Rapporten

From veenkoloniale voorouders
Jump to navigation Jump to search

Het doel van de rapporten[edit]

Deze rapporten zijn een interactieve manier om fouten op te sporen. Dus maak er zoveel mogelijk gebruik van. Ik heb geprobeerd om rapporten te maken die zoveel mogelijk inconsistenties en mogelijke problemen aangeven.

De rapporten zijn in groepen op te delen

Hier alle Rapportenkunt u alle rapporten vinden. Sommige zijn informatief bedoeld Hier onder volgt een lijst van rapporten die fouten tonen. In een andere sectie zullen de rapporten staan die informatief zijn.
Informatieve rapporten
Meer_informatieve_rapporten

Wezen[edit]

Bij Wezenkunt u personen vinden die bij niemand horen zelfs niet tot een gezin. Als het goed is staat daar niets maar als u of iemand anders vergeten is, een gezin op te slaan, dan zijn de personen daar eenvoudig te vinden. Er zijn ook andere redenen waarom dat een persoon losraakt van een gezin.

Kinderen geboren voor hun moeder of vader[edit]

Soms door een eenvoudige fout wordt een kind geboren voordat de moeder of vader geboren is. Deze fout komt regelmatig voor. Soms gewoon door een typfout of soms doordat er niet juist gekopieerd wordt.

Kinderen geboren voor hun moeder staan hier en kinderen geboren voor hun vader staan hier.

Bedenk wel dat dit vaak ook betekent dat de vader of moeder te laat geboren is.

Kinderen geboren na de dood van hun moeder[edit]

Ook dit kan natuurlijk niet. Het was een beetje moeilijk programmeren omdat een vrouw die bijvoorbeeld overlijd in het jaar 1980 (zonder datum) en een kind is wat bijvoorbeeld op 1 mei 1980 ook als fout wordt aangegeven. Programmatisch heb ik dat er (nog) niet uit kunnen halen.

Dit rapport kun u hier vinden.

Kinderen geboren na negen maanden na de dood van hun vader[edit]

Ik heb geprobeert een zelfde rapport te maken voor de vader, maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Een kind kan geboren binnen 9 maanden na het overlijden van de vader. Ergens zit nog een fout in de logica, maar toch kun je er personen uithalen waar een fout gemaakt is. Dat rapport kunt u hiervinden.

Personen geboren na hun dood[edit]

Dit kan natuurlijk niet. Het is zaak dit af een toe eens te controleren. Het rapport kunt u hier vinden.

Kinderen geboren in meerdere gezinnen[edit]

Kinderen die geadopteerd staan hier ook bij. Tot nu toe is er een meisje wat hier bij staat. De ouders wilden zowel de natuurlijk als de geadopteerde ouders aangeven. Tot nu toe heb ik nog geen programmatische oplossing gevonden om dit soort gevallen niet in de lijst te laten zien. Kinderen geboren in meerdere gezinnen vindt u hier

Een partner van hetzelfde of verkeerde geslacht[edit]

Er zijn tegenwoordig natuurlijk homo huwelijken en partners, maar dat kwam vroeger niet voor. Om op eenvoudige wijze een verkeerd geslacht op te sporen zijn er drie rapporten gemaakt. Deze rapporten zijn niet bedoelt om een waarde oordeel te geven, alleen om eventuele fouten op te sporen, maar de woordkeus zou verkeerd uitgelegd kunnen worden. Aan de naam een jaartal valt vaak wel te zien of het om een homo huwelijk gaat of dat er een fout is gemaakt.

Deze geeft aan dat de man het vrouwelijk geslacht heeft.

Deze geeft aan dat de vrouw het mannelijk geslacht heeft.

Deze geeft tot slot aan dat beide partners hetzelfde geslacht hebben.

Zonder geslacht[edit]

Soms vergeten mensen een geslacht aan te geven. Dat kan soms vervelende gevolgen hebben want dan kun je namelijk niet automatisch doorgaan met het aanmaken van een gezin. Natuurlijk heeft iedereen een geslacht, maar soms is het gewoon niet bekend. Dit komt voor als je weet dat Tantie Jopie 4 kinderen had. Je weet misschien nog de initialen maar dan houd het op.

Dat rapport kun je hier vinden.

Mensen die wel erg jong zijn getrouwd[edit]

Het komt voor dat mensen jong trouwen, toch was het niet zo algemeen als mensen soms denken. Ook vroeger huwde men niet al te vroeg tenzij je van adel was. Een adelijk huwelijk was immers vaak bedoelt om allianties aan te gaan of belangen zeker te stellen en het paar zelf had weinig in te brengen. Derhalve zijn huwelijken voor 1500 buiten beschouwing gelaten. Maar ook adelijke huwelijken waren aan regels gebonden. Hoewel de bruid en bruidegom vaak al op jonge leeftijd aan elkaar beloofd waren werd het huwelijk zelf pas ingezegend op 13 jarige leeftijd voor het meisje en 15 jarige leeftijd voor de jongen.

De "betere" standen trouwden over het algemeen later dan de "mindere" maar over het algemeen vonden de eerste huwelijken plaats tussen de 20 en 35 jaar. Dus bij een jongere leeftijd, zeker jonger dan 18 is het zeker even zaak om er kritisch naar te kijken. Jonger dan 18 had men zeker dispensatie nodig van de hogere autoriteiten,

Art. 88, lid 1 BW (oud) verbood het huwelijk tussen schoonbroeder en schoonzuster, wettige of onwettige. De Koning kon, om gewigtige redenen (meestal een zwangerschap) dispensatie van dit verbod verlenen). Bij wet van 30 december 1939, Staatsblad 1939, 207 is het algemene verbod vervangen door een beperktere. Het gold voortaan alleen nog, indien het huwelijk waardoor de aanverwantschap was ontstaan, door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed was ontbonden. De mogelijkheid van koninklijke dspensatie bleef bestaan. Ter gelegenheid van de invoering van Boek 1 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek op 1 januari 1970 is ook dit beperktere verbod afgeschaft.

Het rapport voor ERG jonge huwelijken kun je hier vinden. Er staan veel gevallen die ik op geen enkel mogelijkheid kan controleren, maar misschien kunnen anderen dat.

Getrouwd voor geboren te zijn[edit]

Dat kan natuurlijk niet. Dit gebeurd vaak doordat een juiste datum op de verkeerde plek wordt gezet.

Dit soort gevallen zijn hier te vinden.

Trouwen op oudere leeftijd[edit]

Ook al kwam het om allerlei redenen voor om op oudere leeftijd te trouwen het was niet algemeen. Zeker niet na de leeftijd van 80. Soms wilden mensen echter de oude dag niet alleen doorbrengen of soms wilden ze zelfs gewoon hun dienstmeid een soort sociale voorziening geven. Trouwen was dan de eenvoudigste manier. Het was echter zeker niet algemeen.

Hier kun je het rapport vinden van mensen die op 80+ trouwden.

Foutief ingevoerde datums[edit]

Tot slot een aantal rapporten die foutief ingevoerde datums aangeven. Een datum dient ingevoerd worden als DD MMM YYYY anders herkend de software de datum niet. MMM YYYY of YYYY is ook goed en zelfs een y om aan te geven dat een datum onbekend is, wordt geaccepteerd bij geboren of overlijden. De regel is dat een aantal afkortingen ook geaccepteerd worden. Cal voor een berekende leeftijd, Abt voor een datum die ongeveer juist is. "Bet" ... "and" wordt vertaald als "tussen" .... "en". Bef als voor en tot slot Aft als Na .... .

Foute geboortedatums;

Foute begraafdatums;

Foute overlijdensdatums;

Foute geschatte datums;

Zonder Datum[edit]

En dan zitten er natuurlijk een groep mensen in het bestand die geen enkele datum hebben. Die kunnen we hier vinden.

Echtparen met dezelfde achternaam[edit]

Hier kun je de echtparen vinden met dezelfde achternaam Op zich kwam het natuurlijk voor dat mensen eenzelfde achternaam hadden en niet gerelateerd waren. Toch blijken deze mensen vaak in het verleden dezelfde voorouders te hebben.

Personen met dezelfde achternaam als hun moeder[edit]

Hier vind je de mensen die dezelfde achternaam hadden als hun moederDit is natuurlijk alleen interessant als ze een andere naam hadden dan hun vader. Helaas was het programmatisch wat lastig om ze uit elkaar te halen, vandaar dat de naam van zowel de moeder als de vader vermeld wordt (voorzover bekend). Zo valt te zien wie er met een andere achternaam door het leven ging als hun vader.

Informatieve rapporten[edit]

Categorie:Rapporten (en fouten lijsten)