Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Report: Time line events

         Description: Zaken die in het verleden gebeurden.


Matches 1 to 344 of 344  » Comma-delimited CSV file

# evyear evdetail
1 1000  Aanleg van dijken, begin van de drooglegging van de "Hollands-Utrechtse laagvlakte'. 
2 1096  Begin van de Eerste Kruistocht. 
3 1196  Sint-Nicolaasvloed. 
4 1200  Oprichting van waterschappen volgt na 1200. In deze bestuursorganen zou de kiem zijn gelegd van de Nederlandse consensus-traditie. 
5 1204  Begin van de Vierde Kruistocht, deze keer gericht tegen Byzantium. 
6 1227  Slag bij Ane 28 juli 1227
Ane in Overijssel ten zuidwesten Coevorden. Bisschop Otto II van Lippe van Utrecht vecht tegen de Drentse boeren. De Drentenaren buiten het terreinvoordeel uit en verslaan Otto II en doden hem.  
7 1230  Stormvloed 17 februari. Dijkdoorbraken in geheel Friesland en Groningen. 
8 1234  Harlingen krijgt stadsrechten van de bisschop van Utrecht. 
9 1256  Graaf Willem II zakt bij Hoogwoud door het ijs, op weg om de West-friezen te onderwerpen. 
10 1285  Leeuwarden krijgt stadsrechten. 
11 1290  Floris V ziet af van de erfaanspraak op de Schotse troon. 
12 1296  Floris V bij het Muiderslot door de edelen vermoord. 
13 1298  Dokkum krijgt stadsrechten. 
14 1299  Hollandse gravenhuis sterft uit. Holland en Zeeland in personele unie verenigd met Henegouwen 
15 1302  Guldensporenslag 11 juli 1302. De stad Kortrijk ligt in Vlaanderen. Een groot Frans ridderleger staat tegenover de gewapende gilden uit bijna geheel Vlaanderen op het Groeningeveld. De slag loopt catastrofaal af voor het Franse ridderleger dat stuk loopt op het hechte Vlaamse voetvolk.
1100 Franse ridders sneuvelen en meer dan 500 gouden sporen worden verzameld. Sommige ridders waren zelfs doormidden gehakt als slachtvee. Het slagersgilde was immers ook aanwezig! 
16 1345  Slag bij Warns  
17 1346  Met de strijd om de opvolging van de kinderloos gestorven graaf Willem IV beginnen in Holland de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Dergelijke twisten zullen tot het einde van de 15de eeuw nog diverse malen opduiken. Ze dragen bij tot vorming van een vertegenwoordiging waarin adel en steden politieke invloed kunnen uitoefenen op de graaf (Staten). 
18 1356  Hertogin Johanna van Brabant en haar echtgenoot bezweren bij hun intocht de zogenoemde Blijde Inkomste, die een belangrijke beperking inhoudt van de macht van de vorst. 
19 1369  Hertog Filips van Bourgondië ("de Stoute'), jongste zoon van de Franse koning, verwerft door huwelijk het graafschap Vlaanderen: het begin van de Bourgondische expansie in de Nederlanden. 
20 1421  Sint Elisabethvloed op 19 november. 
21 1425  In Leuven wordt de eerste universiteit van de Lage Landen opgericht. 
22 1428  "Zoen van Delft' (zoen = verdrag). Jacoba van Beieren, gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen, staat haar gebied af aan hertog Filips van Bourgondië. 
23 1431  Jeanne d'Arc op de brandstapel ter dood gebracht. 
24 1444  Oldambt in bezit van Groningen. 
25 1464  Filips de Goede (XXX) roept vertegenwoordigers van de gewesten in de Nederlanden bijeen _ de eerste vergadering van de Staten-Generaal. 
26 1466  In heel Nederland wordt in guldens gerekend. 
27 1477  Hertog Karel de Stoute sneuvelt bij Nancy. Einde van de Bourgondische expansie. Zijn dochter Maria moet de Staten-Generaal het zogenoemde Groot Privilegeverlenen dat haar gezag aanzienlijk beknot. Maria is gehuwd met de zoon van de Duitse keizer, Maximiliaan van Oostenrijk. Voor de Nederlanden doemt een nieuwe episode op: de Habsburgse. 
28 1478  Stichting van Pekelborg. 
29 1499  Edward van Oostfriesland neemt Pekelborg in. 
30 1500  George van Saksen wordt Heer van Friesland. 
31 1500  Geboorte van Karel V, heer der Nederlanden 
32 1515  Karel V installeert het Hof van Friesland. 
33 1515  Floris van Egmond benoemd tot stadhouder van Friesland. 
34 1515  Dokkum ontvangt van Karel V het privilege van een weekmarkt op donderdagen. 
35 1515  Karel V op 5 januari te Brussel ingezworen als Heer der Nederlanden. 
36 1515  George van Saksen verkoopt zijn rechten op Friesland aan Karel V voor 100.000 goudguldens. 
37 1516  Karel V,koning van Spanje 
38 1516  St. Catharinavloed 
39 1517  Hindeloopen ingenomen door Pier van Donia, bijgenaamd Grote Pier. Een boer uit Kimswerd, en piraat die zich allerlei titels toebedeelde: koning van Friesland, hertog van Sneek, graaf van Sloten, vrijheer van Hindelopen en kapitein-generaal van de Zuiderzee; had een enorme haat tegen alles wat Hollands was. 
40 1519  Eerste oorlog met Frankrijk. 
41 1520  Grote Pier overlijdt op 28 oktober in Sneek. 
42 1521  Rijksdag in Worms, waar Maarten Luther in de ban wordt gedaan. 
43 1524  Friesland erkent Karel V als landheer. 
44 1525  Slag bij Frankenhausen 15 May 1525 betekende het einde van de boerenopstanden o.l.v. Thomas Muenzer, waarbij 100.000 sneuvelden. 
45 1531  Maria van Hongarije benoemd tot landvoogdes van de Nederlanden. 
46 1533  Op Slot Dillenburg in het Duitse Nassau wordt de oudste zoon Willem geboren, die op elfjarige leeftijd het Zuid-Franse prinsdom Oranje en aanzienlijke goederen in de Nederlanden erft van zijn neef René van Châlon. De jonge Prins van Oranje groeit op aan het hof van Karel V in Brussel, om hem te vrijwaren van Duits-protestantse invloeden. 
47 1536  Groningen en Drenthe onderwerpen zich aan Karel V. 
48 1540  Benoeming Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren, tot gouverneur van Friesland 
49 1548  De oprichting van een Bourgondische Kreits is de bekroning van Karels politiek om de Nederlanden in zijn greep te krijgen. Voor het eerst zijn zeventien Nederlandse gewesten (tien zuidelijke en zeven noordelijke, waaronder Friesland, het Groningerland, Gelre en de gebieden van de Utrechtse bisschop) in één verband verenigd. Stadhouders (plaatsvervangers van de vorst) komen aan het hoofd te staan van de gewesten. 
50 1549  Jan de Ligne, graaf van Aremberg, benoemd tot gouverneur van Friesland. 
51 1552  Pontiusvloed  
52 1555  Karel V doet troonsafstand van de Nederlanden. Filips II wordt Heer der Nederlanden. 
53 1558  Karel V sterft in zijn kloosterpaleis te Yuste. 
54 1559  Margareta van Parma Spaans gouverneur over de Nederlanden. 
55 1566  Hoge graanprijzen, met hongersnoden tot gevolg, leiden tot een geladen stemming in de gewesten. Een Verbond van (driehonderd) Edelen wendt zich tot de landvoogdes met een smeekschrift, waarin zij "moderatie' vragen: minder belasting, meer religieuze vrijheid. Een vooraanstaand adviseur van de landvoogdes, graaf Berlaymont, zou daarbij de beroemde woorden hebben gesproken: "Ce ne sont que des gueux.' ("Het zijn slechts bedelaars.') De woorden geuzen en geuzennaam vinden hier hun oorsprong. 
56 1566  Op 10 augustus wordt in de West-Vlaamse plaats Steenvoorde de eerste katholieke kerk geplunderd. Deze Beeldenstorm verspreidt zich in twee maanden over de Nederlandse gewesten. 
57 1567  De hertog van Alva wordt regent. De Prins van Oranje vlucht naar Duitsland. 
58 1567  Hoewel de rust inmiddels is teruggekeerd, arriveert in augustus een leger van 10.000 Spaanse en Italiaanse huurlingen onder leiding van de Hertog van Alva. Een speciale rechtbank _ de Raad van Beroerten (bloedraad)velt 1.100 doodvonnissen tegen "ketters'. 
59 1568  80-jarige Oorlog. Slag bij Heiligerlee. Egmont en Hoorn in Brussel onthoofd. 
60 1568  De slag bij Heiligerlee: Het was het begin van de Tachtigjarige Oorlog tussen geuzen en Spanjaarden, die in 1648 eindigde met de Vrede van Münster, waarbij Spanje de onafhankelijkheid van de Republiek der Verenigde Nederlanden erkende. 
61 1570  Allerheiligenvloed op 1 November: het zeewater stond tot voor de poorten van de stad Groningen en men ving bij Oosterhogebrug kabeljauw. In dat jaar verdronken in de provincie Groningen 9000 mensen en meer dan 70.000 'hoornbeesten' In Friesland komen 3000 mensen om.  
62 1572  Beleg van Haarlem. De Watergeuzen veroveren Den Briel. 
63 1573  Requesens landvoogd. Volksheldin Kenau Simonsdochter Hasselaer. Die van binnen [Haarlem] hadden ooc een cloecke vrouwe ende eerbaer weduwe, omtrent XLVI jaren out, Kennau genoemt, die dander vrouwen in allen noot aenvoerde ende met eenighe andere veel manlycke daden boven vrouwen aert bedreef op ten vijant, met spiessen, bussen ende sweert, als een man haer behelpende in vrouwelycke habijt.  
64 1574  De Slag op de Mookerheide.  
65 1576  Dood van Requesens. Don Juan wordt landvoogd. 
66 1578  Matthias van Habsburg wordt landvoogd. Hetzelfde jaar wordt Parma landvoogd. 
67 1579  Unie van Atrecht en Utrecht. 
68 1580  Filips II doet Willem van Oranje in de ban. 
69 1584  Willem Lodewijk wordt in oktober stadhouder van Friesland. 
70 1584  Willem van Oranje wordt op 10 juli in Delft vermoord. 
71 1585  Stadhouder Willem Lodewijk van Nassau sticht in Franeker een hogeschool. 
72 1593  Graaf Willem Lodewijk maakt zijn vermaarde tocht vanuit Emmen over het veen naar Roswinkel om zich in Boertange te verschansen. Toen die Willen Lodewijk in 1593 naar Roswinkel trok, legde hij vermoedelijk gelijkertijd de Emmerschans aan. Later werd over die schans een nieuwe, grotere schans aangelegd. 
73 1593  Drenthe gaat deel uit maken van de zeven verenigde Nederlanden, doch werd geen lid van de Staten Generaal. Het bleef als enige gewest zelfstandig onder toezicht van stadhouder Willem Lodewijk. Drost werd toen Casper van Ewsum. Wederom luidt er voor Drenthe een nieuw tijdperk in. 
74 1596  De overwintering van Willem Barentsz. en Jacob van Heemskerck op Nova Zembla. 
75 1600  Slag bij Nieuwpoort. De gouden eeuw. 
76 1600  Winschoter Hoogebrug lag bij Pekelborg. 
77 1602  Oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 
78 1603  In Lutjegast wordt Abel Janszoon Tasman geboren. 
79 1607  Jacob van Heemskerck verslaat de Spanjaarden bij Gibraltar. 
80 1607  Zeer strenge winter. Zelfs de Theems is bevroren. 
81 1615  Op verzoek van Willem Lodewijk werd de Semslinie getrokken door Jans Sems. De grens tussen Groningen en Drenthe wordt een "feit". 
82 1619  Op 13 mei wordt Oldenbarnevelt op het Binnenhof onthoofd. 
83 1619  Batavia wordt gesticht door Jan Pieterszoon Coen. 
84 1620  De Friese stadhouder Willem Lodewijk overlijdt. Ernst Casimir volgt hem op. 
85 1621  Hugo de Groot ontsnapt uit Slot Loevestein in een boekenkist. 
86 1628  Piet Heijn verovert bij Cuba een Spaanse Zilvervloot. 
87 1629  Piet Heijn sneuvelt tegen de Duijnkerkers. 
88 1632  Ernst Casimir sneuvelt bij Roermond. Hendrik Casimir I wordt de nieuwe Friese stadhouder. 
89 1634  Eerste Kollumer Oproer. Ofke Haijes riep zichzelf uit tot 'capitain' van Kollum en ging "nae het huijs van Harmen Lubbes, roeper van den voors. dorpe Collum, ende daeruijt tegens wille ende danck van den selven Harmen de tromme gehaelt, de sleve geslagen, ende uijtroepingen veel volck bijeen gekregen heeft, de selve aanritsende 's Landtschaps middelen met hem gevangene (Ofke Haijes) te helpen tegenstaan.
Dat oock de gevangene ten selven tijde gesterckt met Jan Harckes, Drieus Aebes ende andere al trommelende van 't Westeijnde der voors. dorpe gegaen is nae Fop Claessens ende aldaer tegens danck van des selves huijsvrou ende dogter een van de Vaendels uijt 't gerechthuijs gehaelt heeft, ende dat hij alsdoen so als Capitain vaendrich ende trommelende met de rapaille langs de gebuijrte uijt het rechthuijs is gegaen.
Dat de gevangene ten voors.dage tegens den avond met vliegende Vaendel, ende Trommelslagh mede was gemarcheert doorden gebuijrte naar de huijsinge van den Ontfanger Jacob Rosema, ende deselve hadt helpen insmiten, opbreecken ende 't huijsraedd vernielen en plunderen. Dat de gevangene cum socius den Dienstboden van Rosema voornoembt hadden gevraeght, waer hij Rosema was, met de bij voeginge, so sij hem hadden, wouden sij hem in riemen snijden 
90 1639  Admiraal Maarten Harpertszoon Tromp verslaat de Spaanse vloot bij Duins. 
91 1640  Willem Frederik wordt stadhouder van Friesland. 
92 1647  Overlijden Frederik Hendrik. Stadhouder Prins Willem II. 
93 1648  Vrede van Munster, einde Tachtigjarige Oorlog. 
94 1649  Aanleg van de Zuidwending bij Veendam. 
95 1652  Jan van Riebeeck sticht de Kaapkolonie. 
96 1652  Eerste Engelse oorlog. 
97 1655  Aanleg van de Ommelanderwijk bij Veendam. 
98 1656  Rembrandt van Rijn wordt failliet verklaard. 
99 1664  Hendrik Casimir II wordt stadhouder van Friesland. 
100 1665  Tweede Engelse oorlog. 
101 1665  Tijdens de 1e oorlog met Barend van Galen, bisschop van Munster, trekken Munsterse soldaten stropend door Emmen. (over aantallen verschillen de meningen) 
102 1667  New York wordt in Breda verkwanseld aan de Britten. 
103 1672  Rampjaar. Moord op de gebroeders De Witt. Het land is radeloos, reddeloos en redeloos. 
104 1672  Winschoterzijl door den bisschop van Munster bezet. 
105 1675  Het tabaksrooken komt in gebruik. 
106 1676  De Ruyter sneuvelt bij Sicilië in de Middellandse zee. 
107 1686  De Sint Maartensvloed kost in de provincie Groningen 1558 mensenlevens. Alleen al in 't Oldambt zouden 482 menschen verdronken zijn.  
108 1686  St. Maartenvloed: De stad Groningen lag als een eiland midden in een grote zee en stuurde al wat ze aan schepen en mankracht had, er op uit, om te redden wat er te redden viel. 1585 mensen verdronken, en duizenden stuks vee. Dorpen als Pieterburen en Uithuizen verdwenen van de aardbodem. 
109 1689  Willem III wordt koning van Engeland. 
110 1692  De jenever wordt volksdrank. 
111 1700  Invoering van de Gregoriaanse kalender in Friesland. Op 31-12-1700 volgde 12-01-1701. 
112 1701  Lodewijk XIV bezet de Zuidelijke Nederlanden. 
113 1702  Willem III van Oranje-Nassau overlijdt aan de gevolgen van een val van zijn paard op Hampton Court. 
114 1702  Het Franse leger stond te popelen om nu de Nederlanden binnen te vallen. In het Brabantse niemandsland verzamelde zich maar liefst 6 verschillende nationaliteiten. Dit werd een plaag voor de inwoners van het bestuurloze Brabant, de troepen plunderden, mishandelden de inwoners.  
115 1708  Strenge winter : vorst van 24 December tot in Mei. 
116 1708  Op 21 jarige leeftijd werd Johan Willem Friso (1687-1711) Stadhouder en Kapitein-generaal van Groningen. 
117 1709  De winter van 1709 was een zeer strenge, de prijs van levensmiddelen en graan schoot omhoog, wat hongersnood betekende voor de minder gesitueerden. 
118 1711  Johan Willem Friso, erfstadhouder van Friesland, verdrinkt in het Hollands Diep. 
119 1713  Via Azië en Rusland bereikt de (1e) veepest epidemie ons land. 
120 1717  In de nacht van 25 op 26 december werd door een noordwesterstorm de zee het land opgezweept. De storm treft vooral het noorden van het land en het aangrenzende Oost-Friesland. In Friesland kwamen zo'n 150 mensen om en veel vee. In Groningen kwamen 2091 mensen, 11.411 koeien, 3063 paarden, 1277 varkens en 20.923 schapen om, tenminste als we de beschrijvingen mogen geloven. In Oost-Friesland verdronken 2787 mensen en zo'n 155.000 stuks vee. 
121 1720  De pest heerst over Europa. 
122 1723  Grens tusschen Onstwedde en Pekela geregeld. 
123 1729  De Dokkumer Nieuwe Zijlen aangelegd. 
124 1729  Willem IV stadhouder in de gewesten Friesland, Groningen, Drenthe en Gelderland. 
125 1730  De aardappel wordt in ons land geintroduceerd, een Zuid-Amerikaans product. 
126 1731  De paalworm teistert ons land, de worm vreet de palen in onze dijken op. 
127 1735  Jan Klatter, schuitvaarder van Pekela op Groningen. 
128 1740  Begin van 't koffiedrinken. 
129 1740  Een strenge winter zorgt voor hongersnood. De winter valt al vroeg in de herfst van 1739. In de Achterhoek en Brabant wordt de bevolking geplaagd door hongerige wolven. 
130 1745  De landbouw wordt geconfronteerd met de tweede veepestepidemie. 
131 1747  Willem IV wordt erfstadhouder van alle gewesten. 
132 1747  In Groningen en Friesland moesten de boeren passagegeld betalen bij het verweiden van hun weilanden op de grenzen. Nou hier hadden ze schoon genoeg van en ze vernielden het tolhek en staken de boel in de fik. Dit was het sein tot een massa beweging. 
133 1748  In Amsterdam worden op de Dam twee plunderaars opgehangen. 
134 1748  In maart brak er een oproer uit in Groningen toen de geboorte van een Prins van Oranje, de latere Prins Willem V, werd afgekondigd. Het huis van Burgermeester Geertsema werd vernield, Ommelander boeren die al enige tijd in onmin leefden met het stadsbestuur, trokken met knotsen en stokken de stad in op zoek naar Lewe van Aduard. De magistraat moest voldoen aan de eis van de burgers; Het Stadhouderschap erfelijk verklaren. Onrust was er ook in Friesland, daar moesten de controleurs der belastingpachters het ontgelden. In Harlingen kwamen de schippers in opstand, zij trokken onder begeleiding van tamboers naar Leeuwarden. De Prins veraste vriend en vijand door er 3 regimenten uit Overijssel erna toe te sturen, dit om de rust te herstellen. 
135 1750  Het sterfjaar van Johann Sebastian Bach. 
136 1751  Willem IV overlijdt. Willem V wordt de eerste onbenoemde stadhouder. 
137 1756  De geboorte van Wolfgang Amadeus Mozart. 
138 1758  Strenge winters. In het voorjaar is er veel turfvervoer naar Duitsland. 
139 1762  Grens tusschen Westerlee en Pekela geregeld 
140 1763  De handel ligt bijna stil en er heerst een grote werkloosheid, dit zorgt voor onrust onder de bevolking. 
141 1776  De armoede onder de bevolking is groot. In Nederland worden vele armenhuizen gesticht. 
142 1780  De Vierde Engelse Zeeoorlog. 
143 1781  William Herschel ontdekt de planeet Uranus. 
144 1784  De Staten-Generaal verbiedt het dragen van oranje. 
145 1787  Propagandisten voor Oranje zoals Kaat Mossel in Rotterdam en Mooie Mie in Arnhem stookten het grauw op, met gevolg dat er overal oproer, relletjes en vernielingen ontstonden. Willem V moest optreden, maar hij durfde niet of hij kon niet. De Pruisische Koning Frederik van Pruisen had van de Gelderse Staten de vereiste toestemming gekregen om de Nederlanden binnen te trekken. Op 13 September kwamen zijn troepen begeleid door Van Hogendorp, de grens over. Alleen de nadering van dit leger zorgde voor grote onrust, Patriotten vluchtte het land uit richting Frankrijk. Wie niet tijdig zijn huis verliet, liep kans door de Pruisen naar de beruchte gevangenissen in Wesel gestuurd te worden. In Nederland waren de Patriotten verdreven en Willem V kreeg een royale compensatie. 
146 1789  George Washington wordt de eerste President van de Verenigde Staten van Amerika. 
147 1789  Bestorming van de Bastille en het begin van de Franse Revolutie. 
148 1794  Na een veldslag bij Fleuris op 26 juni 1794 walsten de Fransen opnieuw over Belgie. In september sloeg de Fransman Pichegru met succes het beleg rond 's Hertogenbosch, op 16 0ctober capituleerde Venlo voor Jourdan, Maastricht viel na een belegering van 6 weken en op 7 november ging Nijmegen. De Patriotten vierde feest en danste rond de vrijheidsbomen en lieten hun woordvoerders de trappen der stadshuizen bestijgen. 
149 1795  De periode 1795-1814 wordt gekenmerkt door grote armoede, zelfs voor de hoge stand. 
150 1795  Utrecht wordt bezet door het Franse leger. Willem V vlucht naar Engeland. 
151 1796  1 Januari:
Staats-Brabant en Drenthe worden als achtste en negende provincie toegelaten tot de Staten-Generaal.
16 Januari:
Er vinden verkiezingen plaats voor een Nationale Vergadering. Dit is het hoogste staatsrechtelijke lichaam. De Vergadering is getrapt gekozen door mannen van 20 jaar en ouder met een vaste woonplaats, die de eed tegen het Stadhouderschap hadden afgelegd en niet van de bedeling leefden.
1 Maart:
Eerste vergadering van de Nationale Vergadering. Belangrijke besluiten:
1.Scheiding van Kerk en Staat.
2.Gelijkstelling Joden met de Bataafse burgers.
In maart 1796:
Voor het eerst in de geschiedenis van dit land werden er nationale verkiezingen gehouden. Nederland werd na moeizaam discussiëren over wie het kiesrecht mocht hebben, verdeeld in 126 kiesdistricten. Uit elke district kwam een afgevaardigde naar de Nationale Vergadering, die op maart 1796 voor het eerst bijeenkwam. 
152 1797  Kollumer Oproer. In de Franse tijd stonden Patriotten en Prinsgezinden soms fel tegen over elkaar. Dat was ook al zo voordat de Fransen ons land introkken. In het jaar 1797 bleek, dat de Oranjeliefde nog sterk leefde onder het gewone volk. Het kwam tot een uitbarsting, die bekend staat als het Kollumer Oproer. In de gemeente Kollumerland ontstonden onregelmatigheden. Op woensdag 18 januari 1797 werden de bewoners van Kollumerzwaag opgeroepen om na te gaan wie van hen geschikt waren voor de "burgerwapening". En op zaterdag 28 januari werd de bevolking van Burum opgeroepen. Onder hen was ook ene Abele Reitzes, de zoon van de weduwe van Reitze Abels. Toen Abele uit Kollum terug kwam, riep hij "Oranje Boven". Daarop werd hij in de nacht van 2 op 3 februari gevangen genomen. Eerst werd hij vastgezet in het Rechthuis te Kollum met het doel hem later over te brengen naar het blokhuis te Leeuwarden. De arrestatie van Abele was de druppel die de emmer deed overlopen. Uit het westen van de gemeente kwamen velen naar Kollum om Abele te bevrijden. Onderweg naar Kollum werden al enige huizen in brand gestoken. De mannen waren bewapend met zeisen, snoeimessen, sikkels, en alles wat maar kon dienen om de tegenstanders schrik aan te jagen. De kamer van de secretaris werd bezet. De secretaris werd gedwongen een verklaring te tekenen dat niemand deze daad met enig leed zou moeten betalen. Ook werd Abele Reitzes onder dwang vrij gelaten. Ondertussen werd echter het gezag in Leeuwarden gewaarschuwd. Er werd versterking gestuurd en een aantal oproerkraaiers werd gevangen gezet in de kerk, waaronder Jan Binnes van Oudwoude. De volgende dag kwamen aanhangers van deze Jan Binnes weer in grote getale naar Kollum. Aangevuld met mensen uit de Dongeradelen en Burum werden de troepen van de patriotten uit Kollum verdreven. Een detachement ruiters met friese paarden en twee veldstukken werd naar Kollum en omgeving gestuurd en de rust keerde weer. De volgende dagen werden in geheel noord en noordoost-friesland rebellen gevangen genomen. Er werden zware straffen opgelegd aan 168 gevangen genomen Prinsgezinden. Jan Binnes en (later) Salomon Levy werden ter dood gebracht, terwijl anderen hoge boetes kregen opgelegd. 
153 1798  Twee staatsgrepen in één jaar. 
154 1799  Op 31 december wordt de VOC formeel ontbonden. 
155 1799  De Engelsen en Russen doen op 22-07-1799 een inval in Noord-Holland. De Bataafse vloot blijft afzijdig, want de oranje gezinde matrozen weigeren te vechten tegen de Oranjevlag. 
156 1803  Oorlog tussen Frankrijk en Engeland. De Engelsen veroveren de Nederlandse koloniën. 
157 1805  Rutger Jan Schimmelpenninck raadpensionaris. 
158 1806  Het 3 Guldenmuntstuk wordt vervangen door de rijksdaalder. 
159 1806  Willem V overlijdt in Brunswijk. Lodewijk Napoleon koning van Holland. 
160 1806  Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon Bonaparte I, werd Koning van Holland in 1806, nadat de Bataafse Republiek afgeschaft was. 
161 1807  De ontploffing van het kruitschip in Leiden. 
162 1808  Oude Pekela heeft 3371 inwoners, Nieuwe Pekela heeft 3299 inwoners. 
163 1810  Het Koninkrijk Holland wordt bij Frankrijk ingelijfd. 
164 1811  De Engelsen veroveren Java als laatste kolonie van Holland. 
165 1811  Invoering van de burgerlijke stand en kadaster. 
166 1812  Tocht naar Rusland. 
167 1813  16-19 oktober: Napoleon wordt verslagen in de Volkerenslag bij Leipzig.
30 november: Prins Willem Frederik landt bij Scheveningen.
2 december: Prins Willem Frederik (1772 - 1843) aanvaardt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de soevereiniteit als constitutioneel vorst (Koning Willem I).  
168 1814  Op 23 mei geven de Fransen hun laatste steunpunt, Delfzijl, op. 
169 1815  Willem I, koning der Nederlanden. 
170 1815  Slag bij Waterloo. 
171 1816  Engeland geeft de koloniën terug aan Nederland. 
172 1817  Hongerwinter door mislukte oogst. 
173 1823  In de nacht van 25 op 26 september 1823 werd Odoorn door een grote brand getroffen. Onder andere de pastorie werd verwoest.
Vermoedelijk zijn bij deze brand de doop- en trouwboeken verloren gegaan, want van Odoorn is geen register over.
Toch is er in ieder geval een doopboek over de jaren 1734-1811 geweest. Dit blijkt uit het volgende. In 1811 werden de maires van de Drentse gemeenten verplicht de geboorte- of doopprotocollen van de verschillende godsdienstige gezindheden over te nemen. in de naar aanleiding daarvan opgemaakte lijst van 2 mei 1812, die een opgave van overgedragen registers bevatte, staat dat de maire van Odoorn een doopboek over de jaren 1734-1811 heeft overgenomen.

Uit de krant

Odoorn, den 26 September: Ook onze gemeente heeft,
hoezeer in mindere mate als Zuidlaren, Dalen en Beilen, de ramp getroffen, welke in een kort bestek van jaren zoo vele Drentsche dorpen en gehuchten heeft geteisterd.
In de afgeloopen nacht omstreeks half twaalf uren ontdekte men brand in een onzer boeren huizen, en in minder dan één uur tijds waren drie boeren
woningen en de pastorij door de vlammen verteerd. De heer predikant en deszelfs dienstmeid zijn met levensgevaar het, bij hunne ontwaking reeds
brandende, huis ontkomen.
Uit de pastorij is bijna niets geborgen, terwijl acht runderen en één varken een prooi der vlammen zijn geworden. Het is niet bekend waardoor deze brand ontstaan is. 
174 1825  De Java oorlog. Nederland begint een offensief tegen de Javaanse Vorsten. 
175 1826  Malaria maakt onder de 193.333 tellende Friesche bevolking méér dan 4.000 dodelijke slachtoffers. 
176 1827  Veenhuizen wordt bevolkt door 1811 wezen en 680 bedelaars 
177 1829  Verboden in de kerken te begraven. 
178 1830  Onrust in België, gevoed door liberale en katholieke politici, leidt tot afscheiding van de Nederlanden.  
179 1831  De Europese staten erkennen een onafhankelijk Belgisch koninkrijk, met vorsten uit het Huis van Saksen-Coburg. 
180 1832  Cholera-epidemie in het zuiden van Drenthe 
181 1835  Eerste spoorlijn Haarlem - Amsterdam.  
182 1838  Glasfabriek gesticht te Nieuw-Buinen onder directie van J.C.A.Thöne 
183 1839  Nederland erkent de onafhankelijkheid van België. 
184 1839  Fotografie wordt uitgevonden. 
185 1840  Willem I doet afstand van de regering. Willem II wordt koning der Nederlanden. 
186 1841  Clemens en August Brenninkmeijer openen hun eerste winkel op de Oosterdijk in Sneek. 
187 1842  Scholten richt een aardappelmeelfabriek op in Foxhol 
188 1844  Zeer strenge winter en de 2 jaren daarop mislukken de aardappeloogsten. De bevolking lijdt honger. 
189 1844  Oprichting van het Genootschap ter Bevordering van de Landbouw in Drenthe, later omgedoopt tot Drents Landbouw Genootschap (DLG). 
190 1845  Tweede glasfabriek gesticht te Nieuw-Buinen, de latere N.V.Meursing. 
191 1846  Voedselschaarste in Drenthe 
192 1846  Emigratie naar Michigan (USA) uit Drenthe komt op gang. Eerste 56 Drenthen vertrekken. 
193 1847  Een duur jaar, een 6 ponds roggebrood kost 67,5 cent. 
194 1847  De Asser gevangenis herbergt dat jaar 343 dieven en landlopers 
195 1848  Grondwetsherziening door Thorbecke. 
196 1848  Aanleg van de weg Assen-Bareveld voltooid. 
197 1849  Koning Willem II overlijdt aan een hartinfarct. Op 12 mei wordt koning Willem III ingehuldigd. 
198 1849  De Denen blokkeren de Pruisische havens. Op de rede van Delfzijl liggen in een maand 173 vreemde schepen. 
199 1850  Ridderschap in Drenthe afgeschaft. 
200 1850  Drenthe telt 82 kilometer verharde weg: het grootste deel langs de Drentsche Hoofdvaart. 
201 1851  Het katholieke kerkhof te Oude Pekela aangelegd. 
202 1852  De postzegels worden ingevoerd. 
203 1854  Lijfstraffen geschrapt uit het strafrecht. De doodstraf wordt beperkt tot ophanging boven een luik. 
204 1854  Het KNMI wordt bij koninklijk besluit van Koning Willem III opgericht. 
205 1856  De treinramp van 1856 was de eerste waarbij dodelijke slachtoffers vielen onder reizigers. 
206 1858  De aardappel wordt algemeen geaccepteerd als voedingsmiddel. 
207 1858  Drenthe telt drie stoomfabrieken en ligt daarmee ver achter bij de landelijke ontwikkeling. 
208 1859  De eerste (verharde) grindweg wordt aangelegd van Klinkmolenbrug, via Noordbarge tot Emmen en via Odoorn naar Gieten. M.Middelveldt wordt nu genoemd als loper voor de posterijen van Borger naar Emmen en terug. 
209 1860  Officiële afschaffing van de slavernij in Nederlandsch-Indië. 
210 1860  Hiddingh koopt het hele Compascuum inclusief de kosten voor fl 89.252,-- 
211 1860  Hoogeveense Vaart verlengd: de eerste turf uit Bargerveen kan per schip worden afgevoerd 
212 1863  De slavernij wordt in Suriname afgeschaft. 
213 1865  Stoomvaartdienst Delfzijl-London. 
214 1867  De graanoogsten in Drenthe mislukken. Vooral Sleen en Zweeloo worden ernstig getroffen. 
215 1868  Zeven Friezen weten binnen één dag door de elf Friese steden te schaatsen. 
216 1870  Pokken epidemie in Nederland. In 1871 steigt het aantal doden tot 15.787. 
217 1870  In Nederland wordt de doodstraf afgeschaft. 
218 1870  Vestingwerken rond Coevorden moeten worden gesloopt. 
219 1870  De spoorlijn Meppel-Groningen wordt geopend. 
220 1871  Jan Fabricius geboren in Assen. 
221 1873  Atjeh oorlog. Op 8 april landt het Koninklijk Nederlands Indisch Leger op de kust van Sumatra. 
222 1874  Kinderwet van Samuel van Houten. Arbeid door kinderen onder de 12 jaar wordt verboden. 
223 1876  Mata Hari wordt op 7 augustus in Leeuwarden geboren als Margaretha Geertruida Zelle. 
224 1879  Oprichting van de 1e politieke partij: de Antirevolutionaire Partij onder leiding van Abraham Kuyper. 
225 1880  Geboorte van prinses Wilhelmina. 
226 1880  Grote veenbranden teisteren de Zuidoost hoek van Drenthe. Vooral Nieuw Weerdinge wordt zwaar getroffen. 
227 1881  Assen wordt aangewezen als garnizoensstad. 
228 1883  Vissersramp op 6 maart in Paesens-Moddergat. 17 aken met 83 opvarenden vergaan. 
229 1883  Van Gogh schildert in Drenthe. 
230 1884  Er wordt een klinkerweg aangelegd tussen Emmen en Sleen. 
231 1884  Stieltjeskanaal bevaarbaar. 
232 1884  Opening spoorweg Groningen-Delfzijl. 
233 1886  Landbouwcrisis. Aardappelprijs op de markt in Meppel zakt tot een kwart van de normale prijs 
234 1887  In Oostzaan neemt Albert Heijn de winkel van zijn vader over. 
235 1888  Staking van 1200 veenarbeiders in Nieuw Amsterdam tegen gedwongen winkelnering  
236 1889  Er wordt een klinkerweg aangelegd tussen Emmen, Zuidbarge, Erica naar Nieuw Amsterdam 
237 1889  Jan Fabricius wordt geldloper en krantenbezorger bij de Provinciale Drentsche en Asser Courant. 
238 1890  Koning Willem III overlijdt. Koningin Emma wordt regentes. 
239 1891  Gerard en Anton Philips richten een gloeilampenfabriek op. 
240 1892  Verschijning van het eerste dagblad de Telegraaf. 
241 1892  Industrieel Willem Albert Scholten komt te overlijden. Hij was de man die veel gedaan heeft voor de veenkoloniale ontwikkeling. Hij was sociaal erg meelevend. Het Scholtenskanaal dankt haar naam aan hem zoals Klazienaveen haar naam ontleend aan zijn vrouw Klaziena van der Sluis. 
242 1893  Vissersramp op 1 december in Wierum. 22 vissers komen om. 
243 1895  Koningin Wilhelmina en Koningin-regentes Emma bezoeken Drenthe 
244 1896  Rond 1900 kwam de auto op het toneel. In 1896 was de Haagse fotograaf Adolphe Zimmermans de eerste die met een automobiel op de Nederlandse wegen reed. 
245 1897  Coevorden aangesloten op het Overijsselse tramnet. 
246 1898  Inhuldiging van koningin Wilhelmina te Amsterdam. 
247 1898  De Motor Tram Omnibus van Meijer gaat rijden. 
248 1898  De autoclub de France organiseerde een autorace tussen Parijs en Amsterdam. Tegen veler advies in had minister Lely hiervoor toestemming verleend. Later werd hij een belangrijke pleitbezorger van de auto.  
249 1899  Jonkheer Van Holthe tot Echten koopt als eerste Drent een auto: hij toert trots met zijn Benz door Assen. 
250 1899  De Transvaalse Oorlog breekt uit in Zuid-Afrika 
251 1901  Koningin Wilhelmina huwt Prins Hendrik, Hertog van Mecklenburg. 
252 1903  Tram Hoogeveen-Nieuw Amsterdam rijdt voor het eerst. 
253 1905  Bouw van de katholieke kerk Musselkanaal 
254 1905  In de venen bij Weerdinge worden enkele lijken gevonden die thans nog bewaard worden in het provinciaal museum in Assen. 
255 1905  Lokaalspoorweg Assen-Stadskanaal begint diensten. 
256 1905  19 Juli: In een salonrijtuig van den Koninklijken trein arriveerden aan het station te Apeldoorn de Japansche Prins Arisugawa, Zijne Gemalin en Hun Gevolg. Z.K.H. de Prins der Nederlanden had Zich naar het station begeven en werd met het Wilhelmus begroet. Toen de Koninklijke trein het station binnenstoomde, hief het militair orchest 't Japansche volkslied aan. 
257 1907  De tramlijn tussen Coevorden en Ter Apel via Nieuw Amsterdam, Erica en Klazienaveen wordt in gebruik genomen alsook een stenen voetpad tussen Emmen en Emmer Compascuum. 
258 1907  Prins Hendrik bezoekt Drenthe. 
259 1909  Prinses Juliana geboren. 
260 1909  Opening N.O.L.S. spoorlijn Delfzijl-Zuidbroek. 
261 1910  Glasfabrieken in Nieuw Buinen bieden werk aan 800 mensen. 
262 1910  Bentheimer Eisenbahn rijdt tussen Coevorden en Duitsland. 
263 1910  Glasfabrieken in Nieuw Buinen bieden werk aan 800 mensen. 
264 1910  29 April: Theodore Roosevelt bezoekt ons land voor een korte tijd en heeft lunch met Koningin Wilhelmina 
265 1912  De ondergang van de Titanic. 
266 1912  De eerste officiële Elfstedentocht wordt gewonnen door Coen de Koning. 
267 1913  Gasselternijveen vierde havenstad van Nederland na Amsterdam,Rotterdam en Groningen. 
268 1914  Algemene mobilisatie. 
269 1915  Opening stoomtram Winschoten-Ter Apel. 
270 1917  Invoering van het mannenkiesrecht. 
271 1918  De Spaanse griep veroorzaakt wereldwijd meer dan 20 miljoen doden. 
272 1919  Asser binnenstad krijgt riolering 
273 1919  Avebe opgericht in Veendam. 
274 1922  Invoering van het vrouwenkiesrecht. 
275 1922  Start van de massale bosaanleg in Drenthe 
276 1923  Koningin Wilhelmina viert haar 25-jarig regeringsjubileum. 
277 1924  Sloop van tientallen keten en plaggenhutten in Sleen. 
278 1925  Eerste TT op stratencircuit bij Assen. 
279 1928  Grote veenbranden teisteren in Oost en Zuidoost Drenthe, bij de diverse plaatsen kan men een kranteartikel uit 1928 vinden over deze rampen. Druk op deze link 
280 1929  De beurskrach in New York. Crisisjaren. 
281 1929  Zeer strenge winter, in Februari vroor het enige nachten 18 en 20 graden. 
282 1930  Crisis: de helft van de bevolking van Emmen (3300 inwoners) krijgt steun of zit in de werkverschaffing. 
283 1931  De werkloosheidscijfers in Nederland stijgen tot ongekende hoogten. 
284 1932  De Zuiderzee wordt op 20 September officieel omgedoopt tot IJsselmeer. 
285 1935  Behalve het bekende Noorder Dierenpark dat op 1 mei wordt geopend, wordt tevens de oudheidskamer in gebruik genomen 
286 1935  Noorder Sanatorium wordt gebouwd in Zuidlaren 
287 1935  NSB lokt veel Drentse boeren. 
288 1938  Het eerste ziekenhuis in Emmen. Een diaconessenhuis. 
289 1939  Kamp Westerbork ingericht voor Duitse joden. 
290 1940  Tweede wereldoorlog. Duitsland valt Nederland binnen. 
291 1940  EDS hervat diensten Assen-Groningen zes keer per dag. 
292 1941  Auke Adema wint de zevende Elfstedentocht. 
293 1942  Joden in Nederland gedurende de gehele maand augustus aan razzia's onderworpen. Gedurende het hele jaar worden er beetje bij beetje maatregelen afgekondigd die de joden isoleert en het leven onmogelijk maakt.  
294 1943  Arbeitsinzet voor mannen van 18 tot 35 jaar. 
295 1943  Standrecht wordt ingesteld na stakingen en brandstichtingen in Drenthe. 
296 1943  16 januari, De eerste joden komen in Vught aan, 21 januari, Ontruiming van het joodse krankzinnigengesticht Het Apeldoornse Bos. 5 februari, Joden mogen geen brieven of verzoekschriften aan Duitse instanties zenden. Alle post moet via de Joodse Raad gaan. april, De joden uit de provincie Noord Brabant moeten zich naar het Kamp Vught begeven. 5 mei, Brief van dr. Harster, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei, betreffende de eindoplossing van het jodenvraagstuk. Algemene richtlijn: De Reichsführer SS Heinrich Himmler wenst dat in de loop van dit jaar zoveel joden als menselijkerwijs mogelijk is, naar het Oosten op transport worden gesteld. Mei, juli en september: Razzia's op joden in Amsterdam. In december wordt er een begin gemaakt met het oproepen van gemengd gehuwde joden voor werkkampen en wordt het jodenvraagstuk in Nederland als "opgelost" beschouwd.  
297 1945  Hongerwinter en bevrijding. 
298 1947  Eerste politionele actie in Nederlands-Indië. 
299 1947  Einde tramtijdperk in Emmen. 
300 1948  Tweede politionele actie in Nederlands-Indië. 
301 1948  Koningin Wilhelmina treedt af. Zij wordt opgevolgd door haar dochter Juliana. 
302 1948  Laatste gemeentelijke tol gesloten in De Pol (gemeente Peize) 
303 1951  De eerste officiële televisie-uitzending in Nederland. 
304 1951  Oliemolen Roderwolde stopt met malen. 
305 1952  De laatste executie in Nederland. 
306 1953  Watersnoodramp in februari. 1835 mensen komen om. Duizenden koeien, varkens en paarden verdrinken. 
307 1954  Voor het eerst zijn filmbeelden van de Elfstedentocht op tv te zien. 
308 1954  Het stoomtijdperk in Emmen ten einde. Dieseltreinen doen hun intrede 
309 1956  Invoering betaald voetbal. 
310 1957  De introductie van de draagbare transistor radio. 
311 1960  Drenthe telt 20000 industrie-arbeiders en steekt daarmee voor het eerst de landbouw naar de kroon. 
312 1962  Dood van Marilyn Monroe. 
313 1962  Nederland draagt Nieuw-Guinea over aan de Verenigde Naties. 
314 1965  Afbraak voormalige NOLS station te Emmen. Een modern NS station wordt gebouwd 
315 1966  Prinses Beatrix en Claus von Amsberg treden in het huwelijk. 
316 1967  De regering besluit de Limburgse mijnen te sluiten. 
317 1967  Nederlandse Aardolie Maatschappij komt naar Assen. 
318 1968  Moord op Martin Luther King. 
319 1969  De afsluiting van de Lauwerszee. 
320 1970  Emmen: Het nieuwe raadhuis "over de Hondsrugweg" wordt in gebruik genomen. 
321 1972  NAM haalt 775000 ton olie uit 235 boorputten in Schoonebeek 
322 1975  Overdracht soevereiniteit aan Suriname. 
323 1976  De Viking 1 landt op Mars. 
324 1976  Emmen: Het oude gemeentehuis brandt geheel af. 
325 1979  Sneeuwramp treft het Noorden, gedurende drie dagen is er geen verkeer mogelijk en alles moet lopend afgelegd worden.  
326 1980  Inhuldiging van koningin Beatrix. 
327 1985  Evert van Benthem wint de Elfstedentocht. 
328 1987  Elektrificatie van de spoorlijn Emmen Zwolle. 
329 1992  Bijlmerramp 
330 2002  Huwelijk van Prins Alexander met Máxima Zorreguieta 
331 375  Begin van Grote Volksverhuizing. Germaanse invallen in Gallië, grote overstromingen in het deltagebied. Kleinere Germaanse stammen gaan op in grote: Friezen (noord en west), Saksen (oost) en Franken (zuid). Het ontstaan van de Romaans-Germaanse taalgrens - en daarmee de Belgische taalstrijd - houdt verband met deze volksverhuizing. 
332 500  Grootschalige veroveringen door het Frankische stamhoofd Clovis, uit het geslacht der Merowingen. Het Frankische Rijk zal het gebied beslaan van het huidige Zuid-Nederland, België, Frankrijk en van Duitsland tot ver ten oosten van de Rijn. Clovis wordt christen in 496 _ het begin van uitgebreide kerstening in Noordwest-Europa. De Merowingers handhaven zich tot in de eerste helft van de achtste eeuw. 
333 695  Pauselijke benoeming van Willibrordus tot aartsbisschop der Friezen. 
334 734  Slag aan de Boorne: Fries legertje verliest van de Frankische hofmeier Karel Martel. Friesland wordt westelijk van de Lauwers een onderdeel van het Frankische rijk. 
335 754  Bonifatius bij Dokkum vermoord. 
336 768  Karel, uit een geslacht van machtige hovelingen onder de Merowingen, vestigt zijn heerschappij in het Frankische rijk: het begin van Karolingische tijd. Grootschalige gebiedsverovering, kerstening met harde hand, o.a. van de Saksen. 
337 800  Karel de Grote tot Keizer gekroond. 
338 810  Invallen van de Noormannen. 
339 814  Karel de Grote sterft. Opvolger: Lodewijk de Vrome. 
340 838  Grote stormvloed op 26 december. De oudste betrouwbare melding van een grote stormvloed aan de Nederlandse kust is die van een Franse bisschop die schreef dat bijna geheel Frisia, het gehele Nederlandse kustgebied, was ondergelopen. 
341 843  Verdrag van Verdun, eerste van een reeks verdragen ter verdeling van het Karolingische rijk. De huidige Nederlanden vallen grotendeels toe aan het "middenrijk' van Lotharius, behalve Vlaanderen dat bij West-Frankenland komt. 
342 863  Dorestad door de Noormannen verwoest. 
343 885  Godfried, de christelijke Deense opvolger van Rorik wordt bij Lobith vermoord. Onder andere door Gerulf, stamvader van de Hollande Graven. Einde van de Noormannentijd in Nederland. De plundertochten houden aan tot 1007. 
344 Abt 400  Romeinen laten de verdediging van de noordgrens over aan de Franken, afkomstig uit het gebied van de Beneden- en Midden-Rijn, die zich in Txandrië (Brabant) hadden mogen vestigen. 

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2023.