindrik Berends  23 December 1757Winschoten, Groningen I474160
702 Hut, Jacob Berends  29 December 1769Winschoten, Groningen I474165
703 Hut, Jan Berends  18 March 1763Winschoten, Groningen I474161
704 Hut, Jan Elties  19 August 1736Winschoten, Groningen I730601
705 Hut, Jan Tonnis  04 March 1787Winschoten, Groningen I621448
706 Hut, Lijsebet Berends  28 October 1768Winschoten, Groningen I474164
707 Hut, Reina Tonnis  01 November 1795Winschoten, Groningen I264104
708 Hut, Reint Tonnis  06 May 1798Winschoten, Groningen I621451
709 Hut, Remke Berends  26 September 1766Winschoten, Groningen I474163
710 Hut, Remke Berends  07 February 1777Winschoten, Groningen I73252
711 Hut, Swaantie Elties  30 May 1732Winschoten, Groningen I730610
712 Hut, Swaantie Elties  24 March 1741Winschoten, Groningen I730603
713 Hut, Swaantje Berends  16 April 1779Winschoten, Groningen I474168
714 Hut, Trientje Berends  30 December 1764Winschoten, Groningen I474162
715 Huttinga, Trijntje Hendrik  16 June 1805Winschoten, Groningen I31707
716 Idzarda, Aaltien Nikolaes  20 March 1733Winschoten, Groningen I718996
717 Idzarda, Anna Nicolaus  01 January 1722Winschoten, Groningen I718998
718 Idzarda, Anna Nicolaus  13 September 1726Winschoten, Groningen I719000
719 Idzarda, Anna Nicolaus  04 February 1742Winschoten, Groningen I719002
720 Idzarda, Engelina Jans  25 May 1775Winschoten, Groningen I415064
721 Idzarda, Hessel Niklaas  11 November 1735Winschoten, Groningen I719001
722 Idzarda, Jan Nicolaus  31 October 1738Winschoten, Groningen I463106
723 Idzarda, Wiemer Nicolaus  14 April 1724Winschoten, Groningen I718999
724 IJlpsema, Harko  26 December 1741Winschoten, Groningen I310451
725 Jacobs, Eltie  23 May 1717Winschoten, Groningen I731738
726 Jacobs, Eltie  23 October 1722Winschoten, Groningen I731740
727 Jacobs, Eltie  03 December 1723Winschoten, Groningen I731741
728 Jacobs, Eppe  23 April 1730Winschoten, Groningen I731744
729 Jacobs, Geerdt  24 December 1724Winschoten, Groningen I731742
730 Jacobs, Geerdt  14 September 1727Winschoten, Groningen I731743
731 Jacobs, Jan  05 March 1719Winschoten, Groningen I731739
732 Jacobs, Nanne  10 March 1743Winschoten, Groningen I629765
733 de Jager, Anna  10 February 1811Winschoten, Groningen I17430
734 Jager, Christiaan Harms  03 July 1791Winschoten, Groningen I610907
735 Jager, Freerk Harms  16 December 1792Winschoten, Groningen I209195
736 Jager, Gerrit Harms  16 January 1800Winschoten, Groningen I49990
737 Jager, Riendelt Harms  01 September 1805Winschoten, Groningen I610910
738 Jager, Wijpke Harms  12 April 1795Winschoten, Groningen I610908
739 Jager, Wupke Harms  05 March 1796Winschoten, Groningen I51589
740 Jakobs, Jan  08 June 1708Winschoten, Groningen I731736
741 Jakobs, Kosse  27 February 1711Winschoten, Groningen I731181
742 Janeke, Catharina Margrieta  10 August 1766Winschoten, Groningen I522017
743 Janeke, Katarina Margarieta  30 March 1810Winschoten, Groningen I522018
744 Jannes, Grietie  25 December 1745Winschoten, Groningen I646098
745 Jans, Abel  10 October 1734Winschoten, Groningen I403552
746 Jans, Addeke  15 November 1726Winschoten, Groningen I401062
747 Jans, Aeldrick  22 April 1687Winschoten, Groningen I629903
748 Jans, Aeltien  29 November 1739Winschoten, Groningen I403555
749 Jans, Albertjen  09 August 1711Winschoten, Groningen I764030
750 Jans, Anje  29 November 1674Winschoten, Groningen I244125
751 Jans, Anna  05 March 1721Winschoten, Groningen I501889
752 Jans, Anna  05 April 1776Winschoten, Groningen I176023
753 Jans, Antie  20 August 1699Winschoten, Groningen I33748
754 Jans, Antie  04 March 1707Winschoten, Groningen I196660
755 Jans, Antie  13 August 1719Winschoten, Groningen I29522
756 Jans, Antje  25 September 1672Winschoten, Groningen I343244
757 Jans, Antje  10 April 1685Winschoten, Groningen I731771
758 Jans, Benne  29 January 1671Winschoten, Groningen I613621
759 Jans, Berent  18 December 1733Winschoten, Groningen I26590
760 Jans, Betje  26 February 1758Winschoten, Groningen I772529
761 Jans, Derck  28 January 1675Winschoten, Groningen I629900
762 Jans, Egbert  25 April 1791Winschoten, Groningen I117180
763 Jans, Elisabeth  05 August 1753Winschoten, Groningen I772539
764 Jans, Elsien  12 February 1730Winschoten, Groningen I403545
765 Jans, Engeline  17 September 1717Winschoten, Groningen I210583
766 Jans, Engeltien  27 March 1722Winschoten, Groningen I70295
767 Jans, Eppo  23 September 1660Winschoten, Groningen I646082
768 Jans, Evert  26 March 1693Winschoten, Groningen I33876
769 Jans, Evert  10 March 1695Winschoten, Groningen I29526
770 Jans, Fennegijn  01 February 1761Winschoten, Groningen I699571
771 Jans, Fillipus  20 February 1760Winschoten, Groningen I772543
772 Jans, Frans  04 February 1666Winschoten, Groningen I433347
773 Jans, Frans  27 May 1672Winschoten, Groningen I433341
774 Jans, Frederik  19 January 1672Winschoten, Groningen I598933
775 Jans, Freerk  19 July 1739Winschoten, Groningen I204399
776 Jans, Froucke  01 January 1697Winschoten, Groningen I784326
777 Jans, Frouke  06 September 1674Winschoten, Groningen I463355
778 Jans, Geerdt  20 April 1712Winschoten, Groningen I226956
779 Jans, Geerdt  24 March 1737Winschoten, Groningen I403544
780 Jans, Geertruidt  13 March 1739Winschoten, Groningen I27568
781 Jans, Geesjen  12 December 1732Winschoten, Groningen I401251
782 Jans, Geeske  26 August 1736Winschoten, Groningen I786032
783 Jans, Geessien  August 1731Winschoten, Groningen I403546
784 Jans, Gepke  26 July 1658Winschoten, Groningen I646081
785 Jans, Gepke  02 June 1667Winschoten, Groningen I646085
786 Jans, Gerlofs  23 September 1681Winschoten, Groningen I463361
787 Jans, Greetje  15 January 1654Winschoten, Groningen I646079
788 Jans, Grietie  20 December 1709Winschoten, Groningen I501886
789 Jans, Grietie  02 March 1766Winschoten, Groningen I307841
790 Jans, Grietje  03 March 1676Winschoten, Groningen I629901
791 Jans, Grietje  15 August 1745Winschoten, Groningen I27571
792 Jans, Haijcko  21 April 1672Winschoten, Groningen I463354
793 Jans, Haijke  04 March 1664Winschoten, Groningen I433343
794 Jans, Hantje  16 April 1682Winschoten, Groningen I26610
795 Jans, Harke  01 January 1658Winschoten, Groningen I225311
796 Jans, Harko  02 May 1732Winschoten, Groningen I27572
797 Jans, Harm  16 August 1733Winschoten, Groningen I786030
798 Jans, Harm  25 August 1743Winschoten, Groningen I27570
799 Jans, Hemcke  09 March 1755Winschoten, Groningen I598921
800 Jans, Hendrika  09 February 1783Winschoten, Groningen I117177

1 2 3 Next»Died

Matches 1 to 800 of 5979

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Dietert Jansen  07 May 1891Winschoten, Groningen I725990
2 A.B., NN  02 October 1943Winschoten, Groningen I630209
3 Aaldriks, Engel  01 December 1804Winschoten, Groningen I68883
4 Aapkes, Anna  03 May 1954Winschoten, Groningen I420355
5 Aapkes, Feijo  02 March 1926Winschoten, Groningen I503167
6 Aapkes, Regina  12 April 1924Winschoten, Groningen I107677
7 Ab, Albert  17 October 1889Winschoten, Groningen I383574
8 Ab, Albertje  29 March 1959Winschoten, Groningen I383788
9 Ab, Anna  10 January 1945Winschoten, Groningen I383001
10 Ab, Geert  25 December 1920Winschoten, Groningen I111241
11 Ab, Grietje  13 February 1957Winschoten, Groningen I383792
12 Ab, Hendrikje Hinderika  17 January 1947Winschoten, Groningen I756140
13 Ab, Jan  05 March 1927Winschoten, Groningen I111238
14 Ab, Oene  15 August 1901Winschoten, Groningen I617602
15 Ab, Stoffer  18 June 1925Winschoten, Groningen I383789
16 Abbas, Albertus  27 January 1948Winschoten, Groningen I643091
17 Abbas, Alida Gerardina  19 September 1873Winschoten, Groningen I327723
18 Abbas, Allemt Jans  30 September 1883Winschoten, Groningen I224029
19 Abbas, Anna Jans  26 February 1879Winschoten, Groningen I38978
20 Abbas, Annechien  08 June 1898Winschoten, Groningen I371853
21 Abbas, Bene  08 August 1874Winschoten, Groningen I328802
22 Abbas, Berend  11 March 1859Winschoten, Groningen I545846
23 Abbas, Berendje  07 March 1899Winschoten, Groningen I371857
24 Abbas, Eggo  11 June 1867Winschoten, Groningen I545845
25 Abbas, Eggo  19 December 1889Winschoten, Groningen I285021
26 Abbas, Elsien  25 March 1902Winschoten, Groningen I634458
27 Abbas, Geessien  06 July 1880Winschoten, Groningen I768045
28 Abbas, Gerrit  03 July 1863Winschoten, Groningen I545844
29 Abbas, Harm  18 February 1879Winschoten, Groningen I362875
30 Abbas, Harm  09 June 1888Winschoten, Groningen I371854
31 Abbas, Harm  20 November 1908Winschoten, Groningen I383135
32 Abbas, Jacobus  15 April 1935Winschoten, Groningen I100871
33 Abbas, Jan  08 January 1890Winschoten, Groningen I371855
34 Abbas, NN  22 January 1893Winschoten, Groningen I330039
35 Abbas, Roelf  01 August 1938Winschoten, Groningen I738988
36 Abbas, Roelf  05 March 1940Winschoten, Groningen I738985
37 Abee, Harm  08 January 1936Winschoten, Groningen I765654
38 Abee, Harmke  03 April 1947Winschoten, Groningen I105107
39 Abee, Tjarwiena  22 March 1998Winschoten, Groningen I621362
40 Abels, Anke  11 March 1937Winschoten, Groningen I361282
41 Abels, Martjen  20 March 1792Winschoten, Groningen I510832
42 Abels, Roelf  27 October 1932Winschoten, Groningen I375056
43 Abrams, Helene Hermine  13 April 1929Winschoten, Groningen I399152
44 van Achteren, Hinderkien  24 March 1922Winschoten, Groningen I472770
45 Achterhof, Augustinus  21 November 1954Winschoten, Groningen I414851
46 Achterof, Grietje  07 December 1889Winschoten, Groningen I435885
47 Achterof, Hiltje  28 January 1884Winschoten, Groningen I435882
48 Achterof, Pieter  10 September 1899Winschoten, Groningen I435876
49 Achtien, NN  04 March 1862Winschoten, Groningen I598546
50 Achtien, NN  05 November 1866Winschoten, Groningen I598547
51 Achtien, Sacharias  20 June 1873Winschoten, Groningen I462796
52 Ackerman, Reina  25 July 1947Winschoten, Groningen I523857
53 Adam, Geertruida  11 June 1948Winschoten, Groningen I552370
54 Adam, Renske  23 January 1939Winschoten, Groningen I610671
55 Adams, Jantjen  23 December 1910Winschoten, Groningen I272748
56 Adams, NN  24 July 1944Winschoten, Groningen I475709
57 Adams, NN  19 January 1946Winschoten, Groningen I475710
58 Adank, Adolf Heeres  09 December 1813Winschoten, Groningen I598906
59 Adank, Andries  05 December 1831Winschoten, Groningen I598806
60 Adank, Matties  01 November 1827Winschoten, Groningen I598811
61 Adank, Pieterdijna  24 November 1857Winschoten, Groningen I598838
62 Adank, Rombarta  20 November 1872Winschoten, Groningen I598837
63 Addekes, Jan  1774Winschoten, Groningen I39075
64 Addens, Aaltje  22 March 1832Winschoten, Groningen I709396
65 Addens, Aaltje  01 June 1833Winschoten, Groningen I709397
66 Addens, Antje  30 July 1840Winschoten, Groningen I709399
67 Addens, Bernardus  23 January 1849Winschoten, Groningen I709402
68 Addens, Derkina  13 November 1871Winschoten, Groningen I709347
69 Addens, Eltje Riemina  01 March 1941Winschoten, Groningen I206889
70 Addens, Eltjo  12 July 1882Winschoten, Groningen I709339
71 Addens, Frouwke Hindriks  10 July 1887Winschoten, Groningen I548488
72 Addens, Geertruida  09 July 1930Winschoten, Groningen I709346
73 Addens, Haiko  21 March 1777Winschoten, Groningen I731207
74 Addens, Heika  21 October 1925Winschoten, Groningen I561539
75 Addens, Hendrik  07 March 1834Winschoten, Groningen I709398
76 Addens, Hendrik Gosselaar  06 June 1891Winschoten, Groningen I507280
77 Addens, Koenraad  05 November 1871Winschoten, Groningen I709343
78 Addens, Moeder  01 March 1808Winschoten, Groningen I445777
79 Addens, Wilhelmina Joanna  12 February 1895Winschoten, Groningen I561524
80 Addens, Wilhelmina Johanna  12 November 1871Winschoten, Groningen I709340
81 Aeissing, Hilvert  06 November 1951Winschoten, Groningen I624908
82 Ahlers, Ahlrich  09 May 1939Winschoten, Groningen I70409
83 Ahlers, Sievert  27 December 1972Winschoten, Groningen I168012
84 Aikens, Albertje  02 September 1908Winschoten, Groningen I722649
85 Akkerman, Aaltien  15 July 1984Winschoten, Groningen I238871
86 Alberda van Eikenstein, Maria Albertina  17 May 1840Winschoten, Groningen I365644
87 Albers, Tietje  02 November 1793Winschoten, Groningen I460089
88 Alberts, Antje  29 June 1974Winschoten, Groningen I479623
89 Alberts, Christina  14 August 1811Winschoten, Groningen I6798
90 Alberts, Hinderkien  15 January 1807Winschoten, Groningen I330551
91 Alberts, Jan  01 October 1906Winschoten, Groningen I503045
92 Alberts, Jan Jans  22 July 1866Winschoten, Groningen I420408
93 Alberts, Janna  September 1747Winschoten, Groningen I311763
94 Alberts, Trientje  27 October 1950Winschoten, Groningen I141443
95 Alberts, Trijntje  18 October 1723Winschoten, Groningen I309992
96 Aling, Everdina Johanna  20 October 1873Winschoten, Groningen I403153
97 Alkema, Derk  05 February 2011Winschoten, Groningen I548948
98 Alkema, Henderkien  15 May 1943Winschoten, Groningen I587362
99 Alkema, Jan  27 May 1956Winschoten, Groningen I548945
100 Alkema, Lambert  08 February 1942Winschoten, Groningen I587360
101 Alkema, Lammechien  24 August 1985Winschoten, Groningen I587363
102 Alles, Anje  28 May 1950Winschoten, Groningen I362298
103 Alles, Jantje  28 March 1938Winschoten, Groningen I654575
104 Alles, Taeke  16 September 1943Winschoten, Groningen I625383
105 Altepost, Anna Geertruit  28 May 1866Winschoten, Groningen I383774
106 Altepost, Anna Maria  28 December 1947Winschoten, Groningen I391787
107 Altepost, Anna Maria Gerarda  11 November 1904Winschoten, Groningen I399541
108 Altepost, Bernardus Lucas  25 March 1912Winschoten, Groningen I399523
109 Altepost, Gezina Margrietha  07 October 1862Winschoten, Groningen I399528
110 Altepost, Harm  24 February 1850Winschoten, Groningen I383775
111 Altepost, Harmannus Bernardus  04 November 1899Winschoten, Groningen I399536
112 Altepost, Johanna Gezina  02 June 1953Winschoten, Groningen I391784
113 Altepost, Johannes Gerardus  16 April 1892Winschoten, Groningen I399537
114 Altepost, Johannes Gerardus Franciskus  23 January 1915Winschoten, Groningen I117988
115 Altepost, Petrus Harmannus  28 May 1941Winschoten, Groningen I262272
116 Altepost, Tecela Maria  13 September 1889Winschoten, Groningen I391788
117 Alting, Hindrik  31 August 1933Winschoten, Groningen I345072
118 Alvering, Geeske Gezina  15 November 1932Winschoten, Groningen I234493
119 Alvering, Harmannus Zacharias  02 April 1878Winschoten, Groningen I598550
120 Alvering, Harmina Jantiena  11 January 1876Winschoten, Groningen I598549
121 Alvering, Jantiena  23 November 1932Winschoten, Groningen I234494
122 Alvering, Jantje  10 April 2001Winschoten, Groningen I515002
123 Amerika, Johan Herman  07 November 1939Winschoten, Groningen I54322
124 Amsingh, Jacobjen  19 February 1765Winschoten, Groningen I310396
125 Angerman, Krijnje Christiaans  27 November 1846Winschoten, Groningen I740732
126 Angerman, NN  24 May 1935Winschoten, Groningen I741575
127 Apol, Aaltje  20 July 1920Winschoten, Groningen I206399
128 Apol, Bouwina  13 April 1958Winschoten, Groningen I382104
129 Appeldoorn, Bernard  20 February 1946Winschoten, Groningen I754811
130 Arbeider, Fenna  06 February 1933Winschoten, Groningen I47504
131 Arbeider, Wiepke  02 April 2003Winschoten, Groningen I220072
132 Arents, Engel  Before May 1744Winschoten, Groningen I207718
133 Arents, Johannes  01 May 1995Winschoten, Groningen I564715
134 van der Ark, Eppe Harmens  November 1745Winschoten, Groningen I70332
135 van der Ark, Eppo Gerlofs Lewes  19 November 1841Winschoten, Groningen I108161
136 van der Ark, Grietje  19 April 1925Winschoten, Groningen I13440
137 van der Ark, Grietje Eppes  25 February 1840Winschoten, Groningen I760245
138 van der Ark, Pieter Jan Tiddens  13 October 1899Winschoten, Groningen I74156
139 van der Ark, Rikste  29 December 1905Winschoten, Groningen I270751
140 Armbrust, Cornelia  26 April 1863Winschoten, Groningen I433890
141 Armbrust, Derk  19 April 1943Winschoten, Groningen I437251
142 Armbrust, Louis  29 March 1862Winschoten, Groningen I437246
143 Atzema, Arent Lammerts  13 June 1837Winschoten, Groningen I277756
144 Atzema, Bernard Hendrik  27 December 1972Winschoten, Groningen I276313
145 Atzema, Jan  12 December 1903Winschoten, Groningen I276386
146 Aukes, Berend Benno  04 June 2002Winschoten, Groningen I750668
147 Aukes, Jacoba  08 February 1882Winschoten, Groningen I268447
148 Baalman, Berend  13 January 1904Winschoten, Groningen I548683
149 Baalman, Bernardus Johannes  11 April 1969Winschoten, Groningen I6116
150 Baalman, Harm  17 February 1932Winschoten, Groningen I478188
151 Baalman, Ieke  22 February 1855Winschoten, Groningen I548685
152 Baalmans, Hinderikus Johannes  19 March 1961Winschoten, Groningen I505889
153 Baan, Klaaske Jans  08 August 1819Winschoten, Groningen I474154
154 Baart, Maria Catharina  05 November 1873Winschoten, Groningen I723750
155 Baas, Annechien  23 July 1957Winschoten, Groningen I139637
156 Baas, Eltjo Reinder  28 November 1902Winschoten, Groningen I413306
157 Baas, Frouwke Wubbina  20 January 1982Winschoten, Groningen I140379
158 Baas, Geert  06 April 1905Winschoten, Groningen I139084
159 Baas, Geessien  05 December 1937Winschoten, Groningen I205847
160 Baas, Gerrit  20 October 1917Winschoten, Groningen I140371
161 Baas, Gerrit  01 September 1945Winschoten, Groningen I140092
162 Baas, Gerrit  May 1974Winschoten, Groningen I139961
163 Baas, Gerrit Johan  1992Winschoten, Groningen I138851
164 Baas, Grietje Antiena Henderika Alberdina  15 April 1964Winschoten, Groningen I343962
165 Baas, Hendrik  25 March 1872Winschoten, Groningen I361291
166 Baas, Hendrik  16 January 1906Winschoten, Groningen I205850
167 Baas, Hindrikje  18 January 2002Winschoten, Groningen I140086
168 Baas, Jakob  02 May 1941Winschoten, Groningen I457590
169 Baas, Johanna  19 April 1939Winschoten, Groningen I139607
170 Baas, Klaasien  30 July 1884Winschoten, Groningen I139543
171 Baas, NN  06 March 1872Winschoten, Groningen I361295
172 Baas, NN  15 April 1926Winschoten, Groningen I625723
173 Baas, Remko  02 December 1880Winschoten, Groningen I361302
174 Baas, Tetje  17 July 1947Winschoten, Groningen I140774
175 Baas, Waldrik  22 April 1950Winschoten, Groningen I139639
176 Baas, Willemke Jans  08 July 1925Winschoten, Groningen I222199
177 Baas, Wirtje Hindriks  26 July 1849Winschoten, Groningen I361286
178 Bakerman, Christopher Hinrichs  06 December 1901Winschoten, Groningen I47472
179 Bakhuis, Stijntje  08 April 1972Winschoten, Groningen I344190
180 Bakker, Aaltje  28 October 1950Winschoten, Groningen I511365
181 Bakker, Anna Jacobs  09 July 1821Winschoten, Groningen I702342
182 Bakker, Anna Margaretha  24 December 1962Winschoten, Groningen I631886
183 Bakker, Annechina  11 February 1957Winschoten, Groningen I733763
184 Bakker, Antje  26 February 1972Winschoten, Groningen I446450
185 Bakker, Charlotte  20 August 1981Winschoten, Groningen I743653
186 Bakker, Christiaan  25 February 1933Winschoten, Groningen I380181
187 Bakker, Derkien  16 July 1954Winschoten, Groningen I313149
188 Bakker, Eppijn Harms  06 October 1834Winschoten, Groningen I276358
189 Bakker, Esdert  03 June 1871Winschoten, Groningen I445910
190 Bakker, Fennechien  10 March 1908Winschoten, Groningen I380186
191 Bakker, Fennechien  04 February 1937Winschoten, Groningen I440161
192 Bakker, Fennechien Jantina  10 March 1908Winschoten, Groningen I380188
193 Bakker, Frauke  08 January 1954Winschoten, Groningen I435368
194 Bakker, Gerardus  16 June 1898Winschoten, Groningen I630271
195 Bakker, Harm  17 July 1926Winschoten, Groningen I472025
196 Bakker, Hendrik  07 March 1929Winschoten, Groningen I220085
197 Bakker, Jan  29 April 1888Winschoten, Groningen I445881
198 Bakker, Jan  30 July 1906Winschoten, Groningen I379679
199 Bakker, Jan  09 February 1984Winschoten, Groningen I241256
200 Bakker, Jantiena  24 July 1959Winschoten, Groningen I13399
201 Bakker, Jantine  11 July 1945Winschoten, Groningen I168585
202 Bakker, Jantje Kristjaans  11 February 1882Winschoten, Groningen I280242
203 Bakker, Kasper  20 January 1946Winschoten, Groningen I241275
204 Bakker, Mensien  24 November 1946Winschoten, Groningen I380183
205 Bakker, Mensina  11 June 1874Winschoten, Groningen I445912
206 Bakker, NN  07 April 1894Winschoten, Groningen I241277
207 Bakker, NN  27 February 1922Winschoten, Groningen I445901
208 Bakker, Pieter  02 October 1934Winschoten, Groningen I446449
209 Bakker, Pieter Tieijes  10 April 1885Winschoten, Groningen I11870
210 Bakker, Tieije  03 November 1883Winschoten, Groningen I445873
211 Bakker, Willem  14 January 1954Winschoten, Groningen I152167
212 van Balen, Hindrikje  17 December 1903Winschoten, Groningen I709703
213 Balkema, Himke  23 March 1932Winschoten, Groningen I647566
214 Bamberg, Grietje  13 December 1899Winschoten, Groningen I225241
215 Bamberg, Janna  04 December 1934Winschoten, Groningen I571225
216 Barenborg, Maria  05 August 1960Winschoten, Groningen I226291
217 Bargeboer, Aäron  16 November 1910Winschoten, Groningen I538943
218 Bargeboer, Abraham  20 February 1864Winschoten, Groningen I538961
219 Bargeboer, Abraham  21 August 1925Winschoten, Groningen I539236
220 Bargeboer, Abraham Davids  28 August 1869Winschoten, Groningen I53117
221 Bargeboer, Aron  06 January 1937Winschoten, Groningen I538913
222 Bargeboer, Bettje  11 June 1882Winschoten, Groningen I539272
223 Bargeboer, Bettje  31 December 1923Winschoten, Groningen I538915